Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny v justícii účinné od 1. mája 2011

Článok bol nastavený ako .
09.02.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

Návrh zákona, ktorým vláda SR sleduje otvorenie justície verejnosti a verejnej kontrole, bol predložený na prerokovanie a schválenie Národnou radou SR v septembri 2010.

Národná rada návrh zákona schválila, Prezident SR ho však v decembri 2010 vrátil  na opätovné prerokovanie Národnou radou SR (rozhodnutie Prezidenta SR na stiahnutie vo formáte PDF). 

Poslanci Národnej rady SR opätovne prerokovali návrh zákona, prelomili veto prezidenta a 1. februára 2011 opätovne schválili zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich (zákon č. 385/2000 Z.z.) a ďalšie zákony (napr.: zákon o organizácii Ústavného súdu SR, zákon o Justičnej akadémii, zákon o súdnych úradníkoch, zákon o súdoch).

Detaily návrhu zákona a priebeh legislatívneho procesu v NR SR si môžete pozrieť - TU

Niektoré zmeny, ktoré nastali/nastanú prijatím zákona:

 • Pridelenie sudcu na výkon funkcie na konkrétny súd Súdnou radou SR sa uskutoční na základe výsledkov výberového konania (na výkon funkcie sudcu na Najvyššom súde SR musí byť splnená podmienka aspoň 15 rokov právnickej praxe, na výkon funkcie sudcu na krajskom súde alebo Špecializovanom trestnom súde bude podmienka aspoň 10 rokov právnickej praxe).

 • Výberové konania na voľné miesta sudcov budú verejné, zúčastniť sa ich bude môcť každý, kto spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu. Výberové konanie bude vyhlásené aspoň 60 dní pred jeho konaním na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo prostredníctvom iných verejnosti prístupných komunikačných prostriedkov.

 • Všetky žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a motivačným listom uchádzačov budú zverejnené na webovom sídle ministerstva spravodlivosti aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Uchádzač bude musieť uviesť aj menný zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestancami súdov, ministerstva alebo členmi výberovej komisie.

 • Do 24 hodín od ukončenia výberového konania zabezpečí predseda výberovej komisie zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

 • Výberová komisia bude 5-členná, pričom jeden člen bude z kandidátov zvolených Národnou radou SR, jeden člen z kandidátov zvolených Súdnou radou SR, dvaja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom spravodlivosti a jedného člena výberovej komisie zvolí na návrh predsedu súdu sudcovská rada súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje. 

 • Sudcovia budú podávať podrobnejšie majetkové priznania, deklarovať budú aj majetkové pomery manžela a neplnoletých detí.

 • Zrušuje sa inštitút justičného čakateľa - justiční čakatelia, ktorí už sú vo výkone tejto funkcie, sa musia rozhodnúť, či sa stanú vyššími súdnymi úradníkmi alebo požiadajú o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, pričom budú mať nárok na odstupné.

 • Ústavný súd SR a všeobecné súdy budú zverejňovať všetky svoje právoplatné meritórne rozhodnutia na internete.
  Ostatné rozhodnutia (neprávoplatné, procesné) budú zverejňované na základe žiadosti. Pri zverejňovaní údajov bude zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.  

Zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2011, niektoré jeho ustanovenia budú účinné až od 1. januára 2012.

 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti