Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ústavný súd pozastavil účinnosť týchto ustanovení novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.10.2011JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 28.9.2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 105/2011 o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade niektorých ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre tak, že návrh prijal o súčasne rozhodol o pozastavení účinnosti viacerých ustanovení novely.

  Prehľad a znenie jednotlivých bodov novely, ktorých účinnosť bola pozastavená rozhodnutím ústavného súdu z 28.9. 2011 sp. zn. PL. ÚS 105/2011.

  1. Čl. VI zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov:

  bod 1 (§ 1 ods. 1 písm. b/)

  1. V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:

  "b) postavenie asistentov prokurátora.".


  - znenie ust. § 1 po vyhlásení predbežného opatrenia ústavného súdu v Zbierke zákona:

  § 1
  Predmet úpravy

  (1) Tento zákon upravuje

  a) postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárne konanie a samosprávu prokurátorov,
  b) postavenie asistentov prokurátora.

  (2) Postavenie a pôsobnosť prokuratúry, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora, pôsobnosť ostatných prokurátorov, organizáciu a riadenie prokuratúry ustanovuje osobitný zákon. 1) 

  bod 7 (§ 6 ods. 2 písm. i/)

  7. V § 6 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

  "i) úspešne absolvoval výberové konanie,".

  Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).


  - znenie ust. § 6 po vyhlásení predbežného opatrenia ústavného súdu v Zbierke zákona: 

  Predpoklady na vznik služobného pomeru prokurátora
  § 6

  (1) Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora.

  (2) Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý

  a) v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
  b) má vysokoškolské právnické vzdelanie,
  c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  d) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať,
  e) ovláda štátny jazyk,
  f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  g) nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
  h) zložil odbornú justičnú skúšku,
  i) úspešne absolvoval výberové konanie,
  j) súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu.

  (3) Uchádzač o funkciu prokurátora preukazuje právnické vzdelanie

  a) diplomom vydaným vysokou školou podľa osobitného zákona 4) po skončení magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike,
  b) dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný právnickou fakultou vysokej školy v Slovenskej republike, 5) alebo
  c) dokladom o štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní. 6)

  (4) Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj advokátska skúška a notárska skúška. Generálny prokurátor môže uznať za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona aj inú odbornú právnickú skúšku.

  (5) Generálny prokurátor môže výnimočne odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky uchádzačovi o funkciu prokurátora, ktorý je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva, ak je najmenej 20 rokov činný v právnickom povolaní.

  (6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. 7)

  (7) Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v odseku 2 musí prokurátor spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru prokurátora.

  bod 9 (§ 7)

  9. § 7 vrátane nadpisu znie:

  "§ 7
  Výberové konanie na funkciu prokurátora

  (1) Každé voľné miesto prokurátora sa obsadzuje na základe výberového konania; to neplatí, ak je prokurátor preložený na vlastnú žiadosť na prokuratúru toho istého alebo nižšieho stupňa.

  (2) Výberového konania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa predpoklady na vymenovanie za prokurátora podľa § 6 ods. 2 písm. a) až h).

  (3) Výberové konanie vyhlasuje generálny prokurátor verejne na webovom sídle generálnej prokuratúry, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 60 dní pred jeho konaním.

  (4) Výberovým konaním na funkciu prokurátora sa overujú schopnosti, odborné znalosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu povinností prokurátora. Súčasťou výberového konania je aj písomný test; tento sa v deň výberového konania losuje výberovou komisiou z jednotnej databázy testov, ktorú na tento účel vytvára generálna prokuratúra. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom. 8)

  (5) Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny prokurátor je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o účasť väčší záujem, je generálny prokurátor povinný uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

  (6) Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom sídle generálnej prokuratúry, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť odôvodnené výhrady voči uchádzačom; generálny prokurátor ich spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii. Výberová komisia môže požadovať vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada. Generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry zabezpečí aj zverejnenie termínu a miesta výberového konania a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.

  (7) Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb, 9) ktoré sú prokurátormi, sudcami, zamestnancami prokuratúr, súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v ich pôsobnosti alebo kandidátmi na členov výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.

  (8) Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do 24 hodín od skončenia výberového konania.".

  Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

  "8) Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

  9) § 116 Občianskeho zákonníka.".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.


  - znenie ust. § 7 po vyhlásení predbežného opatrenia ústavného súdu v Zbierke zákona:

  § 7

  (1) Prokurátorom vojenskej prokuratúry môže byť len vojak, ktorý je

  a) v služobnom pomere profesionálneho vojaka, 8)
  b) vymenovaný alebo povýšený do dôstojníckej vojenskej hodnosti alebo do generálskej vojenskej hodnosti, 9)
  c) vyčlenený na plnenie úloh vojenskej prokuratúry podľa osobitného zákona. 10)

  (2) Prokurátor vojenskej prokuratúry počas vyčlenenia na plnenie úloh vojenskej prokuratúry je v služobnom pomere prokurátora. Tým nie je dotknutý jeho služobný pomer profesionálneho vojaka podľa osobitného zákona. 8)

  (3) Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v § 6 ods. 2 a podmienky uvedené v odseku 1 musí prokurátor vojenskej prokuratúry spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru prokurátora.

  (4) Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na prokurátora, vzťahujú sa aj na prokurátora vojenskej prokuratúry, ak tento zákon neustanovuje inak.

  bod 10 (§ 7a)

  10. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 7a
  Výberová komisia

  (1) Výberové konanie podľa § 7 uskutočňuje šesťčlenná výberová komisia. Na obdobie šiestich mesiacov určí žrebom po troch členoch výberovej komisie

  a) ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky z kandidátov zvolených Národnou radou Slovenskej republiky a
  b) rada prokurátorov z kandidátov zvolených radou prokurátorov.

  (2) Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie Národná rada Slovenskej republiky a rada prokurátorov volia na obdobie troch rokov po ôsmich kandidátoch na členov výberovej komisie; Národná rada Slovenskej republiky volí kandidátov komisie podľa pomeru politických síl. Databáza kandidátov sa zverejňuje na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry. Národná rada Slovenskej republiky a rada prokurátorov vykonajú aspoň tri mesiace pred uplynutím obdobia podľa prechádzajúcej vety úkony potrebné na voľbu nových kandidátov na členov výberovej komisie.

  (3) Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 7 ods. 4 a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie.

  (4) Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovali štyria jej členovia.

  (5) Výsledok výberového konania predloží predseda výberovej komisie generálnemu prokurátorovi, ktorý je výsledkom výberového konania viazaný.".

  bod 15 (§ 10 ods. 5)

  15. V § 10 ods. 5 sa slová "primerane použijú ustanovenia § 20 a 21" nahrádzajú slovami "použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako".


  - znenie ust. § 10 po vyhlásení predbežného opatrenia ústavného súdu v Zbierke zákona:

  § 10
  Preloženie prokurátora

  (1) O preložení prokurátora na inú prokuratúru rozhoduje generálny prokurátor za podmienok ustanovených týmto zákonom.

  (2) Prokurátora možno preložiť na inú prokuratúru, len ak s preložením súhlasí alebo o preloženie sám požiada, ak ďalej nie je ustanovené inak.

  (3) Generálny prokurátor preloží prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 1 písm. e).

  (4) Generálny prokurátor môže preložiť prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak ide o preloženie na prokuratúru toho istého stupňa v rámci územného obvodu tej istej obce.

  (5) Na prokuratúru vyššieho stupňa možno prokurátora preložiť len na základe výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu prokurátorov schválenými radou prokurátorov; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako.

  (6) Na generálnu prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň desať rokov započítateľnej praxe (§ 97); výnimku z tejto dĺžky započítateľnej praxe môže udeliť generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora, ak ide o prokurátora prekladaného na Úrad špeciálnej prokuratúry [§ 24b ods. 1 písm. b)]. Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno preložiť iba prokurátora, ktorý podľa vyjadrenia Národného bezpečnostného úradu podľa osobitného zákona 11a) je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné. Ustanoveniami predchádzajúcich viet nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.


  bod 19 (§ 20, § 21)

  19. § 20 a 21 vrátane nadpisu znejú:

  "Výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora
  § 20

  (1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, na výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora sa použijú ustanovenia o výberovom konaní na funkciu prokurátora (§ 7 a 7a) rovnako.

  (2) Do výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môže prihlásiť len prokurátor.

  § 21

  (1) Výberové konanie vyhlasuje generálny prokurátor spôsobom podľa § 7 ods. 3 a súčasne aj oznámením na všetky prokuratúry v Slovenskej republike. Na základe oznámenia generálnej prokuratúry sú vedúci prokurátori povinní informovať o výberovom konaní všetkých prokurátorov. Generálny prokurátor vyhlási výberové konanie najneskôr
  a) 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia vedúceho prokurátora,
  b) do 30 dní odo dňa zániku oprávnenia vykonávať funkciu vedúceho prokurátora v ostatných prípadoch.

  (2) Výberovým konaním sa overujú schopnosti, odborné a jazykové vedomosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na rozsah povinností vedúceho prokurátora.

  (3) Ak generálny prokurátor do 30 dní od skončenia výberového konania nevymenuje vedúceho prokurátora, vyhlási spôsobom uvedeným v odseku 1 nové výberové konanie tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní odo dňa skončenia predchádzajúceho výberového konania.

  (4) Ak výberová komisia na základe výsledkov výberového konania nevyberie uchádzača na funkciu vedúceho prokurátora z dôvodu, že žiaden uchádzač nespĺňa predpoklady podľa odseku 2, generálny prokurátor vyhlási spôsobom uvedeným v odseku 1 nové výberové konanie tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní odo dňa skončenia predchádzajúceho neúspešného výberového konania.

  (5) Ak úspešný uchádzač po oznámení výsledkov výberového konania ešte pred vymenovaním do funkcie vedúceho prokurátora odmietne vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora, generálny prokurátor môže vymenovať do funkcie vedúceho prokurátora niektorého zo zostávajúcich úspešných uchádzačov alebo vyhlási spôsobom uvedeným v odseku 1 nové výberové konanie tak, aby sa uskutočnilo do 60 dní odo dňa skončenia predchádzajúceho výberového konania.

  (6) Výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora na okresnej prokuratúre zabezpečuje krajský prokurátor, v ostatých prípadoch generálna prokuratúra.".

  bod 30 (§ 65 ods. 1 písm. j/)

  30. V § 65 ods. 1 písmeno j) znie:

  "j) presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho preložením na inú prokuratúru; služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,". 


  PRVÝ DIEL - SLUŽOBNÉ VOĽNO S NÁHRADOU PLATU

  § 65

   (1) Prokurátorovi sa poskytne služobné voľno s náhradou platu vo výške jeho funkčného platu z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

  a) vyšetrenie alebo ošetrenie prokurátora v zdravotníckom zariadení; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo služobného času,

  b) narodenie dieťaťa manželke prokurátora; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manželky do zdravotníckeho zariadenia a späť,

  c) sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo služobného času,

  d) sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej internátnej školy a späť; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 15 služobných dní v kalendárnom roku,

  e) ošetrovanie

       1. chorého dieťaťa prokurátora mladšieho ako desať rokov,
       2. chorého dieťaťa prokurátora mladšieho ako 15 rokov, ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie a nie je možné alebo vhodné ho umiestniť v nemocnici,
       3. iného chorého člena rodiny, ktorý žije s prokurátorom v spoločnej domácnosti, ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie a nie je možné alebo vhodné ho umiestniť v nemocnici; služobné voľno sa poskytne najviac na
            1. prvých sedem dní ošetrovania,
            2. prvých 14 dní ošetrovania, ak ide o prokurátora, ktorý je osamelý a trvalo sa stará aspoň o jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky; v tom istom prípade ošetrovania sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených,

  f) starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov z dôvodu, že

       1. detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti inak dieťa je, alebo škola, ktorej žiakom dieťa je, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov,
       2. pre nariadenú karanténu dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy,
       3. osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, sa nemôže o dieťa starať, pretože ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila vyšetreniu v zdravotníckom zariadení; služobné voľno sa poskytne najviac na
            1. prvých sedem dní starostlivosti o dieťa,
            2. prvých 14 dní starostlivosti o dieťa, ak ide o prokurátora, ktorý je osamelý a trvalo sa stará aspoň o jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky; v tom istom prípade starostlivosti o dieťa sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených,

  g) účasť darcu pri odbere krvi, krvnej plazmy alebo tkanív; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas,

  h) úmrtie rodinného príslušníka alebo spolupracovníka; služobné voľno sa poskytne na

       1. dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa prokurátora a na ďalší deň na účasť na pohrebe,
       2. jeden deň pri úmrtí rodiča alebo súrodenca prokurátora a dieťaťa, rodiča alebo súrodenca jeho manžela na účasť na pohrebe a na ďalší deň, ak prokurátor obstaráva pohreb,
       3. nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň pri úmrtí prarodiča alebo vnuka prokurátora a prarodiča alebo vnuka jeho manžela na účasť na pohrebe a na ďalší deň, ak prokurátor obstaráva pohreb,
       4. nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s prokurátorom v čase úmrtia v spoločnej domácnosti, a na ďalší deň, ak prokurátor obstaráva pohreb,
       5. nevyhnutne potrebný čas pri úmrtí spolupracovníka na účasť na pohrebe,

  i) vlastná svadba prokurátora a účasť na svadobnom obrade pri svadbe dieťaťa prokurátora; služobné voľno sa poskytne na

       1. dva dni na vlastnú svadbu prokurátora, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade,
       2. jeden deň na účasť na svadobnom obrade pri svadbe dieťaťa prokurátora,

  j) presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho preložením na inú prokuratúru; služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,


  - znenie písmena j) platné do 30.9.2011
  j) presťahovanie prokurátora v súvislosti s jeho

     1. preložením na inú prokuratúru,
     2. vymenovaním do funkcie prokurátora na inú prokuratúru než tú, na ktorej vykonával prípravnú prax právneho čakateľa prokuratúry;

  služobné voľno sa poskytne na tri služobné dni,


  k) znemožnenie dopravy prokurátora do miesta výkonu funkcie; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň,

  l) bezodplatná prednášateľská činnosť alebo výučba vrátane skúšobnej činnosti; služobné voľno sa poskytne najviac na 12 služobných dní v kalendárnom roku,

  m) iné úkony vo všeobecnom záujme, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas,

  n) z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 71, 72 a 81); služobné voľno sa poskytne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

  (2) Rodinným príslušníkom prokurátora sa na účely tohto zákona rozumie manžel prokurátora, dieťa prokurátora, dieťa zverené prokurátorovi alebo jeho manželovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, rodič prokurátora, prarodič a vnuk prokurátora, súrodenec prokurátora a jeho manžel, rodič a súrodenec manžela prokurátora. 


  bod 32 (§ 93 ods. 1 písm. c/ tretí bod)

  32. V § 93 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.

  Doterajší štvrtý až ôsmy bod sa označuje ako tretí až siedmy bod.


  § 93

  (1) Plat prokurátora tvorí

  a) funkčný plat,
  b) náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania, a to
  1. náhrada platu za sviatok,
  2. plat za výkon funkcie nadčas,
  3. náhrada za služobnú pohotovosť,
  4. plat počas dočasného pridelenia,
  5. plat pri pozastavení výkonu funkcie prokurátora,
  6. vyrovnanie platu,
  7. ďalší plat,

  c) príplatky k funkčnému platu, a to
  1. príplatok za zastupovanie,
  2. príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa,
  3. príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry,
  4. príplatok za plnenie služobných povinností vo sviatok,
  5. príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nedeľu,
  6. príplatok za plnenie služobných povinností v noci,
  7. osobitný príplatok,
  8. hodnostný príplatok.

  (2) Prokurátorovi patria paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov, ak tak ustanovuje zákon.

  (3) Za uspokojenie nárokov prokurátora zodpovedá štát.

  bod 43 (§ 109)

  43. § 109 sa vrátane nadpisu vypúšťa.


  § 109
  Príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry

  (1) Za prípravu právneho čakateľa prokuratúry patrí prokurátorovi popri jeho funkčnom plate príplatok 26,56 eura mesačne; ak pripravuje dvoch alebo viacerých právnych čakateľov prokuratúry, patrí mu príplatok 33,20 eura mesačne.

  (2) Ak prokurátor začne prípravu právneho čakateľa prokuratúry počas kalendárneho mesiaca alebo ukončí prípravu počas kalendárneho mesiaca, patrí mu za dni prípravy právneho čakateľa prokuratúry pomerná časť z určenej mesačnej sumy tohto príplatku.

  (3) Vedúci prokurátor môže rozhodnúť o nepriznaní príplatku za prípravu právneho čakateľa prokuratúry, ak prokurátor alebo právny čakateľ prokuratúry nevykonával svoju funkciu viac ako 10 služobných dní v mesiaci.

  bod 52 (§ 192 ods. 2)

  52. V § 192 odsek 2 znie:

  "(2) Disciplinárna komisia je zložená z predsedu a dvoch členov. Predsedu a ostatných členov disciplinárnej komisie, ako aj primeraný počet náhradníkov vymenúva na tri roky generálny prokurátor z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, Národnou radou Slovenskej republiky a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "minister spravodlivosti") z prokurátorov alebo iných osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Jeden člen disciplinárnej komisie je vymenúvaný z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, jeden člen z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky a jeden člen z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti; pri vymenúvaní náhradníkov sa postupuje rovnako.".


  § 192
  Disciplinárna komisia

  (1) Disciplinárnu zodpovednosť zisťuje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárna komisia zriadená na generálnej prokuratúre.

  (2) Disciplinárna komisia je zložená z predsedu a štyroch členov, ktorí musia byť prokurátormi. Predsedu a ostatných členov disciplinárnej komisie, ako aj potrebný počet náhradníkov vymenúva na tri roky generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov.

  (3) Disciplinárna komisia je schopná uznášať sa a konať, ak sú prítomní predseda disciplinárnej komisie a ostatní členovia disciplinárnej komisie alebo ich náhradníci.

  (4) Náhradník môže nahradiť člena disciplinárnej komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny prokurátor na základe posúdenia prekážky, ktorá bráni členovi disciplinárnej komisie zúčastniť sa na zasadnutí disciplinárnej komisie.

  (5) Disciplinárna komisia dokončí disciplinárne konanie, ktoré sa začalo pred uplynutím jej funkčného obdobia, aj keď jej funkčné obdobie už uplynulo.

  bod 53 (§ 192 ods. 3 až 8)

  53. V § 192 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:

  "(3) V žiadosti na predloženie návrhov na kandidátov generálny prokurátor určí počet členov disciplinárnej komisie, ktorých bude vymenúvať na základe návrhu jednotlivých navrhovateľov, a lehotu na predloženie návrhov na kandidátov, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od doručenia žiadosti. Rada prokurátorov, Národná rada Slovenskej republiky a minister spravodlivosti predložia dvojnásobný počet kandidátov na členov disciplinárnej komisie a náhradníkov, ktorých bude generálny prokurátor vymenúvať. Ak bol ten istý kandidát navrhnutý viacerými navrhovateľmi, generálny prokurátor si od navrhovateľa, ktorého návrh bol doručený neskôr, vyžiada bez zbytočného odkladu nový návrh kandidáta.

  (4) Za člena disciplinárnej komisie alebo náhradníka môže byť vymenovaný len prokurátor,

  a) ktorý vo funkcii pôsobí najmenej päť rokov,
  b) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie,
  c) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
  d) ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, zástupcom špeciálneho prokurátora, krajským prokurátorom, námestníkom krajského prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo členom rady prokurátorov.

  (5) Prokurátor môže byť vymenovaný za člena disciplinárnej komisie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Prokurátor sa tejto funkcie môže vzdať písomným oznámením generálnemu prokurátorovi. Funkcia predsedu alebo člena disciplinárnej komisie mu zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku funkcie.

  (6) Za predsedu a člena disciplinárnej komisie môže byť vymenovaná aj iná osoba ako prokurátor, ktorá

  a) spĺňa podmienky na vymenovanie za prokurátora podľa § 6 ods. 2 písm. b), c), d), f) a g) a
  b) vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov.

  (7) Iná osoba ako prokurátor, ktorá je vymenovaná za predsedu alebo člena disciplinárnej komisie, vykonáva túto funkciu bez nároku na odmenu; má však nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie predsedu alebo člena disciplinárnej komisie podľa osobitného predpisu. 24) Iná osoba ako prokurátor môže byť vymenovaná za predsedu alebo člena disciplinárnej komisie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

  (8) Funkcia predsedu alebo člena disciplinárnej komisie zanikne

  a) zánikom služobného pomeru prokurátora,
  b) vymenovaním prokurátora za generálneho prokurátora alebo vymenovaním prokurátora za námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, zástupcu špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora alebo námestníka okresného prokurátora,
  c) vznikom členstva v rade prokurátorov,
  d) dňom právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia,
  e) u inej osoby ako prokurátor, ak prestane spĺňať podmienky na vymenovanie za prokurátora podľa § 6 ods. 2 písm. b), c), d), f) a g).".

  Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 9 až 11.


  - znenie § 192 platné do 30.9.2011

  § 192
  Disciplinárna komisia

  (1) Disciplinárnu zodpovednosť zisťuje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárna komisia zriadená na generálnej prokuratúre.

  (2) Disciplinárna komisia je zložená z predsedu a štyroch členov, ktorí musia byť prokurátormi. Predsedu a ostatných členov disciplinárnej komisie, ako aj potrebný počet náhradníkov vymenúva na tri roky generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov.

  (3) Disciplinárna komisia je schopná uznášať sa a konať, ak sú prítomní predseda disciplinárnej komisie a ostatní členovia disciplinárnej komisie alebo ich náhradníci.

  (4) Náhradník môže nahradiť člena disciplinárnej komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny prokurátor na základe posúdenia prekážky, ktorá bráni členovi disciplinárnej komisie zúčastniť sa na zasadnutí disciplinárnej komisie.

  (5) Disciplinárna komisia dokončí disciplinárne konanie, ktoré sa začalo pred uplynutím jej funkčného obdobia, aj keď jej funkčné obdobie už uplynulo.

  bod 57 (§ 197 ods. 1 písm. b/) a c/)

  57. V § 197 odsek 1 znie:

  "(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať

  a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
  b) minister spravodlivosti proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
  c) verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
  d) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
  e) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
  f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry (ďalej len "navrhovateľ").".


  - znenie § 197 odsek 1 platné do 30.9.2011

  § 197

  (1) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať

  a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
  b) minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len "minister obrany") proti ktorémukoľvek prokurátorovi vojenskej prokuratúry,
  c) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
  d) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
  e) vyšší vojenský prokurátor proti prokurátorovi vyššej vojenskej prokuratúry, vojenskému obvodnému prokurátorovi a prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry,
  f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry,
  g) príslušný vojenský obvodný prokurátor proti prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry (ďalej len "navrhovateľ").

  bod 68 (§ 221 ods. 1 posledná veta)

  68. V § 221 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

  "Funkcia generálneho prokurátora, námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, zástupcu špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora je nezlučiteľná s členstvom v prokurátorskej rade; tým nie je dotknuté právo týchto vedúcich prokurátorov zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov prokurátorskej rady.".

  bod 69 (§ 222 ods. 1 písm. d/)

  69. V § 222 ods. 1 písmeno d) znie:

  "d) hodnoteniu asistenta prokurátora na účely vykonania odbornej justičnej skúšky,".

  bod 70 (§ 222 ods. 2 písm. c/)

  70. V § 222 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo právnych čakateľov prokuratúry".

  bod 73 (§ 234 až § 245a a § 249 až § 251)

  73. § 234 až 245a a 249 až 251 sa vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 68 a 69 vypúšťajú.

  bod 74 (§ 252 ods. 1 písm. a/ prvý a štvrtý bod)

  74. V § 252 ods. 1 písm. a) prvom a štvrtom bode sa slová "právnych čakateľov prokuratúry" nahrádzajú slovami "asistentov prokurátora".

  bod 76 (§ 261 ods. 2)

  76. V § 261 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

  bod 77 (§ 265e, § 265f ods. 1 až 4, § 265g, § 265h, § 265i)

  77. Za § 265d sa vkladajú § 265e až 265j, ktoré vrátane nadpisu znejú:

  "Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011

  § 265e

  (1) Právny čakateľ prokuratúry je od 1. októbra 2011 asistentom prokurátora. Asistent prokurátora podľa prvej vety môže požiadať najneskôr do 15. októbra 2011 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru; ak ide o asistenta vojenskej prokuratúry, služobný pomer mu skončí podľa osobitného predpisu. 76)

  (2) Ak asistent prokurátora požiada podľa odseku 1 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru, tento sa skončí k 31. októbru 2011; asistent prokurátora má v tomto prípade nárok na odstupné ako štátny zamestnanec, ktorého štátnozamestnanecký pomer skončil dohodou z dôvodu zrušenia štátnozamestnaneckého miesta.

  (3) Na účely § 231 sa za výkon funkcie asistenta prokurátora považuje aj výkon funkcie právneho čakateľa prokuratúry podľa predpisov účinných do 30. septembra 2011.

  § 265f

  (1) Okresný prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii okresného prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním okresného prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

  (2) Námestník okresného prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii námestníka okresného prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním námestníka okresného prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

  (3) Krajský prokurátor ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii krajského prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním krajského prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

  (4) Námestník krajského prokurátora ustanovený do tejto funkcie pred 1. októbrom 2011 zostáva vo funkcii námestníka krajského prokurátora aj po 1. októbri 2011; jeho funkcia zanikne vymenovaním námestníka krajského prokurátora na základe výberového konania uskutočneného podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. októbra 2011, najneskôr však zanikne 1. februára 2013.

  (5) Ustanovenie § 24a ods. 1 posledná veta sa nepoužije, ak ide o osobu, ktorá bola vymenovaná do funkcie špeciálneho prokurátora pred 1. októbrom 2011.

  § 265g

  Prvých kandidátov na členov výberových komisií podľa § 7a zvolí Národná rada Slovenskej republiky a rada prokurátorov najneskôr do 31. decembra 2011.

  § 265h

  (1) Generálny prokurátor požiada radu prokurátorov, Národnú radu Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti o predloženie kandidátov za členov disciplinárnej komisie do 15. októbra 2011. Lehota na predloženie kandidátov je 90 dní; generálny prokurátor vymenuje členov disciplinárnej komisie najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia kandidátov za členov disciplinárnej komisie.

  (2) Disciplinárne konania začaté pred 1. októbrom 2011 dokončí v prvom stupni doterajšia disciplinárna komisia. O odvolaní proti jej rozhodnutiu podanom pred 1. októbrom 2011 rozhodne doterajšia odvolacia disciplinárna komisia.

  § 265i

  Člen prokurátorskej rady ustanovený do funkcie, ktorá sa od 1. októbra 2011 stane nezlučiteľnou s funkciou člena prokurátorskej rady (§ 221 ods. 1), je povinný najneskôr do 31. októbra 2011 odstrániť dôvody nezlučiteľnosti, inak mu funkcia člena prokurátorskej rady zanikne 1. novembra 2011.

  § 265j

  (1) Ustanovenie § 7 účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahuje na prokurátorov vojenskej prokuratúry do 1. novembra 2011.

  (2) Ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b), e) a g) účinné pred 1. októbrom 2011 sa vzťahujú na prokurátorov vojenskej prokuratúry do 1. novembra 2011.".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:

  "76) § 215k zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

  Čl. X zákona č. 548/2001 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  bod 6 (§ 3 ods. 5)

  6. V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

  Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

  bod 7 (§ 3 ods. 6)

  7. V § 3 ods. 6 sa slová "podľa odseku 6" nahrádzajú slovami "podľa odseku 5".

  bod 8 (§ 3 ods. 7)

  8. V § 3 ods. 7 sa slová "podľa odsekov 1 až 7" nahrádzajú slovami "podľa odsekov 1 až 6".

  bod 9 (§ 11 ods. 8)

  9. V § 11 odsek 8 znie:

  "(8) Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 môže vykonávať vyšší súdny úradník a asistent prokurátora počas výkonu štátnej služby 9a)"

  Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
  "9a) § 2 zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch; § 228 zákona č. 154/2001 Z.z. v znení zákona 220/2011 Z.z.".

  bod 10 (§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6)

  10. V § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 sa slová "právny čakateľ prokuratúry" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "asistent prokurátora" v príslušnom tvare.

  bod 11 (§ 13 ods. 5)

  11. V § 13 ods. 5 sa slová "právneho čakateľa prokuratúry" nahrádzajú slovami "asistenta prokurátora".

  bod 12 (§ 14 ods. 1 a 2)

  12. V § 14 ods. 1 a 2 sa slová "právny čakateľ prokuratúry" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "asistent prokurátora" v príslušnom tvare.

  bod 13 (§ 14 ods. 3)

  13. V § 14 odsek 3 znie:

  "(3) Opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora vykonať najskôr po troch mesiacoch od neúspešného vykonania predchádzajúcej skúšky.".

  bod 14 (§ 14)

  14. V § 14 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.

  Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

  bod 16 (§ 17)

  16. § 17 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 12 a 13.

  Čl. XIII zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  bod 1 (§ 14 ods. 3 písm. e/ tretí bod)

  1. V § 14 ods. 3 písm. e) treťom bode sa vypúšťajú slová "právneho čakateľa prokuratúry alebo".

  Čl. XIV zákona č. 400/ 2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  bod 1 (§ 2 ods. 3)

  1. V § 2 odsek 3 znie:

  "(3) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy asistentov prokurátora, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 3)".

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti