Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Register účtovných závierok NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.08.2011JUDr. Adriana Horváthová (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Tento nový informačný systém bude spravovať Ministerstvo financií SR, ktoré jeho vedením poverí svoju rozpočtovú organizáciu Datacentrum. Register bude obsahovať:

  •  všetky účtovné závierky všetkých účtovných jednotiek, ktoré sa zostavujú podľa zákona o účtovníctve,
  • správy audítorov k účtovným závierkam, ak účtovná jednotka má podľa § 19 povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a
  • výročné správy obcí a vyšších územných celkov.

  Register bude mať verejnú a neverejnú časť. Verejnú časť budú tvoriť dokumenty účtovných jednotiek, ktorým povinnosť zverejnenia vyplýva z osobitných predpisov. Napríklad obchodné spoločnosti majú povinnosť podľa Obchodného zákonníka ukladať účtovnú závierku a výročnú správu v zbierke listín obchodného registra a uložené dokumenty sú pre každého verejne prístupné. Fyzickým osobám – podnikateľom, ak sú účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, neukladá žiadny zákon povinnosť zverejňovať účtovnú závierku, a preto ich účtovné závierky budú v neverejnej časti a budú dostupné len oprávneným osobám.

  Dokumenty budú do registra zakladané v elektronickej alebo listinnej podobe v lehote 6 mesiacov (od dátumu, ku ktorému sa individuálna resp. mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje) resp. 1 rok (od skončenia účtovného obdobia pri riadnej konsolidovanej alebo mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierke). Elektronická forma zakladaných dokumentov je povinná pre účtovné jednotky, ktorým povinnosť elektronickej komunikácie ukladá už zákon o správe daní (§ 14 zákona č. 563/2009), ostatné účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, či použijú listinnú alebo elektronickú formu. Účtovná jednotka môže uložiť aj nechválenú, alebo neoverenú, účtovnú závierku, ale potom jej vzniká povinnosť informovať správcu registra o schválení, resp. doložiť správu audítora dodatočne.

  V roku 2012 sa zachová doterajší spôsob predkladania dokumentov, tzn. že tak ako doteraz budú účtovné závierky tvoriť súčasť daňového priznania, ktoré budú spracované štandardným spôsobom na daňových úradoch do elektronickej formy a postúpené správcovi registra. Od roku 2013 sa dokumenty budú doručovať v listinnej forme prostredníctvom daňových úradov, ktoré ich prevedú do elektronickej podoby, alebo budú doručené v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR, alebo systémom štátnej pokladnice. Účtovná jednotku si povinnosť uloženia a zverejnenia splnila doručením na daňový úrad, do elektronickej podateľne alebo štátnej pokladnici. Správca registra uloží každý doručený dokument, ak dokument bude vyplnený nesprávne, neúplne alebo vznikne pochybnosť o jeho správnosti správca registra vyzve účtovnú jednotku na opravu. Aj po oprave, ale bude možné nahliadnuť do pôvodného dokumentu.

  Orgány verejnej správy a územnej samosprávy budú mať neobmedzený prístup do verejnej aj neverejnej časti registra. Ostatné osoby budú mať prístup do neverejnej časti registra iba ak tak ustanovuje osobitný predpis. Prístup k účtovným závierkam bude zabezpečený prostredníctvom internetu. Do účtovnej závierky bude možné nahliadať aj si ju vytlačiť bez poplatku. Ak bude potrebné vydať overenú kópiu uloženého dokumentu, správca registra ju na základe žiadosti vydá, ale tento úkon bude spoplatnený správnym poplatkom (0,33 eura/strana resp. elektronicky 0,33/dokument).

  viac...


  zdroj: epredpisy.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti