Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a zákona o ochrane pred požiarmi NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  hasicsky_a_zachr_zborMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako iniciatívny materiál.

  Cieľom predkladaného návrhu zákona je ustanovenie organizačných zmien, a to zrušenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako štátnej rozpočtovej organizácie a jej zlúčenie s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a s tým súvisiacich právnych vzťahov. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave sa stáva právnym nástupcom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktoré prechádzajú všetky jeho práva a povinnosti. Zmeny súvisiace so zrušením Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli zapracované aj do zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý sa súčasne novelizuje v čl. II. návrhu zákona.

  Do návrhu zákona sa priamo alebo odkazom na Zákonník práce preberajú smernice Európskej únie, ktoré garantujú zvýšenú ochranu ženám na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, tehotným ženám, dojčiacim ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, ako aj im na roveň postaveným osobám.

  Návrhom zákona sa tiež menia a dopĺňajú tie ustanovenia platného zákona, ktoré prestali vyhovovať potrebám aplikačnej praxe.

  Návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet, tento dopad bude krytý zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; kvantifikácia je uvedená v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať dopad na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Predkladaný návrh zákona bol predmetom medzirezortného konania., v rámci ktorého boli uplatnené aj zásadné pripomienky. Zásadné pripomienky boli prerokované s pripomienkujúcimi subjektmi; návrh zákona sa predkladá bez rozporov. Vyhodnotenie pripomienkového konania je uvedené v prílohe.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.

  Návrh zákona bol dňa 9. augusta 2011 prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky; pripomienky sú v návrhu zákona zapracované. 


  Štádium materiálu: Odoslané na rokovanie vlády SR

  Materiály na stiahnutie

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti