Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

URČENIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV PRE ŠPORT NA SLOVENSKU NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.06.2019 doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD.,doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

   DETERMINATION OF MOVEMENT PREREQUISITES FOR SPORT IN SLOVAKIA

  doc. PaedDr. Tomáš  Perič, PhD.
  Univerzita Karlova,
  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove
  Fakulta športu


  Kľúčové slová:

  celoslovenské testovanie, metodika stanovenia pohybových predpokladov, individuálne pohybové profily, vyhľadávanie talentov, športová aktivita detí

  Key words:

  nationwide testing, methodology of determination human kinetics talent premises, individual human kinetics profiles, talent searching, children's sport activity

  Abstrakt:

  Celoslovenské testovanie na určenie pohybových predpokladov pre šport kladie mimoriadne nároky na legislatívnu, ekonomickú, metodologickú a realizačnú oblasť. Výber talentov je komplex otázok, ktoré je možné rozdeliť do niekoľkých na seba nadväzujúcich okruhov: určenie talentu, vyhľadávanie talentov, výber talentov a ďalšie. Jedným z najdôležitejších je určenie pohybových predpokladov predovšetkým z hľadiska diagnostiky a prognózy. Pri identifikácii pohybových predpokladov zohrávajú významnú úlohu štyri oblasti: somatická, kondičná, manipulačná a rozhodovacia. Stanovenie vhodnej skupiny športov pre dieťa dáva vysoký predpoklad pre úspešnosť dieťaťa vo vybranej športovej disciplíne, pre zotrvanie dieťaťa v riadenej športovej príprave, či zlepšenie výsledkov v rámci športu či už na národnej, alebo medzinárodnej úrovni. Nemenej podstatným aspektom by mohol byť i zvýšený záujem o pohybové aktivity.

  Abstract/Summary:

  All-Slovak testing for the determination of the human kinetics talent premises for sport puts extraordinary demands on the legislative, economic, methodological and implementation area. Talent selection is a complex of questions that can be divided into several successive areas: definition of talent, talent search, talent selection, and more. One of the most important is the determination of human kinetics talent premises, especially in terms of diagnosis and prognosis. In the identification of human kinetics talent premises, four areas play a significant role: somatic, conditioning, manipulation and decision-making. Determining a suitable group of sports for the child gives a high presumption for the success of the child in the selected sport discipline, for keeping the child in a serious sport preparation or for improving the sports results, whether at national or international level. An increased interest in physical activity could be not even less important aspect.


  ÚVOD

  Pre súčasnú spoločnosť je charakteristická vysoká úroveň hypokinézy, tzn. nedostatočná pohybová aktivita, ktorá významne determinuje civilizačné choroby. Zásadne sa tento problém dostáva do popredia u mládeže, a predovšetkým u detí v relatívne ranom veku. Celoslovenský výskum realizovaný v rokoch 2000 – 2003 poukázal na skutočnosť, že 60 – 70 % žiakov základných a stredných škôl sa vôbec nevenuje organizovanej pohybovej činnosti (Bendíková, 2009). Iní autori uvádzajú, že počet športujúcich detí sa oproti roku 1987 znížil o 30 %. Množstvo štúdií v Európe a vo svete (napr. Vorrink 2005, Sparling 2000 a ďalší), sa zaoberajú príčinami poklesu záujmu detí o šport a zároveň ponúkajú odporúčania, ako tento negatívny trend zvrátiť. Popri exogénnych činiteľoch sa dôraz kladie na jeden z významných aspektov a to endogénne činitele osobnosti dieťaťa. Medzi nimi nadobúda na dôležitosti najmä otázka emocionálneho prežívania a úspechu pri športovaní, ktorý je najmä u malých detí veľmi dôležitým atribútom športovej participácie.

  Na základe toho sa stáva významnou indikácia, na ktorý šport má dieťa pohybové predpoklady, ktoré je možné nazvať ako štruktúru talentovanosti. V súčasnosti nielen v Slovenskej republike, ale aj vo svete neexistuje ucelený systém evaluácie jednotlivca, ktorý by umožňoval diagnostikovať predpoklady pre určité športové zameranie.

  Týmto hodnotiacim procesom by mali prejsť všetky deti v danom veku a na jeho základe by mali byť stanovené základné pohybové predpoklady. Stanoviť základné pohybové predpoklady je ideálne v 1. ročníku základných škôl a neskôr ich verifikovať v 3. ročníku základných škôl. Na základe vyššie uvedených predpokladov by mal byť pre každé jednotlivé dieťa vytvorený individuálny pohybový profil, na základe ktorého budú následne vygenerované vhodné športy pre dané dieťa.

  Tento prístup klade mimoriadne nároky na niekoľko oblastí:

  1. legislatívna,
  2. ekonomická,
  3. metodologická,
  4. realizačná. 

  Tieto nároky sú o to väčšie, že testovanie by sa malo realizovať v rámci školskej telesnej a športovej výchovy.

  Celý systém by mal priniesť pozitívne výstupy predovšetkým v dvoch oblastiach:

  1) Stanovenie vhodnej skupiny športov pre dieťa dáva vysoký predpoklad pre úspešnosť dieťaťa vo vybranej športovej disciplíne a zároveň aj predpoklad pre zotrvanie dieťaťa v riadenej športovej príprave. Vedľajším aspektom by mohol byť i zvýšený záujem o pohybové aktivity a v neposlednom rade i zlepšenie výsledkov v rámci športu či už na národnej, alebo medzinárodnej úrovni.

  2) Posúdenie stavu jednotlivých ročníkov narodenia, a to ako v prierezovom, tak aj v dlhodobom kontexte. Tieto dáta by mohli byť v budúcnosti doplnené aj o sledovanie ďalších ročníkov základných škôl, ktoré by tak vytvorili ucelený rámec hodnotenia pohybového rozvoja detí v Slovenské republike.

  LEGISLATÍVNA OBLASŤ

  Celá koncepcia hodnotenia pohybových predpokladov detí v 1. a 3. ročníku základných škôl vychádza z projektu Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Cesta od projektu k celoslovenskému testovaniu pohybových predpokladov však bola relatívne dlhá.

  1. Na samotnom začiatku bolo dňa 19. decembra 2012 schválenie Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. Jedným z hlavných cieľov koncepcie bolo skvalitniť prípravu športovo talentovanej mládeže a zvýšiť efektivitu výberu športových talentov.
  2. Na základe vyššie uvedeného Sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) vypracovala Koncepciu práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015-2020. V rámci tejto koncepcie vypracovala Fakulta športu PU v Prešove projekt identifikácie talentov ako súčasť štátnej politiky v oblasti športovej úspešnosti. Projekt identifikácie talentov do koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou sa prebral z projektu, ktorý realizovala Fakulta športu PU v Prešove na základných školách v Prešove. V súčasnosti sa starostlivosť o športovo talentovanú mládež realizuje prostredníctvom útvarov talentovanej mládeže v jednotlivých športových zväzoch, resp. federáciách. Koncepcia konštatuje, že súčasný stav extenzívneho spôsobu starostlivosti o športovo talentovanú mládež nie je priaznivý, čo sa prejavuje stále menším počtom športovcov v olympijských športoch, ktorí sú schopní presadiť sa v neustále rastúcej medzinárodnej konkurencii.
  3. Dňa 14. októbra 2015 na 180. schôdzi vlády Slovenskej republiky Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 564/2015 ku koncepcii práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015-2020. Materiál predkladal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súlade s uznesením vlády SR č. 564 v bode B.2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31. decembra 2018 má vyhodnotiť plnenie opatrení z Koncepcie a navrhnúť aktualizáciu úloh aj s finančným zabezpečením.
  4. Dňa 26. novembra 2015 sa prijal nový Zákon o športe č. 440/2015 Z.z., ktorý v § 58 ods. p) zaväzuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „zabezpečiť raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl“.
  5. Realizáciou projektu bolo poverené Národné športové centrum, ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR.

  Prijatím zákona sa celý proces neskončil, skôr naopak. Zákonom stanovené zabezpečenie celoslovenského testovania pohybových predpokladov bolo nutné dostať do praktickej realizácie na všetkých základných školách. Pri Sekcii štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR vznikla pracovná skupina, ktorá mala pomôcť pripraviť a zabezpečiť takéto testovanie. Problém napríklad vznikol pri neplnoorganizovaných základných školách, kde 1. triedy navštevujú spravidla menej ako 6 detí. V takomto prípade je veľmi problematické realizovať všetky testové položky, pretože min. v jednom teste na rozhodovacie procesy sa vyžaduje účasť minimálne 6 detí. Z tohto dôvodu bude potrebné aby sa takéto školy pri testovaní spájali s plne organizovanou základnou školou v obci alebo v meste. Okrem toho bolo potrebné vyriešiť ďalšie dôležité problémy:

  •    prepojenie existujúcich systémov s novo vytvoreným softvérom (napr. natiahnutie databáz žiakov zo systému RIS),

  •    riešenie ochrany osobných údajov pri spracovávaní testov a vytvorení výstupných certifikátov a pod.

  EKONOMICKÁ OBLASŤ

  Pre úspešnú prípravu celoslovenského testovania pohybových predpokladov boli zadefinované tri základné problémové oblasti:

  1. Tvorba metodiky hodnotenia pohybových predpokladov

  2. Tvorba softvéru pre administráciu výsledkov a automatizácia ich spracovania.

  Obsah softvéru bol rozdelený do niekoľkých modulov:

  a) Personálny modul, cieľom ktorého je prepojenie databáz škôl a žiakov s existujúcimi systémami na ministerstve (napr. natiahnutie databáz žiakov zo systému RIS) a pridelenie jedinečných identifikátorov.

  b) Záznamový modul, pomocou ktorého bude možné registrovať u konkrétnych detí ich výsledky v jednotlivých testoch. Dôležitou súčasťou tohoto modulu je aj vymedzenie výkonnostných limitov (teda zabránenie omylom uvedených nezmyselných výsledkov) pre zadávané hodnoty.

  c) Modul záznamovej databázy, kde by sa ukladali všetky dáta zo všetkých meraní. Významnou súčasťou tohto modulu by bolo ukladanie dát online i off-line podľa možností konkrétnych základných škôl.

  d) Vyhodnocovací modul, ktorý by umožňoval:

  Vyhodnotenie výsledkov pre každé dieťa s výstupom doporučených skupín športov.

  Celkové výsledky všetkých detí pre potreby ďalších analýz.

  3. Pilotné testovanie na celoslovenskej úrovni, ktoré malo za cieľ:

  a) Overiť realizovateľnosť projektu v zmysle organizácie testovania.

  b) Získať ďalšie dáta pro tvorbu noriem.

  c) Overiť funkčnosť vytvoreného softvéru.

  Toto testovanie prebehlo vo všetkých krajoch Slovenska a v každom kraji boli vybrané tri „typové“ školy:

  a) Plnoorganizovaná základná škola v meste,

  b) Plnoorganizovaná základná škola v obci,

  c) Neplnoorganizovaná základná škola.

  Celkovo sa tohto testovania malo zúčastniť 25 vybraných základných škôl, 55 testovaných tried a 1014 detí.

  METODICKÁ OBLASŤ

  Metodická oblasť patrila medzi najviac odborne zložité činnosti. Prebiehala v 4 výskumných etapách.

  a)    Prvá výskumná etapa sa zameriavala na určenie premenných, ktoré tvoria štruktúru talentovanosti s cieľom nájsť a popísať tie parciálne kategórie z ktorých je zložené aglomerované kritérium „predpoklady pre šport“.

  •    Popísať čo je v športe chápané pod pojmom štruktúra talentovanosti.

  •    Popísať premenné, ktoré sú dôležité pre stanovenie štruktúry talentovanosti

  •    Vybrať premenné, ktoré z hľadiska identifikácie talentovanosti sú už ontogeneticky prejavené (indikovateľné) a stabilné

  b)    V druhej výskumnej etape bolo cieľom nájsť možnosti kvantifikácie jednotlivých premenných, ktoré boli určené v prvej etape výskumu a stanovenie individuálnych športových profilov.

  c)    Tretia etapa výskumu

  Vzhľadom k zložitosti problému sme považovali za nutné v tejto etape vypracovať najprv pilotné štúdiu s menším počtom probandov. Pilotná štúdia mala za cieľ:

  •    verifikovať možnosti kvantifikácie premmených a vytvoriť normy,

  •    verifikovať individuálne profily 

  d) Štvrtá etapa výskumu

  Výsledky pilotnej štúdie boli podkladom pre vytvorenie dátovej matice ako východiskového predpokladu pre:

  - redukciu jednotlivých indikátorov (z dôvodu obdobnej faktorovej validity)

  - vytvorenie individuálneho skóre pre jednotlivé pohybové typy, ktoré by sa zameriavali na prejavy:

  •    rýchlostných schopností,

  •    silových schopností,

  •    vytrvalostných schopností

  •    koordinačných schopností.

  REALIZAČNÁ OBLASŤ

  V súvislosti s realizovaním celoslovenského testovania na základných školách boli zadefinované niektoré problémové okruhy. K hlavným patrili:

  •    personálne zabezpečenie, ktoré by mohlo byť problematické predovšetkým v menších školách. Personálne zabezpečenie vychádza z potreby minimálne 7 pedagógov pre testovanie vo viacerých skupinách, čo je počet, ktorý by v niektorých prípadoch mohol prevyšovať možnosti danej školy.

  •   priestorové a materiálne zabezpečenie, ktoré vychádzalo z priestorových možností „priemernej školy“ v Slovenskej republike a nutnosti neprechádzať s deťmi z telocvične do iných cvičebných priestorov. Obdobne materiálne vybavenie pre testovanie zodpovedá bežnému vybaveniu  priemerných telocviční na základných školách v oblasti pomôcok, náradia, či náčinia. Na základe toho neboli nutné žiadne vedľajšie výdaje pre vybavenie. Jedinou požiadavkou bola potreba online pripojenia na internet v telocvični, pre možnosť online záznamu výsledkov testovania jednotlivých detí. V tejto oblasti sú v súčasnosti možnosti základných škôl skôr nedostatočné a preto sme radšej volili cestu off-line záznamov a ich stiahnutie až v momente pripojenia k internetu.

  •    logistické zabezpečenie pre cesty neplnoorganizovaných základných škôl do plneorganizovaných škôl v mestách, či obciach. 

  ZÁVER

  Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov detí je projekt, ktorý je mimoriadne rozsiahly a svojimi dopadmi bude ovplyvňovať jednotlivé deti, či celú spoločnosť. Na základe toho je táto téma veľmi citlivá a zvládnuť takýto projekt si vyžaduje patričnú pozornosť.

  Pri príprave i testovaní bolo nutné vyriešiť množstvo zložitých problémov a to ako v oblasti metodologickej, logickej, organizačnej či administratívnej. Aj napriek značnému posunu sa stále objavujú kritické oblasti. K tým zásadným patrí:

  •    Zodpovedný prístup konkrétnych učiteľov, ktorí budú merať a zaznamenávať výsledky jednotlivých detí. Je dôležité, aby merania na celom Slovensku bolo vykonané rovnakou metodikou, aby mali získané výsledky čo najobjektívnejšiu výpovednú hodnotu.

  •    Plná funkčnosť softvéru pre organizáciu a administráciu testovania, ktorý bol vytvorený pre uľahčenie činnosti učiteľov.

  •    Kvalitný manuál a školenia pre jednotlivé školy a učiteľov. Tieto školenia musia zahrňovať nielen oblasť testovania, ale i prácu so softvérom tak, aby ich učitelia zvládali vo vysokej užívateľskej kvalite.

  •    Organizovanie športových dní na školách, počas ktorých bude prebiehať testovanie. To kladie opäť nároky na kmeňových učiteľov telesnej a športovej výchovy na školách, ktorí by mali byť zodpovední za organizáciu športových dní, ako aj vlastného testovania. 

  Takto zvládnuté celoslovenské testovanie pohybových predpokladov pre šport umožnia získať validné výsledky, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k:

  •    lepšiemu zapojeniu detí do športových aktivít,

  •    zlepšeniu výsledkov športovej reprezentácie,

  •    zníženiu hypokinézy detí,

  •    zlepšeniu zdravotného stavu detí. 

  Z pohľadu detí a ich rodičov je veľmi dôležité to, že sa dozvedia, v ktorých typoch športových aktivít sa dieťa bude cítiť dobre a v ktorých nie a podľa toho je možné nastaviť krúžkové či klubové športové aktivity dieťaťa. Najdôležitejšie je, aby dieťa objavilo športovú aktivitu, ktorá ju bude baviť a motivovať k jej opakovaniu a získaniu pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti