Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Finančné právo
  POJMY: novela, zákon

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

  Zámerom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým

  • implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (smernica o prospekte),
  • implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/29/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (smernica Omnibus I),
  • implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (smernica CRD III),
  • reagovať na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu nad finančným trhom a
  • riešiť problematiku cenných papierov v podielovom spoluvlastníctve.

  Zastrešujúcim cieľom tohto návrhu zákona, v súvislosti s implementáciou smernice o prospekte, je zníženie administratívnej záťaže kladenej na subjekty uskutočňujúce verejnú ponuku cenných papierov, s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Návrh zákona okrem zjednodušenia postupov pre emitentov pri uskutočňovaní verejnej ponuky cenných papierov zabezpečuje zvýšenie úrovne ochrany investorov a zabezpečuje, aby poskytované informácie boli dostatočné a primerané na uspokojenie potrieb drobných investorov, najmä v súvislosti s turbulenciami na finančných trhoch. Poskytovanie úplných údajov týkajúcich sa cenných papierov a ich emitentov je kľúčovým faktorom pri ochrane investorov. Informácie v prospekte i súhrne musia byť v ľahko analyzovateľnej a zrozumiteľnej forme, ktorá umožňuje vykonať investorovi informované hodnotenie rizík spojených s investovaním do cenných papierov a teda prijímať investičné rozhodnutia s poznaním všetkých skutočností. Návrh prináša značné výhody vyplývajúce zo zrušenia duplicitných povinností týkajúcich sa transparentnosti, čím sa zabráni zbytočným nákladom spoločností. Šetrenie sa zabezpečí aj vďaka oslobodeniu systémov zamestnaneckých akcií od povinnosti zverejniť prospekt a zníženiu požiadaviek na poskytovanie údajov pri obstarávaní kapitálu prostredníctvom prednostných práv na upísanie akcií. Úsporu nákladov spoločností zabezpečí aj vylúčenie podrobných údajov o finančnej situácií ručiteľa v prípade vládnych záručných schém.

  Vzhľadom na štruktúru trhu v Slovenskej republike, ako aj schvaľovaných prospektov cenných papierov a emitentov cenných papierov bude mať podľa predkladateľa návrh zákona vplyv na zníženie nákladov emitentov najmä z dôvodu

  • zrušenia duplicity požiadaviek na poskytovanie informácií za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov,
  • rozšírenia výnimky z povinnosti zverejniť prospekt pri ponuke cenných papierov zamestnancom aj v prípade spoločností, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na regulovanom trhu,
  • zrušenia povinnosti zverejniť podrobné údaje o finančnej situácií ručiteľa v prípade vládnych záručných schém,
  • zavedenia povinnosti pre emitentov zverejniť prospekt v elektronickej forme,
  • finanční sprostredkovatelia, ktorí umiestňujú, alebo následne predávajú cenné papiere budú mať právo využívať pôvodný prospekt zverejnený emitentom.

  Náklady emitentov sa môžu mierne zvýšiť z dôvodu zavedenia aktualizácie prospektu len prostredníctvom dodatku, avšak toto oddelenie aktualizovaných informácií o emitentovi od informácií o cenných papieroch určite uvítajú investori (zvýšenie prehľadnosti).

  Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na investorov, nakoľko okrem pôvodných požiadaviek (stručnosť, všeobecne zrozumiteľný jazyk, základná charakteristika emitenta, rizík, ručiteľov, cenných papierov) má súhrn obsahovať základné/kľúčové informácie, aby mohli investori prijímať kvalifikované investičné rozhodnutia a porovnať cenné papiere s inými investičnými produktmi.

  Cieľom zmien návrhu zákona v súvislosti s implementáciou smernice Omnibus I je zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie obozretnosti podnikania a dohľadu, ochrany investorov a tým aj podnikov a spotrebiteľov, ochrany integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udržiavania stability a udržateľnosti finančného systému, zachovania reálnej ekonomiky, ochrany verejných financií a posilnenia medzinárodnej koordinácie dohľadu.

  Vytvorením Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad v oblasti bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov vznikol nový systém európskeho dohľadu, ktorý má zabezpečiť zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel. Nová štruktúra dohľadu vyžaduje, aby príslušné vnútroštátne orgány úzko spolupracovali s Európskymi orgánmi dohľadu a implementáciou smernice Omnibus I do zákona o cenných papieroch sa zabezpečí, aby neexistovali právne prekážky týkajúce sa povinnosti Národnej banky Slovenska, ako národného orgánu dohľadu, vymieňať si predmetné informácie. Následne má Európsky orgán pre cenné papiere a trhy povinnosť zaviesť, uverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam schválených prospektov a osvedčení o schválení.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené

  Materiály na stiahnutie

  Medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu - vyhodnotenie


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti