Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Systém pre filtrovanie a blokovanie elektronických komunikácií na ochranu práv duševného vlastníctva vs. porušenie základných práv  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.04.2011Anna Ondrejová
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prejudiciálne otázky vo veci C-70/10:

  1. Umožňujú smernice 2001/29 (1) a 2004/48 (2) v spojení so smernicami 95/46 (3), 2000/31 (4) a 2002/58 (5), vykladané najmä vzhľadom na články 8 a 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, členským štátom oprávniť vnútroštátny súd, ktorý má rozhodnúť v spore vo veci samej, aby na základe jediného právneho ustanovenia, podľa ktorého: „[Vnútroštátny súd] tiež môže vydať súdny príkaz ukončiť konanie, namierený proti sprostredkovateľom, ktorých služby sú využívané tretími osobami na porušovanie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu“, uložil poskytovateľovi prístupu na internet (skrátene PPI) povinnosť zaviesť vo vzťahu ku všetkým jeho zákazníkom, in abstracto a preventívne, výlučne na jeho náklady a bez časového obmedzenia, systém filtrovania celej elektronickej komunikácie, tak vstupujúcej, ako aj vystupujúcej a prechádzajúcej jeho službami, najmä využitím programov peer to peer, pričom tento systém by mal za cieľ jednak identifikovať na jeho sieti obeh elektronických súborov obsahujúcich hudobné, kinematografické alebo audiovizuálne dielo, o ktorom navrhovateľ tvrdí, že k nemu má práva, a jednak následne blokovať ich prenos, buď na úrovni požiadavky alebo pri príležitosti odoslania? 

  2. V prípade kladnej odpovede na otázku č. 1, ukladajú tieto smernice vnútroštátnemu súdu — ktorý má rozhodnúť o návrhu na uloženie súdneho príkazu namiereného proti sprostredkovateľovi, ktorého služby sú využívané tretími osobami na porušovanie autorského práva — povinnosť uplatňovať zásadu proporcionality vtedy, keď má rozhodnúť o účinnosti a odradzujúcom účinku požadovaného opatrenia? 

  Stanovisko generálneho prokurátora

  • vo francúzskom jazyku si môžete stanovisko pozrieť - TU 

  Súvisiace predpisy EÚ:

  ( 1 ) Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230). 

  ( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32). 

  ( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355). 

  ( 4 ) Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399). 

  ( 5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514).
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti