Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Komuniké z rokovania Legislatívnej rady vlády SR z 9. augusta 2011 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  legislativna_rada_vlady

  Legislatívna rada vlády SR rokovala 09.08.2011 na svojom 22. zasadnutí
  pod vedením ministerky spravodlivosti a predsedníčky legislatívnej rady Lucie Žitňanskej.


  Prvým bodom rokovania bol návrh na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou Rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorým menou je euro.

  Prijatie rozhodnutia bolo vedené záujmom na zabezpečení stability eura, čo je jednou z priorít zahraničnej politiky SR.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou rozhodnutia odporučila vláde s návrhom vysloviť súhlas s pripomienkou.

  Druhým bodom rokovania bol návrh zákona o vysielaní civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

  Účelom predkladaného návrhu zákona je vytvoriť právny rámec, ktorý zjednotí a uľahčí vysielanie širšieho spektra slovenských civilných expertov disponujúcich špecifickou odbornosťou do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť

  Tretím bodom rokovania bol návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov .

  Účelom navrhovaného ústavného zákona je oddelenie Súdnej rady Slovenskej republiky od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to oddelením funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky od funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na navrhovanú zmenu sa navrhuje zvýšiť počet členov súdnej rady volených priamo sudcami, a to o jedného člena. Súčasne sa zavádza mechanizmus voľby predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj inštitút nezlučiteľnosti funkcií vo vzťahu k členom súdnej rady.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu ústavného zákona odporučila návrh s pripomienkami schváliť

  Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony .

  Účelom zmeny uvedeného zákona je zavedenie regionálneho princípu do systému volieb deviatich členov Súdnej rady Slovenskej republiky

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Piatym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony .

  Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho fungovania inštitútu hodnotenia sudcov a disciplinárneho konania sudcov.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Šiestym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony .

  Základné ciele navrhovanej právnej úpravy spočívajú v posilnení nástrojov na zjednodušenie začatia konania, nástrojov na urýchlenie konania, ako aj nástrojov na zamedzenie obštrukciám účastníkov konania. Účelom zmien v úprave výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí je odstrániť doterajšiu absenciu explicitnej právnej úpravy a reagovať na nedostatky, ktoré sa v tomto dôsledku vyskytujú v aplikačnej praxi, pričom prvoradým zámerom navrhovanej úpravy je ochrana záujmu dieťaťa.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Siedmym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony .

  Cieľom predkladaného návrhu zákona je zároveň, na základe Koncepcie boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach, prijať také opatrenia, ktoré by efektívnym spôsobom eliminovali nelegálne aktivity podnikateľských subjektov najmä v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja a tabakových výrobkov

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Ôsmym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony .

  Predloženie tohto návrhu je ďalším krokom procesu tvorby nového modelu verejnoprávneho vysielania v Slovenskej republike, ktorý priamo nadväzuje na zriadenie nového verejnoprávneho vysielateľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá vznikla spojením Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Deviatym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

  Dôvodom predloženia návrhu zákona je schválenie smernice Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, ktorej transpozičná lehota je 31. decembra 2011. Transpozíciou smernice Komisie 2011/18/EÚ sa menia a dopĺňajú subsystémy železničného systému, ES vyhlásenie o overení subsystémov a postup ES overovania subsystémov.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Desiatym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

  Návrh novely zákona svojím obsahom rieši mzdové ohodnotenie, vyrovnávanie kvality pedagogických zamestnancov, podporu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, úpravu systému kariérneho rastu, zrovnoprávnenie pedagogických a odborných zamestnancov pri výkone pedagogickej činnosti a odbornej činnosti, úprava centrálneho registra.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Jedenástym brokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2010 Z. z..

  Predloženým návrhom nariadenia vlády sa vykonávajú úpravy, ktoré umožnia uvádzať na trh aj zmesi osiva krmovín na účel zachovania prírodného prostredia, ktoré obsahujú okrem osiva krmovín aj osivo iných druhov alebo osivo, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh nariadenia vlády s pripomienkami schváliť.

  Dvanástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov .

  Novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. sa predkladá z dôvodu úpravy obsahu predkladaných dokladov uchádzačmi o zabezpečenie mliečnych výrobkov a ich povinností s cieľom zlepšenia systému kontroly zabezpečovania a dodávania mliečnych výrobkov, zmeny sortimentu mliečnych výrobkov, stanovenia výšky pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu a stanovenia najvyšších úhrad platených žiakmi. Na základe žiadostí dodávateľov mliečnych výrobkov je potrebné rozšíriť zoznam oprávnených výrobkov, stanoviť podporu z národných zdrojov a najvyššie úhrady platené žiakmi pre tieto mliečne výrobky.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh nariadenia vlády s pripomienkami schváliť

  Trinástym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z.

  Cieľom návrhu zákona je zosúladenie vnútroštátnej legislatívy s novými požiadavkami Severoatlantickej aliancie, ktoré vyplývajú z vydania novej edície spojeneckej publikácie AAP-3(J) pre tvorbu, udržiavanie a spravovanie štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie. Návrh zákona sa zameriava aj na skvalitnenie kodifikačných činností v súlade s požiadavkami Severoatlantickej aliancie, ako aj na zefektívnenie procesov štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  Štrnástym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predkladaného návrhu zákona je ustanovenie organizačných zmien, a to zrušenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako štátnej rozpočtovej organizácie a jej zlúčenie s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a s tým súvisiacich právnych vzťahov. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave sa stáva právnym nástupcom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktoré prechádzajú všetky jeho práva a povinnosti.

  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh zákona s pripomienkami schváliť.

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti