Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozsudok ESĽP vo veci López Guió proti SR NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.06.2014 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Skutkové okolnosti prípadu možno zhrnúť nasledovne. Sťažovateľom je španielsky štátny občan, ktorému sa narodilo dieťa zo vzťahu so Slovenkou. Dvojica žila spolu až do roku 2010 v Španielsku, kedy matka odišla spolu s maloletou dcérou na Slovensko. Otec dieťaťa následne inicioval konanie o návrat podľa Dohovoru o ochrane občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (ďalej len „Haagsky dohovor“), ktoré prebiehalo na dvoch stupňoch. Konanie sa právoplatne skončilo vo februári 2011, pričom súdy vyhoveli žalobe otca a nariadili návrat maloletej dcéry do Španielska. Následne sa matka dieťaťa obrátila na najvyšší súd prostredníctvom dovolania a neskôr na generálneho prokurátora prostredníctvom návrhu na podanie mimoriadneho dovolania, ani jednému z nich však nebolo vyhovené. Napokon sa matka obrátila na ústavný súd na základe sťažnosti podľa článku 127 ústavy namietajúc porušenie práv svojho dieťaťa v dotknutom konaní o návrat. Ten v decembri 2011 dospel k záveru o porušení práv dieťaťa podľa článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v dôsledku viacerých procesných pochybení, predovšetkým z dôvodu absencie vypočutia dieťaťa v konaní pred súdom. Z toho dôvodu zrušil rozhodnutie najvyššieho súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Najvyšší súd následne zrušil právoplatné rozhodnutie v merite veci a vrátil vec prvostupňovému súdu na ďalšie konanie. Po opätovnom vykonaní dokazovania však súdy na dvoch stupňoch už nenariadili návrat maloletej dcéry do Španielska z dôvodu, že prijaté rozhodnutie by nebolo v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. V tomto ohľade dospeli k záveru, že dieťa bolo silne citovo pripútané na matku, medzičasom si na Slovensku vybudovalo silné rodinné väzby, ako aj, že bolo plne integrované do spoločnosti, navštevovalo škôlku a hovorilo len po slovensky. Pán López Guió v tomto ohľade podľa článku 8 Dohovoru namietal, že nález ústavného súdu podstatným spôsobom ovplyvnil výsledok konania podľa Haagskeho dohovoru, že sa nemohol zúčastniť konania pred ústavným súdom, a že nebol o ňom ani informovaný, v dôsledku čoho bol na dlhý čas pozbavený kontaktu so svojou dcérou.

  Pokiaľ ide o podstatu sťažnosti, európsky súd sa vo svojom rozsudku nestotožnil s argumentáciou vlády, že sťažovateľ sa mohol domáhať postavenia vedľajšieho účastníka konania v konaní o ústavnej sťažnosti. V tomto ohľade uviedol, že prax na ktorú sa odkazovala vláda bola málo presvedčivá, a že sťažovateľ nebol úradne informovaný ako tretia strana o konaní pred ústavným súdom. Preto ani nemal možnosť zasiahnuť do konania vedúceho k nálezu a hájiť svoje práva. Podľa názoru európskeho súdu sťažovateľovi tak nebola v konaní pred ústavným súdom poskytnutá procesná ochrana, ktorá mala v jeho prípade zásadný význam. V tejto súvislosti európsky súd poznamenal, že napriek tomu, že nález ústavného súdu sledoval legitímny účel, ktorým bola ochrana práv dieťaťa, bolo potrebné ho vnímať v jeho širšom procesnom kontexte. Konkrétne poukázal na to, že pred jeho vyhlásením boli matkou vyčerpané všetky riadne aj mimoriadne prostriedky nápravy, pričom bolo opakovane prerušené konanie o výkon rozhodnutia, ktorým bol nariadený návrat. V tejto súvislosti európsky súd prihliadol aj na vyjadrenie predsedu Okresného súdu Bratislava II v inej veci medzinárodného únosu dieťaťa evokujúce, že dostupnosť dovolania a mimoriadneho dovolania v právnom poriadku Slovenskej republiky môže viesť k popretiu základného účelu a podstaty konania podľa Haagskeho dohovoru. Ďalej uviedol, že následné vrátenie veci súdu prvého stupňa ešte viac predĺžilo dĺžku konania, ktorá práve pri konaniach o návrat zohráva kľúčový význam. Vzhľadom na uvedené dospel k záveru, že takýto stav spočívajúci v absencii rozhodnutia o statuse dieťaťa počas dlhého obdobia (vzhľadom na absenciu príslušnosti slovenských súdov na jednej strane a absenciu praktickej možnosti španielskych súdov na druhej strane) nemožno považovať za súladný s najlepším záujmom dieťaťa. S poznámkou, že hmotnoprávne dôvody vedúce k nálezu ústavného súdu nie je potrebné samostatne skúmať, európsky súd dospel k záveru, že v predmetnom prípade Slovenská republika nezabezpečila sťažovateľovi jeho právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Z toho dôvodu konštatoval, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. Zvyšné námietky sťažovateľa európsky súd vyhlásil za neprijateľné.

  Pokiaľ ide o spravodlivé zadosťučinenie, pán López Guió si uplatnil 150 000 EUR z titulu nemajetkovej ujmy, 692,40 EUR z titulu majetkovej škody a spolu 16 841,47 EUR ako náhradu nákladov a výdavkov. Európsky súd mu priznal 19 500 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a nárok na náhradu majetkovej škody odmietol z dôvodu, že nezistil príčinnú súvislosť medzi zisteným porušením a uplatnenou majetkovou škodou. Okrem toho mu priznal 7 500 EUR pokrývajúcu všetky náklady a výdavky.


  Zdroj: www.justice.gov.sk
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia