Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.03.2011 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Samospráva

  Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

  Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá obsahuje:

  a) vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa ustanovenia § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z.,

  b) údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,

  c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,

  d) meno, priezvisko a podpis advokáta,

  e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

  V prípade, ak pri autorizácii zmluvy ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

  V situácii, ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti. Ak advokát napriek postupu podľa predchádzajúcej vety nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa ani napriek postupu podľa predchádzajúcich viet advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

  Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.

  Lýdia Rácková    5. marec 2012 19:33
  Správa katastra prerušila konanie o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností titulom kúpnej zmluvy, ktorú som autorizovala, a to s odôvodnením, že v zmluve chýba vyhlásenie účastníkov zmluvy, že boli advokátom upozornení na platobné podmienky kúpnej ceny. Povolenie vkladu podmienila dodatkom ku zmluve s takýmto vyhlásením, hoci v texte kúpnej zmluvy bolo dané vyhlásenie účastníkov zmluvy, že kúpna cena bola vyplatená celá už v okamihu pred uzavretím zmluvy a predávajúci podpisom na zmluve aj potvrdil prevzatie celej kúpnej ceny formou pripísania kúpnej ceny na jeho účet v banke. V takomto prípade som už nemala na aké platobné podmienky upozorniť a preto som ust. § 1b ods. 4 zák. č. 586/2003 Z.z. logicky nemohla aplikovať. Správa katastra však trvala na dodatku ku zmluve, ktorý mal obsahovať vyhlásenie účastníkov o upozornení na platobné podmienky. Pokiaľ som chcela, aby sa vec vybavila bez prieťahov, musela som účastníkov zmluvy vyzvať na spísanie a podpísanie takéhoto nezmyselného dodatku.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti