Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DODATKOVÝ PROTOKOL k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (ETS 99) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.08.2011 (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Aktuálny prehľad signatárov, výhrad a vyhlásení k dohovorom (stránky Rady Európy)

  1. Európsky dohovor č. 30 (ETS 30); jazyková verzia anglická l francúzska l nemeckátalianskaruská

  2. Dodatkový protokol č. 99 (ETS 99); jazyková verzia ► anglická l francúzska l nemecká l talianska l ruská

  3. Druhý dodatkový protokol č. 182 (ETS 182); jazyková verzia ► anglická l francúzska l nemecká l talianskaruská  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 12/1997 Z.z.

  Poznámka: dodatkový protokol je použiteľný iba vo vzťahu k jeho signatárom, pre Slovenskú republiku je platný od 22.12.1996

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. marca 1978 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 550/1992 Zb.).

  V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný v Štrasburgu 14. februára 1996.

  S dodatkovým protokolom vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 358 z 24. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26. júna 1996. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 23. septembra 1996.

  Dodatkový protokol nadobudol platnosť 12. apríla 1982 na základe článku 5 ods. 2. Vo vzťahu k Slovenskej republike nadobudol platnosť 22. decembra 1996 na základe článku 5 ods. 3. Slovenský preklad sa vyhlasuje súčasne.


  DODATKOVÝ PROTOKOL k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

  (Preambula)

  Členské štáty Rady Európy, signatári tohto protokolu,

  vedené želaním uľahčiť vykonávanie Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach otvoreného na podpis v Štrasburgu 20. apríla 1959 (ďalej len "dohovor") v oblasti trestných činov fiškálnych,

  považujúc tiež za žiadúce doplniť dohovor v určitých ďalších otázkach,

  dohodli sa takto:

  I. HLAVA (články 1-2)

  Čl. 1

  Zmluvné strany neuplatnia právo poskytované v článku 2 písm. a) dohovoru a neodmietnu pomoc výlučne z dôvodu, že žiadosť sa týka činu, ktorý dožiadaná zmluvná strana považuje za trestný čin fiškálny.

  Čl. 2

  1. Ak zmluvná strana stanovila pre vykonanie dožiadania na prehliadku alebo na zabavenie majetku podmienku, že čin, ktorého sa dožiadanie týka, musí byť trestný tak podľa právneho poriadku dožadujúcej strany, ako aj právneho poriadku dožiadanej strany,

  bude táto podmienka splnená, pokiaľ ide o trestné činy fiškálne, ak je čin trestný podľa právneho poriadku dožadujúcej strany a zodpovedá trestnému činu rovnakej povahy podľa právneho poriadku dožiadanej strany.

  2. Vykonanie žiadosti sa nemôže odmietnuť iba z dôvodu, že právny poriadok dožiadanej strany neukladá rovnaký druh dane alebo poplatku alebo neobsahuje daňový, poplatkový, colný alebo devízový inštitút rovnakého druhu ako právny poriadok dožadujúcej strany.

  II. HLAVA (článok 3)

  Čl. 3

  Dohovor sa použije aj na

  a) doručovanie písomností týkajúcich sa výkonu rozsudku, vymáhania peňažnej pokuty alebo zaplatenia nákladov konania,

  b) opatrenia týkajúce sa odkladu výroku rozsudku alebo odkladu jeho výkonu, podmienečného prepustenia, odkladu nástupu výkonu trestu alebo prerušenia takého výkonu.

  III. HLAVA (článok 4)

  Čl. 4

  Článok 22 dohovoru sa nahrádza nasledujúcim textom, pôvodný článok 22 dohovoru sa stáva odsekom 1 a nižšie uvedené ustanovenia sa stávajú odsekom 2:

  "2. Okrem toho každá zmluvná strana, ktorá poskytla vyššie uvedenú informáciu, zašle príslušnej strane na jej žiadosť v jednotlivých prípadoch opis predmetných odsúdení a opatrení, ako aj každú s nimi súvisiacu relevantnú informáciu, aby táto strana mohla zvážiť, či tieto vyžadujú prijatie vnútroštátnych opatrení. Styk sa uskutočňuje prostredníctvom príslušných ministerstiev spravodlivosti.".

  IV. HLAVA (článok 5-12)

  Čl. 5

  1. Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré podpísali dohovor. Je predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

  2. Protokol nadobudne platnosť 90 dní po dni uloženia tretej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení.

  3. Vo vzťahu k signatárskemu štátu, ktorý ho ratifikuje, prijme alebo schváli neskôr, nadobudne protokol platnosť 90 dní po dni uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení.

  4. Členský štát Rady Európy nesmie ratifikovať, prijať alebo schváliť tento protokol bez toho, aby súčasne alebo predtým neratifikoval dohovor.

  Čl. 6

  1. Každý štát, ktorý pristúpil k dohovoru, môže pristúpiť k tomuto protokolu potom, ako protokol nadobudol platnosť.

  2. Pristúpenie sa vykoná uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy a nadobudne účinnosť 90 dní po dni jej uloženia.

  Čl. 7

  1. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení určiť územie alebo územia, na ktoré sa tento protokol použije.

  2. Každý štát môže pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení alebo kedykoľvek neskôr tento protokol rozšíriť vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy na ďalšie územie alebo územia uvedené vo vyhlásení, za ktorých medzinárodné vzťahy je zodpovedný alebo v mene ktorých je oprávnený konať.

  3. Každé vyhlásenie urobené podľa predchádzajúceho odseku možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému vo vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni doručenia oznámenia generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  Čl. 8

  1. Výhrady, ktoré urobila zmluvná strana k ustanoveniu dohovoru, sa použijú aj vo vzťahu k tomuto protokolu, iba ak táto strana nevyhlási inak pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení.

  2. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení vyhlásiť, že si vyhradzuje právo

  a) neprijať I. hlavu, alebo ju prijať iba vo vzťahu k niektorým trestným činom alebo k určitej kategórii trestných činov uvedených v článku 1, alebo nevybaviť dožiadania na prehliadku alebo na zabavenie majetku vo vzťahu k trestným činom fiškálnym,

  b) neprijať II. hlavu,

  c) neprijať III. hlavu.

  3. Každá zmluvná strana môže odvolať výhradu, ktorú urobila podľa predchádzajúceho odseku, vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktoré nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia.

  4. Zmluvná strana, ktorá uplatnila k tomuto protokolu výhradu vo vzťahu k niektorému ustanoveniu dohovoru alebo urobila výhradu k niektorému ustanoveniu tohto protokolu, nemôže žiadať použitie toho ustanovenia zo strany inej zmluvnej strany, ak jej výhrada je čiastočná alebo podmienečná, môže však žiadať použitie toho ustanovenia v rozsahu, v akom ho sama prijala.

  5. Iné výhrady k ustanoveniam tohto protokolu nie sú prípustné.

  Čl. 9

  Ustanovenia tohto protokolu nevylučujú použitie širšej úpravy v dvojstranných alebo v mnohostranných zmluvách dojednaných medzi zmluvnými stranami podľa článku 26 ods. 3 dohovoru.

  Čl. 10

  Európsky výbor pre problémy zločinnosti pri Rade Európy bude priebežne informovaný o používaní tohto protokolu a prijme všetky potrebné opatrenia na uľahčenie zmierlivého riešenia ťažkostí, ktoré môžu pri jeho používaní vzniknúť.

  Čl. 11

  1. Každá zmluvná strana môže v rozsahu, v akom sa jej to týka, vypovedať tento protokol oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  2. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni doručenia oznámenia generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  3. Výpoveď dohovoru znamená súčasne výpoveď tohto protokolu.

  Čl. 12

  Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady Európy a každý štát, ktorý pristúpil k dohovoru, o

  a) každom podpise tohto protokolu,

  b) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení,

  c) každom dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa jeho článkov 5 a 6,

  d) každom vyhlásení prijatom podľa ustanovení článku 7 ods. 2 a 3,

  e) každom vyhlásení prijatom podľa ustanovenia článku 8 ods. 1,

  f) každej výhrade urobenej podľa ustanovenia článku 8 ods. 2,

  g) odvolaní každej výhrady vykonanej podľa ustanovenia článku 8 ods. 3,

  h) každom oznámení prijatom podľa ustanovenia článku 11 a o dátume, keď výpoveď nadobudne účinnosť.

  Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

  Dané v Štrasburgu 17. marca 1978 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré zostáva uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému štátu, ktorý protokol podpísal alebo k nemu pristúpil.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti