Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ministerstvo vnútra navrhuje zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za dopravné priestupky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla Ministerstvo vnútra SR vychádzalo zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje tento inštitút 5 rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest označovaných ako nehodové miesta (nehodové úseky a miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov) a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a pri prejazdoch na červenú.

  Preukazovanie konkrétnej osoby páchateľa dopravného priestupku je neraz zložité. Vodiči sa totiž často spoliehajú na to, že policajné hliadky sa na niektoré miesta nedostanú a ich priestupok nebude zaznamenaný takým spôsobom, aby bola preukázateľná totožnosť páchateľa. Neberú ohľad na možné následky svojho konania.

  Vďaka tomuto novému inštitútu už nebude možné páchať v takej miere tzv. latentné priestupky.

  Objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla znamená povinnosť prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve prevádzkovateľ vozidla - bez ohľadu na osobu vodiča vozidla. Týmto pravidlom sa očakáva pokles následkov dopravných nehôd na živote a zdraví rádovo o 30 až 40 percent.

  Objektívna zodpovednosť je nástroj štátu, ktorý efektívne „núti“ vodičov dodržiavať konkrétne pravidlá cestnej premávky - aby nemohli jazdiť rýchlo, na červenú, zaparkovať kdekoľvek a pod.

  Zavedením objektívnej zodpovednosti sa však subjektívna zodpovednosť za porušenie pravidiel cestnej premávky neruší - policajti budú naďalej zastavovať a kontrolovať vodičov, či dodržiavajú pravidlá cestnej premávky.

  Každé jedno porušenie pravidiel cestnej premávky budú automaticky zaznamenávať technické prostriedky /predovšetkým tzv. radary/. K samotnému dôkazu nebude mať obsluhujúci personál vôbec prístup, keďže pokutu určí automatický systém na základe striktného sadzobníka uverejneného v zákone.

  Prevádzkovateľom vozidiel, voči ktorým bude prostredníctvom objektívnej zodpovednosti uplatnená sankcia za spáchanie správneho deliktu, nebude uložený zákaz činnosti, skutok sa nezapíše do evidencie priestupkov v evidenčnej karte vodiča /čím sa vyhnú povinnému preskúšaniu odbornej spôsobilosti, ak ich spáchajú 3x a dostanú pokutu nad 60 eur/ a včas zaplatená sankcia bude pre nich nižšia.

  Inštitút objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla sa bude viazať na porušenia pravidiel cestnej premávky, ktorých nedodržanie spôsobuje dopravné nehody s následkami na živote a zdraví a súčasne na tie, ktoré je možné zaznamenať technickými prostriedkami. Pôjde najmä o rýchlu jazdu ale takisto aj o tieto priestupky:

  • zákaz predchádzania, otáčania a cúvania,
  • prejazd cez železničné priecestie,
  • zákaz zastavenia a státia,
  • zákaz vjazdu, odbočovania alebo prikázaného smeru jazdy,
  • „stopky“,
  • prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla.

  Výška pokút za jednotlivé správne delikty bude striktne určená, policajný orgán nebude oprávnený uložiť inú pokutu ani prihliadať na žiadne okolnosti alebo osobu páchateľa. Napr. za prekročenie rýchlosti v obci bude hroziť pokuta 15 až 798 eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za predchádzanie sa udelí 249 eur, porušenie zákazu otáčania alebo cúvania 99 eur. Za prejazd cez železničné priecestie bude hroziť 300 eur, rovnako aj za „stopku“. Pokutu až do výšky 798 eur bude možné uložiť za prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla.

  Ako motivácia riešiť vec v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti bude prevádzkovateľovi vozidla umožnené zaplatiť len 2/3 z celkovej výšky pokuty uloženej v rozkaze - ak tak vykoná do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Pokiaľ ju však zaplatí po tejto lehote, musí už uhradiť jej plnú výšku. Zaplatením pokuty sa celá vec ukončuje, bez akéhokoľvek zápisu do evidencie vodičov. Pokutu nebude možné zaplatiť v hotovosti, iba na príslušný bankový účet.

  AKO TO BUDE VYZERAŤ V PRAXI

  Keď radar zachytí vozidlo, ktoré napr. prekročí rýchlosť, počítačový program v informačných systémoch podľa evidenčného čísla vylustruje prevádzkovateľa vozidla. Policajný orgán /ak sa nepochybne zistí, že delikt bol spáchaný vozidlom konkrétneho prevádzkovateľa/ mu za spôsobené porušenie zákona uloží rozkazom pokutu. Prevádzkovateľ môže prijať objektívnu zodpovednosť, uhradiť pokutu a využiť tak všetky už uvedené pozitívne dopady riešenia veci objektívnou zodpovednosťou. Druhá možnosť je podať proti rozkazu do 15 dní odpor – akúkoľvek námietku. Pokiaľ obsahuje skutočnosti označujúce v požadovanom rozsahu vodiča, ktorý viedol vozidlo prevádzkovateľa, vec podozrenia zo spáchania priestupku sa postúpi na rozhodnutie príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu. Konanie sa tak už presúva na vodiča - v rámci vyvodenia subjektívnej zodpovednosti voči nemu mu môže byť uložená pokuta, prípadne aj zákaz činnosti.

  Za porušenie pravidiel cestnej premávky budú plne zodpovední aj poslanci, policajti, vojaci, prokurátori, či sudcovia. V prípade diplomatov bude skutok odložený, nakoľko sa na nich vzťahuje diplomatická imunita podľa medzinárodného práva.

  ČO V PRÍPADE, AK RADAR PRESNE NEZACHYTÍ ŠPZ VOZIDLA, RESP. VYHOTOVÍ NEKVALITNÝ ZÁZNAM CELEJ UDALOSTI

  Policajný orgán udalosť odloží, keďže sa nebude dať preukázať, že skutok bol spáchaný konkrétnym vozidlom.

  ČO V PRÍPADE, AK JE PREVÁDZKOVATEĽOM VOZIDLA PRÁVNICKÁ OSOBA

  Objektívna zodpovednosť sa vyvodí voči spoločnosti ako celku /ako prevádzkovateľovi vozidla/. Kto konkrétne pokutu zaplatí, zostane na internom rozhodnutí firmy. Pokuta nebude v tomto prípade ako odpočítateľná položka základu dane.

  ČO V PRÍPADE, AK MÁ PREVÁDZKOVATEĽ VOZIDLO NA LEASING

  Zodpovednosť za spáchanie deliktu nesie jeho prevádzkovateľ, čiže nie leasingová spoločnosť, ktorá v najčastejších prípadoch figuruje v evidencii vozidiel ako vlastník vozidla.


  Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

  Tu nájdete na stiahnutie text návrhu novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti