Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 - 2015 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.03.2012Spracoval: JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na jednej strane divácke násilie je mnohokrát vnímané len ako fyzická ujma na zdraví osoby. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že je spojené aj s poškodzovaním majetku. K ujme na zdraví a poškodzovaniu majetku nedochádza len na športoviskách, ale aj mimo nich. Z doterajších praktických poznatkov miesta mimo športoviská môžeme uviesť a to napríklad reštauračné zariadenia a parkoviská v okolí športovísk, a pod. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť presuny fanúšikov za svojím klubom využívajúc hromadnú železničnú dopravu a dopravné prostriedky (autobusy, mikrobusy a osobné motorové vozidlá).

  Agresívne správanie sa fanúšikov môže mať rôzne formy násilia s ohľadom na situáciu a prostredie, kde k nemu dochádza. Najproblémovejšia je skupina radikálnych futbalových fanúšikov tzv. športových chuligánov (z angl. hooligans).

  Úlohou koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 – 2015 (ďalej len „Koncepcia“) je stanoviť spoločný postup zainteresovaných subjektov na elimináciu protispoločenských aktivít zo strany fanúšikov a športových chuligánov pri športových podujatiach.

  Koncepcia reaguje na požiadavku spoločnosti a nadväzuje na schválenú Koncepciu boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014 vyplývajúcu z čiastkového cieľa č. 2, aktivita č. 1, nástroj 5.

  Agresívne správanie športových chuligánov, ku ktorému dochádza na športoviskách má za posledné roky stúpajúcu tendenciu. Títo športoví chuligáni sa neustále snažia o zvyšovanie svojho agresívneho správania na športových podujatiach. Postoj zo strany zodpovedných organizátorov týchto podujatí, sa zameriava len na samotný priebeh podujatia a nie na bezpečnostnú stránku.

  S diváckym násilím pri športových podujatiach sú spojené konkrétne formy protiprávneho chovania, ako napríklad rasistické prejavy, poškodzovanie majetku alebo správanie ohrozujúce ostatné osoby na športoviskách alebo mimo nich, vrátane hlavných aktérov (hráčov alebo rozhodcov).

  Okrem už spomínaných negatívnych javov divácke násilie má negatívny vplyv na maloleté osoby (vo veku do 18 rokov), ktoré sú v mnohých prípadoch prítomné na športových podujatiach a taktiež sú členmi skupín, ktoré môžeme označiť ako rizikové. Uvedený stav predstavuje riziko ohrozovania mravnej výchovy mládeže s nepredvídateľnými dôsledkami pre ďalší rozvoj osobnosti dotknutých maloletých osôb.

  Príčin vzniku diváckeho násilia môže byť viacero. Jednou z možných príčin je prejavovanie agresívneho správania fanúšikov v súvislosti s možnosťou ovplyvniť výsledok športového diania. Druhou príčinou, ktorá výrazne môže ovplyvňovať agresívne správanie je konanie pod vplyvom alkoholu. Treťou príčinou je anonymita fanúšikov. Nemenej dôležitou príčinou je prostredie na štadiónoch. V tomto prípade ide o charakteristiku zariadenia (napríklad blízkosť ihriska, úroveň hluku, usporiadanie sedadiel, povesť štadióna, teplota, umiestnenie štadióna) a charakteristiku udalostí (napríklad demografické zloženie fanúšikov, význam udalosti, kvalita výkonov, prístup k alkoholu, vytváranie zhlukov fanúšikov, správanie športovcov, dĺžka trvania).

  V Slovenskej republike (ďalej len „SR“) je divácke násilie spájané v prevažnej miere s futbalovými zápasmi. Športové odvetvia, kde postupne preniká tento fenomén sú - ľadový hokej, hádzaná, basketbal a volejbal. K diváckemu násiliu môže dôjsť aj pri verejných podujatiach, napr. verejne prístupná autogramiáda alebo (tlačová) beseda športovca, umelca alebo inej osobnosti, verejne prístupný tréning športového družstva, predstavenie nového hráča fanúšikom na štadióne alebo na inom mieste, ale aj hudobný koncert, hudobný/filmový festival, divadelné predstavenie a pod.

  V prípade nedostatočnej reakcie systému divácke násilie prináša so sebou vážne ohrozenie jednak autority právneho systému, ako aj autority orgánov verejnej moci podieľajúcich sa na zabezpečovaní verejného poriadku počas športových podujatí. Preto je potrebné v záujme generálnej i individuálnej prevencie na akty diváckeho násilia reagovať primeranými zákonnými opatreniami pružne a razantne.

  Koncepcia je dokument dlhodobého charakteru, ktorý stanovuje ciele a špecifikuje ich na konkrétne opatrenia. Cieľom je vytvoriť účinný systém opatrení a aktivít zameraných na ochranu občanov a spoločnosti pred protispoločenským konaním v súvislosti s diváckym násilím v časovom horizonte rokov 2012 – 2015 pri všetkých športových podujatiach.


  Celé znenie návrhu nájdete TU

  Zdroj: Portál právnych predpisov
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti