Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Spôsoby výkonu advokácie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.04.2011 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Samospráva
  POJMY: advokácia

  Advokát môže vykonávať advokáciu :

  a) samostatne,

  b) v združení spolu s inými advokátmi,

  c) ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti,

  d) ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo

  e) ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.

     Komora vedie zoznam združení, zoznam verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností a zoznam spoločností s ručením obmedzeným.

  Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo musí byť na území Slovenskej republiky.

  Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát alebo advokátka. Ak poskytuje právne služby prostredníctvom združenia, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, k profesijnému označeniu pripája aj meno združenia alebo obchodné meno spoločnosti.

     Prokuristom alebo splnomocneným zástupcom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť iba advokát.

  Iná právnická osoba ako verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným nie je oprávnená poskytovať právne služby alebo vykonávať advokáciu.

  Združenie advokátov

     Advokáti sa môžu združiť na účel spoločného výkonu advokácie. Účastníkmi združenia môžu byť len advokáti; svoje vzájomné práva a povinnosti si upravia písomnou zmluvou o združení. Advokáti ako účastníci združenia majú spoločné sídlo. Písomnosti určené účastníkom združenia sa doručujú v sídle združenia. Sídlo musí byť na území Slovenskej republiky.

  Advokát, ktorý vykonáva advokáciu v združení, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v inom združení, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti alebo ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokáti sa však môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak zmluva o združení neurčuje inak.

  Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť

  Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Verejná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len „verejná obchodná spoločnosť“), alebo komanditná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len „komanditná spoločnosť“), nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti. Na verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak Zákon č. 586/2003 Z. z. neustanovuje inak.

     Advokáti ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti vykonávajú advokáciu v mene a na účet verejnej obchodnej spoločnosti. Advokáti ako spoločníci komanditnej spoločnosti vykonávajú advokáciu v mene a na účet komanditnej spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch osobitné predpisy, advokáciu vykonávajú vo vlastnom mene a na účet verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti.

  Štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti je každý zo spoločníkov, ktorí sú oprávnení konať v jej mene samostatne a bez obmedzenia. Štatutárnym orgánom komanditnej spoločnosti je každý z komplementárov, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne a bez obmedzenia.

     Dedič sa môže prihlásiť o svoju účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom, len ak je advokátom. Ak dedič nie je advokátom, vzniká mu právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa Obchodného zákonníka. To isté platí primerane aj na dediča poručiteľa, ktorý bol komplementárom komanditnej spoločnosti.

  Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti zaniká a vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa Obchodného zákonníka.

  Advokát, ktorý vykonáva advokáciu vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo v komanditnej spoločnosti, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v združení, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ani ako spoločník inej verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti. Advokáti sa však môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

     Verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť môže okrem poskytovania právnych služieb za podmienok ustanovených špeciálnym zákonom č. 8/2005 Z. z. vykonávať aj činnosť správcu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

  Spoločnosť s ručením obmedzeným

  Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len „spoločnosť s ručením obmedzeným“). Táto spoločnosť s ručením obmedzeným nesmie mať iný predmet podnikania, jej spoločníkmi a konateľmi môžu byť len advokáti a musí byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka. Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak Zákon č. 586/2003 Z. z. neustanovuje inak.

     Advokáti ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú advokáciu v mene a na účet spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch osobitné zákony (najmä Občiansky súdny poriadok alebo Trestný poriadok), advokáciu vykonávajú vo vlastnom mene a na účet spoločnosti.

     Konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je každý zo spoločníkov. Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

     Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným zaniká a vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa Obchodného zákonníka. Dedičom obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len advokát. Ak dedič nie je advokátom, vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa Obchodného zákonníka.

     Advokát, ktorý vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v združení, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti, alebo ako konateľ inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokáti sa však môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

     Advokáti sú povinní bezodkladne písomne oznámiť komore adresu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným. Písomnosti určené advokátom sa doručujú v sídle spoločnosti s ručením obmedzeným.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti