Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Česká republika má Etický kódex úradníkov a zamestnancov verejnej správy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.05.2012Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

   

  Etický kódex je založený na princípoch zákonnosti, nestrannosti, profesionality či slušnosti. V rámci svojho zamestnania postupuje úradník v zmysle a rozsahu právnych predpisov Českej republiky, práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná.

  Pri rozhodovaní je povinný voliť najvhodnejšie riešenie s ohľadom na verejný záujem ako i rozhodujúce skutočnosti konkrétneho prípadu. Úradník je povinný postupovať na vysokej odbornej úrovni, slušne, ochotne a bez akýchkoľvek predsudkov či diskriminácie. Počas výkonu svojho zamestnania je povinný si prehlbovať vedomosti priebežným štúdiom a rozvíjať svoje odborné znalosti. Zároveň má korektne vystupovať aj voči svojim kolegom a rešpektovať ich znalosti a skúsenosti.

  Rozhodovanie úradníka má byť prísne nestranné, objektívne a v súlade s verejným záujmom. V zhodných alebo podobných prípadoch má postupovať tak, aby medzi jednotlivými postupmi nevznikali neodôvodnené rozdiely.

  Svoje pracovné záležitosti musí vybaviť zodpovedne a včas, najneskôr v lehotách stanovených zákonom.

  Etický kódex sa vo veľkej miere venuje aj oblasti korupcie. Okrem korupcie zakazuje aj prijímanie akýchkoľvek darov a úradník musí konať tak, aby sa nedostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný (alebo sa tak cítil) oplatiť službu alebo láskavosť, ktorá mu bola preukázaná. Akékoľvek korupčné konanie, o ktorom sa hodnoverne dozvedel, má povinnosť bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému alebo orgánu činnému v trestnom konaní.

  Úradník má taktiež povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojho povolania, verejnosti má poskytovať pravdivé a úplné informácie, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi a aj vo svojom súkromnom živote sa má vyhnúť takým činnostiam a konaniu, ktoré by mohlo znížiť dôveru verejnosti voči verejnej správe.


  Etický kódex úradníkov a zamestnancov verejnej správy

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia