Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 Z.z. (účinný k 1.2.2014); Druhá časť (Osobitná časť) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.02.2012Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SÚVISIACE právne dokumenty:

  1. EDĽP - TU
  2. Lisabonská zmluva - TU
  3. Ústava SR - TU
  4. Trestný poriadok - TU
  TRESTNÝ ZÁKON (v znení zákona č. 224/2010 Z.z.) - SLOVENSKY a ANGLICKY

  DRUHÁ ČASŤ - Osobitná časť

  PRVÁ HLAVA - Trestné činy proti životu a zdraviu (§ 144 - 178)

  Prvý diel - Trestné činy proti životu

  § 144 - Úkladná vražda

  (1) Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol odsúdený za trestný čin vraždy,

  b) na dvoch osobách,

  c) závažnejším spôsobom konania,

  d) na chránenej osobe,

  e) z osobitného motívu, alebo

  f) v úmysle získať majetkový prospech.

  (3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) v nebezpečnom zoskupení, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 145 - Vražda

  (1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

  (2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na dvoch osobách,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) na chránenej osobe,

  d) z osobitného motívu, alebo

  e) v úmysle získať majetkový prospech.

  (3) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený,

  b) v nebezpečnom zoskupení, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 146 - Vražda novonarodeného dieťaťa matkou

  Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až osem rokov.

  Zabitie (§ 147 - 148)

  § 147

  (1) Kto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na chránenej osobe, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 148

  (1) Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na chránenej osobe, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 149 - Usmrtenie

  (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na chránenej osobe.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na dvoch alebo viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy.

  znenie odseku (3) účinné do 31.08.2011

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy.

  (4) Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, inému z nedbanlivosti smrť.

  (5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 4 spôsobí z nedbanlivosti smrť dvoch alebo viacerých osôb.

  Nedovolené prerušenie tehotenstva (§ 150 - 153)

  § 150

  (1) Kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na chránenej osobe.

  (3) Trestom odňatia slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí tehotnej žene ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  § 151

  (1) Kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) na neplnoletej žene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do starostlivosti alebo pod dozor,

  c) a získa tým väčší prospech, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  § 152

  (1) Kto tehotnú ženu navedie na to, aby

  a) svoje tehotenstvo sama umelo prerušila, alebo

  b) iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umelo prerušené postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva,

  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto tehotnej žene pomáha pri prerušení jej tehotenstva ňou samou alebo pri tom, aby iného požiadala alebo inému dovolila umelo prerušiť jej tehotenstvo.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na chránenej osobe.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  § 153

  Tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi.

  § 154 - Účasť na samovražde

  (1) Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1

  a) spácha závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) z osobitného motívu.

  Druhý diel - Trestné činy proti zdraviu

  Ublíženie na zdraví (§ 155 - 158)

  § 155

  (1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 156

  (1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na chránenej osobe, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) za krízovej situácie, alebo

  c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

  znenie odseku (3) účinné do 31.08.2011

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 157

  (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na chránenej osobe.

  § 158

  Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia (§ 159 - 160)

  § 159

  (1) Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku alebo kto pre seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku neoprávnene zadováži, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene sterilizuje fyzickú osobu.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  § 160

  (1) Kto neoprávnene sebe alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán, tkanivo alebo bunku, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.

  Tretí diel - Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie

  § 161 - Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti

  (1) Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov

  a) napriek tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o nevyhnutné výkony spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život, alebo

  b) bez zdravotnej indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na osobách, na ktorých je overovanie bez zdravotnej indikácie zakázané, alebo ho vykonáva na ľudskom plode alebo zárodku, alebo ho vykonáva v rozpore s inými zákonnými podmienkami overovania bez zdravotnej indikácie,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak vykoná akýkoľvek zásah s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej vývoja geneticky identickú s inou ľudskou bytosťou, či živou, alebo mŕtvou.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo pre iného väčší prospech.

  (4) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  § 162 - Poškodenie zdravia

  (1) Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti,

  a) bezprostredne ohrozí život iného,

  b) inému ublíži na zdraví, alebo

  c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie,

  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na chránenej osobe.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby (§ 163 - 164)

  § 163

  (1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 164

  (1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie (§ 165 - 166)

  § 165

  (1) Kto iného úmyselne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na chránenej osobe.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  § 166

  (1) Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na chránenej osobe.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  § 167 - Ohrozovanie pohlavnou chorobou

  (1) Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi (§ 168 - 169)

  § 168

  (1) Kto má na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži závadné potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 169

  (1) Kto má na predaj alebo na taký účel vyrobí, alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 170 - Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami

  (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

  a) predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá, ktoré nie sú zaradené do liekopisu, lieky, ktoré nie sú registrované podľa osobitného predpisu alebo ktorých požívanie nepovolil príslušný orgán, alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom,

  b) vykonáva klinické skúšanie liečiv, liekov alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo

  c) bez povolenia zaobchádza s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (§ 171 - 173)

  § 171

  (1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.

  § 172

  (1) Kto neoprávnene

  a) vyrobí,

  b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,

  c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo

  d) prechováva po akúkoľvek dobu,

  omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

  znenie odseku (1) účinné do 31.07.2013

  (1) Kto neoprávnene

  a) vyrobí,

  b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,

  c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo

  d) prechováva po akúkoľvek dobu,

  omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,

  c) závažnejším spôsobom konania,

  d) na chránenej osobe, alebo

  e) vo väčšom rozsahu.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo

  c) v značnom rozsahu.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) vo veľkom rozsahu.

  § 173

  (1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

  § 174 - Šírenie toxikománie

  (1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) voči chránenej osobe, alebo

  b) verejne.

  § 175 - Podávanie alkoholických nápojov mládeži

  Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  § 176 - Podávanie anabolických látok

  (1) Kto neoprávnene podá osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel

  a) vo väčšom množstve, alebo

  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene podá osobe anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel v súvislosti s účasťou takej osoby na organizovanej športovej činnosti

  a) vo väčšom množstve, alebo

  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

  Neposkytnutie pomoci (§ 177 - 178)

  § 177

  (1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  § 178

  Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  DRUHÁ HLAVA - Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti (§ 179 - 203)

  Prvý diel -Trestné činy proti slobode

  § 179 - Obchodovanie s ľuďmi

  (1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  znenie odseku (1) účinné do 31.07.2013

  (1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto zlá­ka, prep­ra­ví, pre­cho­vá­va, od­ov­zdá ale­bo pre­vez­me di­eťa, ho­ci aj s je­ho súh­la­som, na účel det­skej pros­ti­tú­cie ale­bo inej for­my sexuál­ne­ho vy­ko­ris­ťo­va­nia vrá­ta­ne det­skej por­nog­ra­fie, nú­te­nej prá­ce či nú­te­nej služ­by vrá­ta­ne žob­ra­nia, ot­roc­tva ale­bo prak­tík po­dob­ných ot­roc­tvu, ne­voľ­níc­tva, nú­te­né­ho so­bá­ša, zneu­ží­va­nia na pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti, ne­zá­kon­nej adop­cie, od­obe­ra­nia or­gá­nov, tka­nív či bun­ky ale­bo iných fo­riem vy­ko­ris­ťo­va­nia.

  znenie odseku (2) účinné do 31.07.2013

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme osobu mladšiu ako osemnásť rokov, hoci aj s jej súhlasom, na účel jej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

  b) a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,

  c) ako verejný činiteľ,

  d) na chránenej osobe,

  e) z osobitného motívu, alebo

  f) závažnejším spôsobom konania.

  znenie odseku (3) účinné do 31.07.2013

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

  Zverenie dieťaťa do moci iného (§ 180 - 181)

  znenie nadpisu nad § 180 účinné do 31.07.2013

  Obchodovanie s deťmi 

  § 180

  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného dieťa na účel adopcie alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom získa do svojej moci dieťa na účel adopcie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  znenie odseku (1) účinné do 31.08.2011

  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného dieťa na účel adopcie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 181

  (1) Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu alebo na iný účel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 182 - Pozbavenie osobnej slobody

  (1) Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) a spôsobí ním smrť viacerých osôb.

  § 183 - Obmedzovanie osobnej slobody

  (1) Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu,

  c) ako verejný činiteľ,

  d) na chránenej osobe, alebo

  e) a spôsobí ním väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 184 - Obmedzovanie slobody pobytu

  (1) Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy

  a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo

  b) inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste,

  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) ako verejný činiteľ.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto neoprávnene núti iného opustiť územie Slovenskej republiky alebo inému neoprávnene bráni v pobyte na území Slovenskej republiky.

  § 185 - Branie rukojemníka

  (1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) a spôsobí ním väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 186 - Vydieračský únos

  (1) Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) na chránenej osobe, alebo

  d) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 187 - Zavlečenie do cudziny

  (1) Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 188 - Lúpež

  (1) Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a bezprostredne ním ohrozí život alebo zdravie viacerých osôb,

  b) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  c) závažnejším spôsobom konania,

  d) na chránenej osobe, alebo

  e) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 189 - Vydieranie

  (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) a spôsobí ním väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  Hrubý nátlak (§ 190 - 191)

  § 190

  (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre ich národnosť, rasu, farbu pleti, etnický pôvod, vek, zdravotný stav alebo pohlavie alebo v úmysle dosiahnuť pre seba alebo pre iného neoprávnené alebo neprimerané výhody

  a) násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými ľudskými právami niečo konali, opomenuli alebo trpeli, alebo

  b) týra, mučí alebo s nimi zaobchádza podobným iným neľudským a krutým spôsobom.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 191

  (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia osoba nárok, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 192 - Nátlak

  (1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu,

  d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo

  e) tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým zamestnancom.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  d) za krízovej situácie.

  § 193 - Obmedzovanie slobody vyznania

  (1) Kto násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy

  a) núti iného zúčastniť sa na náboženskom úkone,

  b) bez oprávnenia bráni inému v účasti na náboženskom úkone, alebo

  c) inému v užívaní slobody vyznania inak bez oprávnenia bráni,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) verejne.

  § 194 - Porušovanie domovej slobody

  (1) Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,

  c) najmenej s dvoma osobami, alebo

  d) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) voči chránenej osobe, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 194a - Ochrana súkromia v obydlí

  (1) Kto úmyselne poruší právo iného na jeho súkromie v obydlí, právo na jeho súkromný a rodinný život vedený v obydlí tým, že bez jeho súhlasu zadovažuje pre seba alebo iné osoby neoprávneným sledovaním jeho obydlia poznatky o jeho živote a živote osôb, ktoré sa zdržiavajú v jeho obydlí, a s využitím informačno-technických prostriedkov a iných technických prostriedkov vyhotovuje z tohto pozorovania záznamy alebo inú dokumentáciu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu do obydlia,

  c) najmenej s dvoma osobami, alebo

  d) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na dva až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) voči chránenej osobe, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 195 - Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania

  (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré podlieha oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo určených usporiadateľov takého zhromaždenia, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  Porušovanie tajomstva prepravovaných správ (§ 196 - 198)

  § 196

  (1) Kto úmyselne poruší

  a) listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom,

  b) tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo

  c) tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci, vrátane elektromagnetického vyžarovania z počítačového systému, prenášajúceho takéto počítačové dáta,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom alebo správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  § 197

  (1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech

  a) prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovaných poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, ktoré neboli určené jemu, alebo z informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo

  b) také tajomstvo využije,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  § 198

  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva zariadenie spôsobilé na odpočúvanie informácií prenášaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  Druhý diel - Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti

  § 199 - Znásilnenie

  (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 200 - Sexuálne násilie

  (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  Sexuálne zneužívanie (§ 201 - 202)

  § 201

  (1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 201a

  Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  § 201b

  Kto zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, alebo kto umožní také jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 202

  (1) Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak

  a) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,

  b) ide o detskú prostitúciu, alebo

  c) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 použitím nátlaku.

  znenie § 202 účinné do 31.07.2013

  (1) Kto osobu mladšiu ako osemnásť rokov pohne k mimomanželskej súloži alebo ju iným spôsobom sexuálne zneužije,

  a) ak takou osobou je osoba zverená do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba, alebo

  b) za odmenu,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na osobe mladšej ako osemnásť rokov, ktorá bola k takému konaniu donútená z poslušnosti, nátlakom alebo hrozbou.

   § 203 - Súlož medzi príbuznými

  (1) Kto vykoná súlož s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

  TRETIA HLAVA - Trestné činy proti rodine a mládeži (§ 204 - 211)

  § 204 - Dvojmanželstvo

  (1) Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve.

  § 205 - Odloženie dieťaťa

  (1) Kto odloží dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, na mieste, kde mu nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na dieťati mladšom ako tri roky.

  § 206 - Opustenie dieťaťa

  (1) Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) na dieťati mladšom ako šesť rokov.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 207 - Zanedbanie povinnej výživy

  (1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

  § 208 - Týranie blízkej osoby a zverenej osoby

  (1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie

  a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,

  b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,

  c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,

  d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo

  e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,

  potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) z osobitného motívu,

  c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

  Únos (§ 209 - 210)

  § 209

  (1) Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) a ohrozí ním mravný vývoj unesenej osoby.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) v úmysle zavliecť takú osobu do cudziny,

  b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

  c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok.

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

  § 210

  (1) Kto ako rodič alebo príbuzný v priamom rade dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  § 211 - Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

  (1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že

  a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,

  b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,

  c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi,

  d) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami alebo

  e) bráni jej v povinnej školskej dochádzke,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  znenie odseku (1) písmeno c) a d) účinné do 31.08.2011

  c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, alebo

  d) bráni jej v povinnej školskej dochádzke,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako pätnásť rokov, pričom mu bráni v povinnej školskej dochádzke.

  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  ŠTVRTÁ HLAVA - Trestné činy proti majetku (§ 212 - 249)

  § 212 - Krádež

  (1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a

  a) čin spácha vlámaním,

  b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,

  c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,

  d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,

  e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo

  f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu alebo na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu,

  d) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

  e) tým, že taký čin zorganizuje.

  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 213 - Sprenevera

  (1) Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu,

  c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako správca konkurznej podstaty, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 214 - Nevyplatenie mzdy a odstupného

  (1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) voči viac ako desiatim zamestnancom.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

  § 215 - Neoprávnené užívanie cudzej veci

  (1) Kto sa zmocní cudzej veci malej hodnoty v úmysle prechodne ju užívať alebo kto na cudzom majetku spôsobí malú škodu tým, že neoprávnene vec, ktorá mu bola zverená, prechodne užíva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla (§ 216 - 217)

  § 216

  (1) Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla malej hodnoty v úmysle prechodne ho používať, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) z osobitného motívu,

  c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom spôsobí značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 217

  (1) Kto neoprávnene používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) z osobitného motívu,

  c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom spôsobí značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 218 - Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru

  (1) Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto protiprávne vnikne, obsadí alebo užíva nebytový priestor iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní nebytového priestoru neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  § 219 - Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty

  (1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok alebo elektronické peniaze alebo inú platobnú kartu vrátane telefónnej karty alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu na účel použiť ho ako pravý alebo na taký účel ho prechováva, prepravuje, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) vo väčšom rozsahu, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) vo veľkom rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 220 - Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla

  (1) Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo spôsobí takým činom väčšiu škodu, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo spôsobí takým činom značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 221 - Podvod

  (1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 222 - Úverový podvod

  (1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 223 - Poisťovací podvod

  (1) Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto poistné plnenie poskytuje, napomáha získať poistné plnenie tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 224 - Kapitálový podvod

  (1) Kto v súvislosti s ponukou, predajom alebo rozširovaním cenných papierov alebo iných listín, ktoré sľubujú účasť na majetkových výnosoch podniku, alebo kto v súvislosti s ponukou zvýšiť výnosy takého investovania v prospektoch alebo v iných propagačných materiáloch alebo prehľadoch týkajúcich sa majetkových pomerov alebo výnosov podniku vo vzťahu k väčšiemu počtu osôb uvádza nepravdivé údaje alebo nereálne údaje o výnosoch investovania alebo o majetkových pomeroch podniku, do ktorého sa má investovať, alebo kto nevýhody takého investovania zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 225 - Subvenčný podvod

  (1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije v rozsahu väčšom na iný ako určený účel.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.

  (6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 226 - Neoprávnené obohatenie

  (1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 227 - Podvodný úpadok

  (1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije

  a) na založenie inej právnickej osoby alebo

  b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe, alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

  b) a spôsobí ním inému úpadok.

  § 228 - Zavinený úpadok

  (1) Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že

  a) bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,

  b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver,

  c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby,

  d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu, alebo

  e) príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto koná spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až e), a úpadok právnickej osoby bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány povinné.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) a spôsobí ním inému úpadok.

  § 229 - Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok

  (1) Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 230 - Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier

  (1) Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  Podielnictvo (§ 231 - 232)

  § 231

  (1) Kto ukryje, na seba alebo iného prevedie, prenajme alebo prijme ako záloh

  a) vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo

  b) to, čo za takú vec bolo zadovážené,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) použije takúto vec na podnikanie.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 232

  (1) Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie z nedbanlivosti vec väčšej hodnoty, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a inému umožní zastrieť pôvod alebo zistenie pôvodu veci získanej trestnou činnosťou spáchanou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými chemickými látkami, s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi alebo z iného obzvlášť závažného zločinu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

  Legalizácia príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - 234)

  § 233

  (1) Kto príjem alebo iný majetok z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnom čine, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie,

  a) prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo

  b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí,

  potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu, alebo

  b) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) ako verejný činiteľ,

  b) a získa ním značný prospech, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu,

  b) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými chemickými látkami, zbraňami a ľuďmi alebo z iného obzvlášť závažného zločinu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 234

  (1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

  a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233, alebo

  b) neobvyklú obchodnú operáciu,

  potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

  (2) Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak páchateľ nemohol oznámenie alebo ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.

  § 235 - Úžera

  (1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 236 - Zatajenie veci

  (1) Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

  Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 - 238)

  § 237

  (1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 238

  Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 239 - Poškodzovanie veriteľa

  (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že

  a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,

  b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,

  c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

  d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že

  a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo

  b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

  (5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  § 240 - Zvýhodňovanie veriteľa

  (1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

  § 241 - Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním

  (1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) z osobitného motívu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania (§ 242 - 243)

  § 242

  (1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že

  a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo

  b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,

  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  § 243

  (1) Kto marí konkurzné konanie tým, že

  a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,

  b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,

  c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo

  d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

  § 243a - Marenie exekučného konania

  (1) Kto marí exekučné konanie tým, že

  a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku,

  b) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla,

  c) zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách povinného,

  d) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo

  e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

  § 244 - Porušovanie zákazu konkurencie

  (1) Kto ako osoba povinná dodržiavať zákaz konkurencie podľa zákona, zákaz uvedený v takom zákone poruší a spôsobí tým inému väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

  Poškodzovanie cudzej veci (§ 245 - 246)

  § 245

  (1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 246

  (1) Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,

  b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

  § 247 - Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií

  (1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a

  a) jeho informácie neoprávnene použije,

  b) také informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,

  c) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

  d) vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na účel spáchania činu uvedeného v odseku 1

  a) neoprávnene sleduje prostredníctvom technických prostriedkov neverejný prenos počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v rámci počítačového systému, alebo

  b) zaobstará alebo sprístupní počítačový program a iné zariadenia alebo počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do celého počítačového systému alebo do jeho časti.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 248 - Zneužívanie vlastníctva

  (1) Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo zašantročí vlastnú vec alebo jej časť, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 248a - Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky

  (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

  b) a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu.

  § 249 - Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

  (1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,

  b) z osobitného motívu,

  c) vo väčšom rozsahu, alebo

  d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) v značnom rozsahu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) vo veľkom rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia,

  c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

  d) za krízovej situácie.

  znenie § 249 účinné do 31.08.2011

  § 249 - Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva

  (1) Kto bez povolenia vykonáva archeologický výskum alebo výkopy na území s archeologickými nálezmi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým väčšiu škodu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 249a - Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty

  (1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol považovaný za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadováži alebo prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu,

  b) vo väčšom rozsahu, alebo

  c) prostredníctvom počítačového systému.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) v značnom rozsahu.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) vo veľkom rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) ak ide o predmet kultúrnej hodnoty požívajúci ochranu podľa osobitného predpisu.

  PIATA HLAVA - Trestné činy hospodárske (§ 250 - 283)

  Prvý diel - Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku

  § 250 - Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži

  (1) Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že

  a) nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa, alebo

  b) konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) a spôsobí ním úpadok podniku iného súťažiteľa,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  § 251 - Neoprávnené podnikanie

  (1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,

  c) a získa ním väčší prospech, alebo

  d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.

  znenie odseku (2) písmeno b) a c) účinné do 31.08.2011

  b) tým, že použije iného ako pracovnú silu, alebo

  c) a získa ním väčší prospech.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 251a - Neoprávnené zamestnávanie

  (1) Kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 bez ohľadu na predchádzajúci postih za obdobný čin

  a) na chránenej osobe,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných podmienok vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami oprávnene zamestnaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpečnosť a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo

  d) na osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi.

  § 252 - Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb

  (1) Kto neoprávnene obchoduje s devízovými hodnotami alebo neoprávnene poskytuje devízové peňažné služby

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) vo väčšom rozsahu, alebo

  c) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním prospech veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 253 - Nepovolená výroba liehu

  (1) Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu liehu.

  § 254 - Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou

  (1) Kto vo väčšom rozsahu ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto vo väčšom rozsahu skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú podľa zákona pri dovoze tovaru, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 najmenej s dvoma osobami.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§ 255 - 257)

  § 255

  (1) Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  § 256

  (1) Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnene vydá povolenie na nakladanie s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov alebo že taký tovar unikne z evidencie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a z toho dôvodu sa tovar dostal do cudziny,

  b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  c) v úmysle získať značný prospech.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) v úmysle získať prospech veľkého rozsahu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 257

  (1) Kto dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja vydanie dokladu potrebného pre orgány kontrolujúce tovar a technológie podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto podklady potrebné na evidenciu tovaru a technológií kontrolovaných podľa osobitných predpisov zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají alebo nevedie evidenciu, alebo kto urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, v ktorom sa vedie evidencia tohto tovaru a technológií.

  § 258 - Ohrozenie devízového hospodárstva

  (1) Kto ohrozí devízové hospodárstvo tým, že v čase trvania depozitnej povinnosti alebo núdzového stavu v devízovom hospodárstve poruší v malom rozsahu devízové predpisy, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  Druhý diel - Trestné činy proti hospodárskej disciplíne

  Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259 - 260)

  § 259

  (1) Kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na

  a) štatistické zisťovanie v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

  b) evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

  c) kontrolu účtovníctva,

  d) kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce,

  e) určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu,

  f) konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie, alebo

  g) zápis do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel alebo iného registra podľa osobitného predpisu,

  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle uvedenom v odseku 1

  a) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

  b) podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo nevedie.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) a spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 260

  Kto sa z nedbanlivosti dopustí trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie konaním uvedeným v § 259 ods. 1 okrem písmena a) alebo b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky až osem rokov.

  Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev (§ 261 - 263)

  § 261

  (1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 262

  (1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

  § 263

  (1) Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskych spoločenstiev konaním uvedeným v § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  § 264 - Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva

  (1) Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 265 - Zneužívanie informácií v obchodnom styku

  (1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako zamestnanec, člen štatutárneho orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na úkor jednej alebo viacerých z nich.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 - 268)

  § 266

  (1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) z osobitného motívu,

  c) ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor,

  d) a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo

  e) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 267

  Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním tým, že

  a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na verejnom obstarávaní,

  b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní, alebo

  c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  § 268

  Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci tým, že

  a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe,

  b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe, alebo

  c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  § 269 - Poškodzovanie spotrebiteľa

  (1) Kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú škodu tým, že

  a) klame spotrebiteľa na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo na druhu, akosti a množstve poskytovaných výkonov,

  b) uvedie na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pritom ich podstatné vady,

  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky, alebo

  c) ako oprávnená osoba na strane predávajúceho určí cenovú ponuku, na základe ktorej dôjde k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby za cenu prevyšujúcu obmedzenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech značného rozsahu alebo spôsobí poruchu v zásobovaní.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

  § 269a - Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi

  (1) Kto poruší práva spotrebiteľa konaním spočívajúcim v obchodných praktikách, ktoré sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za nekalé,

  a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

  b) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poruší práva spotrebiteľa tým, že dá na konanie spočívajúce v obchodných praktikách podľa odseku 1 pokyn, hoci predávajúci bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

  Tretí diel - Trestné činy proti mene a trestné činy daňové

  § 270 - Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov

  (1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) vo väčšom rozsahu.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  b) vo veľkom rozsahu.

  § 271 - Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov

  (1) Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

  (2) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere ako pravé.

  § 272 - Výroba a držba falšovateľského náčinia

  (1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 pri výkone svojho povolania.

  § 273 - Ohrozovanie obehu peňazí

  Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

  § 274 - Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok

  (1) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí kolkové známky, tuzemské alebo cudzozemské poštové ceniny vrátane cenín stiahnutých z obehu, poštové nálepky alebo poštové pečiatky v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo kto také známky, ceniny, nálepky alebo pečiatky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním väčší prospech,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 275 - Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru

  (1) Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto také kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, alebo ich prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním väčší prospech,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 276 - Skrátenie dane a poistného

  (1) Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,

  c) závažnejším spôsobom konania, alebo

  d) vo väčšom rozsahu.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 277 - Neodvedenie dane a poistného

  (1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) vo väčšom rozsahu.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  znenie odseku (1) účinné do 30.09.2012

  (1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, alebo kto neoprávnene v malom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 

  § 277a - Daňový podvod

  (1) Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) v značnom rozsahu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) vo veľkom rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 278 - Nezaplatenie dane a poistného

  znenie nadpisu účinné do 31.08.2011

  § 278 - Nezaplatenie dane


  (1) Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  znenie odseku (1) účinné do 31.08.2011

  (1) Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 278a - Marenie výkonu správy daní

  (1) Kto marí výkon správy daní tým, že

  a) v dokladoch predkladaných pri správe daní uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje, alebo zatají povinné údaje o skutočnostiach rozhodujúcich pre správne určenie dane,

  b) pozmení, znehodnotí alebo zničí doklady rozhodujúce pre správne určenie dane,

  c) nesplní zákonom uloženú mu oznamovaciu povinnosť, alebo

  d) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom pri daňovej kontrole,

      hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 279 - Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru

  (1) Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom nakladá v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom dovezie, vyvezie, prepraví, dá prepraviť, uvádza do obehu alebo prechováva tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 280 - Spoločné ustanovenie

  Ochrana podľa tohto dielu sa popri platných peniazoch poskytuje aj neplatným peniazom počas obdobia určeného na ich výmenu, peniazom v čase spáchania trestného činu nevydaným, ale určeným na vydanie do obehu, ako aj cudzozemským peniazom vrátane meny euro a cudzozemským cenným papierom vrátane cudzozemských cenných papierov hromadne vydaných, ktoré znejú na majiteľa alebo sú rubopisom prevoditeľné.

  Štvrtý diel - Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu

  § 281 - Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

  (1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu

  a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo

  b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 282 - Porušovanie priemyselných práv

  (1) Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 283 - Porušovanie autorského práva

  (1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) prostredníctvom počítačového systému.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  ŠIESTA HLAVA - Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu (§ 284 - 310)

  Prvý diel - Trestné činy všeobecne nebezpečné

  Všeobecné ohrozenie (§ 284 - 285)

  § 284

  (1) Kto úmyselne

  a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo

  b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,

  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 285

  (1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

  a) značnú škodu, alebo

  b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

  Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia (§ 286 - 288)

  § 286

  (1) Kto úmyselne ohrozí prevádzku

  a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú,

  b) ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,

  c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,

  d) verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,

  e) podmorského kábla alebo podmorského potrubia,

  f) obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom,

  g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo

  h) podobného všeobecne prospešného zariadenia,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 287

  Kto úmyselne zničí alebo urobí neupotrebiteľnou zreteľne označenú značku bodu astronomicko-geodetickej siete alebo základného nivelačného bodu, alebo oporného gravimetrického bodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  § 288

  Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 s výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

  § 289 - Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

  (1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

  (3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

  a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,

  b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

  c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

  znenie § 289 účinné do 31.10.2011 (zmena zákonom č. 313/2011 Z.z.)

  (1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

  a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,

  b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

  c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,

  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

  § 290 - Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni

  (1) Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje skupinu osôb, tým, že bez závažného dôvodu

  a) odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo

  b) zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) napriek tomu, že hrozivú tieseň sám zavinil.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 290a - Porušovanie povinností za krízovej situácie

  (1) Kto za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  § 290b - Vyhýbanie sa výkonu povinností za krízovej situácie

  (1) Kto za krízovej situácie v úmysle vyhnúť sa povinnosti uloženej orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode (§ 291 - 292)

  § 291

  (1) Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku alebo lode s úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom

  a) použije proti inému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,

  b) vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo

  c) zneužije bezbrannosť iného,

  potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 292

  Kto oznámi nepravdivú informáciu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku vzdušného dopravného prostriedku za letu alebo lode za plavby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  § 293 - Zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny

  (1) Kto sa na účel zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny takého prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.

  Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami (§ 294 - 295)

  § 294

  (1) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak na strelnej zbrani sfalšuje, nedovolene zahľadí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej identifikáciu a sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3.

  a) závažnejším spôsobom konania

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) vo väčšom rozsahu.

  (5) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

  b) vo veľkom rozsahu, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 295

  (1) Kto bez povolenia

  a) vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej súčasť, alebo komponent,

  b) hromadí strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, alebo

  c) niektorú z činností uvedených v písmene a) alebo b) sprostredkuje,

  potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ potrestá, ak

  a) protipechotnú mínu sebe alebo inému vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži, drží, skladuje alebo použije, alebo

  b) projektuje stavbu alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní alebo biologických zbraní.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) vo väčšom rozsahu.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  b) v značnom rozsahu.

  (5) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) vo veľkom rozsahu, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 296 - Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny

  Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

  § 297 - Založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny

  Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov.

  Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov (§ 298 - 299)

  § 298

  (1) Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, vymení, upraví, použije, dá na prepravu alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) a získa ním značný prospech, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 299

  (1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, alebo vysokorizikovej chemickej látky, alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného značný prospech.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

  § 299a - Neoprávnené uskutočňovanie stavby

  (1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

  Druhý diel - Trestné činy proti životnému prostrediu

  Ohrozenie a poškodenie životného prostredia (§ 300 - 301)

  § 300

  (1) Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá, kto v chránenom území neoprávnene postaví stavbu.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním na životnom prostredí značnú škodu.

  (5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním na životnom prostredí škodu veľkého rozsahu.

  § 301

  (1) Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

  § 302 - Neoprávnené nakladanie s odpadmi

  (1) Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 302a - Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok

  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou čo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky, škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla, a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania

  b) a spôsobí ním škodu značného rozsahu, alebo

  c) hoci už bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia (§ 303 - 304)

  § 303

  (1) Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí škodu veľkého rozsahu.

  § 304

  (1) Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí havarijné zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že spôsobí škodu v značnom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí škodu veľkého rozsahu.

  § 305 - Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

  a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,

  b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,

  c) poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, alebo

  d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (3) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

  a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo vo väčšom rozsahu obstará pre iného ich exemplár,

  b) pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo

  c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov,

  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu,

  c) v značnom rozsahu,

  d) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo

  e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

  (5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

  b) vo veľkom rozsahu, alebo

  c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.

  § 306 - Porušovanie ochrany stromov a krov

  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) v značnom rozsahu, alebo

  b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  b) vo veľkom rozsahu.

  Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín (§ 307 - 308)

  § 307

  (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich alebo hospodársky dôležitých zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) a spôsobí ním rozšírenie takej choroby, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  § 308

  (1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí rozšírenie takej choroby alebo škodcu, alebo

  b) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  § 309 - Únik organizmov

  (1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní genetických technológií spôsobí únik geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých priestorov alebo spôsobí zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktoré môžu ohroziť ľudí alebo životné prostredie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním poškodenie životného prostredia v značnom rozsahu, alebo

  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 310 - Pytliactvo

  (1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,

  b) v malom rozsahu, alebo

  c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a už bol za taký čin odsúdený,

  b) vo väčšom rozsahu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

  (5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  SIEDMA HLAVA - Trestné činy proti republike (§ 311 - 320)

  Prvý diel - Trestné činy proti základom republiky

  § 311 - Vlastizrada

  Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

  § 312 - Úklady proti Slovenskej republike

  (1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi

  a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, alebo

  b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky,

  potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia,

  d) ako verejný činiteľ, alebo

  e) za krízovej situácie.

  Teror (§ 313 - 314)

  § 313

  Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

  § 314

  (1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  Záškodníctvo (§ 315 - 316)

  § 315

  (1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky

  a) vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar, povodeň alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo nebezpečenstvo zvýši, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo

  b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania,

  potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) na chránenej osobe.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 316

  (1) Kto v úmysle uvedenom v § 315 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 317 - Sabotáž

  (1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby

  a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo

  b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,

  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  d) za krízovej situácie.

  Druhý diel - Trestné činy proti bezpečnosti republiky

  § 318 - Vyzvedačstvo

  (1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, alebo

  b) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené.

  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  Ohrozenie utajovanej skutočnosti (§ 319 - 320)

  § 319

  (1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 320

  Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenie Prísne tajné alebo Tajné, nepovolanej osobe, alebo spôsobí stratu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú skutočnosť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


  ÔSMA HLAVA - 

  Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach (§ 321 - 358)

  Prvý diel - Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci

  Útok na orgán verejnej moci (§ 321 - 322)

  § 321

  (1) Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 322

  (1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody

  a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, alebo

  b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  Útok na verejného činiteľa (§ 323 - 325)

  § 323

  (1) Kto použije násilie

  a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo

  b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

  b) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  c) závažnejším spôsobom konania, alebo

  d) proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 324

  (1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody

  a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo

  b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  § 325

  Ochrana podľa § 321 až 324 sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na podporu alebo ochranu verejného činiteľa.

  Druhý diel - Trestné činy verejných činiteľov

  § 326 - Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

  (1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

  a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

  b) prekročí svoju právomoc, alebo

  c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

  potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

  c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) za krízovej situácie.

  Marenie úlohy verejným činiteľom (§ 327 - 327a)

  (1) Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  znenie odseku (1) účinné do 31.08.2011

  (1) Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 327a

  Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci pri správe majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, hoci vedel, že tým môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, a

  a) spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, alebo

  b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť viacerých osôb,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Tretí diel - Korupcia

  Prijímanie úplatku (§ 328 - 331)

  § 328

  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 329

  (1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu.

  § 330

  (1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

  znenie odseku (1) účinné do 31.08.2011

  (1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 331

  (1) Kto ako člen zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupca, či zamestnanec medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, s ktorým je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo ako osoba v obdobnej funkcii priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom svojej funkcie, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  Podplácanie (§ 332 - 335)

  § 332

  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 333

  (1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) voči verejnému činiteľovi.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 334

  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  znenie odseku (1) účinné do 31.08.2011

  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 335

  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa členovi zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudcovi alebo úradníkovi medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupcovi, či zamestnancovi medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, ktorých je Slovenská republika členom alebo s ktorými je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo osobe v obdobnej funkcii poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom jeho funkcie, alebo z toho dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  § 336 - Nepriama korupcia

  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, § 329, § 330 alebo § 331, alebo za to, že tak už urobil, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332, 333, 334 alebo § 335, alebo za to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  znenie odseku (2) účinné do 31.08.2011

  (2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332 alebo § 333, alebo za to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 336a - Volebná korupcia

  (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby

  a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

  b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

  c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

  d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby

  a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

  b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

  c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

  d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,

  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) ako verejný činiteľ,

  c) na chránenej osobe, alebo

  d) verejne.

  Štvrtý diel - Niektoré formy trestnej súčinnosti

  § 337 - Podnecovanie

  Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 338 - Schvaľovanie trestného činu

  (1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas

  a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo

  b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.

  § 339 - Nadržovanie

  (1) Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.

  (2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech osoby jemu blízkej, nie je trestný okrem prípadu, že by tak urobil v úmysle

  a) pomôcť osobe, ktorá spáchala trestný čin vlastizrady podľa § 311, úklady proti Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313 a § 314, záškodníctva podľa § 315 a § 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318 alebo genocídia podľa § 418, alebo

  b) zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech.

  (3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak bol k pomoci donútený a túto nemohol odmietnuť bez toho, aby seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví alebo inej závažnej ujmy.

  § 340 - Neoznámenie trestného činu

  (1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.

  (3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením trestného činu porušil

  a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo

  b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.

  § 341 - Neprekazenie trestného činu

  (1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol zločin prekaziť bez značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej osoby do nebezpečenstva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka neprekazenia zločinu, za ktorý tento zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

  (3) Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

  (4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila spovedné tajomstvo.

  Piaty diel - Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci

  § 342 - Zasahovanie do nezávislosti súdu

  (1) Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu,

  b) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

  c) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo

  d) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

  znenie odseku (2) písmeno c) účinné do 31.08.2011

  c) tým, že verejne osočuje sudcu v súvislosti s jeho rozhodovaním v konkrétnej veci, alebo

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 343 - Pohŕdanie súdom

  Kto opakovaným konaním napriek predchádzajúcemu upozorneniu

  a) závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu,

  b) na pojednávaní sa k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje, alebo

  c) bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchne príkaz súdu alebo jeho predvolanie,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 344 - Marenie spravodlivosti

  (1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

  a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý,

  b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,

  c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo

  d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

  znenie odseku (1) písmeno c) a d) účinné do 31.08.2011

  c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo

  d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, alebo sľúbi, ponúkne, alebo poskytne neoprávnenú výhodu, aby pôsobil na stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha

  a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

  b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

  c) z osobitného motívu,

  d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo

  e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

  znenie odseku (2) písmeno b) a c) účinné do 31.08.2011

  b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo

  c) z osobitného motívu.

  § 345 - Krivé obvinenie

  (1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu, alebo

  b) verejne.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 346 - Krivá výpoveď a krivá prísaha

  (1) Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 347 - Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon

  (1) Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ

  a) pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní alebo pred súdom v občianskom súdnom konaní, alebo v exekučnom konaní, alebo v konaní pred orgánom verejnej správy, alebo pred rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, alebo

  b) pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu na podklade zmluvy inému spôsobí malú škodu tým, že uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon podkladom, alebo ak takú okolnosť zamlčí,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  Marenie výkonu úradného rozhodnutia (§ 348 - 349)

  § 348

  (1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

  a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,

  b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,

  c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný,

  d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,

  e) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje,

  f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu,

  g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu,

  h) zúčastní sa na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu súd uložil v súvislosti s výkonom tohto trestu,

  i) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu, alebo

  j) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  znenie odseku (1) účinné do 31.01.2014

  (1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

  a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,

  b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,

  c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný,

  d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,

  e) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje,

  f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu,

  g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu,

  h) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu, alebo

  i) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  znenie odseku (1) písmeno g) a h) účinné do 31.08.2011

  g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu, alebo

  h) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu,

  (2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

  a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo

  b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému pomáha,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  § 349

  Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  § 350 - Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky

  Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky tým, že nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 351 - Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda

  (1) Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v súvislosti s výkonom ústavných práv uvedených v odseku 1

  a) vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo

  b) inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) ako verejný činiteľ,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) verejne.

  § 352 - Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky

  (1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku, úradnej značky alebo ciachy na základe aj nepravých podkladov.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

  (5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  (6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (7) Ochrana podľa odsekov 1 až 6 sa poskytuje aj cudzozemským verejným listinám, úradným pečatiam, úradným uzáverám, úradným znakom alebo úradným značkám.

  § 353 - Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti

  (1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  § 354 - Násilné prekročenie štátnej hranice

  (1) Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) najmenej s dvoma osobami, alebo

  c) tým, že taký čin zorganizuje.

  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

  b) ako vojak za krízovej situácie.

  Prevádzačstvo (§ 355 - 356)

  § 355

  (1) Kto pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

  a) organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo

  b) na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad alebo falošný doklad totožnosti,

  potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,

  b) z osobitného motívu,

  c) spôsobom, ktorý môže ohroziť životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená neľudské zaobchádzanie alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo zneužívanie prevádzaných osôb, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 356

  Kto v úmysle získať pre seba, alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu, alebo inú materiálnu výhodu osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo nemá trvalý pobyt na ich území, umožní, alebo pomáha zotrvať, alebo sa nedovolene zamestnať na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

  znenie § 356 účinné do 31.08.2011

  Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, umožní alebo pomáha zotrvať, alebo zamestnať sa nedovolene na území Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

  § 357 - Nedovolené prekročenie štátnej hranice

  Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným prostriedkom na územie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  § 358 - Vzbura väzňov

  (1) Kto sa zúčastní na odpore skupiny väzňov proti dozornému orgánu, jeho rozkazu alebo väzenskému poriadku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 zorganizuje.


  DEVIATA HLAVA - Trestné činy proti iným právam a slobodám (§ 359 - 378)

  § 359 - Násilie proti skupine obyvateľov

  (1) Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo kto použije násilie proti skupine obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) verejne.

  § 360 - Nebezpečné vyhrážanie

  (1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe,

  c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

  d) z osobitného motívu, alebo

  e) verejne.

  § 360a - Nebezpečné prenasledovanie

  (1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

  a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

  b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

  c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

  d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

  e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na chránenej osobe,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) verejne.

  Šírenie poplašnej správy (§ 361 - 362)

  § 361

  (1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2

  a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo

  b) a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 362

  Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  § 363 - Opilstvo

  (1) Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.

  (2) Ustanovenie odseku 1, ako ani § 23 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.

  § 364 - Výtržníctvo

  (1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že

  a) napadne iného,

  b) hanobí štátny symbol,

  c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,

  d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo

  e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  znenie odseku (1) účinné do 31.01.2014

  (1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že

  a) napadne iného,

  b) hanobí štátny symbol,

  c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,

  d) hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo kultúrneho podujatia, alebo

  e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,

  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov,

  d) na chránenej osobe, alebo

  e) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

  znenie odseku (2) účinné do 31.01.2014

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) z osobitného motívu,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.

  § 365 - Hanobenie miesta posledného odpočinku

  (1) Kto zničí, poškodí alebo zneuctí hrob, urnu s ľudskými ostatkami, pomník alebo náhrobnú dosku alebo zničí alebo poškodí zariadenie pohrebiska alebo iného miesta posledného odpočinku, alebo kto sa na pohrebisku alebo inom mieste posledného odpočinku dopustí inej hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  § 366 - Hanobenie mŕtveho

  (1) Kto zneužije alebo zneuctí mŕtveho, alebo neoprávnene vykoná exhumáciu ľudských ostatkov, alebo svojvoľne odníme z pohrebiska ľudské ostatky, alebo nakladá s ľudskými ostatkami v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) z osobitného motívu.

  § 367 - Kupliarstvo

  (1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha taký čin závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  znenie odseku (4) účinné do 31.07.2013

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) na osobe mladšej ako pätnásť rokov.

  (5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  § 368 - Výroba detskej pornografie

  (1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  znenie odseku (1) účinné do 31.07.2013

  (1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) verejne.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a získa ním značný prospech.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  § 369 - Rozširovanie detskej pornografie

  (1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) verejne.

  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

  (4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.

  § 370 - Prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení

  (1) Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia.

  znenie § 370 účinné do 31.07.2013

  § 370 - Prechovávanie detskej pornografie

  Kto prechováva detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  Ohrozovanie mravnosti (§ 371 - 372)

  § 371

  (1) Kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) verejne.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

  § 372

  (1) Kto pornografiu

  a) ponúka, prenecháva alebo predáva dieťaťu, alebo

  b) na mieste, ktoré je deťom prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  znenie odseku (1) účinné do 31.07.2013

  (1)  Kto pornografiu

  a) ponúka, prenecháva alebo predáva osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo

  b) na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania, alebo

  b) verejne.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

  b) tým, že ponúka, sprístupňuje alebo vystavuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu alebo zobrazenia, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky.

  § 373 - Ohováranie

  (1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) z osobitného motívu,

  c) verejne, alebo

  d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

  § 374 - Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi

  (1) Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní

  a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo

  b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť,

  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,

  b) verejne, alebo

  c) závažnejším spôsobom konania.

  Poškodzovanie cudzích práv (§ 375 - 376)

  § 375

  (1) Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že

  a) uvedie niekoho do omylu alebo

  b) využije niečí omyl,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) na chránenej osobe, alebo

  c) tak, že sa vydáva za verejného činiteľa.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

  § 376

  Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 377 - Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy

  (1) Kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) ako člen organizovanej skupiny,

  b) a spôsobí takým činom značnú škodu, alebo

  c) s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech.

  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak

  a) spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,

  b) spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) spácha taký čin s úmyslom získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

  § 378 - Týranie zvierat

  (1) Kto

  a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,

  b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo

  c) utýra zviera,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  znenie odseku (1) účinné do 31.08.2011

  (1) Kto

  a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,

  b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo

  c) utýra zviera,

  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.


  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na viacerých zvieratách,

  b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,

  c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  znenie odseku (2) účinné do 31.08.2011

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na viacerých zvieratách,

  b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,

  c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  § 378a - Zanedbanie starostlivosti o zvieratá

  Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto zvieratá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  DESIATA HLAVA - Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti (§ 379 - 392)

  Prvý diel - Trestné činy proti brannosti

  § 379 - Marenie spôsobilosti na službu

  (1) Kto seba alebo iného urobí trvalo alebo dočasne nespôsobilým alebo menej spôsobilým na plnenie brannej povinnosti alebo iných povinností na obranu vlasti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 380 - Neplnenie odvodnej povinnosti

  (1) Kto sa neustanoví na odvod alebo sa nepodrobí lekárskemu vyšetreniu v úmysle nesplniť svoju odvodnú povinnosť, alebo jej splnenie oddialiť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 381 - Obchádzanie brannej povinnosti

  (1) Kto sa dopustí machinácií v úmysle dosiahnuť úľavy v plnení brannej povinnosti, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Kto sa dopustí machinácií v úmysle

  a) sám sa celkom alebo sčasti vyhnúť plneniu brannej povinnosti, alebo

  b) inému celkom alebo sčasti umožniť vyhnúť sa plneniu brannej povinnosti,

  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.

  Druhý diel - Trestné činy proti civilnej službe

  Nenastúpenie civilnej služby (§ 382 - 383)

  § 382

  Kto v úmysle vyhnúť sa civilnej službe tú nenastúpi do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  § 383

  Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, civilnú službu do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby (§ 384 - 385)

  § 384

  (1) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby alebo plneniu povinností z nej vyplývajúcich poškodí sa na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo kto odopiera konať civilnú službu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Kto odmieta plniť pokyny pri výkone civilnej služby alebo také pokyny sústavne neplní, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 385

  (1) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 48 hodín, alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

  (2) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 14 dní, alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (3) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby opustí miesto výkonu tejto služby alebo sa s týmto úmyslom zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

  Tretí diel - Trestné činy proti službe v ozbrojených silách

  Nenastúpenie služby v ozbrojených silách (§ 386 - 388)

  § 386

  (1) Kto v úmysle vyhnúť sa vojenskej službe nenastúpi službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 387

  (1) Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 388

  Kto sa po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl, čo aj z nedbanlivosti, bez odkladu nedostaví z cudziny nastúpiť vojenskú službu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  § 389 - Porušovanie osobných a vecných povinností

  (1) Kto po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl nesplní, čo aj z nedbanlivosti, osobnú alebo vecnú povinnosť, alebo povinnosť ubytovať na obranu vlasti, alebo sa úmyselne vyhýba plneniu takej povinnosti, alebo plnenie takejto povinnosti inou osobou, čo aj z nedbanlivosti, marí alebo sťažuje, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak ohrozí činom uvedeným v odseku 1 značnou mierou záujmy obrany vlasti.

  Štvrtý diel - Trestné činy proti obrane vlasti

  § 390 - Spolupráca s nepriateľom

  Kto počas vojnového stavu alebo vojny zadovažuje nepriateľovi prospech alebo ho akokoľvek podporuje, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

  § 391 - Vojnová zrada

  Občan Slovenskej republiky, ktorý počas vojnového stavu alebo vojny koná službu v nepriateľskom vojsku alebo v nepriateľskom ozbrojenom zbore, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

  § 392 - Služba v cudzom vojsku

  (1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojnového stavu alebo vojny.

  JEDENÁSTA HLAVA - Trestné činy vojenské (§ 393 - 416)

  Prvý diel - Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti

  Neuposlúchnutie rozkazu (§ 393 - 394)

  § 393

  (1) Kto odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná rozkaz, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) so skupinou vojakov,

  b) so zbraňou,

  c) za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy, alebo

  d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

  b) a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 394

  (1) Kto z nedbanlivosti nevykoná rozkaz za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  c) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 395 - Sprotivenie alebo donútenie porušiť vojenskú povinnosť

  (1) Kto kladie odpor vojakovi, ktorý plní osobitne uložené vojenské povinnosti, alebo ho donúti takúto povinnosť porušiť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok,

  b) so zbraňou,

  c) so skupinou vojakov, alebo

  d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  Urážka medzi vojakmi (§ 396 - 398)

  § 396

  (1) Kto iného vojaka hrubo urazí, ak nejde o prísnejší trestný čin, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 397

  (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka

  a) nadriadeného alebo hodnosťou vyššieho, alebo

  b) podriadeného, alebo hodnosťou nižšieho,

  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

  b) v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,

  c) proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,

  d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo

  e) so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 398

  (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka rovnakej hodnosti, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

  b) v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,

  c) proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,

  d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo

  e) so zbraňou, alebo najmenej s dvoma osobami.

  (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 399 - Násilie voči nadriadenému

  (1) Kto použije násilie, hrozbu bezprostredného násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy voči nadriadenému,

  a) v úmysle pôsobiť na výkon jeho vojenských povinností, alebo

  b) pre výkon jeho vojenských povinností,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví,

  b) so zbraňou,

  c) najmenej s dvoma osobami, alebo

  d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním smrť, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 400 - Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov

  (1) Kto iného vojaka núti na neoprávnené osobné služby alebo ho obmedzuje na právach, alebo svojvoľne sťažuje výkon jeho služby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči podriadenému alebo hodnosťou nižšiemu.

  (3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) násilím, alebo hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,

  b) najmenej s dvoma osobami alebo

  c) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (4) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) závažnejším spôsobom konania, alebo

  c) za krízovej situácie.

  Druhý diel - Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu

  Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby (§ 401 - 404)

  § 401

  (1) Kto v úmysle vyhnúť sa plneniu služobného úkonu sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 402

  (1) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu vojenskej služby alebo plneniu vojenských povinností sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo kto odopiera konať vojenskú službu, alebo plnenie vojenských povinností, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 403

  Kto si v služobnej dobe požitím alkoholu alebo požitím iných návykových látok privodí stav, ktorý ho robí na plnenie služobných povinností úplne alebo čiastočne nespôsobilým, hoci už bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch najmenej dvakrát postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  § 404

  Kto sa za krízovej situácie urobí, čo aj z nedbanlivosti, nespôsobilým vykonávať službu tým, že požije alkohol alebo inú návykovú látku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Dezercia (§ 405 - 406)

  § 405

  (1) Kto sa svojvoľne vzďaľuje v úmysle dlhodobo sa vyhnúť vojenskej službe alebo kto sa svojvoľne vzďaľuje dlhšie ako 30 dní, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) so zbraňou, alebo

  b) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 406

  (1) Kto sa svojvoľne vzďaľuje po čas dlhší ako 48 hodín alebo sa vzďaľuje sústavne, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Kto sa svojvoľne vzďaľuje na čas dlhší ako 6 dní, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (4) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak sa svojvoľne vzďaľuje po čas dlhší ako 24 hodín za krízovej situácie.

  (5) Kto sa svojvoľne vzďaľuje k nepriateľovi, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

  Tretí diel - Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby

  § 407 - Porušovanie povinností strážnej služby

  (1) Kto v strážnej alebo inej obdobnej službe poruší, čo aj z nedbanlivosti, predpisy alebo pravidlá tejto služby, alebo osobitné nariadenia podľa nich vydané, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) počas výkonu strážnej služby alebo inej obdobnej služby, ktorá má obzvlášť dôležitý štátny alebo vojenský význam,

  b) obzvlášť hrubým porušením svojej povinnosti,

  c) za krízovej situácie, alebo

  d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodlivý následok, k odvráteniu ktorého výkon strážnej služby alebo inej obdobnej služby smeroval.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak úmyselne spácha čin uvedený v odseku 1 pri výkone strážnej služby alebo inej obdobnej služby, ktorá má obzvlášť dôležitý štátny alebo vojenský význam za krízovej situácie a spôsobil škodlivý následok, k odvráteniu ktorého výkon strážnej služby alebo inej obdobnej služby smeroval.

  § 408 - Porušovanie povinností dozornej služby

  (1) Kto v dozornej alebo inej obdobnej službe závažným spôsobom, čo aj z nedbanlivosti, poruší predpisy alebo pravidlá tejto služby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v dozornej alebo inej obdobnej službe nedostatočným plnením svojich povinností umožní vyžadovanie osobných úsluh, obmedzovanie na právach alebo svojvoľné sťažovanie výkonu služby jedného vojaka voči druhému v obvode pôsobnosti takej služby.

  (3) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 obzvlášť závažný následok, ktorému bol povinný zabrániť, alebo spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

  (4) Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.

  § 409 - Porušovanie povinností pri obrane vzdušného priestoru

  (1) Kto poruší, čo aj z nedbanlivosti, predpisy alebo pravidlá služby na rádiotechnických hláskach, v pohotovostných jednotkách alebo iných zariadeniach určených na zaistenie bezpečnosti vzdušného priestoru, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním obzvlášť závažný následok.

  (3) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  Štvrtý diel - Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť

  § 410 - Ohrozovanie morálneho stavu jednotky

  (1) Kto popudzuje vojakov proti vojenskej službe alebo proti nadriadenému, alebo kto inak sústavne rozvracia disciplínu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až šesť rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

  § 411 - Porušovanie služobných povinností

  (1) Kto na škodu súčasti ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru neplnením uložených služobných povinností alebo ich porušením, čo aj z nedbanlivosti, podstatne zníži použiteľnosť výzbroje, výstroja, iných vecí alebo finančných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Kto bez oprávnenia použije vecný prostriedok malej hodnoty uvedený v odseku 1 alebo finančné prostriedky malej hodnoty na účel, na ktorý nie je určený, alebo na také použitie dá súhlas, alebo kto zneužije alebo umožní zneužitie podriadených na mimoslužobné úkony, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak

  a) zadováži činom uvedeným v odseku 2 sebe alebo inému značný prospech, alebo

  b) spôsobí úmyselne spáchaným činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 zníženie bojaschopnosti, značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

  (4) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha úmyselne čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.

  § 412 - Zbabelosť pred nepriateľom

  Kto sa za bojovej situácie zo zbabelosti alebo rezignácie vzdá do zajatia, potrestá sa odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov.

  § 413 - Nesplnenie bojovej úlohy

  (1) Kto sa za bojovej situácie bez dovolenia vzdiali, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až dvanásť rokov.

  (2) Kto sa za bojovej situácie vyhýba povinnosti splniť bojovú úlohu alebo odoprie použiť zbraň, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

  § 414 - Opustenie bojových prostriedkov

  (1) Kto za bojovej situácie odhodí, opustí alebo urobí neupotrebiteľnou zbraň alebo iný vojnový materiál, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

  (2) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním obzvlášť závažný následok.

  § 415 - Vydanie bojových prostriedkov nepriateľovi

  Veliteľ, ktorý bez toho, že by to bolo vyvolané bojovou situáciou, nepriateľovi vydá, čo aj z nedbanlivosti, vojenské sily alebo ponechá mu opevnenia, bojovú techniku alebo iné bojové prostriedky, potrestá sa, ak nekonal v úmysle podporovať nepriateľa, odňatím slobody na tri roky až dvanásť rokov.

  Piaty diel

  Zrušený od 1.4.2009

  § 416

  Zrušený od 1.4.2009

  DVANÁSTA HLAVA - Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové (§ 417 - 435)

  Prvý diel - Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu

  § 417 - Ohrozenie mieru

  (1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  § 418 - Genocídium

  (1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu

  a) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,

  c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo

  d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,

  potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

  (2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojny alebo ozbrojeného konfliktu.

  (3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

  § 419 - Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme

  (1) Kto

  a) v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu alebo usporiadanie medzinárodnej organizácie, alebo donútiť vládu štátu alebo medzinárodnú organizáciu, aby niečo konala alebo sa zdržala konania, hrozí spáchaním alebo spácha zločin ohrozujúci život, zdravie ľudí, ich osobnú slobodu alebo majetok alebo neoprávnene vyrobí, získa, vlastní, drží, prepravuje, dodáva alebo inak používa výbušniny, jadrové, biologické alebo chemické zbrane, alebo uskutočňuje nedovolený výskum a vývoj takých zbraní alebo zbraní zakázaných zákonom alebo medzinárodnou zmluvou,

  b) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí drží rádioaktívny materiál alebo má alebo vyrobí jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí,

  c) v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí alebo donútiť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, medzinárodnú organizáciu alebo štát konať alebo zdržať sa konania používa rádioaktívny materiál alebo jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo používa alebo poškodzuje jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu spôsobom, ktorý uvoľňuje alebo môže uvoľniť rádioaktívny materiál, alebo takým konaním hrozí za okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby, alebo

  d) požaduje rádioaktívny materiál, jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu, s použitím hrozby za okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby alebo použitia sily,

  potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto

  a) zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné prostriedky sám alebo prostredníctvom inej osoby, čo aj len čiastočne na účely ich použitia alebo umožnenia ich použitia na spáchanie činu uvedeného v odseku 1,

  b) poskytuje znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, jadrových, biologických alebo chemických zbraní alebo iných podobne škodlivých alebo nebezpečných látok na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1 alebo sa o také poskytnutie pokúsi alebo má na ňom účasť,

  c) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1 spôsobom obhajujúcim alebo ospravedlňujúcim spáchanie takého činu pre prípad jeho spáchania a spôsobí tak nebezpečenstvo jeho spáchania, alebo má na ňom účasť,

  d) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1, alebo sa o také požiadanie pokúsi alebo má na ňom účasť, alebo

  e) plánuje spáchanie činu uvedeného v odseku 1 v úmysle spáchať alebo umožniť jeho spáchanie.

  (3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) na chránenej osobe,

  c) voči ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,

  d) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  e) za krízovej situácie.

  (4) Kto spácha čin uvedený v odseku 2 písm. a) a tým umožní použitie ním zhromaždených alebo poskytnutých finančných alebo iných prostriedkov na spáchanie alebo pokus činu uvedeného v odseku 1, alebo ich takým spôsobom sám použije alebo ak spácha čin uvedený v odseku 2 písm. d) a tým umožní spáchanie alebo pokus činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa trestom odňatia slobody na doživotie.

  § 420 - Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie

  (1) Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s jeho výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) najmenej s dvoma osobami,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) na chránenej osobe,

  d) z osobitného motívu, alebo

  e) na osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda v súlade so zákonom.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo

  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

  (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

  b) za krízovej situácie.

  § 420a - Nedobrovoľné zmiznutie

  (1) Kto ako zástupca štátu alebo osoba alebo člen skupiny konajúci na základe poverenia, podpory alebo tichého súhlasu štátu zadrží, uväzní, unesie alebo inak pozbaví slobody iného a následne odmietne potvrdiť pozbavenie slobody alebo zatají osud alebo miesto pobytu iného a tým inému znemožní výkon zákonnej ochrany, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako nadriadený

  a) vedel alebo mal informácie, ktoré naznačovali, že podriadení podliehajúci jeho právomoci spáchali alebo mali v úmysle spáchať čin uvedený v odseku 1,

  b) mal faktickú zodpovednosť za činnosti a kontrolu nad činnosťami súvisiacimi s činom uvedeným v odseku 1, alebo

  c) neurobil potrebné a vhodné opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo potlačenie činu uvedeného v odseku 1, alebo neoznámil čin uvedený v odseku 1 príslušným orgánom na účely vyšetrovania alebo trestného stíhania.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa potrestá, kto

  a) neoprávnene premiestni dieťa, na ktorom bol spáchaný čin uvedený v odseku 1, alebo dieťa, ktoré sa narodilo počas zajatia matky, na ktorej bol spáchaný čin uvedený v odseku 1,

  b) neoprávnene premiestni dieťa, na ktorého otcovi, matke alebo zákonnom zástupcovi bol spáchaný čin uvedený v odseku 1, alebo

  c) sfalšuje, zatají alebo zničí doklady potvrdzujúce pravú totožnosť dieťaťa uvedeného v písmene a) alebo b).

  (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1 alebo 2

  a) na chránenej osobe, alebo

  b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

  Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (§ 421 - 422)

  § 421

  (1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) verejne,

  b) ako člen extrémistickej skupiny,

  c) závažnejším spôsobom konania, alebo

  d) za krízovej situácie.

  § 422

  (1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.

  § 422a - Výroba extrémistických materiálov

  (1) Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) verejne, alebo

  c) ako člen extrémistickej skupiny.

  § 422b - Rozširovanie extrémistických materiálov

  (1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) verejne, alebo

  c) ako člen extrémistickej skupiny.

  § 422c - Prechovávanie extrémistických materiálov

  Kto prechováva extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 422d - Popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov

  Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  § 423 - Hanobenie národa, rasy a presvedčenia

  (1) Kto verejne hanobí

  a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo

  b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) najmenej s dvoma osobami,

  b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

  c) ako verejný činiteľ,

  d) za krízovej situácie, alebo

  e) z osobitného motívu.

  § 424 - Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti

  (1) Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

  b) verejne,

  c) z osobitného motívu,

  d) ako verejný činiteľ,

  e) ako člen extrémistickej skupiny, alebo

  f) za krízovej situácie.

  § 424a - Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu

  (1) Kto verejne

  a) podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre podnecovanie z predchádzajúcich dôvodov, alebo

  b) hanobí takú skupinu alebo jednotlivca alebo sa im vyhráža tým, že verejne ospravedlňuje čin považovaný článkami 6, 7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za genocídium, zločin proti ľudskosti alebo vojnový zločin alebo čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi za zločin proti mieru, vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti, ak taký čin je spáchaný na takejto skupine osôb alebo jednotlivcovi, alebo ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu, ak nebol v predpísanom konaní zrušený, verejne popiera alebo vážne zľahčuje taký čin, ak je spáchaný na takej osobe alebo jednotlivcovi,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 z osobitného motívu.

  § 425 - Neľudskosť

  (1) Kto spácha voči civilným osobám čin považovaný článkom 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za zločin proti ľudskosti, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

  (2) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  b) za odplatu.

  Druhý diel - Trestné činy vojnové

  § 426 - Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja

  (1) Kto počas vojny nariadi

  a) použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy, alebo taký prostriedok alebo materiál použije, alebo

  b) vedenie boja zakázaným spôsobom, alebo sám takto boj vedie,

  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako veliteľ, ktorý v rozpore s ustanoveniami medzinárodného práva o prostriedkoch a spôsoboch vedenia vojny úmyselne

  a) poškodí vojenskou operáciou civilné osoby na živote, zdraví alebo majetku, alebo vedie útok proti nim z dôvodu represálií, vedie útok proti nebránenému miestu alebo demilitarizovanému pásmu,

  b) zničí alebo poškodí priehradu, jadrovú elektráreň alebo obdobné zariadenie obsahujúce nebezpečné sily, alebo

  c) zničí alebo poškodí objekt určený na humanitárne účely alebo medzinárodne uznávanú kultúrnu alebo prírodnú pamiatku.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním

  a) ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

  b) škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) iný obzvlášť závažný následok.

  § 427 - Plienenie v priestore vojnových operácií

  (1) Kto v priestore vojnových operácií, na bojisku, v miestach postihnutých vojnovými operáciami alebo na obsadenom území

  a) zmocní sa cudzej veci, využívajúc niečiu tieseň,

  b) svojvoľne cudzí majetok ničí alebo ho pod zámienkou vojnovej potreby odníma, alebo

  c) okráda padlých alebo ranených,

  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) za použitia násilia, hrozby násilia alebo inej ťažkej ujmy, alebo

  b) na osobách alebo veciach požívajúcich podľa zákona alebo predpisov medzinárodného práva osobitnú ochranu.

  (3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

  a) ťažkú ujmu na zdraví, alebo

  b) značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

  a) smrť, alebo

  b) škodu veľkého rozsahu.

  § 428 - Zneužívanie medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov

  (1) Kto počas vojny zneužije označenie Červeného kríža alebo iných rozlišovacích znakov alebo farieb uznávaných medzinárodným právom na označenie zdravotníckych inštitúcií, dopravných prostriedkov, osôb zdravotníckej pomoci alebo evakuácie, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto počas vojny zneužije znak Organizácie spojených národov, štátnu vlajku, štátny znak, vojenský znak, insígnie alebo rovnošatu neutrálneho štátu alebo iného štátu, ktorý nie je stranou vo vojne.

  (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním ako prostriedkom vojnovej vierolomnosti

  a) smrť viacerých osôb,

  b) škodu veľkého rozsahu, alebo

  c) iný obzvlášť závažný následok.

  § 429 - Útok proti parlamentárovi

  (1) Kto urazí parlamentára alebo člena jeho sprievodu alebo kto takú osobu neoprávnene zadrží, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním parlamentárovi alebo členovi jeho sprievodu ťažkú ujmu na zdraví.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním parlamentárovi alebo členovi jeho sprievodu smrť.

  § 430 - Zneužitie rekviračného práva

  (1) Kto počas vojny

  a) zneužije právomoc, ktorá mu bola zverená v oblasti vojenskej rekvirácie,

  b) vykonáva rekviráciu, hoci na to nebol oprávnený, alebo

  c) odmietne vydať potvrdenie o druhu a množstve vydaných vecí pri vojenskej rekvirácii,

  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním značnú škodu,

  b) za použitia násilia, hrozby použitia násilia alebo hrozby inej ťažkej ujmy, alebo

  c) na osobách alebo veciach požívajúcich podľa zákona alebo predpisov medzinárodného práva osobitnú ochranu.

  (3) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

  § 431 - Vojnová krutosť

  (1) Kto počas vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že kruto zaobchádza s bezbranným civilným obyvateľstvom, utečencami, ranenými, príslušníkmi ozbrojených síl, ktorí už zbrane zložili, alebo s vojnovými zajatcami, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto počas vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že

  a) nevykoná účinné opatrenia na ochranu osôb, ktoré takú pomoc potrebujú, najmä detí, žien, ranených alebo starých ľudí, alebo takým opatreniam bráni, alebo

  b) zamedzí alebo bráni organizáciám civilnej ochrany nepriateľa, neutrálneho alebo iného štátu v plnení ich humanitárnych úloh.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 432 - Perzekúcia obyvateľstva

  (1) Kto počas vojny pácha neľudské činy vyplývajúce z národnostnej, rasovej alebo etnickej diskriminácie alebo terorizuje bezbranné civilné obyvateľstvo násilím alebo hrozbou jeho použitia, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v dobe uvedenej v odseku 1

  a) zničí alebo vážne naruší zdroj základných životných potrieb civilného obyvateľstva na obsadenom území alebo v dotykovej zóne, alebo svojvoľne neposkytne obyvateľstvu pomoc nevyhnutnú na prežitie,

  b) bezdôvodne odďaľuje návrat civilného obyvateľstva alebo vojnových zajatcov,

  c) bezdôvodne presídľuje civilné obyvateľstvo obsadeného územia,

  d) osídľuje obsadené územie obyvateľstvom vlastnej krajiny, alebo

  e) svojvoľne znemožní civilnému obyvateľstvu alebo vojnovým zajatcom, aby sa o ich trestných činoch rozhodovalo v spravodlivom konaní.

  (3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.

  § 433 - Vojnové bezprávie

  (1) Kto spácha čin považovaný článkom 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za vojnový zločin, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

  (2) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

  b) za odplatu.

  § 434 - Ohrozenie kultúrnych hodnôt

  Kto počas vojny

  a) vo veľkom rozsahu zničí alebo si privlastní predmety kultúrnej hodnoty chránené medzinárodným dohovorom,

  b) dopustí sa drancovania, vandalizmu alebo iného zneužitia voči takému predmetu,

  c) z takého predmetu urobí v rozpore s medzinárodným dohovorom cieľ útoku, alebo

  d) predmet kultúrnej hodnoty pod zvýšenou ochranou medzinárodného dohovoru alebo jeho bezprostredné okolie využije v rozpore s medzinárodným dohovorom na podporu vojenskej činnosti,

  potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

  Tretí diel - Spoločné ustanovenia

  § 435

  (1) Na účely použitia ustanovení tejto hlavy sa za vojnu považuje

  a) medzinárodný ozbrojený konflikt alebo

  b) zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných nepokojov a napätí, ako sú vzbury, izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej povahy.

  (2) Za vojenského veliteľa sa považuje aj osoba fakticky konajúca ako vojenský veliteľ.

  (3) Vojenský veliteľ je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v tejto hlave aj vtedy, ak sa ich dopustili ozbrojené sily pod jeho faktickým velením a riadením v dôsledku jeho zlyhania riadiť také sily, ak

  a) vedel alebo na základe okolností v tom čase mal vedieť, že ozbrojené sily páchali, alebo sa chystali spáchať takéto trestné činy, a

  b) neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo potlačenie ich spáchania alebo nepredložil vec príslušným orgánom na vyšetrenie a trestné stíhanie.

  (4) Nadriadený, s výnimkou nadriadeného uvedeného v odseku 3, je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v tejto hlave aj vtedy, ak ich spáchali jeho podriadení pod jeho faktickou autoritou a riadením ako výsledok jeho neschopnosti náležite riadiť takýchto podriadených, ak

  a) vedel alebo vedome prehliadal informácie, z ktorých vyplývalo, že podriadení páchali alebo sa chystali spáchať takéto trestné činy,

  b) trestné činy sa týkali aktivít, ktoré boli v rámci faktickej zodpovednosti a riadenia nadriadeného, a

  c) neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie, alebo potlačenie ich spáchania, alebo nepredložil vec príslušným orgánom na vyšetrenie a trestné stíhanie.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti