Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právna pomoc pre osoby v hmotnej núdzi bude dostupnejšia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.04.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Predkladaná novela (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) rozširuje vecnú pôsobnosť Centra právnej pomoci (ďalej len Centrum) z doterajších občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vecí aj na konania v správnom súdnictve a na konanie pred Ústavným súdom. Zaviesť sa má pôsobnosť Centra na druhom stupni vo veciach administratívneho vyhostenia cudzincov a precizovanie vzťahov s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v cezhraničných sporoch.

  Tým, že sa navrhovanou úpravou rozšíri dostupnosť služieb Centra väčšiemu okruhu ľudí, zaviesť sa má čiastočné financovanie právnej pomoci žiadateľom o právnu pomoc. V prípade, ak príjem žiadateľa bude vyšší ako 1,4-násobok sumy životného minima ale nebude presahovať 1,6-násobok sumy životného minima, Centrum zaviaže oprávnenú osobu sumou zodpovedajúcou 20% nákladov na právnu pomoc, pričom výška sumy bude určovaná v každom prípade osobitne. Podľa tlačovej správy Ministerstva spravodlivosti SR by malo ísť o sumu medzi 26 až 40 Eur za konanie na prvom stupni, čo je niekoľkonásobne menej ako služba, ktorú by bolo potrebné zaplatiť u advokáta v prípade, ak by žiadosť nebola vybavená prostredníctvom Centra.

  Návrh zavádza povinnosť pre všetkých advokátov poskytovať právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, čím sa zruší osobitný zoznam advokátov poskytujúcich túto formu právnej pomoci (podľa informácie zo stránky Slovenskej advokátskej komory je v súčasnosti v osobitnom zozname uvedených 629 advokátov).

  Predpokladá sa tiež zjednodušenie konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci - zaviesť sa má prezumpcia splnenia príjmových a majetkových podmienok na poskytnutie právnej pomoci u poberateľov dávky v hmotnej núdzi a povinnosť orgánov štátnej správy, samosprávy, daňových úradov, notárov a pod. poskytnúť Centru súčinnosť pri získavaní údajov potrebných na vyhodnotenie príjmovej a majetkovej situácie žiadateľa. 

  Zámerom je tiež zrušiť dvojkoľajnosť pri rozhodovaní o ustanovení advokáta v občianskoprávnych veciach. Podľa súčasnej právnej úpravy je možné požiadať o ustanovenia advokáta Centrum aj súd, v prípade schválenia novely bude Centrum jediným orgánom, ktorý bude rozhodovať o ustanovení advokáta na zastupovanie v konaní pred súdom.


  Zdroj: justice.gov.sk

  Súvisiaci materiál nájdete na stránke: Portál právnych predpisov

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti