Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - vzorec NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.11.2017pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami.

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Preštudoval som si zákon o športe ako aj 12 stranovú metodiku výpočtu podielu uznanému športu. Nevšimol som si, či sa pri výpočte berie do úvahy aj to, či pretekár pri dosiahnutí výsledku skončil v prvej polovici štartového pola. Pre poberanie grantu z \"TOP tímu\" táto podmienka musí byť splnená. Záleží teda započítanie výsledku pre potreby výpočtu podielu uznanému športu na tejto skutočnosti, teda, že výsledok sa započíta iba vtedy ak je súčasne v prvej polovici štartového pola?

  Takáto podmienka pri vzorci neexistuje, pretože pri posúdení výsledku jednotlivca sa berie do úvahy úroveň podujatia, počet štartujúcich, počet členských krajín svetovej federácie, či medzinárodný a domáci záujem o daný šport. Čo sa týka niektorých obmedzení, tak napríklad sa započítava výsledok vo svetovom pohári, ale len v konečnom poradí, ak mal tento svetový pohár minimálne 5 kôl.

  2. Je vzorec aplikovateľný i pre nesúťažný uznaný šport? Ak áno tak akým spôsobom?

  Vzorec je aplikovateľný pre každý uznaný šport. Pri uznanom športe, ktorý je nesúťažný (napr. aikido), sú ale problémy s určením parametrov do vzorca.

  Nesúťažný šport bude mať brané rebríčkové postavenie na poslednom mieste, t.j. v prvej 80% časti vzorca (úspech x popularita) bude jeho výpočet blížiaci sa nule. Čo sa týka druhej 20% časti vzorca (počet aktívnych športovcov do 23 rokov s minimálne 3 účasťami v súťaži), tam tiež pri doslovnom výklade bude mať počet športovcov nula, keďže sa žiadnej súťaže nezúčastnili.

  T.j. nesúťažný šport nedostane peniaze ani za výsledky, ani za mládež, ale aplikuje sa na neho iba minimálna suma pre uznaný šport určená Nariadením vlády (na rok 2019 vo výške 15.000€).

  3. PRÍPAD 1/ Informácia koľko aktívnych športovcov do 23 rokov má národný športový zväz.

  Podľa „Metodický manuál k predloženiu žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu v roku 2020“ ... postup pre vyplnenie formuláru REGISTER ŠPORTOVCOV DO 23 ROKOV

  Citácia z pokynov: „Do tabuľky sa vkladajú iba osoby, ktoré sú aktívnymi športovcami; ak je osoba iba trénerom, rozhodcom, funkcionárom alebo iným športovým odborníkom, do tabuľky sa nevkladá. Do tabuľky sa vkladajú iba aktívni športovci, ktorí v období od 1.10.2018 do 30.9.2019 štartovali aspoň na 3 súťažiach, ktoré sú oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu. Do tabuľky sa vkladajú iba tí športovci, ktorí k 30.9.2019 dovŕšia najviac 23 rokov (t. j. narodení dňa 1.10.1995 a mladší). Neúplne alebo nesprávne vyplnený riadok nebude započítaný (správna kombinácia vyplnenia rodného čísla a dátumu narodenia sa započíta).“

  Národný športový zväz je do tabuľky povinný vkladať iba údaje o aktívnych športovcoch do 23 rokov, t.j. o športovcoch, ktorí spĺňajú vekový limit „menej ako 24 rokov k termínu 30. september 2019 a zároveň v sledovanom období súťažili aspoň na TROCH oficiálnych súťažiach v systéme súťaží daného národného športového zväzu. Športovec, ktorý spĺňa vekový limit, ale súťažil iba 2 alebo menej krát, resp. vôbec nesúťažil v sledovanom období, nespĺňa štatút aktívneho športovca a jeho meno sa do formulára nevkladá. Žiadateľ je povinný v žiadosti a vo formulároch uviesť výlučne pravdivé údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov sa okrem iného vystavuje riziku spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

  4. PRÍPAD 2/ Definícia oficiálnych súťaží národného športového zväzu

  Môžu byť aj oddielové súťaže oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu, na ktorých národný športový zväz „získava“ aktívnych športovcov do 23 rokov? Ak áno, podľa akých podmienok je možné tieto súťaže zorganizovať (napr. musia byť v predstihu zverejnené v súťažnom kalendári, musia mať zverejnené propozície, po súťaži musia byť zverejnené výsledky atď.) a v akých disciplínach. Napr. vzpieranie môže sa dohodnúť so základnými školami a telocvikári zrealizujú „oddielovú súťaž“ (deti zapíšu do nejakého oddielu národného športového zväzu) a za jednu z disciplín zvoliť trojskok, výskok znožmo do výšky atď . ... a mládež skočí, vyskočí a odbehne a má štatút aktívny športovec? Ďalšie príklady - lukostreľba (beh na 30 metrov, držanie závažia v predpažení na čas atď.), gymnastika (súťaž v mlynskom kole, v stojke na výdrž atď.), šípky (hod kriketovou loptičkou na cieľ atď.)? Aké sú možnosti kontroly „legálnosti takýchto súťaží resp. vhodnosti disciplín, v ktorých sa tieto súťaže konajú“?

  Oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu sú súťaže, ktoré sú organizované športovou organizáciou, za ktorú sú športovci registrovaní v zdrojovej evidencii (§ 3 písm. q) ZoŠ), a teda v evidencii športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol, organizované teda buď klubom alebo zväzom. Zároveň by však mali tieto súťaže spĺňať pravidlá súťaže (§ 3 písm. i) ZoŠ), čím sa rozumejú pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom (tzv. propozície súťaže) a schválené národným športovým zväzom, ktorých súčasťou sú najmä :

  1. podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži,
  2. športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť, súťažné disciplíny,
  3. spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži.

  Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu (§ 5 ods. 8 posledná veta a § 15 ods. 3 posledná veta ZoŠ).

  5. PRÍPAD 3/ Zverejnenie informácií o počtoch aktívnych športovcov do 23 rokov .

  Má národný športový zväz povinnosť zverejňovať priebežne aktualizované zoznamy aktívnych športovcov do 23 rokov na svojich web stránkach? Aby bolo každému členskému subjektu priebežne jasné – koľko má aktívnych športovcov do 23 rokov, z akých oddielov/subjektu pochádzajú a na akých súťažiach splnili kritériá pre uznanie štatútu „aktívny športovec do 23 rokov“.

  V informačnom systéme športu sa zverejňujú podľa § 80 ods. 2 písm. b) dátum narodenia a podľa písm. r) dátumy posledných troch účastí na súťaži; ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle. To znamená, že ak nie je možné zverejňovať tri posledné účasti na súťaži, je potrebné, aby to zväz zverejňoval na svojom webovom sídle.

  6. PRÍPAD 4/ Legálnosť/nelegálnosť oddielových súťaží na získavanie aktívnych športovcov do 23 rokov .

  Ako sú vnímané oddielové súťaže, ktoré nespĺňajú základné parametre (viď. Prípad 2) súťaží daného národného športového zväzu, ale tento zväz ich „používa na zvyšovanie počtu aktívnych športovcov do 23 rokov“? Zvýšenie počtu aktívnych športovcov do 23 rokov takými súťažami sa totiž reálne prejaví navýšením príspevku od štátu – je možné takýto postup (v súlade s informáciami zverejnenými v Metodickom manuáli, viď. príloha) vnímať aj ako „uvedenie nepravdivých údajov s následným rizikom spáchania subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon“?

  § 4 ods. 6 zákona: Aktívnym športovcom (AŠ) je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.

  V poučení na stránke Ministerstva je uvedené, že štatút AŠ je podmienený účasťou na 3 súťažiach, ktoré sú oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu. Sú oddielové súťaže oficiálnymi súťažami? Je možné dať rovnosť medzi Slovenským šampionátom, Slovenským pohárom, sústavou pohárových súťaží a jednoduchou oddielovou/klubovou súťažou, kde mladí športovci (bez akejkoľvek sústavnej, pravidelnej športovej prípravy, často „pozbieraní na ZŠ a SŠ) dokážu zvládnuť jednoduché súťažné disciplíny, ktoré sú skôr akceptovateľné ako „šport pre všetkých“ a na základe toho si daný NŠZ zvýši počty AŠ na úkor ďalších NŠZ? Oddielové súťaže, ktorých disciplíny nevyžadujú pravidelnú športovú prípravu, nie sú súčasťou oficiálnych súťaží v systéme súťaží a nemali by byť používané ako nástroj na zvyšovanie počtu AŠ. Problémom môžu byť aj tzv. ODDIELOVÉ SÚŤAŽE, do ktorých sa masovo zapájajú celé ročníky ZŠ a SŠ.

  7. PRÍPAD 5/ Skreslený/nepravdivý počet aktívnych športovcov do 23 rokov .

  Ak národný športový zväz zámerne uvedie skreslený/nepravdivý počet aktívnych športovcov do 23 rokov a následne získa vyšší príspevok od štátu – ako môže byť postihnutý? Akou formou? Kto v takomto prípade nesie zodpovednosť?

  Zodpovednosť má štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu, ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. Podľa § 4 ods. 4 z. 91/2016 Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala spôsobom podľa odsekov 1 a 2. V prípade uvedenia nepravdivých údajov sa okrem iného vystavuje riziku spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a NŠZ môže stratiť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Čo to znamená? NŠZ za závažné porušenia Zákona a Zmluvy prestane byť (určitú dobu) financované zo strany MŠVVaŠ.

  8. PRÍPAD 6/ Rozsah vyplácania 15% z príspevku pomerným spôsobom medzi kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov.

  Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu medzi Ministerstvom a národným športovým zväzom stanovuje, že na základe tejto zmluvy je národný športový zväz povinný rozdeliť najmenej 15 % výšky Príspevku na Účel športu mládeže (PUŠ) s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch, alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch. Národný športový zväz (kde sa súťaží iba individuálne) prijal smernicu, podľa ktorej 1/3 z týchto 15% sa rozdelí medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov na základe refundácie uznaných nákladov na bankový účet klubu v súlade so zákonom, zmluvnými podmienkami z MŠVVaŠ, stanovami národného športového zväzu a vnútorným predpisom a smernicou, 2/3 z týchto 15% sa rozdelia na výdavky národného športového zväzu, v súlade so zákonom, zmluvnými podmienkami z MŠVVaŠ, stanovami a vnútorným predpisom“. Je tento postup národného športového zväzu legálny, resp. nie je porušením zmluvy medzi MŠVVaŠ a národným športovým zväzom, kde sa jednoznačne hovorí o prerozdelení „minimálne 15% z príspevku“ a nie pomernej časti z tohto príspevku, ako je stanovené smernicou?

  Zákon a Zmluva jednoznačne hovoria, že minimálne 15% z príspevku od štátu je určených na prerozdelenie „na kluby pomerne podľa počtu AŠ“. Ak nie je vyčlenených z PUŠ minimálne 15% pre kluby, ale menej (čo je prípad hore popisovaný – 1/3 z 15% je iba 5%) je to v rozpore so zákonom a aj s určeným účelom. Mohlo by ísť o subvenčný podvod podľa § 225 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Je to v príkrom rozpore so Zákonom o športe a Zmluvou, NŠZ musí vyčleniť MINIMÁLNE 15% pomerne na kluby podľa počtu aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov. V prípade, že klub neprevezme príspevok (jeho pomernú časť) vypočítanú podľa vzorca (15% z PUŠ / počet aktívnych športovcov NŠZ x počet aktívnych športovcov daného klubu), NŠZ je povinný vrátiť tieto financie. Nemôže ich prerozdeliť medzi ostatné kluby.

  9. PRÍPAD 7/ Spôsob vyplácania minimálne 15% z príspevku pomerným spôsobom medzi kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v roku 2020.

  K 30. 9. 2019 národný športový zväz nahlásil počty aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorí súťažili minimálne na troch súťažiach, ktoré sú oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu v zohľadňovacom období od 1.10.2018 do 30.9.2019. Zo zoznamu budú vyradení tí športovci, pri ktorých je chybný údaj (napr. nesúlad dátumu narodenia s rodným číslom), resp. nebolo uvedené IČ oddielu, alebo iné chyby. Odsúhlasený zoznam aktívnych športovcov sa použije pre výpočet príspevku od štátu pre rok 2020.

  Možnosť A/ Len medzi odsúhlasených aktívnych športovcov národný športový zväz prerozdeľuje oddielom/subjektom pomerným spôsobom podiel z 15% príspevku. Tento príspevok vypláca oddielom/subjektom počnúc januárom 2020 v súlade so zmluvou s MŠVVaŠ (kde sú uvedené oprávnené náklady) týmto spôsobom: 15% z príspevku pre rok 2020 podelia počtom aktívnych športovcov nahlásených do 30.9.2019 (tzn. zohľadňovacie obdobie je od 1.10.2018 do 30.9.2019), získanú sumu vynásobia počtom aktívnych športovcov každého subjektu – takto vypočítanú sumu môže oddiel/subjekt použiť na svoju činnosť (samozrejme, v súlade s oprávnenými nákladmi), napr. národnému športovému zväzu doručí faktúry a ten ich následne preplatí v termíne od 1.1.2020 do 31.12.2020.

  Možnosť B/ V termíne od 1.10.2019 do 30.9.2020 národný športový zväz „sleduje“ počty aktívnych športovcov, tento údaj (ktorý nahlási až vo formulári pre príspevok na rok 2021) použije pre výpočet 15% z príspevku pre rok 2020, vydelí počtom aktívnych športovcov nahlásených do 30.9.2020 (tzn. zohľadňovacie obdobie je od 1.10.2019 do 30.9.2020), získanú sumu vynásobí počtom aktívnych športovcov každého subjektu – takto vypočítanú sumu môže oddiel/subjekt použiť na svoju činnosť (samozrejme, v súlade s oprávnenými nákladmi), napr. národnému športovému zväzu doručí faktúry a ten ich následne preplatí v termíne od cca polovice októbra 2020 do 31.12.2020.

  Ktorý postup vyplácania 15% z príspevku je správny?

  Správny je postup podľa písmena A. Oddielom sa totiž prerozdeľuje suma vytvorená údajmi a počtami relevantnými ku 30.9.2019, t.j. ten, kto sa o tieto financie pričinil, by ich mal aj získavať. To znamená, že oddielom sa prerozdeľuje pomerná časť príspevku podľa počtu aktívnych športovcov, ktorí v období od 1.10.2018 do 30.9.2019 štartovali aspoň na 3 súťažiach a na podklade týchto údajov bol vypočítaný PUŠ na rok 2020 (celý rok 2020 a nie na obdobie, ktoré príde až po 30.9.2020, do decembra 2020). Ak by bolo možné pripustiť postup podľa písmena B, znamenalo by to, že by sa príspevok nielen klubom, ale aj NŠZ poskytoval až po 30.9.2020 a pritom tento príspevok má NŠZ už v predchádzajúcom období k dispozícii (v štvrťročných čiastkových platbách) a teda mal by klubom umožniť čerpať ich a použiť na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré vznikajú počas celého obdobia, tzn. od 1.1.2020 do 31.12.2020.

  10. PRÍPAD 8/ Národný športový zväz nevyplatil klubom vypočítaný podiel z 15% príspevku určeného pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (tzn. v súlade so zmluvou s MŠVVaŠ).

  Národný športový zväz na základe zmluvy s MŠVVaŠ (tzn. o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu) získal príspevok, z ktorého (podľa zmluvy) mal najmenej 15 % výšky Príspevku vyplatiť pomerným spôsobom klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou). Národný športový zväz však tieto peniaze použil – síce v súlade s oprávnenými nákladmi (tie sú uvedené v zmluve), ale bez toho, aby tieto financie dal pomerným spôsobom k dispozícii klubom na základe výpočtu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (tzn. sám rozhodol o použití týchto financií, bez ohľadu na to, že tieto financie mali byť podľa zmluvy pomerným spôsobom k dispozícii klubom). Tzn. národný športový zväz rozhodol o tom, ako tento príspevok bude využitý, kluby o tom nemali možnosť rozhodnúť. Porušil národný športový zväz týmto zmluvu s MŠVVaŠ? Ak áno, sú takto použité financie považované za financie neoprávnene použité tzn. je národný športový zväz povinný vrátiť takto neoprávnene použitú výšku príspevku MŠVVaŠ? Aké ďalšie sankcie hrozia v tomto prípade národnému športovému zväzu?

  Ide jednoznačne o porušenie zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu s právnym následkom vrátenia peňazí MŠ kvôli nedodržaniu účelu poskytnutia prostriedkov. Okrem zmluvnej sankcie (vrátenie finančných prostriedkov plus penále), pri riadnej kontrole a vynucovaní dodržiavania Zákona reálne hrozí aj trestné stíhanie za subvenčný podvod - Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 225. Výška potencionálneho trestu za subvenčný podvod súvisí s veľkosťou škody a s motívom.

  Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
  § 225

  (1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije v rozsahu väčšom na iný ako určený účel.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

  1. a spôsobí ním väčšiu škodu,
  2. z osobitného motívu, alebo
  3. závažnejším spôsobom konania.

  (5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.

  (6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

  1. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  2. ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  3. za krízovej situácie.

  Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy (2 660 eur). Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy (26 600 eur). Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy (133 000 eur).

  § 140 TZ Osobitný motív

  Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu

  1. na objednávku,
  2. z pomsty,
  3. v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,
  4. v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,
  5. z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo
  6. so sexuálnym motívom. 

  11. PRÍPAD 9/ Čo s nevyplateným vypočítaným podielom z 15% príspevku (tzn. presne 15%) určeného pomerným spôsobom pre kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov.

  Národný športový zväz výpočtom určil výšku podielu z 15% príspevku (tzn. presne 15%) pre jednotlivé kluby, pre rok 2019. V termíne do 30. 12. 2019 však niektoré kluby nedodali požadované faktúry na preplatenie, resp. sa vzdali tohto podielu – týchto financií. Národný športový zväz môže takéto „zvyšné“ financie prerozdeliť medzi ostatné kluby, alebo ako „účelovo viazané financie určené výhradne pre daný klub, ktoré neboli vyčerpané“ ich musí vrátiť späť na účet MŠVVaŠ?

  Áno, v takomto prípade musí nerozdelenú časť vrátiť na účet Poskytovateľa, ktorým je MŠVVaŠ. Nemôže ich prerozdeliť medzi ostatné kluby.

  12. PRÍPAD 10/ Národný športový preukázateľne pochybil – aké sú možnosti nápravy pochybení?

  Národný športový zväz 3 roky nepostupoval v súlade so zmluvou s MŠVVaŠ (tzn. o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu). Napríklad nevyplácal 15 % výšky Príspevku pomerným spôsobom klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou) v rokoch 2017 a 2018, v roku 2019 na vyplácanie použil nesprávnu, kluby poškodzujúcu metodiku. Národný športový zväz však tieto peniaze použil, spotreboval. Na nátlak členskej základne vedenie národného športového zväzu si v roku 2020 priznalo pochybenie (pochybenie by v budúcnosti aj tak odhalila kontrola zo strany MŠVVaŠ). Ako riešiť túto situáciu? Ako má takýto národný športový zväz postupovať vo vzťahu k MŠVVaŠ tak, aby čo najmenej bola poškodená členská základňa/kluby v tomto národnom športovom zväze? S akými sankciami je nutné počítať?

  Riešiť túto situáciu spätne je mimoriadne komplikované a náročné. Je jedno, či sa vedenie NŠZ „prizná“, alebo to kluby oznámia MŠVVaŠ SR, to si po kontrole od NŠZ vypýta peniaze, ktoré už zrejme boli nesprávnym rozhodnutím vedenia dávno použité – a MŠVVaŠ SR bude trvať na ich vrátení späť do štátneho rozpočtu. Pre nový rok snáď začne NŠZ dodržiavať ustanovenia o rozdelení 15% na kluby zvyčajným, akceptovaným spôsobom - samozrejme, ak nebude NŠZ medzičasom postihnutý za správny delikt a nestratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Čo to znamená? NŠZ za závažné porušenia Zákona a Zmluvy prestane byť (určitú dobu) financovaný zo strany MŠVVaŠ.

  13. Prípad 11/ NŠZ stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v dôsledku zlého postupu pri vyplácaní 15% z príspevku od štátu (PUŠ).

  Čo v praxi reálne znamená pre NŠZ strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov? A ak stratí NŠZ spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, znamená to, že aj členovia TOP teamu (tzn. majstri sveta a medailisti) prídu o podporu od štátu? A TOP športovci NŠZ za svoje výsledky nebudú finančne ocenený (získavajú každoročne nejakú malú prémiu od pár stoviek do cca 1000-1500€ - ale pre nich sú to stále zaujímavé peniaze) od vlády/štátu?

  V prípade, že NŠZ stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, peniaze za Top Tím, určené pre športovcov NŠZ, dostane podľa znenia §75 zákona (po 1.1.2020) príslušné rezortné športové stredisko, resp. Národné športové centrum, t.j. peniaze pre športovca za Top Tím sa nestratia. (Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť, národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku. Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.)

  Ocenenie športovcov (Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019 a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2019 a za celoživotnú prácu s mládežou), ministerstvo rozdeľuje každoročne podľa samostatnej Výzvy ako dotáciu oprávnenému žiadateľovi. Keďže prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť podľa §65 zákona poskytnuté na športovú činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a zákon ani Výzva neupravuje iné prerozdelenie prostriedkov pri strate spôsobilosti (tak ako je to pri Top Tíme), finančnú odmenu športovcom a trénerom za dosiahnuté výsledky v tomto prípade nebude možné vyplatiť.

  14. Je iná cesta, ako sa má dostať športové odvetvie uznaného športu k financovaniu zodpovedajúcemu jeho výsledkom, popularite, spoločenskému prínosu v zmysle Zákona o športe?

  Javí sa ako spravodlivé, aby nielen každý druh šport ale aj každé športové odvetvie, ktoré je jeho podmnožinou boli štátom podporovaný podľa rozsahu (počet športovcov), popularity a úspešnosti jednotlivých športových odvetví. Takýto problém riešia vo viacerých zväzoch a je ťažko riešiteľný tam, kde podľa stanov majú vo zväze kontrolu (hlasovaciu väčšinu) športové odvetvia, ktoré sú menej aktívne a/alebo menej úspešné. Riešenie by mohlo byť také, aké sme navrhli v zásadných pripomienkach k novele Zákona o športe s názvom pripomienky “Definovanie športového odvetvia”, ktoré sú zverejnené na tejto stránke:

  http://www.ucps.sk/Zasadne_pripomienky_UcPS_uplatnene_k_navrhu_zakona_o_sporte

  15Bude, v prípade vzniku novej strešnej organizácie, možná skoková náprava výpočtu príspevku danému uznanému športu v nasledujúcom roku, alebo tiež až po uplynutí 3 rokov? 

  3.a. Ak vznikne nové o.z. pre všetky letecké športy, po uznaní za NŠZ si bude môcť už pre nasledujúci rok stanoviť vlastné váhy odvetví (§ 68 ods.5 ZoŠ). Ale parametre ochrany (aktuálne 90% a 120%) sa podľa Nariadenia vlády o metodike na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2020 viažu priamo na uznaný šport. T.j. aj pri nahradení pôvodného NŠZ novým NŠZ sa bude koeficient športu pre letecké športy hýbať v hraniciach (90% a 120%) z predchádzajúceho roku. Ak by došlo k výpadku, t.j. letecké športy by 1 rok nemali spôsobilosť ani vypočítaný PUŠ, v nasledujúcom roku by mali výpočet ako nový NŠZ, viď bod 3.2: MAX(výpočet, 30.000€). Vypočítaný koeficient športu u leteckých športov na rok 2020 je 0,17% (kvôli zle nastaveným váham športových odvetví), reálny (po ochrane) je 0,51%, výška PUŠ 2020 je 170 tis. €), t.j. v prípade pokračovania SNA ako NŠZ bude klesať o 10% aj v nasledujúcich rokoch.

  3.b. Pokiaľ by došlo k roztriešteniu uznaného športu “letecké športy” na viac uznaných športov a k vzniku viacerých uznaných športov aj NŠZ, pre nový uznaný šport by hranice ochrany neplatili a ich podiel na nasledujúci rok by bol (vychádzajúc z pravidiel pre rok 2020): MAX(výpočet, 30.000€). Ak majú letecké športy len jednu medzinárodnú organizáciu FAI, táto možnosť je nepriechodná.

  Po zmene ustanovení ZoŠ od 1.1.2020 v § 68 ods. 5 váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo školstva. V prípade odôvodneného podnetu Lermas ako člena SNA, že váhy stanovené SNA nezohľadňujú pravidlá určené nariadením, by sa tým malo ministerstvo aspoň zaoberať. (Viď Vzorec č. 15 Nariadenia: VO je hodnota váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu určená národným športovým zväzom zaokrúhlená na celé percentá so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie, domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví; ak aspoň jeden z týchto parametrov má hodnotu vyššiu ako nula, hodnota váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu nemôže byť 0 %.)

  Takáto úprava váh odvetví ale nemá vplyv na vnútorné prerozdelenie PUŠ medzi jednotlivé športové odvetvia, ktoré stále schvaľuje najvyšší orgán zväzu.

  16. Chcel by som Vás poprosiť o stanovisko k § 69 Zákona 440/2015 Zb.
  Jedná sa mi o nasledujúci problém. Predstavte si, že existuje Jožko Mrkvička, ktorý sa narodil v roku 2000. Chlapec je aktívny športovec a je registrovaný futbalista, lyžiar a aj atlét. Je teda registrovaný v troch kluboch a v troch národných zväzoch. Moja otazka znie, patrí mu príspevok na každý šport podľa Zákona 440/2015 Zb. § 69 ods. 4 písm. a) pre športovcov do 23 rokov ak spĺňa podmienky v každom národnom zväze? V prípade, že by mu zo zákona neprináležal prispevok od každého národného zväzu v príslušnom športe, kto nesie právnu zodpovednosť za to, ak by predsa takýto príspevok bol športovcovi vyplatený od všetkých zväzov.
  Chcel by som sa ešte opýtať, akým spôsobom môže byť príspevok podľa § 69 odst.4 pism. a) vyplácaný klubom (refundácia faktúr, poukážky na nákup, kredity na nákup v e-shope, dodávka športových potrieb....).

  Čo sa týka otázky, či športovcovi, ktorý má príslušnosť k viacerým NŠZ patrí príspevok na každý šport podľa Zákona 440/2015 Zb. § 69 ods. 4 písm. a) pre športovcov do 23 rokov, ak spĺňa podmienky v každom národnom zväze, je v prvom rade potrebné uviesť, že príspevok nie je určený priamo športovcovi, ale klubu, ku ktorému má príslušnosť a za ktorý splnil podmienky statusu tzv. aktívneho športovca.

  Podľa § 69 ods. 4 písm. a) je národný športový zväz povinný rozdeliť najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch.

  Podľa § 4 ods. 6 sa aktívnym športovcom rozumie športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.

  Zjednodušene povedané, každý klub v každom NŠZ sa podieľa na vstupných dátach, ktoré vstupujú do vzorca pre výpočet príspevku uznanému športu, čo sa robí ku 30.9. kalendárneho roka (príklad 30.9.2019 sa dávali dáta pre výpočet príspevku uznanému športu na rok 2020 a zohľadňovalo sa obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019).
  Z toho vyplýva, že podiel na príspevku klubu pre rok 2020 je akousi „odmenou“ za činnosť klubu a starostlivosť o športovcov – mládež do 23 rokov veku. Takže klub dostane príspevok na rok 2020 aj za športovca, ktorý ak použijeme extrémny príklad, napríklad už 2.10.2019 nebude v danom klube alebo už aj úplne prestal športovať.

  Záver teda je, áno kluby, v ktorých športovec športuje, hoci aj vo viacerých športoch, tak každý jeden z týchto klubov, od každého NŠZ, dostane príspevok, na ktorého určení výšky cez vzorec sa podieľal aj daný športovec.
  Nie je však výnimkou, že klub je aj členom viacerých NŠZ a klub a časť jeho športovcov sú „aktívni“ vo viacerých športoch a tak jeden takýto multišportový klub je prijímateľom príspevku od viacerých NŠZ (napr. plávanie – Slovenská plavecká federácia a triatlon – Slovenská triatlonová únia). Samozrejme za predpokladu, že v každom jednom zo športov, splnil kritérium aktívneho športovca.

  Ešte raz zdôrazňujeme, že príspevok, jeho alikvotnú časť nedostáva v žiadnom prípade športovec. Príspevok dostáva klub a ten ho voči NŠZ zúčtuje tak, aby bol použitý na presne stanovené účely, t.j. tie, ktoré Vám uviedla pani Hlavná kontrolórka športu.

  Tieto účely sú určené v prílohe Zmlúv o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a účely sú identické pre každý jeden šport.

  Čo sa týka otázky akým spôsobom NŠZ zväzy príspevok podľa § 69 odst.4 pism. a) vyplácajú klubom, tak prevažuje spôsob refundácie výdavkov a vo veľmi málo prípadoch sa aj priamo poukážu finančné prostriedky na účty klubov. Oba spôsoby sú však súladné so zákonom.
  Sú aj prípady nákupov v e-shopoch NŠZ, alebo aj preplácanie nejakých objednávok tovarov, kempov a pod., kedy pre klub zariadi nejaký oprávnený výdavok napriamo NŠZ a „odpočíta“ cenu výdavku zo sumy pridelenej klubu.

  Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel športu mládeže s príslušnosťou k Prijímateľovi sa považujú náklady na

  1. prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry,
  2. nákup športového oblečenia, náradia a materiálu,
  3. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,
  4. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory,
  5. funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
  6. diagnostiku,
  7. regeneráciu a rehabilitáciu,
  8. prepravu športového materiálu a náčinia,
  9. výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi,
  10. organizovanie mládežníckych športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej republiky,
  11. dopingovú kontrolu,
  12. cestovné poistenie.

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti