Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.05.2017RNDr. Jozef Mihál (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SPORTS EXPERT

  RNDr. Jozef Mihál
  poslanec
  Národná rada Slovenskej republiky
  E-mail: jozef_mihal@nrsr.sk

  Kľúčové slová:

  šport, športový odborník, zmluvný vzťah, daňové zaťaženie, odvodové zaťaženie, zamestnanec, SZČO, dobrovoľník

  Key words:

  sport, sports expert, contractual relation, tax burden, public fund payments, employee, self-employed, volunteer

  Abstrakt:

  Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

  Abstract/Summary:

  As of 1 January 2016 the new Act on Sports (440/2015 Coll.) became effective. One of the main changes brought about by this new Act are the contractual relations of sports experts. The article focuses on the tax and public fund payments relating to the activities and contractual relations of such sports experts.


  MOŽNOSTI PRÁVNYCH VZŤAHOV A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZAŤAŽENIE

  Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

  ŠPORTOVÝ ODBORNÍK PODĽA § 6 ZÁKONA O ŠPORTE

  Citujeme zo zákona, § 6:

  „(1) Športovým odborníkom je

  a) tréner a inštruktor športu,

  b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,

  c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,

  d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,

  e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),

  f) funkcionár športovej organizácie,

  g) dopingový komisár.

  (2) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

  (3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak

  a) nie sú naplnené znaky závislej práce alebo

  b) sa so športovou organizáciou nedohodne inak.“

  Uvedená definícia je natoľko „voľná“ resp. „liberálna“, že v praxi umožňuje niekoľko možností ako vykonávať činnosť športového odborníka:

  - pracovný pomer – pri závislej práci

  - dohoda o pracovnej činnosti (resp. študent) – ako alternatíva pri závislej práci

  - SZČO

  - dobrovoľník

  - právnická osoba (s.r.o.).

  Poznámka

  Ako člen občianskeho združenia môže športový odborník dostať podporu a príspevok z prostriedkov občianskeho združenia – a ten je podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmu oslobodený od dane (a teda aj od odvodov).

  ŠPORTOVÝ ODBORNÍK – ZAMESTNANEC

  Pracovný pomer

  Športový odborník má uzatvorenú pracovnú zmluvu, postupuje sa podľa štandardných ustanovení Zákonníka práce (pozor nie podľa jeho zjednodušenej „športovej“ verzie – tá sa vzťahuje len na športovcov so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu).

  Na športového odborníka ako zamestnanca sa tak vzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce. Napríklad ustanovenia o pracovnej zmluve, skúšobnej dobe, práci na dobu určitú, o minimálnej mzde a minimálnom mzdovom nároku, o pracovnom čase, odpočinku, nadčasoch, mzdových zvýhodneniach (nadčas, sviatok), platenom a neplatenom voľne, stravovaní (nárok na stravné lístky), o ukončení pracovného pomeru (výpovedná doba, odstupné) atď.

  Príjem sa zdaňuje obvyklým spôsobom ako u zamestnancov – je nárok na daňový bonus (ak je príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy), na nezdaniteľnú časť 3803,33 eura ročne, ročné zúčtovanie robí na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ atď.

  Poistné na sociálne poistenie a poistné na zdravotné poistenie sa platí obvyklým spôsobom ako u zamestnancov – športový odborník tak je poistený na dôchodkové poistenie, na nemocenské poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na úrazové a garančné poistenie. Pri zdravotnom poistení a pri príjme do 570 eur mesačne je možné využiť zvýhodnenie – odpočítateľnú položku.

  Ak športová organizácia prijíma do pracovného pomeru športového odborníka, ktorý bol predtým najmenej 12 mesiacov na úrade práce, môže využiť tzv. odvodové zvýhodnenie, ktoré trvá 12 mesiacov – počas tejto doby sa platí len symbolické úrazové a garančné poistenie. Podmienkou je, že mesačný príjem nesmie prekročiť sumu 574,86 eura pri nástupe do pracovného pomeru v roku 2016 a hranicu 591,61 eura pri nástupe v roku 2017.

  Dohoda o pracovnej činnosti (dohoda o vykonaní práce)

  Je výhodná v prípade poberateľov starobných, prípadne invalidných dôchodkov.

  Neplatí sa zdravotné poistenie, nemocenské poistenie ani poistenie v nezamestnanosti. U starobných dôchodcov sa neplatí ani invalidné poistenie.

  Dohoda o brigádnickej práci študentov

  Neplatí sa zdravotné poistenie, nemocenské poistenie ani poistenie v nezamestnanosti. Dôchodkové poistenie sa platí len pri príjme nad 200 eur.

  ŠPORTOVÝ ODBORNÍK – SZČO

  V prvom rade treba pripomenúť, že pokiaľ športový odborník vystupuje ako SZČO, už nepodlieha živnostenskému zákonu. Inak povedané, na činnosť športového odborníka nie je potrebná živnosť – stačí registrácia v informačnom systéme športu a splnenie podmienok, kladené na činnosť športového odborníka podľa noriem príslušného športového zväzu.

  Príjem sa zdaňuje podľa nového § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Postupuje sa pritom rovnako, ako napríklad u živnostníkov. Športový odborník si tak základ dane zníži o daňovo uznané výdavky, teda výdavky, ktorých existenciu si vie obhájiť v súvislosti s dosahovaním príjmu zo svojej činnosti. Druhá možnosť sú tzv. paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 40% z príjmu, najviac však 5040 eur za rok 2016. Od roku 2017 (prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017) sa paušálne výdavky zvyšujú na 60% z príjmu, najviac 20000 eur za rok (to v praxi znamená príjem na úrovni až 33333 eur ročne). Okrem toho sa základ dane zníži o zaplatené odvody. Pred samotným výpočtom dane sa od základu dane ešte odpočíta nezdaniteľná časť (3803,33 eura). Sadzba dane je 19%, pri základe dane nad 35022 eur ročne je sadzba 25% z čiastky základu dane nad túto hranicu.

  SZČO zo svojich príjmov vždy platí poistné na zdravotné poistenie. Výpočet v ročnom zúčtovaní poistného:

  Vymeriavací základ = príjem z daňového priznania znížený o výdavky (okrem odvodov!), výsledok sa delí konštantou 1,486.

  Ak SZČO nie je súčasne poistený z inej činnosti ako zamestnanec a nie je ani poistenec štátu (napr. ako dôchodca alebo ako študent), vymeriavací základ v ročnom zúčtovaní je za rok 2016 najmenej 12 x 429 eur = 5148 eur. Za rok 2017 to bude najmenej 12 x 441,50 eur = 5298 eur.

  Poistné je 14% z vymeriavacieho základu (u ZŤP osoby 7%).

  Sociálne poistenie platí len vtedy, ak jeho (brutto) príjmy z činnosti SZČO za predchádzajúci rok presiahli stanovenú hranicu – tá bola za rok 2015 daná ako 5148 eur, pre rok 2016 je to 5298 eur a v roku 2017 bude odhadom cca 5500 eur.

  Napríklad, ak športový odborník ako SZČO v roku 2016 nepresiahne sumu brutto príjmu 5298 eur, od 1.7.2017 (resp. od 1.10.2017 pri podaní daňového priznania za rok 2016 až po 31.3.2017) po dobu 12 mesiacov nebude poistený v Sociálnej poisťovni – a naopak.

  Pri „novootvorenej“ činnosti SZČO sa preto poistné do Sociálnej poisťovne neplatí hneď od začiatku ale platí sa najskôr až od 1.7. (resp. od 1.10.) roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom príjem presiahol stanovenú hranicu.

  Pokiaľ SZČO ukončí činnosť, od toho dňa sociálne poistenie neplatí (ak ho dovtedy platil).

  Výhodou SZČO v porovnaní so zamestnancom je:

  - základ dane si zníži o vykázané výdavky, resp. o paušálne výdavky – výhodné najmä od roku 2017 pri vyšších príjmoch!

  - pri začatí činnosti sociálne odvody neplatí

  - sociálne odvody neplatí pokiaľ si udrží príjem na hranici (5298 eur ročne za rok 2016).

  ŠPORTOVÝ ODBORNÍK – DOBROVOĽNÍK

  Športový odborník môže činnosť vykonávať ako dobrovoľník, podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

  Zákon o dobrovoľníctve v § 3 definuje dobrovoľnícku činnosť o. i.

  - ako činnosť v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou (= telovýchova a šport),

  - pri organizovaní športových, telovýchovných podujatí atď.

  Podmienkou vykonávania dobrovoľníckej činnosti podľa § 2 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve je:

  - dobrovoľník činnosť vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

  - dobrovoľník nevykonáva činnosť pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

  - dobrovoľník vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Činnosť dobrovoľníka môže byť zastrešená vysielajúcou organizáciou (§ 4 zákona o dobrovoľníctve). Tou môže byť napríklad športový zväz. Prijímateľom dobrovoľníckej činnosti potom napríklad bude športový klub. Takéto riešenie znamená prenos administratívnych povinností na vysielajúcu organizáciu (evidencia dobrovoľníkov, uzatváranie zmlúv, poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie, školenie BOZP...). Prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti tak tieto povinnosti odpadajú.

  Dobrovoľnícka zmluva

  Dobrovoľnícka zmluva sa uzatvára v súlade s § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Musí mať písomnú formu ak sa dobrovoľnícka činnosť vykonáva v cudzine. Písomnú formu však možno odporúčať vždy. Za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.

  Písomná zmluva obsahuje najmä (§ 6 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve):

  a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu,

  b) označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,

  c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou,

  d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,

  e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,

  f) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,

  g) iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

  Materiálne zabezpečenie dobrovoľníka

  Ako je uvedené vyššie, podľa § 6 ods. 2 písm. d) sa s dobrovoľníkom môže dohodnúť:

  - stravovanie a ubytovanie,

  - doprava na pracovisko alebo úhrada cestovných náhrad,

  - oblečenie alebo iné osobné vybavenie,

  - alebo príspevok na úhradu nevyhnutých výdavkov.

  Alternatívne sa môže podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poskytovať dobrovoľníkovi náhrada – stravné, kilometrovné. Podľa § 2 ods. 1 druhá veta zákona o cestovných náhradách, pracovná cesta je cesta dobrovoľníka počínajúc nástupom na cestu z bydliska na do miesta plnenia dohodnutej činnosti, končiac návratom do miesta bydliska.

  Napríklad dobrovoľník – mládežnícky tréner tak môže mať v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve dohodnuté v dobrovoľníckej zmluve:

  - za každú tréningovú jednotku, resp. turnaj alebo zápas paušálny príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov vo výške 4-5 eur na stravovanie a dopravu,

  - mesačný príspevok na oblečenie 20 eur, na mobilné hovory 20 eur,

  - a podobne.

  Tieto náhrady tak môžu dosiahnuť mesačne sumu 100-150 eur.

  Podľa § 9 ods. 2 písm. x) zákona o dani z príjmov sú uvedené plnenia oslobodené od dane – to znamená aj od odvodov.

  Náhrada za stratu času

  Podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dobrovoľníctve sa môže dohodnúť náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy, teda 2,328 eura v roku 2016 a 2,50 eura v roku 2017. Napríklad pri 20 tréningových jednotkách a zápasoch v rozsahu 3 hodín za jednotku (vrátane cestovania) tak môže ísť v roku 2016 o sumu 140 eur mesačne, v roku 2017 až 150 eur mesačne.

  Náhrada za stratu času je zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. r) zákona o dani z príjmov. Avšak podľa § 8 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov sa zdaní len suma ktorá v úhrne takýchto príjmov za rok presiahne 500 eur. Pozor, suma ktorá sa zdaní, následne podlieha aj odvodom na zdravotné poistenie (14%).

  Napríklad mládežnícky tréner bude mať v roku 2017 dobrovoľnícku zmluvu na obdobie 10 mesiacov v roku. Podľa zmluvy má nárok na príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov 4 eurá na tréningovú jednotku, 5 eur na zápas a 10 eur na celodenný turnaj. Ďalej má nárok na príspevok na oblečenie a mobil 30 eur mesačne. Napokon má nárok na náhradu za stratu času 2,50 eura mesačne.

  Za celý rok 2017 bude mať tréner vyplatených spolu 800 eur na úhradu nevyhnutných výdavkov, oblečenie a mobil. Tento príjem je celý oslobodený od dane.

  Ďalej bude mať vyplatených 900 eur náhrady za stratu času. Z tejto sumy je 500 eur oslobodených od dane a 400 eur je zdaniteľný príjem. Zo sumy 400 eur tak tréner zaplatí daň 19% čo bude 76 eur a zdravotné odvody 14% čo bude 56 eur.

  Spolu tak z celkovej prijatej sumy 1700 eur zaplatí tréner na dani a zdravotných odvodoch 132 eur (čo je v prepočte necelých 8% zo sumy, ktorá mu plynie podľa dobrovoľníckej zmluvy).


  Mariana Ristová    26. február 2021 20:15
  znamená to že na túto zmluvu pracovníka norálne prihlasujem na sociálku a zdravotku, ako je to ak už je zamestnaný inde na trvalý pracovný pomer a u nás bude mať zmluvu o činnosti športového odborníka je to súbežný pracovný pomer? Nahlasujem potom na ydravotnú poisťovňu? Mánárok na stravné lístky nad 4 hodina a dovolenku?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti