Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a reštrukturalizácii  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii má snehu byť zásadným opatrením smerujúcim k lepšej vymožiteľnosti práva. Nová právna úprava má umožniť veriteľom podať návrh na vyhlásenie konkurzu i bez toho aby mali uznanú pohľadávku dlžníkom alebo vykonateľnú pohľadávku. Táto zásadná zmena umožní veriteľom uplatňovať si svoje nároky voči dlžníkovi skôr ako ,,skonzumuje“ svoj nezabezpečený majetok čím sa predpokladá vyššie uspokojenie veriteľov. S tým úzko súvisia zmeny definícií úpadku najmä predĺženia, s čím sa zabezpečí motivácia štatutárnych orgánov dlžníka riešiť úpadok dlžníka včas. ,,Motivácia“ sa na novo formuluje ako zodpovednostný vzťah vznikajúci nepodaním návrhu na konkurz alebo reštrukturalizáciu včas, pričom iniciatíva na vyvodenie zodpovednosti sa necháva v plne dispozícii veriteľa.

  Otvorením veriteľských návrhov sa predpokladá riešenie väčšiny veriteľských návrhov, ktoré sú inak prejednávané súdmi najmä v civilných a obchodných veciach nie z dôvodu ich spornosti ale z dôvodu možnosti oddialenia vykonateľnosti pohľadávky dlžníka, ktorý ma problémy s platovou neschopnosťou pri použití všetkých známych legálnych spôsobov obštrukcií v konaní.

  Nová úprava má dlžníkov motivovať pri riešení svojho úpadku najmä reštrukturalizáciou.

  Z dôvodu zosúladenia konkurznej právnej úpravy s judikátom Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Exel proti Českej republike sa zavádza sporové posúdenie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Praktickým dôsledkom je právo dlžníka predkladať dôkazy vyvracajúce tvrdenie veriteľa a právo byť vypočutý pred vyhlásením konkurzu. Zavádza sa štandardná európska definícia úpadku, možnosť popierať pohľadávky inými veriteľmi a upravujú sa niektoré lehoty, ktoré neboli v súlade s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. V súlade so štandardami európskeho práva sa zavádza právo prihlasovať pohľadávky počas konkurzného konania.

  Upravuje sa okruh účastníkov konania, vrátane procesných práv, ktoré im v jednotlivých fázach konania prináležia. Odstraňuje sa podávanie prihlášok veriteľov u správcu aj na súde. V predloženom návrhu zákona sa umožňuje, aby veriteľ mohol uplatniť svoj nárok v jednej prihláške, ak ide o nároky týkajúce sa všeobecnej podstaty. Zostal zachovaný status prihlasovania pohľadávok zabezpečených veriteľov. V tejto súvislosti predkladateľ upravuje aj poradie uspokojovania pohľadávok proti podstate, a to vo vzťahu k všeobecnej a osobitne vo vzťahu k oddelenej podstate.


  Štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR

  Materiály na stiahnutie:

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti