Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Predpoklady výkonu advokácie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.03.2011 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Samospráva
  POJMY: advokácia

     Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).

     Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.

  Slovenská advokátska komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto:

  a) je plne spôsobilý na právne úkony,

  b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

  c) získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient,

  d) zložil advokátsku skúšku,

  e) je bezúhonný,

  f) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,

  g) nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,

  h) nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

  i) splnil povinnosti podľa § 12 ods. 3, § 27 a § 28 ods.1 Zákona č. 586/2003 Z.z.,

  j) zložil sľub podľa Zákona č. 586/2003 Z.z..

     Slovenská advokátska komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zložení sľubu aj profesorov a docentov vysokých škôl v odbore právo, ktorí preukážu, že splnili podmienky podľa vyššie uvedených písmen a), b), e) až i).

     Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu. Bezúhonný nie je ani ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta. Bezúhonnosť a preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.

     Súčasne Slovenská advokátska komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto je zapísaný do zoznamu usadených euroadvokátov a splnil podmienky podľa ustanovení § 4 Zákona č. 586/2003 Z.z., ako aj toho, kto je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a splnil podmienky podľa ustanovení § 5 Zákona č. 586/2003 Z.z..

     Slovenská advokátska komora uzná za advokátsku skúšku odbornú justičnú skúšku, notársku skúšku alebo prokurátorskú skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. Komora môže za advokátsku skúšku uznať aj inú právnu skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. Podmienky uznania inej právnej skúšky za advokátsku skúšku určuje predpis komory.

     Slovenská advokátska komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú právnu prax. Podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určuje predpis komory.

     Slovenská advokátska komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti vykonať advokátsku skúšku každému, kto spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g) Zákona č. 586/2003 Z.z., zaplatil poplatok za advokátsku skúšku a preukáže, že najneskôr ku dňu konania advokátskej skúšky určeného komorou získal prax podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona č. 586/2003 Z.z..

     Slovenská advokátska komora umožní zloženie sľubu a zápis do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zloženie sľubu a o zápis do zoznamu advokátov každému, kto preukáže, že spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) až i), § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a), c) a d) alebo § 5 ods. 1 písm. a) až c) Zákona č. 586/2003 Z.z. .

  Slovenská advokátska komora vyčiarkne zo zoznamu advokátov toho,

  a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

  b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

  c) kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,

  d) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

  e) komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,

  f) kto je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť komory o viac ako šesť mesiacov a príspevok nezaplatil ani do jedného mesiaca po tom, čo ho komora vyzvala na zaplatenie spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,

  g) kto bol zapísaný do zoznamu advokátov a nespĺňal podmienky na zápis do zoznamu advokátov,

  h) kto nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie,

  i) proti komu bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo kto je spoločníkom právnickej osoby, ktorá vznikla na spoločný výkon advokácie a bol voči nej vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo voči nej povolené vyrovnanie.

     Slovenská advokátska komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov toho, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin. O vyčiarknutí zo zoznamu advokátov podľa vyššie uvedeného písmena g) je komora oprávnená rozhodnúť do jedného roku odo dňa, keď sa o nesplnení podmienky na zápis do zoznamu advokátov dozvedela; to neplatí, ak ide o podmienky uvedené v ustanoveniach § 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g) Zákona č. 586/2003 Z.z..

  Slovenská advokátska komora pozastaví výkon advokácie tomu,

  a) komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a vykonáva činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,

  b) kto nastúpil výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby alebo komu bolo uložené disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu advokácie,

  c) komu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin do právoplatnosti rozsudku,

  d) kto podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu advokácie a preukáže, že si ustanovil za seba zástupcu.

  Slovenská advokátska komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu,

  a) proti komu sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony do právoplatného rozhodnutia vo veci,

  b) proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci.

     Slovenská advokátska komora môže na návrh predsedu Revíznej komisie komory pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania, a to až do právoplatného skončenia veci.

  Počas pozastavenia výkonu advokácie:

  a) advokát nie je oprávnený poskytovať právne služby podľa tohto zákona,

  b) zaniká členstvo advokáta v orgánoch Slovenskej advokátskej komory,

  c) advokát nemôže byť volený do orgánov Slovenskej advokátskej komory,

  d) zaniká povinnosť advokáta podľa § 27 ods. 1 Zákona č. 586/2003 Z.z..

  Pozastavením výkonu advokácie :

  a) nezaniká účasť advokáta v združení podľa § 13 Zákona č. 586/2003 Z.z., vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti podľa § 14 Zákona č. 586/2003 Z.z. alebo v spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 15 Zákona č. 586/2003 Z.z.,

  b) nezaniká povinnosť advokáta vykonávať platby podľa § 29 ods. 1 Zákona č. 586/2003 Z.z.,

  c) nie je dotknutá zodpovednosť advokáta za škodu (§ 26 Zákona č. 586/2003 Z.z.) vrátane zodpovednosti za disciplinárne previnenie, ku ktorému došlo v čase pozastavenia výkonu advokácie.

     Slovenská advokátska komora zapíše advokátovi pozastavenie výkonu advokácie do zoznamu advokátov. Ak odpadnú dôvody uvedené v ustanovení § 8 Zákona č. 586/2003 Z.z., komora pozastavenie výkonu advokácie advokátovi bezodkladne zruší a záznam o pozastavení výkonu advokácie vymaže zo zoznamu advokátov.

     Proti rozhodnutiu Slovenskej advokátskej komory o pozastavení výkonu advokácie a o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o pozastavení výkonu advokácie advokátovi a o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov okrem vyčiarknutia podľa § 7 ods. 1 písm. e) Zákona č. 586/2003 Z.z. musí byť odôvodnené a je preskúmateľné súdom.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti