Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Informácia pre poškodeného trestným činom NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.12.2011UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Informácia pre poškodeného trestným činom s prekladom do ANGLICKÉHO JAZYKA

  INFORMÁCIE

  pre poškodeného trestným činom

  (podľa § 49 ods. 1 Trestného poriadku)

  Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

  Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania. V konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Poškodený, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a preukáže, že nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec. Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť poškodený.

  Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:

  • v prípadoch stanovených v ust. § 211 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním,
  • uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba urobiť do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní,
  • navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku obvineného v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované,
  • uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka,
  • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
  • nazerať do spisu; preštudovať spisy a podať návrh na doplnenie vyšetrovania,
  • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní,
  • predniesť záverečnú reč,
  • na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,
  • podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,
  • ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil odsúdenému povinnosť nahradiť' celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,
  • kedykoľvek v priebehu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky v postupe policajta vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní,
  • vysloviť súhlas so schválením zmieru,
  • v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
  • v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov.

  U P O Z O R N E N I E:

  Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený.

  Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní vzdať procesných práv, ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.

  Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca bezodplatnú pomoc poškodeným.

  KONTAKTY

  na organizácie na pomoc poškodeným

  (organizácie poskytujú svoje služby poškodeným/obetiam trestných činov B E Z P L A T N E)

  •    Občianske združenie Pomoc obetiam násilia - (www.pomocobetiam.sk)

  Poskytuje bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných nehôd a katastrof, ako aj ich blízkym a svedkom trestných činov. Informácie o službách a o prístupe k nim poskytuje

  Linka pomoci obetiam: +421/ (0)850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (volanie za cenu miestneho hovoru)

  •    Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze

  Poskytuje pomoc (právne, sociálne a psychologické poradenstvo, možnosť umiestnenia detí v pobytovom Detskom krízovom centre Náruč) deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania, rovnako aj týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.

  I.    Kontakt: Zádubnie 56, 010 03 Žilina,    

  Tel.: +421/ (0)41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting        +421/ (0)41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting,

  II.    E-mail: naruc@nextra.sk

  •    Občianske združenie Aliancia žien Slovenska

  Poskytuje vo svojom Krízovom centre obetiam domáceho násilia sociálne, právne a psychologické poradenstvo, asistenciu a pomoc.

  I.    Kontakt: +421/ (0)903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting

  II.    E-mail: alianciazien@alianciazien.sk

  •    Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej

  Poskytuje právne, sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu.

  I.    Kontakt: Vavilovova 22, 851 01 Bratislava,     

  Tel.: +421/ (0)2/622 49 914 begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/622 49 914  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/622 49 914  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/622 49 914  end_of_the_skype_highlighting        +421/ (0)905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting

  ....................................................................

      Súčasne potvrdzujem, že som prevzal/la rovnopis tejto informácie

       (meno, priezvisko, dátum a podpis)


  I N F O R M A T I O N

  to a Victim of an Offence

  (Pursuant to Section 49 subsection 1 of the Code of Criminal Procedure)

  A victim (the aggrieved party) is a person who sustained, as a result of the criminal offence, injuries, or property damage, or moral or other damage, or whose another rights or freedoms protected by law were violated or jeopardized.

  In criminal proceedings, victim (the aggrieved party) holds position of a party of the criminal proceedings. During proceedings, the aggrieved party may arrange to be represented by an attorney (proxy). The attorney for the aggrieved party may also be an authorized representative of the organization for victim assistance. If a victim exercising its claim to indemnity proves that it has not sufficient proceeds to pay the related costs it is entitled to a representative amongst attorneys-at law should this is necessary for the protection of victim’s interests. Such a representative shall have the same procedural position as attorney. The attorney for the aggrieved party is authorized to make suggestions on behalf of the victim, or lodge requests for remedies on behalf of the victim; the attorney is also authorized to participate in any act at which the aggrieved party may participate.

  In criminal proceedings, the victim (the aggrieved party) has the following rights:

  • in cases provided for in the Section 211 of the Act 301/2005 Coll. – Code of Criminal Procedure – to declare whether it agrees with criminal prosecution;
  • to raise a claim for damages; to make a suggestion for the court to impose upon the accused, in its judgment of conviction, the obligation to indemnify the victim for damage caused to it by the accused through the crime. The suggestion must be filed before the end of investigation or summary investigation, and it must clearly show for what reasons and to what amount the claim for damages has been determined on in civil proceedings or other respective proceedings;
  • to suggest security for its claim for damages up to the amount of the probable loss on the assets of the accused in the cases where there is a justified fear that satisfaction of victim’s claim for compensation of damage caused by the crime would be spoilt or made difficult;
  • to apply specific suggestions for a compromise or agreement with the accused, also through a probation or mediation officer;
  • to make suggestions for the taking of evidence or completion thereof, to submit evidence, or declare on evidence taken
  • to consult the file; to view the files and make suggestion for inquiry completion;
  • to participate at the main hearing and public session held on the appeal
  • to make the final plea
  • to serve judgment if the aggrieved party made claim for damages in compliance with law
  • to file remedies within limitations of the Code of Criminal Procedure
  • if claim for damages was awarded to the aggrieved party at least partially, he is entitled to that convicted person who was imposed the duty to pay damages pays the expense necessary for the purposeful application of his claim for damages in criminal proceedings, including the expense incurred due to taking an attorney, and also in the case that he was not awarded the claim for damages even partially, to suggest the court to impose the convicted the duty to reimburse all the expenses connected with his participation in criminal proceedings ,or a part of them;
  • to ask the prosecutor, whenever during the investigation, to remove undue delays or other defects in the procedure of the Police officer in the investigation or in the summary investigation
  • declare consent to the approval of reconciliation/compromise
  • in the case that, according to findings by the authority acting in criminal proceedings, the aggrieved party is in danger in connection with the accused or convicted staying unapprehended, to request the prosecutor in pre-trial and the court in trial, to be informed to the address notified by him for this purpose, on the release of the accused or on his escape from custody or on the release or escape of the convicted from the execution of punishment;
  • if, due to a deliberate crime of violence, the aggrieved party was injured, to ask for indemnification under conditions provided for in the Act 215/2006 Coll. on the indemnification of individuals injured in consequence of an offence of violence, as applicable.

  WARNING:

  A person prosecuted as co-defendant in criminal proceedings cannot exercise the victim’s authorization.

  The victim may, by an express declaration in writing or orally for record before the authority acting in criminal proceedings, withdraw from its procedural rights awarded to it as victim by the Code of Criminal Procedure.

  The organization for victim assistance is deemed a non-governmental organization established under a special law (for instance the Act 83/1990 Coll. on the association of individuals, as amended), providing free assistance to the aggrieved parties.

  CONTACT DETAILS

  of organizations for victim assistance

  (They provide services to aggrieved parties/victims of crimes FREE OF CHARGE)

  •    The civic society “Assistance for Victims of Violence” - (www.pomocobetiam.sk)

  provides free psychological, legal and social consultancy and assistance for victims of criminal activity, domestic violence, traffic accidents and catastrophes, as well as for their relatives and witnesses of criminal offences. The information on services and access to it is provided by the telephone

  Line of victim assistance: +421/ (0)850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (calling at the local call tariff)

  •    The civic society “Arms – Assistance for Children in Crisis”

  provides assistance (legal, social and psychotherapeutic consultancy, option to place children in the boarding Children’s crisis center Arms) for children who became victims of cruelty, abuse or neglect, as well as for tortured women and families threatened with home violence.

  I.    Contact: Zádubnie 56, 010 03 Žilina,

  Phone No.: +421/ (0)41/516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/516 65 43  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/516 65 43  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting, +421/ (0)516 65 44

  II.    E-mail address: naruc@nextra.sk

  •    The civic society "The Slovak Women’s Alliance"

  in its Crisis center it provides the victims of home violence with social, legal and psychotherapeutic consultancy, assistance and help.

  I.    Contact: +421/ (0)903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting

  II.    E-mail address: alianciazien@alianciazien.sk

  •    The civic society “Assistance for Children in Danger – Hope Center”

  provides legal, social and psychological consultancy and therapy

  I.    Contact: Vavilovova 22, 851 01 Bratislava,

  Phone: +421/ (0)2/ 622 49 914 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 49 914  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 49 914  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 49 914 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 49 914 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 49 914 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 49 914 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 49 914 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 49 914 end_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting, +421/ (0)905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting

      .............................................................. 

          I herewith confirm that I have received a copy of the above information

  (Name and Surname)  

  Informácia pre poškodeného trestným činom - len NEMECKÝ JAZYK

  INFORMATIONEN FÜR DEN GESCHÄDIGTEN EINER STRAFTAT

  (gemäß § 49 Absatz 1 der Strafprozessordnung Nr. 301/2005 Gesetzessammlung)

  Der Geschädigte ist eine Person, die durch eine Straftat körperlich verletzt wurde, der ein Schaden verursacht wurde – am Vermögen, moralischer oder anderer Schaden, oder deren durch Gesetz geschützte Rechte oder Freiheiten verletzt wurden.

  Der Geschädigte hat im Strafverfahren folgende Rechte:

  • in den Fällen angeführt im § 211 Absatz 1 der Strafprozessordnung kann er sich äußern, ob er mit der Strafverfolgung des Beschuldigten einverstanden ist,
  • den Anspruch auf Schadenersatz geltend machen; vorzuschlagen, dass das Gericht in dem Befreiungsurteil dem Beschuldigten die Pflicht auferlegt, den Schaden zu ersetzen, der durch die Straftat verursacht wurde. Der Antrag muss spätestens bis Beendung der Ermittlung oder gekürzter Ermittlung gestellt werden und es muss aus ihm ersichtlich sein, aus welchen Gründen und in welcher Höhe der Anspruch auf Schadenersatz geltend gemacht wird; solcher Antrag kann aber nicht gestellt werden, wenn über den Anspruch bereits im Zivil- oder anderem zuständigen Verfahren entschieden wurde
  • die Sicherstellung seines Anspruchs auf Schadenersatz beantragen bis zur angenommenen Schadenshöhe des Vermögens, Vermögensrechte des Beschuldigten oder juristischer Personen mit Bezug zu dem Beschuldigten, spezifiziert im § 50 der Strafprozessordnung, in Fällen, wo begründete Befürchtung besteht, dass die Befriedigung des Anspruchs des Geschädigten auf Schadensersatz, verursacht durch eine Straftat vereitelt oder erschwert wird,
  • Anträge stellen auf Realisierung der Beweise oder auf ihrer Ergänzung, Beweise vorlegen, sich zu den realisierten Beweisen äußern,
  • in die Akten einsehen,
  • konkrete Anträge geltend machen für den Zweck der Abschließung eines Vergleichs oder einer Vereinbarung mit dem Beschuldigten, und das auch mittels des Probations- und Mediationsbeamten,
  • Einverständnis mit dem Abschließen des Vergleichs,
  • Vertrag abschließen über Schadensersatz mit dem Beschuldigten bei der Bedingten Einstellung der Strafverfolgung,
  • die Vereinbarung über Schadensersatz im Verfahren über Vereinbarung über Schuld und Strafe,
  • nach der Abschließung der Ermittlung oder verkürzter Ermittlung die Akten zu studieren und Anträge stellen auf Ergänzung der Ermittlung oder verkürzter Ermittlung,
  • an der Hauptverhandlung und öffentlicher Sitzung, in Sache Berufung teilzunehmen,
  • die Schlussrede zu halten,
  • auf Zustellung des Urteils, wenn der Anspruch auf Sachenersatz erhoben wurde im Einklang mir Gesetz,
  • die Rechtsmittel erheben im einem von der Strafprozessordnung beschränktem Umfang,
  • falls ihm wenigstens teilweise Anspruch auf Schadensersatz anerkannt wurde, dass ihm der Beschuldigte, dem die Pflicht des Schadenersatzes auferlegt wurde, die Kosten nötig für die zweckmäßige Geltendmachung seines Anspruches auf Schadenersatz im Strafverfahren, inklusive der Kosten entstanden durch Einberufung eines Beauftragten und auch im Falle, dass ihm Anspruch auf Schadensersatz nicht anerkannt wurde auch nicht nur teilweise, dem Gericht vorzuschlagen, dass dem Verurteilten eine Pflicht auferlegt wird die ganzen Kosten im Zusammenhang mit seiner Teilnahme im Strafverfahren oder ihren Teil,
  • die ganze Zeit im Verlauf der Ermittlung den Prokurator zu ersuchen, dass die Verzögerungen in der Ermittlung oder Mangelhaftigkeiten im Vorgehen des Ermittlers oder des polizeilichen Beamten aufgehoben werden,
  • im Falle, dass ihm laut der Feststellung der Strafverfolgungsbehörden im Strafverfahren eine Gefahr droht im Zusammenhang mit dem Aufenthalt des beschuldigten oder Verurteilten auf freiem Fuß, im Ermittlungsverfahren den Staatsanwalt und im Verfahren vor dem Gericht das Gericht zu ersuchen, dass er an seiner Anschrift informiert wird, welche er zu diesem Zweck anführt, über die Freilassung des Beschuldigten von der Haft oder über seine Flucht von der Haft oder über Freilassung oder Flucht des Verurteilten vom Freiheitsstrafevollzug,
  • im Falle, dass ihm in der Folge einer absichtlichen Gewaltstraftat Körperverletzung verursacht wurde, um Entschädigung unter den Bedingungen, angeführt im Gesetz Nr. 215/2006 Gesetzessammlung über die Entschädigung der Personen, verletzt durch Gewaltstraftaten,
  • Antrag stellen auf Aufhebung einer rechtskräftigen Entscheidung im Ermittlungsverfahren durch Generalprokurator.

  Die Berechtigung des Geschädigten kann nur die Person vollziehen, die im Strafverfahren als Mitbeschuldigten verfolgt wird.

  Der Geschädigte hat im Strafverfahren die Position einer Partei des Strafverfahrens. Im Verfahren kann er sich durch einen Beauftragten vertreten lassen. Der Beauftragte des Geschädigten kann auch ein beauftragter Vertreter der Hilfsorganisation der Geschädigten sein.

  Geschädigte, der Anspruch auf Schadensersatz geltend macht und vorzeigt, dass er keine ausreichende Mittel hat, um die damit verbundene Kosten zu begleichen, hat das Recht auf einen Vertreter von den Rechtsanwälten, falls es nötig ist, für die Beschützung seiner Interessen. Ein solcher Vertreter hat die gleiche prozessuale Stellung als Beauftragter.

  Der Beauftragte des Geschädigten ist berechtigt für den Geschädigten Anträge zu stellen und Ersuchen um Rechtsmittel; er ist ebenfalls berechtigt an allen Maßnahmen teilzunehmen, an welchen der Geschädigte teilnehmen kann.

  Der Geschädigte kann durch ausdrückliche mündliche oder schriftliche Erklärung in das Protokoll vor der Strafverfolgungsbehörde oder dem Gericht auf seine prozessuale Rechte verzichten, die ihm die Strafprozessordnung als dem Geschädigten anerkennt.

  Unter Hilfsorganisation für die Geschädigten versteht man eine Organisation, eingerichtet gemäß eines speziellen Gesetzes (z.B. des Gesetzes Nr. 83/1990 Gesetzessammlung über Versammlung der Bürger in der Fassung späterer Vorschriften), welche eine gebührenfreie Hilfe den Geschädigten leistet.

  KONTAKTE ZU DEN HILFSORGANISATIONEN FÜR DIE GESCHÄDIGTEN:

  (den Geschädigten/Opfern der Straftaten werden die Dienstleistungen gebührenfrei gewährt)

  • Bürgerliche Vereinigung „Pomoc obetiam násilia“ (Hilfe für die Gewaltopfer) - (www.pomocobetiam.sk)
   • gewährt gebührenfreie psychologische, rechtliche und soziale Beratung und Hilfe den Opfern von Straftaten, Haushaltsgewalt, Verkehrsunfälle und Katastrophen, wie auch ihren nächsten Personen und Zeugen der Straftaten.

  Informationen über Dienstleistungen und dem Zugang dazu gewährt Linka pomoci obetiam: (Stelle für Hilfe den Opfern) 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (Anruf berechnet wie Lokalgespräch)

  • Bürgerlich Vereinigung „Náruč - Pomoc deťom v kríze“ (Armvoll - Hilfe an die Kinder in Krisen)
   • leistet Hilfe (rechtliche, soziale und psychologische Beratung, Möglichkeit der Unterbringung der Kinder in Kinderkrisenzentrum Náruč) den Kindern, welche Opfer von Misshandlung, Missbrauch, und Vernachlässigung, wie auch den misshandelten Frauen und Familien, welche von der Haushaltgewalt bedroht sind.

  Kontakt: Zádubnie 56, SK-01003 Žilina; tel.:+421/ 41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting; +412/ 41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting; E-mail: naruc@nextra.sk.

  • Bürgerliche Vereinigung „Aliancia žien Slovenska“ (Allianz der slowakischen Frauen)
   • leistet in dem Krisenzentrum den Opfern der Haushaltsgewalt speziale, rechtliche und psychologische Beratung, Assistenz und Hilfe.

  Kontakt: mobil: +421/ 903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting, E-mail: alianciazien@alianciazien.sk

  • Bürgerliche Vereinigung „Pomoc ohrozeným det'om - Centrum Nádej“ (Hilfe den bedrohten Kindern – Zentrum Hoffnung)
   • gewährt rechtliche, soziale und psychologische Beratung und Therapie.

  Kontakt: Vavilovova 22, SK-85101 Bratislava, tel.:+421/ 2/ 622 499 14 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 499 14  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 499 14  end_of_the_skype_highlighting; mobil:+421/ 905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting

  Informácia pre poškodeného trestným činom - s prekladom do FRANCÚZSKEHO JAZYKA

  INFORMÁCIE

  pre poškodeného trestným činom

  (podľa § 49 ods. 1 Trestného poriadku)

  Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

  Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania. V konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Poškodený, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a preukáže, že nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec. Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť poškodený.

  Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:

  • v prípadoch stanovených v ust. § 211 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním,
  • uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba urobiť do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní,
  • navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku obvineného v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované,
  • uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka,
  • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
  • nazerať do spisu; preštudovať spisy a podať návrh na doplnenie vyšetrovania,
  • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní,
  • predniesť záverečnú reč,
  • na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,
  • podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,
  • ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil odsúdenému povinnosť nahradiť' celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,
  • kedykoľvek v priebehu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky v postupe policajta vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní,
  • vysloviť súhlas so schválením zmieru,
  • v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
  • v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov.

  U P O Z O R N E N I E:

  Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený.

  Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní vzdať procesných práv, ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.

  Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca bezodplatnú pomoc poškodeným.

  KONTAKTY

  na organizácie na pomoc poškodeným

  (organizácie poskytujú svoje služby poškodeným/obetiam trestných činov B E Z P L A T N E)

  •    Občianske združenie Pomoc obetiam násilia - (www.pomocobetiam.sk)

  Poskytuje bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných nehôd a katastrof, ako aj ich blízkym a svedkom trestných činov. Informácie o službách a o prístupe k nim poskytuje

  Linka pomoci obetiam: +421/ (0)850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (volanie za cenu miestneho hovoru)

  •    Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze

  Poskytuje pomoc (právne, sociálne a psychologické poradenstvo, možnosť umiestnenia detí v pobytovom Detskom krízovom centre Náruč) deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania, rovnako aj týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.

  I.    Kontakt: Zádubnie 56, 010 03 Žilina,    

  Tel.: +421/ (0)41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting        +421/ (0)41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting,

  II.    E-mail: naruc@nextra.sk

  •    Občianske združenie Aliancia žien Slovenska

  Poskytuje vo svojom Krízovom centre obetiam domáceho násilia sociálne, právne a psychologické poradenstvo, asistenciu a pomoc.

  I.    Kontakt: +421/ (0)903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting

  II.    E-mail: alianciazien@alianciazien.sk

  •    Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej

  Poskytuje právne, sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu.

  I.    Kontakt: Vavilovova 22, 851 01 Bratislava,     

  Tel.: +421/ (0)2/622 49 914 begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/622 49 914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/622 49 914  end_of_the_skype_highlighting        +421/ (0)905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting

   ....................................................................

      Súčasne potvrdzujem, že som prevzal/la rovnopis tejto informácie

       (meno, priezvisko, dátum a podpis)


  INFORMATIONS

  pour les victimes d´ infractions pénales

  (Conformément à l´Article 49, alinéa 1 du Code pénal)

  Victime est la personne ayant subi un préjudice physique, matériel ou moral (ou autre) ou toute personne les droits et des libertés de laquelle ont été violés et menacés.

  La victime est partie au procès pénal. Elle peut être représentée par un mandataire. Des représentants des associations d´aide aux victimes peuvent être mandatés de représenter la victime. Victime ayant prouvé son incapacité de payer les frais liés à la revendication de la réparation du préjudice subi a le droit à se faire représenter par un avocat. Le représentant assume la même position dans le procès que la victime. Au nom de la victime, le représentant a également le droit de proposer, demander recours, participer aux actes de procédure auxquels la victime pourrait participer. 

  Droit de la victime dans le procès pénal:

  • dans les cas stipulés au § 211 de la loi 301/2005 du Code de la procédure pénale, la victime peut donner son consentement à la poursuite de la procédure pénale,
  • faire valoir ses droits à la réparation, demander au juge d´inclure dans son jugement l´obligation de l´accusé de réparer le dommage que la victime a subi par l´infraction pénale. La demande doit être présentée avant la clôture de l´enquête ou de l´enquête accélérée. Elle doit clairement expliciter le motif de la demande et le montant du préjudice subi. En cas de la constitution de partie civile (ou autre procédure y assimilée), toute demande ci-dessus mentionnée faisant partie de la procédure pénale est exclue.
  • dans la situation de risque établi d´entrave à la réparation de la victime, demander la garantie d´indemnisation allant jusqu´au montant du préjudice subi par le biais de mise sous scellées de biens de l´accusé, en cas de risque établi d´entrave à la réparation à la victime,
  • faire des demandes du règlement à l´amiable ou par accord avec l´accusé et cela également par recours aux services de la médiation,
  • demander l´exécution de preuves ou de leur extension, proposer des preuves, se prononcer à leur égard,
  • consulter le dossier, l´examiner, proposer l´investigation complémentaire,
  • prendre part à l´audience principale et l´audience publique sur le recours,
  • prononcer votre discours final,
  • recevoir par courrier le jugement rendu, si la victime a fait valoir son droit à l´indemnisation,
  • utiliser des voies de recours conformément au Code de la procédure pénale,
  • si, entièrement ou partiellement, le juge confirme le droit de la victime à l´indemnisation, le condamné est obligé de compenser les frais liés à la procédure menant à l´obtention de la réparation de la victime, y compris les frais afférant à sa représentation. Si le juge ne reconnait pas les droits susmentionnés, la victime a le droit de demander l´imputation des frais (leur totalité ou partie) liés au procès pénal dans son intégralité à la personne condamnée.
  • à tout moment demander au procureur d´éliminer des atermoiements du de l´enquête ou de corriger tout vice identifié dans la démarche de l´enquêteur de la police ou dans l´enguête de flagrance,
  • donner son accord avec la déclaration du règlement à l´amiable,
  • en cas de risque lié à la mise en liberté de l´accusé ou du condamné, constaté par des organes de poursuites pénales, demander au procureur, au cours de l´information judiciaire et durant le procès devant les juridictions, d´être notifié à l´adresse indiquée sur libération ou fuite de la détention provisoire de l´accusé ou de l´établissement pénitentiaire du condamné,
  • en cas du préjudice corporel subi par une infraction volontaire, demander la réparation conformément aux stipulations de la loi n° 215/2006 de Recueil des lois sur la réparation des victimes des délits portant atteint à l´intégrité physique de la personne.

  A T T E N T I O N:

  Les droits liés à qualité de personne ayant subi un préjudice ne peuvent pas être exercé par un co-accusé.

  La victime peut renoncer à ses droits liés à la procédure pénale dont elle jouit conformément au Code de la procédure pénale. La déclaration de renonciation se fait par écrit ou oralement, elle est bien stipulée dans le procès-verbal des organes des poursuites pénales.

  Association de l´aide aux victimes est toute organisation non-gouvernementale créée aux termes de la loi No. 83/1990 sur le rassemblement des citoyens et prestations desquelles sont gratuites. 


  COORDONNEES

  des associations d´aide aux victimes

  (Fournissent leurs services à titre GRATUIT)

  • Association Pomoc obetiam násilia - (www.pomocobetiam.sk)

  Offre le conseil psychologique, juridique, social, assistance aux victimes de la délinquance, violence conjugale, accidents routiers, sinistres naturels. Elle offre ses services également aux témoins des crimes ainsi qu ´aux personnes proches des victimes.     

  Ligne téléphonique d´aide: +421/ (0)850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (prix d´un appel local)

  • Association Náruč – Pomoc deťom v kríze

  Offre le conseil psychologique, juridique, social, placement des enfants dans les Centres de crise Náruč enfants victimes de violence, torture, abus, femmes battues, famille dans l´environnement à haut risque de violence familiale.

  I.    Coordonnées: Zádubnie 56, 010 03 Žilina,     

  Tel. +421/ (0)41/516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/516 65 43  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/516 65 43  end_of_the_skype_highlighting, +421/ (0)41/516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/516 65 44  end_of_the_skype_highlighting

  II.    E-mail: naruc@nextra.sk

  • Association Aliancia žien Slovenska

  Leur centre de crise offre accueil des victimes de violence familiale, offre le conseil juridique, sociale, psychologique, assistance.

  I.    Coordonnées: +421/ (0)903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting

  II.    E-mail: allianciazien@allianciazien.sk

  •  Association Pomoc ohrozeným deťom - Centrum nádej

  Offre le conseil juridique, sociale, psychologique et la thérapie.

  I.     Coordonnées : Vavilovova 22, 851 01 Bratislava,     

  Tel. +421/ (0)2/62249914 begin_of_the_skype_highlighting 2/62249914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/62249914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/62249914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/62249914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/62249914 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/62249914  end_of_the_skype_highlighting, +421/ (0)905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting

      .....................................................................

  J´accuse réception du document

  (Nom, Prénom, Date et Signature)

  Informácia pre poškodeného trestným činom s prekladom do HOLANDSKÉHO JAZYKA

  INFORMÁCIE

  pre poškodeného trestným činom

  (podľa § 49 odsek 1 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z.)

  Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

  Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:

  • v prípadoch uvedených v § 211 odsek 1 Trestného poriadku sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním obvineného,
  • uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba uplatniť najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje; takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskoprávnom alebo inom príslušnom konaní,
  • navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku, majetkových právach obvineného alebo právnických osôb so vzťahom k obvinenému vymedzeným v § 50 Trestného poriadku, v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované,
  • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
  • nazerať do spisov,
  • uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka,
  • vysloviť súhlas so schválením zmieru,
  • uzavrieť dohodu o náhrade škody s obvineným pri podmienečnom zastavení trestného stíhania,
  • uzavrieť dohodu o náhrade škody v konaní o dohode o vine a treste,
  • po skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania,
  • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní,
  • predniesť záverečnú reč,
  • na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,
  • podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,
  • ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil odsúdenému povinnosť nahradiť celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,
  • kedykoľvek v priebehu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy vo vyšetrovaní alebo závady v postupe vyšetrovateľa alebo policajného orgánu,
  • v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
  • v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi,
  • podať návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní generálnym prokurátorom.

  Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený.

  Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania. V konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným.

  Poškodený, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a preukáže, že nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné. na ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec.

  Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť poškodený.    

  Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vzdať procesných práv, ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.

  Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca bezodplatnú pomoc poškodeným.

  KONTAKTY NA ORGANIZÁCIE NA POMOC POŠKODENÝM:

  (poškodeným/obetiam trestných činov poskytujú služby bezodplatne)

  • Občianske združenie „Pomoc obetiam násilia“ - (www.pomocobetiam.sk)
   • poskytuje bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných nehôd a katastrof, ako aj ich blízkym a svedkom trestných činov.

  Informácie o službách a o prístupe k nim poskytuje Linka pomoci obetiam: 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (volanie za cenu miestneho hovoru)

  • Občianske združenie „Náruč - Pomoc deťom v kríze“
   • poskytuje pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania (právne, sociálne a psychologické poradenstvo, možnosť umiestnenia detí v pobytovom „Detskom krízovom centre Náruč“), ako aj týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.

  Kontakt: Zádubnie 56, SK-01003 Žilina; tel.: +421/ 41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting; +412/ 41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting; E-mail: naruc@nextra.sk

  • Občianske združenie „Aliancia žien Slovenska“
   • poskytuje vo svojom Krízovom centre obetiam domáceho násilia sociálne, právne a psychologické poradenstvo, asistenciu a pomoc.

  Kontakt: mobil: +421/ 903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting, E-mail: alianciazien@alianciazien.sk

  • Občianske združenie „Pomoc ohrozeným det'om - Centrum Nádej“
   • poskytuje právne, sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu.

  Kontakt: adresa: Vavilovova 22, SK-851 01 Bratislava, tel.: +421/ 2/ 622 499 14 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 499 14 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting; mobil: +421/ 905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting


  INFORMATIES

  voor het slachtoffer van strafbaar feit

  (conform § 49 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering nummer: 301/2005 van de wettenbundel)

  De benadeelde partij is de persoon, aan wie door een misdaad letsel, materiële, morele of andere schade was toegebracht, of wiens andere wettelijk beschermde rechten of vrijheden gebroken of bedreigd waren.

  De benadeelde partij heeft in het strafproces de volgende rechten:

  • in gevallen zoals gesteld in artikel 211 lid 1 van het Wetboek van strafrecht om zich te uiten, of hij met de strafrechtelijke vervolging van de aangeklaagde partij akkoord gaat,
  • om zijn aanspraak op de schadevergoeding toe te passen; om voor te stellen, dat de rechtbank in het vonnis houdende veroordeling de verplichting van de schadevergoeding, aan de aangeklaagde partij oplegt, die door het misdrijf aan de benadeelde partij werd veroorzaakt. Het voorstel moet toegepast worden uiterst voor het beëindigen van het onderzoek of het verkorte onderzoek en het moet duidelijk zijn, om welke redenen en ten welk bedrag wordt de aanspraak op de schadevergoeding toegepast; dit voorstel kan niet worden ingediend, indien het aanspraak al geoordeeld is een burgerlijke of een andere betreffende procedure,
  • om de verzekering van zijn aanspraak op de schadevergoeding voor te stellen ten vermoedelijk bedrag van de materiële schade, op de materiële rechten van de aangeklaagde of de rechtspersonen met betrekking tot de aangeklaagde partij, zoals gedefinieerd in artikel 50 van het Wetboek van Strafrecht, indien er een beredeneerd gevaar dreigt dat de voldoening aan de aanspraak van de benadeelde partij op de schadevergoeding veroorzaakt door een misdrijf niet vervuld kan worden of belemmerd wordt,
  • bewijsaanbiedingen te doen of aanbiedingen op het bijvullen van bewijzen, bewijzen voor te leggen, tot de uitgevoerde bewijzen zich te uiten,
  • de dossiers in te kijken,
  • de bepaalde aanbiedingen toe te passen met het doel om een schikking of een akkoord met de aangeklaagde partij te sluiten, ook door middel van een beambte voor erfrecht en mediatie,
  • met de goedkeuring van de schikking akkoord te gaan,
  • een akkoord over de schadevergoeding met de aangeklaagde partij te sluiten bij de voorwaardelijke opschorting van de strafrechtelijke vervolging,
  • een akkoord over de schadevergoeding te sluiten in een procedure over een akkoord tussen de officier van justitie en de beschuldigde,
  • na de beëindiging van het onderzoek of het verkorte onderzoek de dossiers door te studeren en de aanbiedingen op bijvulling van het onderzoek of het verkorte onderzoek in te dienen,
  • in het hoofdgeding aanwezig te zijn en in de openbare terechtzitting betreffende een beroep,
  • slotverklaringen voor te dragen,
  • op afleveren van het vonnis, indien hij zijn aanspraak op de schadevergoeding in overeenstemming met de wet heeft toegepast,
  • de beroepsprocedure voor te stellen in het kader bepaald door het Wetboek van Strafrecht,
  • indien er de aanspraak op de schadevergoeding tenminste gedeeltelijk aan de benadeelde partij werd toegekend, heeft hij recht op de vergoeding van de kosten voor een doeltreffende toepassing van zijn aanspraak op de schadevergoeding in de strafprocedure, de kosten gemaakt door de aanneming van een gevolmachtigde, door de beoordeelde partij, die verplicht is om de schadevergoeding te voldoen, ook in het geval dat er geen gedeeltelijk aanspraak op de schadevergoeding aan de benadeelde partij werd toegekend, aan de rechtbank een aanbieding te maken, om de beoordeelde partij ertoe verplichten om de totale kosten met betrekking tot zijn aanwezigheid in de strafprocedure of een gedeelte ervan te betalen,
  • om het even wanneer tijdens het onderzoek de officier van justitie te verzoeken om het uitstel in het onderzoek of tekorten in de methode van de onderzoeker of van het politieapparaat te verwijderen,
  • indien er volgens een strafrechtelijke instantie gevaar voor de benadeelde partij met betrekking tot het verblijf in vrijheid van de aangeklaagde of beoordeelde dreigt, in de voorbereidingsprocedure de officier van justitie en in de procedure bij de rechtbank de rechter te verzoeken, om de benadeelde partij te informeren op het adres, dat voor dit doel aangegeven werd, over het ontslag van de aangeklaagde uit de voorlopige hechtenis of over zijn ontsnapping uit de voorlopige hechtenis of over het ontslag of de ontsnapping van de beoordeelde uit de gevangenis,
  • indien er tengevolge van een doelbewuste misdaad een letsel werd veroorzaakt, de schadevergoeding op te eisen, onder voorwaarden zoals gesteld in de wet nummer 215/2006 van de wettenbundel, betreffende schadevergoeding van de personen benadeeld door de gewelddadige misdaden,
  • een voorstel in te dienen tot het tenietdoen van een rechtsgeldig besluit in de voorbereidingsprocedure door de procureur-generaal.

  De volmacht van de benadeelde kan niet door een persoon vervolgd in de strafprocedure als medebeklaagde worden uitgeoefend.

  De benadeelde partij heeft in de strafprocedure de positie van de partij van de strafprocedure. In de strafprocedure kan de benadeelde door een vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de benadeelde partij kan ook een gemachtigde vertegenwoordiger van een organisatie voor hulp aan slachtoffers.

  De benadeelde partij die zijn aanspraak op de schadevergoeding toepast en die bewijst dat hij onvoldoende materiële middelen heeft om de kosten met betrekking tot de toepassing van zijn aanspraak te voldoen, heeft recht op een raadsman, indien het nodig is voor de bescherming van zijn belangen. Deze vertegenwoordiger heeft dezelfde status in de procedure als zijn mandataris.

  Een gevolmachtigde van de benadeelde partij is gemachtigd om de voorstellen en de verzoeken om rechtsmiddelen in naam der benadeelde partij in te dienen; de gevolmachtigde is tevens gemachtigd om aan alle schikkingen deel te nemen, waaraan de benadeelde partij deel kan nemen.

  De benadeelde partij kan zijn procesrechten opgeven, die hem door het Wetboek van Strafrecht als benadeelde zijn toegekend, door middel van zijn uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge verklaring voor een strafrechtelijke instantie of voor de rechtbank in het proces-verbaal.

  Onder de organisatie voor hulp aan slachtoffers wordt verstaan een krachtens een specifieke wet opgerichte niet-gouvernementele organisatie (bijvoorbeeld de wet nummer 83/1990 van de wettenbundel, betreffende de burgerverenigingen, zoals laatstelijk gewijzigd), die de kosteloze hulp aan slachtoffers biedt.

  CONTACTEN OP ORGANISATIES VOOR HULP AAN SLACHTOFFERS:

  (de diensten aan de benadeelden/slachtoffers van misdrijven worden kosteloos aangeboden)

  • Burgerorganisatie „Pomoc obetiam násilia“ (Hulp aan slachtoffers van geweld) - (www.pomocobetiam.sk)
   • biedt een kosteloos psychologisch, gerechtelijk en sociaal advies en hulp aan slachtoffers van misdrijven, thuisgeweld, ongevallen en catastrofes, zoals aan hun familieleden en getuigen van misdrijven.

  Informatie over diensten en toegang tot deze diensten biedt Linka pomoci obetiam (Lijn van hulp aan slachtoffers): 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting (telefoongesprek voor de prijs van een lokaal gesprek)

  • Burgerorganisatie „Náruč - Pomoc deťom v kríze“ (Omhelzing – Hulp aan kinderen in crisis)
   • biedt hulp aan kinderen, die slachtoffers zijn geworden van marteling, mishandeling en verwaarlozing (gerechtelijk, sociaal en psychologisch advies, mogelijkheid van het plaatsen van kinderen in het huisvestingscentrum „Detskom krízovom centre Náruč“ [Crisiscentrum Omhelzing voor kinderen]), zoals ook hulp aan mishandelde vrouwen en gezinnen bedreigd door het thuisgeweld.

  Contact: Zádubnie 56, SK-01003 Žilina; tel.: +421/ 41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting; +412/ 41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting; E-mail: naruc@nextra.sk

  • Burgerorganisatie „Aliancia žien Slovenska” (Alliantie van vrouwen in Slowakije)
   • biedt een sociaal, gerechtelijk en psychologisch advies, assistentie en hulp aan slachtoffers van het thuisgeweld in het crisiscentrum.

  Contact: mobiel: +421/ 903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting, E-mail: alianciazien@alianciazien.sk

  • Burgerorganisatie „Pomoc ohrozeným det'om - Centrum Nádej“ (Hulp aan bedreigde kinderen – Centrum Hoop)
   • biedt een gerechtelijk, sociaal en psychologisch advies en therapie.

  Contact: adres: Vavilovova 22, SK-851 01 Bratislava, tel.: +421/ 2/ 622 499 14 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 499 14  end_of_the_skype_highlighting; mobiel: +421/ 905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting

  Informácia pre poškodeného trestným činom s prekladom do RUSKÉHO JAZYKA

  INFORMÁCIE

  pre poškodeného trestným činom

  (podľa § 49 odsek 1 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z.)

  Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

  Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:

  • v prípadoch uvedených v § 211 odsek 1 Trestného poriadku sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním obvineného,
  • uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba uplatniť najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje; takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskoprávnom alebo inom príslušnom konaní,
  • navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku, majetkových právach obvineného alebo právnických osôb so vzťahom k obvinenému vymedzeným v § 50 Trestného poriadku, v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované,
  • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
  • nazerať do spisov,
  • uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka,
  • vysloviť súhlas so schválením zmieru,
  • uzavrieť dohodu o náhrade škody s obvineným pri podmienečnom zastavení trestného stíhania,
  • uzavrieť dohodu o náhrade škody v konaní o dohode o vine a treste,
  • po skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania,
  • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní,
  • predniesť záverečnú reč,
  • na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,
  • podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,
  • ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil odsúdenému povinnosť nahradiť celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,
  • kedykoľvek v priebehu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy vo vyšetrovaní alebo závady v postupe vyšetrovateľa alebo policajného orgánu,
  • v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
  • v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi,
  • podať návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní generálnym prokurátorom.

  Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený.

  Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania. V konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným.

  Poškodený, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a preukáže, že nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné. na ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec.

  Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť poškodený.    

  Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vzdať procesných práv, ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.

  Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca bezodplatnú pomoc poškodeným.

  KONTAKTY NA ORGANIZÁCIE NA POMOC POŠKODENÝM:

  (poškodeným/obetiam trestných činov poskytujú služby bezodplatne)

  • Občianske združenie „Pomoc obetiam násilia“ - (www.pomocobetiam.sk)
   • poskytuje bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných nehôd a katastrof, ako aj ich blízkym a svedkom trestných činov.

  Informácie o službách a o prístupe k nim poskytuje Linka pomoci obetiam: 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (volanie za cenu miestneho hovoru)

  • Občianske združenie „Náruč - Pomoc deťom v kríze“
   • poskytuje pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania (právne, sociálne a psychologické poradenstvo, možnosť umiestnenia detí v pobytovom „Detskom krízovom centre Náruč“), ako aj týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.

  Kontakt: Zádubnie 56, SK-01003 Žilina; tel.: +421/ 41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting; +412/ 41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting; E-mail: naruc@nextra.sk

  • Občianske združenie „Aliancia žien Slovenska“
   • poskytuje vo svojom Krízovom centre obetiam domáceho násilia sociálne, právne a psychologické poradenstvo, asistenciu a pomoc.

  Kontakt: mobil: +421/ 903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting, E-mail: alianciazien@alianciazien.sk

  • Občianske združenie „Pomoc ohrozeným det'om - Centrum Nádej“
   • poskytuje právne, sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu.

  Kontakt: adresa: Vavilovova 22, SK-851 01 Bratislava, tel.: +421/ 2/ 622 499 14 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 499 14  end_of_the_skype_highlighting; mobil: +421/ 905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting


  Информация для потерпевшего вследствие уголовного преступления

  (согласно § 49, пункт 1 Уголовно-процессуального кодекса № 301/2005 Сб. з.)

  Потерпевший это лицо, которому вследствие совершенного уголовного преступления, был нанесен вред здоровью, нанесен имущественный, моральный или иной ущерб, или были порушены его основные, охраняемые законом, права и свободы.

  Потерпевший, при рассмотрении уголовного дела, имеет следующие права:

  • в случаях указанных в § 211, пункт 1 Уголовно-процессуального кодекса, высказаться, согласен ли он с уголовным преследованием обвиняемого;
  • использовать право на возмещение ущерба, имеет также право подать заявление, чтобы суд, в постановлении об отчуждении, обязал обвиняемого возместить данный ущерб. Настоящее заявление, потерпевший должен подать не позже, как перед окончанием следствия. Из поданного заявления должно быть видно, по какой причине и в каком размере, применяется право на возмещение ущерба, такое заявление, однако, нельзя подать, если о возмещении ущерба уже было принято решение, в административном или ином порядке;
  • подать заявление о принятии мер по обеспечению его прав, касающихся возмещения ущерба, до определенного размера ущерба, на имущество, материальные права обвиняемого или юридических лиц, имеющих отношение к обвиняемому в рамках § 50, Уголовно-процессуального кодекса, в тех случаях, когда существует реальная угроза, что удовлетворение прав потерпевшего, в отношении возмещения убытка нанесенного уголовным преступлением, будет нереально или тяжело выполнимо;
  • подавать заявления на сбор доказательств или их дополнение, предоставлять доказательства, высказываться в отношении предоставленных доказательств;
  • ознакомиться с материалами следствия;
  • подавать конкретные заявления в отношения заключения, мира или соглашения, с обвиняемым, включительно и при помощи уполномоченных, такими действиями, лиц;
  • согласиться с заключением мира;
  • заключить соглашение с обвиняемым о возмещении ущерба, при условном прекращении уголовного расследования;
  • заключить соглашение о возмещении ущерба, на этапе рассмотрения дела о признании вины и наказания;
  • после окончания расследования или сокращенного расследования, ознакомиться с материалами следствия и подать предложения, касательно проведения дополнительных следственных мероприятий или мероприятий в сокращенном расследовании;
  • принимать участие на главном слушании и в открытом заседании, на котором будет рассматриваться заявление о подаче апелляции;
  • выступить с заключительной речью;
  • на получения решения суда, в том случае, если он, в соответствии с законом, воспользовался правом на возмещение ущерба;
  • подавать правовые предложения, в объему установленном Уголовно-процессуальным кодексом.
  • если ему, хотя бы частично, будет признано право на возмещение ущерба, может требовать чтобы осужденный, на которого была возложена повинность возместить причиненный ущерб, возместил и расходы, необходимые для целевого применения его права на возмещение ущерба, которые возникли в процессе судового разбирательства, включая расходы возникшие вследствие выбора уполномоченного, но и в случае, если не были признаны его права на возмещение ущерба, даже частично, мог подать заявление суду, с тем, чтобы было осужденному вменено, возместить все судовые расходы, связанные с его участием в рассмотрении уголовного дела или их часть;
  • в любое время, во время проведения следствия, просить прокурора, чтобы были устранены задержки в проведении следственных мероприятий или препятствия, со стороны следователя или органов правопорядка;
  • в том случае если ему, согласно определений органов правопорядка, занимающихся расследованием уголовного дела, угрожает опасность, связанная с пребыванием обвиняемого или осужденного на воле, просить, во время предварительного рассмотрения дела прокурора, а при рассмотрении дела в суде суд, чтобы его информировали, об освобождении обвиняемого из-под стражи или о том, что он убежал из-под стражи, или об освобождении осужденного из мест лишения свободы, или о том, что он убежал из мест лишения свободы, по адресу который он для таких целей укажет;
  • в том случае, если ему, вследствие умышленных насильственных уголовно-наказуемых действий, был нанесен вред на здоровье, требовать возмещение ущерба, на условиях указанных в законе № 215/2006 Сб. з. „О возмещении ущерба лицам, пострадавшим вследствие насильственных уголовно-наказуемых действий“;
  • добиваться от генерального прокурора, аннулировать решение, вступившее в силу в процессе предварительного рассмотрения дела.

  Выступать от имени потерпевшего не может тот, кто в материалах дела проходит как соучастник.

  Потерпевший, во время рассмотрения уголовного дела, выступает как участник слушания. В процессе рассмотрения дела, интересы потерпевшего, может представлять доверенное лицо. Доверенным лицом потерпевшего может выступать уполномоченный представитель организации служащей для предоставления помощи потерпевшим.

  Потерпевший, который хочет воспользоваться своим правом на возмещение ущерба докажет, что он не имеет достаточно средств на оплату расходов с этим связанных, имеет право на представителя из числа адвокатов, если это необходимо для защиты его интересов. Такой представитель имеет одинаковый процессуальный статус, как и доверенное лицо.

  Доверенное лицо потерпевшего, имеет право, подавать от имени потерпевшего заявления, предложения принять правовые мероприятия, а также имеет право принимать участие во всех действиях, в которых имел бы право принимать участие потерпевший.

  Потерпевший может, на основании дословного провозглашения, поданного в письменной или устной форме, с внесением его в протокол, в присутствии органов правопорядка или в суде, отказаться от своих процессуальных прав, которые ему Уголовно-процессуальный кодекс, как потерпевшему, признает.

  Под организацией на помощь потерпевшим, подразумевается неправительственная организация, которая действует на основании отдельно принятого закона (например закона № 83/1990 Сб. з. „О гражданских объединениях“ в редакции позже принятых предписаний) и предоставляющая бесплатную помощь потерпевшим.

  КОНТАКТЫ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОМОЩЬ ПОТЕРПЕВШИМ:

  (потерпевшим/жертвам уголовных преступлений, помощь предоставляется бесплатно)

  • Гражданское объединение „Помощь жертвам насилия“- (www.pomocobetiam.sk)
   • предоставляет, бесплатно, психологическую, правовую и социальную консультации и помощь жертвам уголовных преступлений, домашнего насилия, дорожно-транспортных происшествий и катастроф, а также их родственникам и свидетелям уголовных преступлений.

  Информация об услугах и о доступе к ним, предоставит Линия помощи жертвам: 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321  end_of_the_skype_highlighting (звонки за цену местных телефонных разговоров).

  • Гражданское объединение „Объятие - Помощь детям в кризе“
   • предоставляет помощь детям, которые стали жертвами тирании, злоупотребления и ненадлежащего воспитания (правовую, социальную и психологическую консультации, возможность расположения детей в учреждении для проживания „Детский кризисный центр Объятие“) как и женщинам подвергавшимся тиранию и семьям которым угрожает домашнее насилие.

  Контакт: Задубне 56, SK-01003 Жилина, тел.: +421 / 41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting, +421 / 41 / 516 65 44,

  Э-майл: naruc@nextra.sk

  • * Гражданское объединение „Альянс женщин Словакии“
   • предоставляет жертвам домашнего насилия, в своем кризисном центре, социальную, правовую и психологическую консультации и помощь.

  Контакт: мобильный телефон: +421 / 903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting, Э-майл: alianciazien@alianciazien.sk

  • Гражданское объединение „Помощь детям под угрозой - Центр надежды“
   • предоставляет правовую, социальную и психологическую консультации, а также терапию.

  Контакт: адрес: улица Вавилова, 22, SK-851 01 Братислава, тел.: +421 / 2 / 622 499 14; мобильный телефон: +421/ 905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting.

  Informácia pre poškodeného trestným činom - len TALIANSKÝ JAZYK

  INFORMAZIONI PER IL DANNEGGIATO DAL REATO PENALE

  (ai sensi del § 49, comma 1 dell´Ordine Penale n. 301/2005 Z. z.)

  Il danneggiato é la persona, alla quale ne é stata compromessa dal reato penale la sua salute, sono stati causati dei danni materiali, morali o altri, oppure sono stati violentati o messi in pericolo i suoi diritti o le libertá, garantite dalla legge.

  Il danneggiato ha nel procedimento penale i seguenti diritti:

  • far valere la richiesta per il risarcimento dei danni; proporre al tribunale che nella sentenza sia imposto all’accusato l’obbligo di risarcire i danni subiti. La proposta deve essere presentata entro la fine dell’interrogatorio o dell´interrogatorio abbreviato e deve essere evidente il motivo e l´ammontare della richiesta per il compenso del danno subito; la proposta non puó essere presentata, se sulla Sua richiesta era giá stata accolta dall´esecuzione giudiziale civile o da un´altra esecuzione competente,
  • proporre la premunizione della sua richiesta per il risarcimento dei danni fino proporre la premunizione della sua richiesta per il risarcimento dei danni fino all´ammontare presunto vincolando i beni dell’accusato oppure delle persone giuridiche con la correlazione all´accusato, circoscritta al § 50 dell´Ordine Penale se c´é il timore che il risarcimento dei danni subiti si presenti di difficile attuazione,
  • nei casi indicati nel § 211, comma 1 dell´Ordine penale, di esprimersi se é d´accordo con il procedimento penale dell´accusato, fare le proposte per effettuare le prove oppure per loro aggiornamento, presentare le prove, esprimersi alle prove eseguite,
  • consultare gli atti,
  • far valere concrete proposte per arrivare ad una soluzione pacifica oppure ad un´accordo con l´accusato e questo anche tramite l´ufficiale mediatore,
  • v esprimere il suo consenso con l´approvazione della soluzione pacifica;
  • concludere l´accorodo sul risarcimento dei danni con l´accusato, nel caso dell´interruzione condizionale della persecuzione penale,
  • concludere l´accordo sul risarcimento dei danni nel procedimento sulla colpa e punizione,
  • terminata l´inchiesta oppure l´inchiesta abbreviativa, il danneggiato puó consultare gli atti e presentare le proposte per l´aggiornamento dell´inchiesta oppure inchiesta abbreviativa,
  • essere presente all´udienza generale ed all´udienza pubblica convocata sulla revoca,
  • leggere la predicazione finale,
  • per la consegna della sentenza, se ha fatto valere la richiesta per il risarcimento dei danni in conformità alla legge,
  • presentare i ricorsi nell´ambito stabilito dall´Ordine penale,
  • nel caso che gli è fosse stato assegnato il diritto al risarcimento almeno parziale dei danni, che il condannato, obbligato a questo risarcimento, debba pagare le spese al danneggiato, necessarie per farsi valido il diritto per il loro risarcimento, incluse le spese legate alla assunzione della persona con i pieni poteri per la esecuzione penale e questo anche nel caso, che al danneggiato non è sia stato riconosciuto il diritto per il risarcimento dei danni nemmeno parzialmente; proporre al tribunale di imporre al condannato l´obbligo di risarcimento tutte spese o la loro parte legate alla presenza del danneggiato alla procedura penale,
  • in qualsiasi momento dell´interrogatorio chiedere al procuratore di eliminare la protrazione nell´interrogatorio oppure gli errori nel modo di procedere dell´investigatore oppure dell´organo di polizia,
  • nel caso, che gli organi operanti nel procedimento penale verifichino, che il danneggiato corra un pericolo legato alla permanenza dell’imputato oppure del condannato in libertà, chiedere al procuratore nella procedura preparativa, ed al tribunale nella procedura tribunale che all’indirizzo da lui indicato venga mandata l´informazione sul fatto che l´accusato é stato messo in libertà oppure evaso, o il condannato é stato messo in libertà oppure evaso,
  • nel caso che per i motivi dell’atto penale di violenza intenzionale abbia subito i danni sulla salute, chiedere il risarcimento secondo le condizioni ai sensi della legge n. 215/2006 Z.z. in vigore, sul risarcimento delle persone danneggiate dagli atti penali di violenza,
  • presentare la proposta per l´annulamento della decisione legittima del procuratore nel procedimento preparatorio.

  I diritti del danneggiato non possono essere rivendicati dalla persona perseguitata nella esecuzione penale come il complice.

  Il dannaggiato ha nel procedimento penale la posizione della parte del procedimento penale. Il danneggiato si puó far rappresentare da una persona con pieni poteri. La persona con pieni poteri del danneggiato puó essere anche delegata come rappresentante dell’organizzazione per l´aiuto ai danneggiati.

  Il danneggiato che si fa valere il diritto per il compenso dei danni e dimostra di non avere i mezzi sufficienti per far fronte alle spese processuali, ha il diritto di essere rappresentato da un´avvocato d´ufficio, se é necessario, per la tutela dei suoi diritti. Tale rappresentante ha la stessa posizione processuale della persona con pieni poteri.

  La persona con pieni poteri del danneggiato é autorizzata per conto del danneggiato fare le proposte e presentare per conto del danneggiato i ricorsi; altrettanto é autorizzata di partecipare ai tutti gli atti, ai quali puó partecipare il danneggiato.    

  Il danneggiato può, con una dichiarazione esplicita scritta o verbale, rinunciare ai suoi diritti processuali, dall’Ordine penale a lui concessi, questo deve essere incluso nel verbale davanti alle autorità operanti nel procedimento penale.

  L´organizzazione per l´aiuto ai danneggiati si intende l´organizzazione extragovernativa, istituita ai sensi della legge individuale (ad es. Legge n. 83/1990 Zb sulla associazione dei cittadini) che concede l´aiuto gratuito ai danneggiati.

  CONTATTI ALLE ORGANIZZAZIONI PER L´AIUTO DEI DANNEGGIATI:

  (i suoi servizi concedono ai danneggiato/vittime dei rati penali gratuitamente)

  • Associazione cittadina „Aiuto alle vittime della violenza“ - (www.pomocobetiam.sk)
   • concede gratuitamente prestazione psicologica, legale e sociale e l´aiuto alle vittime dell´attivitá penale, violenza domestica, incidenti stradali e catastrofi nonché ai loro familiari e testimoni dei reati.

  Informazioni sulle prestazioni e sull´accesso a queste sono reperibili alla Linea dell´aiuto alle vittime: 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    0850 111 321 begin_of_the_skype_highlighting 0850 111 321 end_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting (chiamata al costo della chiamata urbana)

  • Associazione cittadina „Náruč – Aiuto ai bambini in crisi“
   • concede l´aiuto ai bambini, vittime di maltrattamento, abuso e abbandono (legale, sociale e psicologico, possibilitá di collocare i bambini al Centro di crisi per i bambini „Náruč“), altretanto anche alle donne matrattate ed alle famigli minacciate dalla violenza familiare.

  Contatto: Zádubnie 56, SK-01003 Žilina; tel.+421/ 41/ 516 65 43 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 43 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 43  end_of_the_skype_highlighting; +412/ 41/ 516 65 44 begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 41/ 516 65 44 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    41/ 516 65 44  end_of_the_skype_highlighting; E-mail: naruc@nextra.sk

  • Assocciazione cittadina „Aliancia žien Slovenska“ [Alleanza delle donne della Slovacchia]
   • concede al suo Centro di crisi l´assistenza e l´aiuto sociale, legale, psicologico alle vittime della violenza familiare.

  Contatto: cellulare: +421/ 903 519 550 begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 903 519 550 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    903 519 550  end_of_the_skype_highlighting, E-mail: alianciazien@alianciazien.sk

  • Associazione cittadina „Pomoc ohrozeným det'om - Centrum Nádej“ [L´aiuto ai bambini minaciati]
   • concede l´assistenza sociale, legale, psicologica e la terapia.

  Contatto: l´indirizzo: Vavilovova 22, SK-85101 Bratislava, tel.:+421/ 2/ 622 499 14 begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 2/ 622 499 14 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    2/ 622 499 14  end_of_the_skype_highlighting; cellulare:+421/ 905 463 425 begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 905 463 425 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting    905 463 425  end_of_the_skype_highlighting

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti