Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Informácie o zákone o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.06.2011JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Národná rada SR schválila 1. júna 2011 vládny návrh zákona o uznávaní a výkone peňažnej sankcie v Európskej únii, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie.

  Zákon nadobudne účinnosť 1. augusta 2011.

  Zákon upravuje postup orgánov SR pri uznávaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho peňažnú sankciu vydaného súdom, príp. iným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ a tiež odovzdávanie rozhodnutia o peňažnej sankcii vydaného slovenským súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v inom členskom štáte EÚ.

  Použitie ustanovení zákona sa bude uplatňovať len vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré prevzali do svojho právneho poriadku rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie v platnom znení.

  V prípade členských štátov, ktoré uvedené rámcové rozhodnutie neprebrali sa budú uplatňovať príslušné medzinárodné zmluvy upravujúce uznanie a výkon cudzích rozhodnutí v trestných veciach.  

  Zákon je rozdelený na štyri časti:

  I. časť - všeobecné ustanovenia

  V prvej časti zákona je vymedzený predmet zákona, základné pojmy a rozsah pôsobnosti.

  Rozhodnutie o peňažnej sankcii bude možné v Slovenskej republike uznať a vykonať ak bude v danom prípade splnená podmienka obojstrannej trestnosti, t. zn. skutok musí byť trestným činom tak podľa právneho poriadku štátu, ktorý rozhodnutie vydal ako aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Obojstranná trestnosť sa neskúma v prípade, ak je v osvedčení o vydaní rozhodnutia o peňažnej sankcii (vzor osvedčenia tvorí prílohu č. 1 zákona) justičným orgánom štátu pôvodu označený niektorý z kategórie trestných činov uvedených v § 3 odsek 3 zákona a taktiež pre skutok, ktorý bude v osvedčení priradený ku kategórii protiprávneho konania zakladajúceho porušenie pravidiel cestnej premávky.

  V prípade, ak nebudú splnené podmienky pre rozhodnutie bez skúmania obojstrannej trestnosti, súd uzná a vykoná rozhodnutie vydané v inom členskom štáte, len ak bude skutok trestným činom podľa práva štátu pôvodu a zároveň podľa práva Slovenskej republiky. Ďalšími podmienkami na uznanie a vykonanie rozhodnutia sú: bydlisko, sídlo, majetok alebo príjem povinného na území Slovenskej republiky.  

  II. časť - postup slovenských orgánov ako orgánov štátu pôvodu

  Druhá časť zákona upravuje postup slovenských súdov pri odovzdaní výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii do iného členského štátu. Uvedený postup bude uplatňovaný v prípadoch, keď v Slovenskej republike nebude možné riadne zabezpečiť vykonanie rozhodnutia slovenského súdu. 

  Slovenský súd, ktorý rozhodnutie vydá, zašle prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR rovnopis rozhodnutia s vyplneným osvedčením tomu členskému štátu, kde má povinný bydlisko, sídlo, majetok alebo príjem. Výkon rozhodnutia bude možné odovzdať len do jedného členského štátu. V ustanovení § 7  zákona je určená povinnosť slovenského súdu informovať vykonávajúci justičný orgán členského štátu o udelení amnestie alebo milosti odsúdenému, prípadne o iných skutočnostiach, v dôsledku ktorých je rozhodnutie v Slovenskej republike nevykonateľné. Rozhodnutie, ktoré bolo odovzdané do členského štátu nie je možné na území Slovenskej republiky vykonať.

  III. časť - postup slovenských orgánov ako vykonávajúcich justičných orgánov 

  V tretej časti zákona je upravený postup slovenských orgánov ako vykonávajúcich justičných orgánov.

  Príslušným na prijatie rozhodnutia o peňažnej sankcii a osvedčenia je ministerstvo spravodlivosti, ktoré skúma formálne podmienky prijatého osvedčenia a rozhodnutia o vykonaní peňažnej sankcie. V prípade, ak by tieto podmienky neboli splnené (napr. osvedčenie nebude preložené do štátneho jazyka), ministerstvo spravodlivosti vyzve justičný orgán štátu pôvodu na odstránenie nedostatkov v lehote do 90 dní. Ak štát pôvodu v stanovej lehote neodstráni nedostatky, ministerstvo spravodlivosti vráti vec justičnému orgánu štátu pôvodu. Ak podanie nebude obsahovať nedostatky, ministerstvo vec predloží príslušnému súdu na rozhodnutie.

  Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal súd štátu pôvodu bude príslušný krajský súd, v ktorého obvode má povinný bydlisko alebo sídlo. Ak povinný nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, príslušný bude Krajský súd v Bratislave. Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu, bude príslušný Okresný súd Bratislava I.

  Príslušný súd o uznaní a vykonaní rozhodnutia rozhodne buď rozsudkom na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení prokurátora ak pôjde o rozhodnutie vydané súdom štátu pôvodu, alebo rozhodne uznesením bez nariadenia hlavného pojednávania, verejného zasadnutia alebo neverejného zasadnutia, ak pôjde o rozhodnutie, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu. Rozsudok sa bude doručovať povinnému, ministerstvu spravodlivosti a prokurátorovi, uznesenie len povinnému a ministerstvu spravodlivosti. Proti rozhodnutiu bude možné podať odvolanie, ktoré bude mať odkladný účinok.

  Súd môže rozhodnúť aj o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia v prípade splnenia podmienok uvedených v § 12 zákona (napr. ak voči tej istej osobe pre ten istý skutok už bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom, alebo ak súd má informáciu, že pre ten istý skutok sa konanie v členskom štáte právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný; skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky; osoba nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o peňažnej sankcii; výška uloženej peňažnej sankcie je nižšia ako 70 Eur,...).

  Súd po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní a výkone vyzve povinného, aby peňažnú sankciu zaplatil v lehote 15 dní a súčasne povinného upozorní, že sa uložená peňažná sankcia bude vymáhať. Po márnom uplynutí 15-dňovej lehoty súd zašle rovnopis rozhodnutia o uznaní a výkone Justičnej pokladnici, ktorej postup je upravený zákonom č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

  IV. časť - spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  Štvrtá časť zákona upravuje spôsob styku a zasielanie písomností, jazykový režim, znášanie nákladov, poskytovanie súčinnosti a informácií a ďalšie informácie.

  Osvedčenie adresované vykonávajúcemu justičnému orgánu musí byť preložené do úradného jazyka daného štátu, prípadne do iného jazyka, ktorý štát uviedol vo vyhlásení oznámenému Rade EÚ. Osvedčenie, ktoré má byť uznané a vykonané v Slovenskej republike, musí byť preložené do štátneho jazyka. V oboch prípadoch môže byť uplatnená výnimka vo vzťahu k tým členským štátom, u ktorých je použitie jazykov pri vzájomnom styku orgánov v konaní podľa tohto zákona upravené na základe vzájomnosti vyhlásenej Ministerstvom spravodlivosti SR. Rozhodnutie o peňažnej sankcii alebo iné písomné podklady nebudú musieť byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

  Výnos z výkonu rozhodnutia pripadne vykonávajúcemu štátu, ak sa štáty nedohodnú inak. 


  Materiály NR SR k uvedenému zákonu môžete nájsť TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti