Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Dobrovoľníctvo v slovenskom Červenom kríži NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.05.2015Bc. Eva Gbelcová
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Bc. Eva Gbelcová

  Slovenský Červený kríž

  Územný spolok

  Botanická 32

  917 08 Trnava

  Slovenská republika

  trnava@redcross.sk


   Úvod

  Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona o SČK č. 460/2007 Z.z.

  Členom SČK sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba na území Slovenskej republiky. Člen SČK podporuje organizáciu členským príspevkom vo výške 1 € a súhlasí so siedmymi princípmi Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Členstvo v SČK je dobrovoľné a nesie so sebou práva i povinnosti. Člen má právo rozhodovať o aktivitách spolku a aktívne sa podieľať na jeho činnostiach.

  Slovenský Červený kríž je na území Slovenskej republiky od roku 1993 nástupcom Československého Červeného kríža (ČSČK), ktorý bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 1.12.1919. Humánne myšlienky Červeného kríža však zapustili svoje korene na našom území oveľa skôr. Na základe dokumentov bol za rok založenia Červeného kríža na území dnešnej SR považovaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve už rok 1868, čím sa naša Národná spoločnosť zaradila medzi najstaršie v Európe a na svete vôbec. Jedným z prvých spolkov ČK na Slovensku bol Miestny spolok Červeného kríža v Banskej Štiavnici.

  Začleneniu ČSČK do Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK/ČP) predchádzalo množstvo vnútroštátnych aktov. Stanovy ČSČK - ako podmienka k prijatiu k ostatným Národným spoločnostiam Medzinárodného hnutia ČK/ČP - boli schválené Ministerstvom vnútra ČSR dňa 23. 6. 1919. Ako jediný národný pomocný ústav vojenskej zdravotnej služby, pôsobiaci na území Štátu, bola spoločnosť ČSČK uznaná dňa 15. 7. 1919. V roku 1919 na žiadosť Československého Červeného kríža pristúpila

  Československá republika k Ženevským dohovorom.

  Medzinárodný výbor Červeného kríža (MV ČK) v Ženeve uznal Československý Červený kríž dňa 1. 12. 1919 a dňa 11. 1. 1920 bol ČSČK prijatý za člena Ligy spoločností ČK/ČP /dnes Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca/. V roku 1989 dochádza v Československu k rozsiahlym politickým zmenám, ktoré sa samozrejme dotkli aj ČSČK. Po prvý krát boli vyslovené požiadavky na zmenu a postavenie ČSČK ako nevládnej humanitnej organizácie rozvíjajúcej svoju činnosť dôsledne v duchu siedmych základných princípov Hnutia - humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a svetovosť. Zmeny v činnosti SČK pokračujú dodnes, či sa už týkajú financovania, počtu pracovníkov, členov SČK alebo aktivít.

  Po rozdelení Československej republiky muselo nutne dôjsť aj k rozdeleniu Československého Červeného kríža. Stalo sa tak v roku 1993, kedy sa Slovenský Červený kríž stal nástupníckou organizáciou Československého Červeného kríža a jeho členstvo bolo započítané a uznané Medzinárodným výborom ČK v Ženeve od roku 1919.

  Dňa 25.8.1993 bol Slovenský Červený kríž uznaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve ako samostatná Národná spoločnosť. Dňa 25.10.1993 bol prijatý za riadneho člena Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Týmto sa stal členom hnutia celosvetovej organizácie. Ustanovujúci zjazd SČK sa konal v dňoch 8. 5. - 9. 5. 1993 v Prešove. Na druhom zjazde prítomní odsúhlasili premenovanie zjazdu na snem. Snem delegátov SČK sa konal v Bratislave v dňoch 23. 10. - 24. 10. 1997.

  Zdroj : http://www.muzeum.sk/?obj=firma&ix=sck target="_blank"

  Organizačná štruktúra zo Stanov Národnej spoločnosti SČK

  Článok VIII

  Všeobecné ustanovenia

  1. Základnými organizačnými jednotkami Slovenského Červeného kríža sú miestne spolky, ktoré sa združujú do Územných spolkov.

  2. Územné spolky sú vyššími organizačnými jednotkami SČK, ktoré v rozsahu ustanovenom zákonom vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesú samostatnú zodpovednosť v týchto právnych vzťahoch.

  3. Osobitnými organizačnými jednotkami SČK sú Mládež SČK a Vodná záchranná služba SČK.

  4. Organizačnou jednotkou SČK je aj Ústredný sekretariát SČK.

  Článok X

  Územný spolok SČK

  1. Územný spolok SČK /ďalej len „ÚzS SČK“/ je vyššia organizačná jednotka SČK s právnou subjektivitou v rozsahu ustanovenom zákonom o Slovenskom Červenom kríži (ďalej SČK) a vo svojom územnom obvode zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o SČK. Za týmto účelom hospodári s majetkom SČK, spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy, obcami, a vyššími územnými celkami a môže s nimi uzatvárať dohody o spolupráci. Územný spolok môže na plnenie úloh SČK zriaďovať osobitné zariadenia (vysunuté pracoviská).

  2. Územný spolok plní úlohy podľa odseku 1 prostredníctvom zamestnancov SČK, zaradených do tejto organizačnej jednotky, prostredníctvom členov SČK registrovaných v miestnych spolkoch a prostredníctvom individuálnych členov registrovaných územným spolkom, ako aj prostredníctvom dobrovoľníkov.

  3. Územný spolok vznikne (zanikne) dňom registrácie. Registráciu vykonáva ústredný sekretariát SČK

  Najvyšším orgánom územného spolku je snem územného spolku, ktorý sa schádza najmenej raz za 4 roky. Tvoria ho delegáti miestnych spolkov združených v územnom spolku, delegát mládeže a delegát vodnej záchrannej služby.

  Na území Slovenskej republiky pôsobí 38 územných spolkov SČK:

  Bratislava – mesto

  Bratislava – okolie

  Dunajská Streda

  Galanta

  Komárno

  Levice

  Nitra

  Nové Zámky

  Senica nad Myjavou

  Topoľčany

  Trenčín

  Trnava

  Banská Bystrica

  Banská Štiavnica

  Čadca

  Dolný Kubín

  Liptovský Mikuláš

  Lučenec

  Martin

  Považská Bystrica

  Prievidza

  Rimavská Sobota

  Zvolen

  Žiar nad Hronom

  Žilina

  Bardejov

  Humenné

  Košice – mesto

  Košice – vidiek

  Michalovce

  Poprad

  Prešov

  Rožňava

  Snina

  Spišská Nová Ves

  Svidník

  Trebišov

  Vranov nad Topľou

  Na území okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany pôsobí 19 miestnych spolkov SČK:

  TT – Bíňovce, Boleráz, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Horná Krupá, Horné Orešany, Križovany N/Dudváhom, Malženice, Majcichov, Smolenice, Šelpice, Trnava III, Trstín

  HC – Leopoldov

  PN – Drahovce, Krakovany, Madunice, Piešťany II, Vrbové

  Predstavitelia SČK

  Doc. MUDr. Viliam Dobiáš – prezident SČK

  PhDr. Helena Kobzová – viceprezidentka SČK

  MUDr. Helena Hrbčová – viceprezidentka SČK

  Mgr. Zuzana Kessegová Rosiarová – generálna sekretárka

  Prezídium SČK

  doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. – prezident SČK

  PhDr. Helena Kobzová - viceprezident SČK

  MUDr. Elena Hrbčová - viceprezident SČK

  Mgr. Zuzana Kessegová Rosiarová – generálna sekretárka

  MUDr. Terézia Konevičová, MPH

  MUDr. Jozef Murgaš

  Mgr. Dagmar Nagyová

  Predstavitelia Územného spolku SČK Trnava – Územná rada

  MUDr. Martin Heriban – predseda ÚzS SČK

  Ing. Jozef Komarňanský – podpredseda ÚzS SČK

  Ing. Štefan Bošnák – člen ÚzS SČK

  Ing. Kristína Mikulčíková – členka ÚzS SČK

  Dipl. sestra Antónia Bôžiková – členka ÚzS SČK

  Bc. Radka Poláková – členka ÚzS SČK

  Viktor Chnapko

  Bc. Eva Gbelcová – riaditeľka Územného spolku SČK v Trnave

  Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok a princípov Slovenského Červeného kríža. Podieľajú sa na všetkých aktivitách SČK a na jednotlivé činnosti sú špeciálne vyškoľovaní.

  Dobrovoľníctvo môže mať rôzne podoby, od spontánnych náhodných susedských iniciatív až po organizované, formálne a dokonca zmluvne upravené vzťahy založené na pravidelnosti a dlhodobosti. Okrem toho dobrovoľníci môžu pracovať aj v skupinách alebo medzinárodných programoch buď na základe vlastnej iniciatívy alebo pozvania od niekoho iného.

  Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti: Dobrovoľníctvo a právna úprava, 2008, Bratislava, 111 s., ISBN: 978-80-969271-6-6

  V marci 2012 sa v Európskom informačnom centre v Bratislave konalo stretnutie, ktoré malo za cieľ zhodnotiť výsledky Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 na Slovensku z pohľadu rôznych aktérov – zástupcov Európskej komisie (EK) na Slovensku, vlády Sr a mimovládneho sektoru. Verejnosti bol okrem iného predstavený dokument P.A.V.E (Policy Agenda for Volunteering in Europe) – dokument odporúčaní pre rozvoj dobrovoľníctva a vytvorenie efektívnejšieho rámca podpory dobrovoľníkov, dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií v členských štátoch EÚ. Na príprave tohto dokumentu sa priamo podieľal aj Slovenský Červený kríž, ako jediná zo slovenských organizácií zúčastňujúca sa zasadnutí expertov v pracovných skupinách európskej Aliancie 33 dobrovoľníckych organizácií v Európe.

  Zdroj: Výročná správa SČK 2012, Dostupné na: http://www.redcross.sk//content/images/upload/image-1411725612-5425392c3be60.pdf

  Kódex dobrovoľníka SČK

  Kódex dobrovoľníka je súbor práva a povinností osôb dobrovoľne spolupracujúcich so Slovenským Červeným krížom na všetkých úrovniach. Pri svojej práci dobrovoľník získava základné vedomosti o medzinárodnom hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK/ČP), dodržiava smernice a vnútorné predpisy SČK.

  Dobrovoľník SČK je osoba, ktorá sa príležitostne alebo pravidelne zapája do aktivít SČK, pričom môže ale aj nemusí byť členom SČK.

  Dobrovoľnícka činnosť v SČK je motivovaná slobodnou vôľou človeka. Jednotlivec sa do nej zapája bez nátlaku. Jej cieľom je prospech zraniteľných skupín obyvateľstva v súlade so základnými princípmi ČK/ČP pod záštitou oficiálnych štruktúr SČK.

  Dobrovoľnícka činnosť nie je činnosť ani aktivita motivovaná materiálnym alebo finančným ziskom, ani vonkajšími tlakmi spoločnosti.

  Práva dobrovoľníkov SČK

  Kódex dobrovoľníka sa riadi medzinárodnými dohodami o ľudských právach, pôsobí v súlade s dokumentmi prijatými medzinárodným hnutím ČK/ČP a princípmi Červeného kríža.

  Dobrovoľník má právo :

  • získať informácie o aktivitách SČK,
  • vybrať si alebo navrhnúť aktivitu, v ktorej sa chce realizovať a zároveň má možnosť sa k nej vyjadrovať,
  • získať za jasne stanovených podmienok, komplexný a kvalitný tréning (resp. zaškolení), vrátane preškolení
  • na zabezpečenie primeraných podmienok práce, primerané poistenie a adekvátne zabezpečenie ochrany zdravia,
  • na vhodné materiálne a technické vybavenie a pomoc pri zabezpečení vhodných priestorov. Tieto prostriedky by nemali zabezpečiť len efektívnu realizáciu, ale aj prípravu, monitorovanie, či vyhodnocovanie aktivít,
  • na preplatenie všetkých dotknutých položiek súvisiacich s výkonom dobrovoľníckej práce,
  • odmietnuť ponúknutú dobrovoľnícku prácu,
  • na morálne ocenenie, prejav uznania a dôvery za svoju dobrovoľnú prácu.

  Povinnosti dobrovoľníka SČK

  Slovenský Červený kríž si zakladá na kvalite zabezpečenia služieb. Kvalitu poskytnutia garantuje každý, kto prezentuje organizáciu. Dobrovoľník má povinnosť:

  • riadiť sa kódexom dobrovoľníka
  • konať v súlade so základnými princípmi medzinárodného hnutia ČK/ČP a podporovať ich šírenie,
  • používať identifikačné znaky hnutia a emblém iba pri konkrétnych aktivitách v spolupráci s SČK, rešpektovať ďalšie pravidlá týkajúce sa používania emblému a tak predchádzať jeho zneužívaniu a prípadné zneužitie hlásiť SČK,
  • rešpektovať volených predstaviteľov a zamestnancov SČK, ich rozhodnutia, ako aj riadiacu hierarchiu v rámci realizovanej dobrovoľníckej aktivity, projektu či programu a zároveň rešpektovať prácu a osobnosť ostatných dobrovoľníkov,
  • vopred vyžiadať písomný súhlas príslušného územného spolku SČK s pripravovanou aktivitou,
  • dodržiavať vopred dohodnuté podmienky a pracovné povinnosti prijatej dobrovoľníckej práce,
  • vykonávať zverenú úlohu s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu služieb,
  • reagovať na potreby prijímateľov vykonávanej služby, posilňovať svojpomoc u zraniteľných skupín a podporovať dobrovoľníctvo v miestnej komunite,
  • odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky ostatným dobrovoľníkom a profesionálnym zamestnancom,
  • dodržiavať zásady mlčanlivosti o všetkých informáciách, s ktorými príde počas svojej dobrovoľníckej práce do styku,
  • svojou prácou a správaním šíriť dobré meno SČK.

  Záverečné ustanovenia:

  Svojim podpisom v evidenčnom liste sa zaväzuje dodržiavať obsah Kódexu dobrovoľníka SČK. Porušenie kódexu je dôvodom na vylúčenie dobrovoľníka z vykonávania aktivít SČK. Kódex dobrovoľníka schválila Najvyššia rada SČK dňa 06.09.2008

  Zdroj : http://redcross.sk.www17.atlantis.sk//content/images/upload/image-1408799672-53f893b84470d.pdf

  Aktivity dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža Trnava

  Bezpríspevkové darcovstvo krvi

  Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca vyvíja aktivity v oblasti darcovstva krvi už niekoľko desaťročí. Mnohé národné spoločnosti majú bohaté skúsenosti v poskytovaní transfúznych služieb, pričom sa zúčastňujú ako na nábore darcov, tak aj na technických aspektoch odoberania, spracovávania , skladovania a distribúcie krvi. Medzinárodná federácia uznáva, že zodpovednosť za starostlivosť o zdravie občanov majú v konečnom dôsledku národné vlády, avšak dlhoročným cieľom práce federácie je systém transfúznej služby založený na dobrovoľnom bezpríspevkovom darcovstve.

  Zdroj: Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca: Zmenou k lepšiemu, Ženeva, Švajčiarsko, 2002, 188 s.,

  Slovenský Červený kríž pracuje s bezpríspevkovými darcami krvi v rôznych oblastiach. Hlavnou náplňou tejto činnosti je :

  • výchova darcov krvi
  • oslovovanie darcov krvi
  • oceňovanie darcov krvi

  Slovenský Červený kríž organizuje celoslovenské kampane zamerané hlavne na získavanie prvodarcov z radom mladých ľudí „Valentínska kvapka krvi“ a „Študentská kvapka krvi“ V roku 2013 sa do týchto akcií zapojilo viac ako 11 tisíc prvodarcov.

  Slovenský Červený kríž oceňuje mnohonásobných darcov krvi podľa počtu odberov . V roku 2013 bolo ocenených 9 754 darcov plaketami prof. MUDr. Jána Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického.

  V roku 2013 pokračoval projekt Moja krvná skupina, ktorý v spolupráci s SČK rozbehla zdravotná poisťovňa Dôvera na podporu darcovstva na Slovensku. Je už druhý rok úspešným projektom záchrany života cez Facebook.

  Prvá pomoc

  Slovenský Červený kríž kladie dôraz na výučbu laickej prvej pomoci už od útleho detstva. Osvetu šíri prednáškami, ukážkami prvej pomoci i súťažami na lokálnej aj celoslovenskej úrovni. Neustále zvyšovanie povedomia verejnosti o svojom zdraví a najmä prevencii zabezpečuje prostredníctvom preventívno-vzdelávacích aktivít.

  Kurzy prvej pomoci realizuje SČK počas celého roka. Sú určené širokej verejnosti – študentom, rodičom, účastníkom cestnej premávky i seniorom. Kurzy sú akreditované nielen Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ale ako jediné na Slovensku aj Európskym referenčným centrom pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži. Výučba je zabezpečená kvalifikovanými inštruktormi prvej pomoci.

  K záchrane života často stačí vykonať jednoduchý úkon alebo opatrenie, ktoré zvládajú aj deti na základných školách. Zaistiť odbornú pomoc sa darí v priemere v mestách do 15 minút, na vidieku aj viac. Pri závažných poraneniach často rozhodujú nie minúty, ale sekundy a preto sa Červený kríž v spolupráci s dobrovoľníkmi snaží vyškoliť v prvej pomoci čo najviac osôb.

  Sociálna činnosť

  Slovenský Červený kríž poskytuje obyvateľom SR sociálne služby v zmysle zákona o sociálnej pomoci. Zameriavame sa hlavne na zraniteľné vrstvy obyvateľstva. Zabezpečujeme opatrovateľské služby, spoločné stravovania... Dobrovoľníci zabezpečujú starostlivosť starým, chorým, osamelým, mamičkám s deťmi počnúc od drobných nákupov – tzv. susedská výpomoc až po komplexnú starostlivosť opatrovateľkami, pre ktoré Slovenský Červený kríž uskutočňuje rekvalifikačné kurzy. Podpora zamestnanosti v našom kraji je tiež jedným bodom nášho programu. Opatrovateľky sa uplatňujú nielen v domácnostiach, ale aj zariadeniach sociálnej starostlivosti, poskytujú asistenčné služby zdravotne postihnutým.

  Medzi sociálne služby patrí aj poskytovanie materiálnej pomoci formou ošatenia, obuvi, zariadenia do domácnosti.

  Územný spolok SČK v Trnave poskytuje aj zapožičiavanie kompenzačných pomôcok pre zdravotne postihnutých spoluobčanov.

  Dňa 10.10.2014 sa konal aj prvý ročník „Pomáhame potravinami“. Dobrovoľníci od náhodných nakupujúcich v hypermarkete Trnava vyzbierali cca 300 kg potravín, ktoré sme následne odovzdali 30-tim osamelým mamičkám alebo osirelým deťom v starostlivosti starých rodičov.

  Krízový manažment

  Krízový manažment vytvára podmienky na zabezpečenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie krízových situácií (ako napr. prírodné katastrofy, ozbrojené konflikty). Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia navrhuje ako postupovať v prípade krízy. Je úzko spätý s humanitárnou pomocou, ktorá konkrétne rieši vzniknutú krízovú situáciu a pomáha obetiam nešťastia, prípadne sociálne slabším skupinám obyvateľstva.

  Dostupné : http://www.redcross.sk/krizovy_manazment_a_humanitarna_pomoc

  Územný spolok SČK v Trnave pripravuje humanitárnu jednotku tvorenú dobrovoľníkmi pravidelnými školeniami. Členovia sa zúčastňujú taktických cvičení v spolupráci s KR HaZZ, OR HaZZ, KR PZ SR, OR PZ SR, so zložkami COaO obyvateľstva a so zložkami záchranného integrovaného systému. Hlavnou úlohou je pripravenosť Územného spolku SČK Trnava na poskytnutie pomoci ohrozeným osobám a to hlavne formou prvej pomoci, stravy, pitnej vody a ošatenia.

  Pátracia služba

  Cez pátraciu službu Slovenského Červeného kríža sa snažíme získať informácie, ktoré pomáhajú objasniť osudy stratených členov rodiny, nezvestných ľudí a tých, ktorý stratili kontakty so svojimi príbuznými. Pátracia služba hľadá príbuzných, postihnutých prírodnými katastrofami, vyhľadávame hroby otcov, dedov, bratov, sestier a blízkych príbuzných. Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža pomáhajú záujemcom o pátranie vyplniť príslušné tlačivá. Pátracia služba SČK po vypátraní hľadanej osoby dodržiava 7 princípov Červeného kríža. Nevyhľadávame osoby za účelom poskytovania rodičovského príspevku a v prípade, že vyhľadávaná osoba nemá záujem na kontakte, takúto adresu nezverejníme.

  Rozvíjanie medzinárodných kontaktov

  Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti o medzinárodnom humanitárnom práve a o základných princípoch a myšlienkach Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca tak, aby boli správne pochopené, akceptované a predovšetkým rešpektované. Medzinárodné humanitárne právo je súčasťou medzinárodného verejného práva a jeho synonymom je vojnové právo.

  Pozostáva z pravidiel, ktoré v dobe ozbrojeného konfliktu chráni osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových konfliktoch (civilisti, zranení, zdravotníci, obete), a zároveň obmedzuje spôsoby a prostriedky používané na vedenie vojny.

  MHP sa uplatňuje počas:

  • ozbrojeného konfliktu medzi dvomi štátmi
  • okupácie
  • koloniálnej nadvlády
  • vnútorných konfliktov štátu väčšej intenzity

  Z hľadiska medzinárodných kontaktov Územný spolok SČK v Trnave v spolupráci s Oblastním spolkem Českého Červeného kříže Blansko organizuje letné tábory v prvej pomoci, pre deti základných škôl. Pobyty sa uskutočňujú v Českej republike, kde si deti overujú vedomosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci a nadväzujú priateľstvá.

  Dobrovoľníctvo – kto je to dobrovoľník? Kto sú to dobrovoľníci? Sú to ľudia, ktorí pomáhajú bez nároku na odmenu. Sú to ľudia, ktorých stretnete na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach. Sú to ľudia, ktorých stretnete u starenky, u osamelej mamičky, u starkých, čo sa starajú o vnúčence... Ale hlavne sú to ľudia, ktorí pomáhajú všade tam, kde je to potrebné. Pomáhajú starým, chorým, osamelým, opusteným, pomáhajú, lebo chcú niekomu pomôcť. Láska Červeného kríža sú dobrovoľníci. Ľudia s obetavým srdcom, ľudia, ktorí nečakajú odmenu, ich odmenou je prosté slovo „ďakujem“. Ďakujem v očiach človeka, ktorý čaká na pekný úsmev, pohladenie alebo len teplé slovo – to je tá práca, ktorú dobrovoľníci Červeného kríža s láskou vykonávajú.

  Ja ako prispievateľka do tohto Zborníka, sa hlboko skláňam pred takýmito ľuďmi, čo si nájdu čas, aby venovali čo i len úprimné slovo, čo i len pohladenie, čo i len kvietok niekomu, čo to potrebuje a čo na to čaká. Nepotrebujú tituly, nepotrebujú bankové kontá, chcú len pomôcť.

  Pre toto je krásne pracovať v Slovenskom Červenom kríži. Toto je motto a motív zakladateľa Červeného kríža na svete Hunryho Dunanta. Česť jeho pamiatke a česť ľuďom, ktorý napĺňajú jeho myšlienky na humanitu a pomáhajú šíriť dobro všade tam, kde je to v dnešnom 21 storočí potrebné.

  Použitá literatúra:

  Nadácia otvorenej spoločnosti: Dobrovoľníctvo a právna úprava, 2008, Bratislava, 111 s., ISBN: 978-80-969271-6-6

  Internet:

  http://www.muzeum.sk/?obj=firma&ix=sckhttp://redcross.sk.www17.atlantis.sk//content/images/upload/image140879967253f893b84470d.pdf

  http://www.redcross.sk//content/images/upload/image-1411725612-5425392c3be60.pdf

  http://www.redcross.sk/krizovy_manazment_a_humanitarna_pomoc

  http://www.muzeum.sk/?obj=firma&ix=sck


  Článok bol uverejnený v zborníku z II. ročníku konferencie "Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji." (5.12. 2014)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia