Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI V PODMIENKACH ZÁKONA O ŠPORTE NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.05.2017JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SPORTS PROFESSIONALS IN CONDITIONS

  OF THE ACT ON SPORT

  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Učená právnická spoločnosť
  E-mail: zaneta.surmajova@minedu.sk

  Kľúčové slová:

  športový odborník, živnostník, samostatne zárobkovo činná osoba, odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe, podnikanie

  Key words:

  sports professionals, trader, self-employer, vocational competency for practise of vocational activity in sport, enterprise

  Abstrakt:

  Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny v postavení a vo vzdelávaní športových odborníkov v podmienkach nového zákona o športe. Príspevok sa zameriava na status športových odborníkov pred 1. januárom 2016, t. j. pred prijatím zákona o športe, a na preklápanie ich postavenia a činnosti podľa novej právnej úpravy po 1. januári 2016. Obsahom príspevku je tiež definovanie druhov športových odborníkov, podmienky nadobudnutia odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe a moment vzniku, prerušenia, či zániku oprávnenia športového odborníka na podnikanie.

  Abstract/Summary:

  The aim of this article is to point at the changes in the position and education of sports professionals under the new Act on Sports. The article focuses on the position of sports professionals before 1 of january 2016, i.e. before the the Act on Sports became effective, and on the reversion of the position and activity of sports professionals according to new legal regulation after the 1 of january 2016. The article contains the definition of classes of sports professionals, conditions of gaining a vocational competency to practise vocational activity in sport and the moment of effectiveness, the interruption of the validity and the expiration of the permission of sports professionals to carry out business activities.


  ÚVOD

  Po prijatí zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) športoví odborníci prešli výraznými zmenami. Kým do prijatia zákona o športe mala prevažná väčšina športových odborníkov status živnostníkov, po nadobudnutí účinnosti zákona o športe (1.1.2016) sa predpokladá ich vyčlenenie do samostatnej skupiny samostatne zárobkovo činných osôb. Nevyhnutnou reformou prešiel aj proces vzdelávania športových odborníkov, v dôsledku ktorého predchádzajúceho nastavenia sa proces postupného začlenenia športových odborníkov do novej samostatnej skupiny líši. Prechod na novú právnu úpravu predpokladá dlhodobejší proces, vyžaduje si individuálne posudzovanie každého jednotlivého prípadu a značnú dávku trpezlivosti všetkých zainteresovaných subjektov. Zložitosť tohto procesu preukazuje aj potreba riešenia niektorých ďalších súvislostí v novele zákona o športe č. 354/2016 Z. z., ktoré vyplynuli počas aplikácie novej právnej úpravy, ako je napríklad podnikanie športových odborníkov. V konečnom dôsledku pre deklarovanie prínosu športu v slovenskej spoločnosti a získanie údajov potrebných pre ďalší rozvoj športu sa napriek komplikovanému začiatku, najmä z dôvodu chýbajúceho Informačného systému športu, postupne odkrýva účelnosť a nevyhnutnosť vykonaných zmien.

  ŠPORTOVÝ ODBORNÍK PRED 1. JANUÁROM 2016

  Pred prijatím zákona o športe sa výkon činnosti športového odborníka označoval ako výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a spôsob nadobudnutia odbornej spôsobilosti reguloval zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o telesnej kultúre“). Podľa § 12 ods. 1 zákona o telesnej kultúre špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávali tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník.

  Podľa zákona o telesnej kultúre platilo akreditované vzdelávanie športových odborníkov, uskutočňované akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ktorého absolvovaním sa nadobúdala odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry. Dokladom o odbornej spôsobilosti športového odborníka bolo osvedčenie. V prípade osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti športového odborníka platila rozdielna právna úprava. K významnej zmene došlo prijatím pôvodného zákona o športe, a to zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008, a ktorým sa novelizoval aj zákon o telesnej kultúre.

  Pred 1. septembrom 2008 sa odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry taktiež nadobúdala absolvovaním akreditovaného vzdelávania, avšak osvedčenie, ktoré športový odborník získal, malo neobmedzenú časovú platnosť. Novela zákona o telesnej kultúre č. 300/2008 Z. z. priniesla zmenu v tom, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka sa vydávalo najviac na 5 rokov. To znamená, že nastal rozdiel v dĺžke trvania odbornej spôsobilosti športového odborníka podľa toho, či ju nadobudol akreditovaným vzdelávaním pred 1. septembrom 2008, alebo po tomto dátume.    

  ŠPORTOVÝ ODBORNÍK PO 1. JANUÁRI 2016

  Zákon o športe priniesol reformné zmeny v postavení športového odborníka i v oblasti vzdelávania športových odborníkov.

  Jedným z cieľov zákona o športe je oddeliť makroekonomické dáta charakterizujúce výkonnosť oblasti športu a pridanú hodnotu športu pre slovenskú spoločnosť, aby v budúcnosti pri celospoločenskej diskusii o význame športu, ako aj pri rokovaniach o podpore športu, bolo možné poukázať na počet osôb zamestnaných alebo na inom základe činných v športe, či už ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo ako dobrovoľníci v športe, na objem zaplatených daní odvodov, počet detí, organizovaných i neorganizovaných športovcov, ktorým športoví odborníci vytvárajú podmienky pre športovú činnosť výkonnostného alebo voľnočasového charakteru. Aj preto má Informačný systém športu poskytnúť dáta o všetkých športových odborníkoch pôsobiacich aktívne v organizovanom i neorganizovanom športe. Z uvedených dôvodov zákon o športe vyčlenil činnosť športových odborníkov zo živností.

  Podľa § 6 ods. 1 zákona o športe športovým odborníkom je

  a) tréner a inštruktor športu

  Právna regulácia získania odbornej spôsobilosti je upravená v § 83 a 84 zákona a športe a vo vykonávacej vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. Hlavné zmeny sa týkajú predovšetkým vzdelávacej kompetencie, kde došlo k prepojeniu praxe s vedou a vzdelávací proces je postavený na vzájomnej spolupráci národných športových zväzov a fakúlt telesnej výchovy a športu. V roku 2008 došlo k nahradeniu trénerských tried trénerskými kvalifikačnými stupňami bez zodpovedajúceho preklopenia, preto nová právna úprava rieši aj problém tejto konverzie.

  b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych predpisov

  V prípade týchto športových odborníkov je získanie odbornej spôsobilosti na výkon príslušnej odbornej činnosti v športe regulované právnymi predpismi. To znamená, že sa na výkon činnosti športového odborníka požaduje získanie príslušného formálneho vzdelania alebo je odborná príprava upravená priamo právnymi predpismi. Do tejto skupiny športových odborníkov patria napríklad telovýchovní lekári, fyzioterapeuti, maséri a iní zdravotnícki pracovníci, ktorých vzdelanie upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavní usporiadatelia, bezpečnostní manažéri, usporiadatelia, či delegáti zväzov, ktorých odborná príprava a skúška je upravená zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizácií verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z., športový manažér, absolvent študijného odboru výživa a šport a pod.

  c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu

  Športoví odborníci v tejto skupine získavajú odbornú spôsobilosť absolvovaním odbornej prípravy určenej predpismi národného športového zväzu. To znamená, že obsah a rozsah odbornej prípravy a spôsob overenia odbornej spôsobilosti (skúška) sú regulované priamo predpismi národného športového zväzu. V tomto prípade je nevyhnutné, aby národný športový zväz podľa špecifík športu, ktorý zastrešuje, vo svojich predpisoch zadefinoval druhy športových odborníkov a ekvivalentne aj ich odbornú prípravu. Pri niektorých športových odborníkoch je ich odborná spôsobilosť regulovaná predpismi medzinárodnej športovej organizácie. Príklady športových odborníkov patriacich do tejto skupiny nemožno generalizovať, keďže sa viažu na špecifickosť príslušného športu. V niektorom športe sa napríklad činnosť zapisovateľa, či časomerača viaže na odbornú spôsobilosť regulovanú predpismi národného športového zväzu, v niektorých športoch sa na činnosť zapisovateľa a časomerača nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť. Zradiť tu možno napríklad rozhodcu, športového administrátora a pod.

  d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť

  Na výkon príslušnej činnosti v športe sa v tejto skupine športových odborníkov nevyžaduje žiadna regulovaná odborná spôsobilosť. Z hľadiska zaradenia osoby ako športového odborníka je však opäť dôležité, aby národný športový zväz vo svojich predpisoch zadefinoval druhy športových odborníkov bez požadovanej odbornej spôsobilosti podľa špecifík športu, ktorý zastrešuje. V tomto prípade ide o tzv. technické, či pomocné činnosti v danom športe, ako napr. hlásateľ, ozvučovateľ, hospodár pretekov, fotograf, či iná osoba podieľajúca sa na zabezpečovaní organizácie súťaže, na výkon činnosti ktorej sa nevyžaduje odborná spôsobilosť.

  e) kontrolór športovej organizácie

  f) funkcionár športovej organizácie

  g) dopingový komisár.

  Z hľadiska vymedzenia, kto sa považuje za športového odborníka, priniesla novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z. spresnenie v tom, že podľa § 6 ods. 10 sa za odbornú činnosť v športe nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života. V kontexte zaradenia športového odborníka je tiež dôležité prihliadať na charakter vykonávanej činnosti. Za činnosť športového odborníka tak nemožno považovať administratívny aparát, napríklad právnika, ekonóma, účtovníka, či programátora, ktorý pre športovú organizáciu zabezpečuje tieto služby.     

  Nadobudnutie požadovanej odbornej spôsobilosti športového odborníka je prvým predpokladom na to, aby sa osoba mohla stať športovým odborníkom. V súlade s § 6 ods. 2 zákona o športe osoba získa oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe. To znamená, že status športového odborníka osoba získa až zápisom do Informačného systému športu.     

  Po 1. januári 2016 došlo k preklápaniu športových odborníkov zo živnostníkov na samostatne zárobkovo činné osoby v zmysle zákona o športe. Všeobecne od 1. januára 2016 platí, že podľa § 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona živnosťou nie je činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon o športe, konkrétne ustanovenia § 4 a 6. Príjem športového odborníka už nie je príjmom zo živnosti (príjem zo živnosti je vyjadrený v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ale podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ide o príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Z pohľadu výkonu činnosti športového odborníka sa však nič iné nemení (má to isté IČO, fakturuje rovnako, rovnako platí odvody a pod.)

  V prípade zrušenia živnosti nastal zložitejší proces, ktorý závisí od charakteru dokladu o odbornej spôsobilosti, ktorým športový odborník disponuje.

  Do prvej skupiny patria športoví odborníci, ktorí svoju odbornú spôsobilosť nadobudli absolvovaním formálneho vzdelávania, a teda disponujú dokladom o vzdelaní, ktorý preukazuje ich odbornú spôsobilosť. Takýmto športovým odborníkom zanikla živnosť automaticky zo zákona k 1. januáru 2016.

  Druhú skupinu tvoria športoví odborníci, ktorí svoju odbornú spôsobilosť nadobudli absolvovaním akreditovaného vzdelávania podľa predpisov účinných do 1. septembra 2008. Takíto športoví odborníci disponujú osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré má časovo neobmedzenú platnosť. Aj týmto športovým odborníkom zanikla živnosť automaticky zo zákona k 1. januáru 2016.

  Napokon existuje skupina športových odborníkov, ktorí svoju odbornú spôsobilosť nadobudli akreditovaným vzdelávaním podľa predpisov účinných od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2015. Ich osvedčenia o odbornej spôsobilosti majú časovo obmedzenú platnosť päť rokov. Pre týchto športových odborníkov platí prechodné ustanovenie § 103 zákona o športe. Podľa § 103 ods. 3 zákona o športe osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia. Pre športových odborníkov, ktorí sú k 31. decembru 2015 držiteľmi živnostenského oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, ktoré podľa prechodného ustanovenia zostávajú zachované, z uvedeného vyplýva nasledovné:

  1. Ak športový odborník má v platnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti a má v úmysle vykonávať činnosť ako športový odborník pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo vlastnom mene, postačuje mu registrácia v Informačnom systéme športu. V takom prípade oznámi živnostenskému úradu ukončenie podnikania, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

  2. Ak športový odborník má na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané živnostenské oprávnenie, a chce naďalej svoju činnosť vykonávať ako živnosť, platí pre neho § 80ab ods. 2 živnostenského zákona. Podľa § 80ab ods. 2 živnostenského zákona živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.

  Dokladom o získanej odbornej spôsobilosti je v zmysle prechodného ustanovenia osvedčenie o odbornej spôsobilosti získané na základe vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení, nie doklad o vzdelaní.

  To znamená, že staré živnostenské oprávnenia zostávajú zachované do uplynutia doby platnosti príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a až do uplynutia doby ich platnosti môžu športoví odborníci túto činnosť vykonávať ako živnosť. Ak teda doklad o získanej odbornej spôsobilosti platí napríklad do 31. decembra 2018, živnostenské oprávnenie mu platí rovnako do 31. decembra 2018 a až k 1. januáru 2019 živnostenský úrad vyznačí zánik živnostenského oprávnenia. V každom prípade je však oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka od 1. januára 2016 viazané na zápis do Informačného systému športu. Živnosť sa v takýchto prípadoch stala viacmenej bezpredmetnou a športovým odborníkom sa odporúča iniciatívne požiadať o ukončenie živnosti.

  Pokiaľ ide o zápis športového odborníka do Informačného systému športu, situácia je odlišná podľa toho, či osoba má príslušnosť k nejakej športovej organizácii, alebo nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii. V prípade osoby s príslušnosťou k športovej organizácii platí § 80 ods. 8 zákona o športe, podľa ktorého športového odborníka zapíše do Informačného systému športu športová organizácia, ku ktorej má príslušnosť. Ak ide o športového odborníka, ktorý nemá príslušnosť k športovej organizácii, postupuje sa podľa § 80 ods. 10 zákona o športe a takéhoto športového odborníka zapíše na základe jeho žiadosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“).

  Aj v prípade zápisu do Informačného systému športu platia prechodné ustanovenia. Podľa § 99 ods. 2 zákona o športe, ak nie je možné zverejnenie údajov v informačnom systéme, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle. Podľa § 104 ods. 2 športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016. Následne, podľa § 104 ods. 3 zákona o športe povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu. To znamená, že do času, kým nie je funkčný Informačný systém športu, športová organizácia by mala zverejňovať údaje o športových odborníkoch, ktorí pre ňu vykonávajú odbornú činnosť, na svojom webovom sídle. Zverejnenie je možné aj inou formou, napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v zákonom predpísanom rozsahu.

  PODNIKANIE ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV PO 1. JANUÁRI 2017

  Počas aplikácie novej právnej úpravy týkajúcej sa športových odborníkov v praxi vyvstali niektoré problematické aspekty. Najvýraznejším problémom bola nejasnosť ohľadne momentu vzniku oprávnenia športového odborníka na podnikanie. Absentovala tiež úprava prerušenia, či ukončenia samostatnej zárobkovej činnosti športového odborníka. Na tieto aspekty niekoľkokrát poukázala Sociálna poisťovňa, pre ktorú bol športový odborník, ktorý mal napríklad prerušenú činnosť, aj naďalej považovaný za aktívneho. Tieto nedostatky odstraňuje novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z., ktorá rieši postavenie športových odborníkov ako podnikateľov.

  Z pohľadu činnosti športového odborníka ako podnikateľa, je potrebné rozlišovať dve fázy. Prvou fázou je získanie oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka, ktorá, ako je už vyššie uvedené, pozostáva zo získania príslušnej odbornej spôsobilosti a zápisu do registra fyzických osôb v športe. Okamihom zápisu vzniká oprávnenie na to, aby osoba mohla vykonávať činnosť športového odborníka (§ 6 ods. 2 ZoŠ).

  Podľa § 6 ods. 3 zákona o športe športový odborník môže následne vykonávať svoju činnosť ako

  a) zamestnanec športovej organizácie,

  b) dobrovoľník,

  c) bez zmluvy, alebo ako

  d) podnikateľ.

  Ak sa športový odborník rozhodne vykonávať svoju činnosť ako podnikateľ, nasleduje druhá fáza, ktorou je zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe. To znamená, že príslušná osoba musí byť najskôr ako športový odborník zapísaná v Informačnom systéme športu a nasleduje postup získania oprávnenia na podnikanie.

  Športový odborník, ktorý sa chce stať podnikateľom, má v zmysle zákona o športe dve možnosti. Buď požiada o zápis oprávnenia na podnikanie okresný úrad v sídle kraja, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len „JKM“), alebo požiada ministerstvo školstva. Ak požiada o zápis JKM, k žiadosti priloží potvrdenie o zápise do Informačného systému športu, ktoré sa mu vydá pri zápise do registra fyzických osôb v športe v súlade s § 80 ods. 11 zákona o športe. Ak športový odborník podal žiadosť JKM, JKM doručí žiadosť ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva následne zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe a vykonanie zápisu oznámi športovému odborníkovi alebo JKM, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom JKM. Moment vzniku oprávnenia športového odborníka na podnikanie je viazaný na deň zápisu tohto oprávnenia do Informačného systému športu. Pre športového odborníka je vhodnejšie, ak požiada o zápis oprávnenia na podnikanie prostredníctvom JKM, ktoré mu na rozdiel od ministerstva školstva poskytne aj ďalšie praktické služby a rady úzko súvisiace so začatím podnikania (registrácia a oznámenie daňovníka, zdravotné poistenie...).

  V aktuálne platnom a účinnom znení zákon o športe rieši v § 6 ods. 6 až 10 aj prerušenie a ukončenie podnikania športového odborníka, čo v pôvodnom znení absentovalo.

  V prípade, že športový odborník má záujem pozastaviť svoje podnikanie, podľa § 6 ods. 6 zákona o športe má dve možnosti. Pozastavenie podnikania môže oznámiť buď ministerstvu školstva alebo JKM. Ak športový odborník oznámil pozastavenie podnikania prostredníctvom JKM, JKM postúpi toto oznámenie ministerstvu školstva. Následne ministerstvo školstva zapíše pozastavenie podnikania športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. To znamená, že rozhodujúci je dátum doručenia oznámenia o pozastavení podnikania športového odborníka ministerstvu školstva, a nie dátum doručenia tohto oznámenia JKM. Ak je v oznámení uvedený neskorší deň, účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú týmto dňom. V oznámení o pozastavení podnikania športový odborník uvádza obdobie, na ktoré pozastavuje svoje podnikanie, pričom podľa § 6 ods. 7 zákona o športe pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky. Športový odborník však môže pozastaviť svoje podnikanie aj opakovane. Po uplynutí obdobia pozastavenia podnikania sa oprávnenie športového odborníka na podnikanie automaticky obnovuje.

  Dôvody zániku oprávnenia športového odborníka na podnikanie sú uvedené v § 6 ods. 8 zákona o športe. K zániku oprávnenia športového odborníka na podnikanie dochádza

  a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

  b) stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,

  c) stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,

  d) oznámením športového odborníka o ukončení podnikania.

  Pri ukončení podnikania má športový odborník opäť dve možnosti, a to buď oznámi ukončenie podnikania ministerstvu školstva alebo tak urobí prostredníctvom JKM. Ak športový odborník oznámil ukončenie podnikania prostredníctvom JKM, JKM postúpi toto oznámenie ministerstvu školstva. Následne ministerstvo školstva zapíše ukončenie podnikania športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania ministerstvu školstva. To znamená, že rozhodujúci je dátum doručenia oznámenia o ukončení podnikania športového odborníka ministerstvu školstva, a nie dátum doručenia tohto oznámenia JKM. Ak je v oznámení uvedený neskorší deň, účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú týmto dňom.

  ZÁVER

  Výzvou a základným predpokladom efektivity novonastaveného systému pôsobenia športových odborníkov je plne funkčný Informačný systém športu. Procesy medzi jednotlivými úradmi a športovými organizáciami budú následne prebiehať automatickou výmenou údajov prostredníctvom informačných systémov a odbúrajú sa administratívne kroky, ktoré v momentálnom období zaťažujú systém. Každý začiatok zásadnej zmeny systému je náročný, ale keď sa nový systém podarí správne rozbehnúť, všetkým by mal priniesť dlho očakávané benefity. Preto je potrebné, aby sme sa spoločne sústredili na cieľ a podriadili naše myšlienky, postupy a opatrenia jeho dosiahnutiu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti