Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou Rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.08.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Európske právo verejné
  POJMY: euro, stabilita, mena

  europa_srRozhodnutie Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 136 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „rozhodnutie“) bolo prijaté počas jej zasadnutia 24. – 25. marca 2011 v Bruseli. Prijatie rozhodnutia bolo vedené záujmom na zabezpečení stability eura, čo je jednou z priorít zahraničnej politiky SR. Rovnako je prijatie tohto rozhodnutia plne v súlade s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR.

  Prijatie a následné schválenie rozhodnutia prebieha v súlade s článkom 48 ods. 6 prvým pododsekom Zmluvy o EÚ (zjednodušený revízny postup). Zjednodušený revízny postup má 2 fázy. Prvou fázou je podnet na revíziu a prijatie rozhodnutia Európskou radou. Druhou fázou je schválenie rozhodnutia Európskej rady o zmene čl. 136 Zmluvy o fungovaní EÚ členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Tento postup umožňuje Európskej rade, aby po porade s Európskym parlamentom, Komisiou a v určitých prípadoch s Európskou centrálnou bankou, jednomyseľne prijala rozhodnutie, ktorým sa menia a dopĺňajú všetky alebo niektoré ustanovenia tretej časti Zmluvy o fungovaní EÚ (Vnútorné politiky a činnosti Únie). Rozhodnutie prijaté zjednodušeným revíznym postupom nesmie rozšíriť právomoci prenesené v zmluvách na Úniu a nadobúda účinnosť, až keď ho následne schvália členské štáty v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami.

  Dňa 23. marca 2011 vyslovila vláda SR uznesením číslo 213/2011 súhlas s „Návrhom Rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro“ s tým, že jej rozhodnutie bude po prijatí znovu predložené. V súlade s bodom B.1. uznesenia vlády SR číslo 213/2011 sa rozhodnutie predkladá na rokovanie vlády opätovne, a to po tom, čo bolo prijaté zástupcami štátov počas zasadnutia Európskej rady. Po tom, čo s návrhom na ratifikáciu rozhodnutia vysloví súhlas vláda SR bude toto rozhodnutie predložené Národnej rade SR. V súlade s čl. 84 odsek 3 Ústavy SR je na vyslovenie súhlasu s rozhodnutím potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Vnútroštátny schvaľovací proces bude zavŕšený ratifikáciou rozhodnutia prezidentom SR s návrhom na ďalšie opatrenia. Celý proces je potrebné zavŕšiť do konca roku 2012, keďže účinnosť tohto rozhodnutia je stanovená od 1. januára 2013.

  Dôvodom predloženia materiálu do vnútroštátneho schvaľovacieho procesu zavŕšeného ratifikáciou je skutočnosť, že hoci Ústava SR výslovne neupravuje proces schvaľovania rozhodnutí Európskej rady, ktorými sa mení primárne právo EÚ, prijaté rozhodnutie má za cieľ zmenu prezidentskej medzinárodnej zmluvy (Zmluva o fungovaní EÚ), a preto je pri jeho vnútroštátnom schvaľovaní nevyhnutné dodržať postup identický ako v prípade prezidentskej medzinárodnej zmluvy.

  S ohľadom na uvedené je nevyhnutné na toto rozhodnutie nazerať rovnako ako na medzinárodnú politickú zmluvu podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy SR, a preto je potrebné, aby bol pred ratifikáciou vyslovený súhlas Národnej rady SR. Súčasne je nevyhnutné rozhodnutie Európskej rady ponímať rovnako ako medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR.

  Na rozdiel od Zmluvy o fungovaní EÚ však nemožno na rozhodnutie nazerať ako na medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 odsek 2 Ústavy SR. Táto eventualita je vylúčená vzhľadom na znenie čl. 48 odsek 6 Zmluvy o EÚ, v zmysle ktorého rozhodnutie Európskej rady o zmene tretej časti Zmluvy o fungovaní EÚ, týkajúcej sa vnútorných politík a činností EÚ, nesmie rozšíriť právomoci prenesené zmluvami na EÚ.

  Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov. 


  Štádium materiálu

  Číslo materiálu: UV-26726/2011

  Rezort: MZV SR

  Rezortné číslo: 480.392/2011-OVZI

  Predkladateľ: minister zahraničných vecí

  Podnet: uznesenie vlády SR číslo 213/2011 bod B.1.

  Rokovanie: 56/2011, 17.08.2011, 18. bod programu

  Materál: Schválený

  Č. uznesenia: 543/2011

  Materiál na stiahnutie


   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti