Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  min_obrany_srMateriál Východiská strategického hodnotenia obrany SR je predkladaný na rokovanie vlády SR v súlade s uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 281/2011 z 12. júla 2011. Predložený materiál bol predkladateľom dopracovaný a upravený v zmysle pripomienok a odporúčaní členov Bezpečnostnej rady SR. V súlade s tým bola doplnená kritická analýza súčasného stavu ozbrojených síl, rozšírená identifikácia racionalizačných opatrení v rezorte obrany a definované parametre strategického smerovania ozbrojených síl vo forme jediného modelu a tomu odpovedajúce strategické smerovanie prvkov riadenia a zabezpečenia MO SR.

  Ide o politicko-strategický materiál, v ktorom predkladateľ redkladá východiská pre vypracovanie komplexného návrhu cieľovej podoby ozbrojených síl a ostatných súčastí rezortu obrany garantujúci naplnenie politickej ambície Slovenskej republiky vrátane návrhu spôsobu a časovej postupnosti reformných krokov a definovania potreby finančných zdrojov.

  Hlavným dôvodom pre strategické hodnotenie obrany SR je podľa predkladateľa narastanie nerovnováhy medzi zvyšujúcim sa rozsahom a náročnosťou úloh, ktoré pre rezort obrany a ostatné rezorty zabezpečujúce podporu obrany SR vyplývajú z právnych predpisov SR a medzinárodných zmlúv v oblasti obrany, na strane jednej a znižujúcim sa zdrojovým rámcom na realizáciu týchto úloh na strane druhej. Dlhodobé zdrojové poddimenzovanie, nízka úroveň manažmentu zdrojov v rezorte obrany, spôsobená nedostatočnou transparentnosťou na jednej strane a systémovými chybami na strane druhej, a výrazné znižovanie obranných výdavkov v ostatných rokoch sa podľa názoru predkladateľa premietlo do súčasnej krízovej situácie ozbrojených síl, ktorej riešenie vyžaduje bezodkladné prijatie systémových opatrení.

  Vonkajším determinantom pre strategické hodnotenie obrany SR je dynamický vývoj bezpečnostného prostredia a nová Strategická koncepcia NATO z roku 2010 reflektujúca tento vývoj kvalitatívne novými požiadavkami na obranné úsilie členských štátov.

  Rezort obrany a predovšetkým Ozbrojené sily SR (ďalej len „OS SR“) sú dnes podľa slov predkladateľa na historickej križovatke. Bez systémového, koncepčného riešenia tejto situácie je už v najbližších rokoch neodvratná postupná strata viacerých spôsobilostí OS SR s negatívnymi dôsledkami pre úroveň zaručovania obrany SR a jej medzinárodnú kredibilitu a v konečnom dôsledku pre bezpečnosť SR.

  Cieľom strategického hodnotenia obrany SR je preto definovať politicko-strategický rámec pre dlhodobý rozvoj obranného potenciálu SR a ozbrojených síl vrátane zabezpečenia stabilného zdrojového rámca s ambíciou vyrovnania nerovnováhy medzi stanoveným rozsahom úloh a prideľovanými zdrojmi.

  Cieľom predloženého materiálu je prijatie politického rozhodnutia vlády SR o navrhovanom strategickom smerovaní ozbrojených síl ako o základnom a nevyhnutnom predpoklade ďalšieho postupu strategického hodnotenia obrany.

  Predkladaný materiál je koncentrovaným vyjadrením širších komplexných analýz vo všetkých rozhodujúcich oblastiach činnosti rezortu obrany s dôrazom na postup transformácie OS SR. Materiál predstavuje zhrnutie základných zistení z analytickej fázy strategického hodnotenia, odpovedá na otázky, v akom stave sa OS SR nachádzajú, aké sú dôvody a dopady tohto stavu, zároveň obsahuje návrh strategického smerovania ozbrojených síl a prvkov riadenia a zabezpečenia rezortu obrany.

  Rozpracovanie navrhovaného strategického smerovania rezortu obrany bude predmetom nadväzného komplexného materiálu obsahujúceho model cieľovej podoby ozbrojených síl a ostatných súčastí rezortu obrany, vrátane návrhu spôsobu a časovej postupnosti reformných krokov a definovania potreby finančných zdrojov. Tento komplexný materiál bude predložený vláde SR na schválenie do konca roka 2011.

  Obrana je celospoločenskou, nadrezortnou záležitosťou, na ktorej sa popri MO SR podieľajú aj ďalšie štátne orgány a iné subjekty verejnej správy. Predložený materiál sa v vzhľadom na súčasnú akútnu situáciu v ozbrojených silách prednostne zaoberá týmto základným výkonným prvkom systému obrany štátu. Od poslania, úloh, veľkosti a charakteru ozbrojených síl sa budú odvíjať kvalitatívne i kvantitatívne požiadavky na ostatné súčasti systému obrany štátu vrátane prvkov podpory obrany, ktoré budú definované v nadväznom komplexnom materiáli.

  Materiál prešiel skráteným predbežným a riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním a na rokovanie vlády SR je predkladaný bez rozporov. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti