Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Nariadenie EP a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  patentSekcia daňová a colná predložila na rokovanie Rezortnej koordinačnej skupiny návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „návrh nariadenia“).

  V súčasnosti opatrenia prijímané colnými orgánmi proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru upravuje nariadenie Rady č. 1383/2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili.

  Podľa vyjadrenia predkladateľa, z preskúmania nariadenia č. 1383/2003 vyplynulo, že je potrebné rozšíriť právny rámec s cieľom posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva, zabezpečiť jeho primeranú právnu zrozumiteľnosť, a tiež zohľadňiť vývoj v ekonomickej, obchodnej a právnej oblasti. Tieto atribúty sú podľa predkladateľa rozpracované a premietnuté do návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, ktorý je v súlade s dlhodobou politikou a stratégiou ochrany práv duševného vlastníctva Európskej únie.

  Sekcia daňová a colná navrhla, aby Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyjadrilo podporu predloženému návrhu nariadenia.

  Nariadenie o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi sa po jeho schválení stane záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Bude však potrebné k nemu prijať implementačné opatrenia, a to formou novely zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov.

  Predkladaný návrh nariadenia, ktorého sa predbežné stanovisko týka, nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na ľudské zdroje, hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Návrh nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Návrh predbežného stanoviska je vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 884/2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach SR. Vzhľadom na mechanizmus jeho schvaľovania nie je potrebné vypracovať návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky a návrh komuniké.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené

  Materiály na stiahnutie

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti