Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o platobných službách

Článok bol nastavený ako .
30.06.2011Ján Cuhanič
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač
TÉMATICKÉ OBLASTI: Finančné právo

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na I. štvrťrok 2011.

Cieľom navrhovaného zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009) (ďalej len „smernica 2009/110/ES“).

Súčasťou návrhu zákona sú aj ustanovenia, ktorými sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (Ú.v. EÚ L 329, 14.12.2010, s..3.), a to konkrétne v oblasti odmeňovania v bankách a u obchodníkov s cennými papiermi (čl. II a čl. III).

Článkom VI návrhu zákona sa upravuje prevádzka registra veriteľov a podregistra iných veriteľov vedených v Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe aplikačnej praxe v súvislosti s vybavovaním žiadostí o zápis do týchto registrov.

Smernicou 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o platobných službách“) sa vytvoril moderný a zosúladený právny rámec pre platobné služby na úrovni Spoločenstva a vznikla naliehavá potreba ďalších opatrení aj na podporu vzniku jednotného trhu so službami elektronického peňažníctva. Uvedené sa má zabezpečiť smernicou 2009/110/ES, ktorá nahrádza a ruší pôvodnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (ďalej len „smernica 2000/46/ES“), nakoľko hodnotenie uplatňovania smernice 2000/46/ES ukázalo, že niektoré jej ustanovenia bránili rozvoju trhu s elektronickými peniazmi a obmedzovali technologickú inováciu. Obmedzený počet inštitúcií elektronického peňažníctva a nízky objem vydaných elektronických peňazí dokazujú, že elektronické peňažníctvo je v skutočnosti na začiatku svojho vývoja.

Nová právna úprava sa zameriava na modernizáciu ustanovení pôvodnej smernice 2000/46/ES, s osobitným zreteľom na režim obozretného podnikania inštitúcií elektronických peňazí, pričom sa zabezpečuje súlad s režimom pre platobné inštitúcie v zmysle smernice o platobných službách. Cieľom je umožniť navrhovanie nových, inovatívnych a bezpečných služieb elektronického peňažníctva a zabezpečiť vytvorenie jasného právneho rámca na posilnenie jednotného trhu s elektronickými platbami. Reaguje sa tiež na vznik nových kategórií predplatených platobných nástrojov v kontexte rýchlych zmien obchodného prostredia, spojených s informačným a technologickým vývojom, s cieľom otvorenia trhu pre vydávanie elektronických peňazí prostredníctvom inštitúcií elektronických peňazí riadených na základe osobitného režimu obozretnosti.

Smernicou 2009/110/ES dochádza k zmene skutočností v súvislosti s postavením inštitúcie elektronických peňazí. Podľa doterajšej právnej úpravy elektronické peniaze môžu vydávať v úplnom rozsahu len inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré sa na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií považujú za úverové inštitúcie. Novelou tejto smernice 2006/48/ES, ktorá je súčasťou smernice 2009/110/ES, dochádza k vyňatiu inštitúcie elektronických peňazí spod kategórie úverovej inštitúcie. Taktiež dochádza k zníženiu požiadaviek na vlastné zdroje financovania inštitúcií elektronických peňazí, čím sa podstatne zjednodušuje režim pre inštitúcie elektronických peňazí a vytvára sa predpoklad pre prístup na trh novým účastníkom a pre rast účinnej hospodárskej súťaže.

Smernica 2009/110/ES sa preberá do zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Štádium materiálu: Odoslané na rokovanie vlády SR

Materiály na stiahnutie:

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti