Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Všeobecné zásady justičnej spolupráce v trestných veciach NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.05.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prameňom právnej úpravy agendy justičnej spolupráce v trestných veciach sú:

 • právne dokumenty medzinárodného práva verejného (najmä multilaterálne a bilaterálne zmluvy),
 • právne dokumenty európskeho práva (práva Európskej únie),
 • právne dokumenty vnútroštátneho práva SR.
 • Subjektami, ktoré sú oprávnené vykonávať/zabezpečovať justičnú spoluprácu v trestných veciach sú justičné orgány (súdy a prokuratúra, resp. štátne zastupiteľstvá), prípadne iné orgány štátov, ktoré sa na základe vyhlásení jednotlivých signatárskych štátov ku konkrétnemu medzinárodnému dohovoru majú na účely daného dohovoru považovať za justičné orgány.

  Za účelom zefektívnenia vybavovania agendy justičnej spolupráce v trestných veciach je vhodné sformulovať základné zásady praxe v tejto oblasti. 

  ZÁSADY:

  1. prednosť platnej medzinárodnej zmluvy pred vnútroštátnou právnou úpravou
  2. reciprocita
  3. primeranosť
  4. subsidiarita (ak je možné dosiahnuť cieľ miernejšími/jednoduchšími prostriedkami, napr. zisťovaním informácie cez Interpol, Europol, Sirene, Eurojust a pod.)
  5. spravodlivé delenie nákladov (bežné náklady znáša dožiadaný štát)
  6. zásada špeciality (v extradičnom konaní a v konaní o európskom zatýkacom rozkaze)
  7. preklad písomností zabezpečuje dožadujúca strana, ak medzinárodná zmluva alebo uplatňovanie reciprocity nestanovujú inak

  PRINCÍPY:

  1. efektívna komunikácia
  2. jednoduchosť, zrozumiteľnosť  a jednoznačnosť
  3. predvídavosť
  4. kolegialita 

  Tieto základné zásady a princípy justičnej spolupráce je potrebné pretransformovať do odporúčaných pracovných postupov

  1. skutok (protiprávny čin), ktorý je predmetom trestného konania v SR, ak je vyjadrený dlhším textom je v žiadostiach o justičnú spoluprácu potrebné vyjadriť zjednodušene (podstata musí ostať zachovaná) alebo viacerými jednoduchšími vetami, a nie jednou dlho vetou.
   Dôvod: pri sformulovaní skutku do 1 vety je tento často ťažko zrozumiteľný už aj pre osobu, ktorá ovláda slovenský jazyk. Pri preklade takého (dlhého) skutku do cudzieho jazyka môže dôjsť k disproporciám, či už z dôvodu nesprávneho pochopenia skutku prekladateľom alebo z dôvodu nepresne použitých výrazových prostriedkov. Dôsledkom nepresností prekladu, môže byť nesprávny preklad alebo úplne nezrozumiteľný preklad skutku.
  2. V hlavičke dožiadaní o právnu pomoc je účelné uviesť presný kontakt dožadujúceho orgánu v medzinárodnom tvare a to aj v prípadoch, ak sa dožiadanie zasiela do cudziny cestou Generálnej prokuratúry SR.
   V adrese dožadujúceho orgánu uviesť "Slovenská republika", uviesť smerové telefónne čísla do SR aj pri faxe a emailový kontakt
   Dôvod: justičná spolupráca v trestných veciach sa v rámci Európskej únie významne zefektívnila aj vďaka vytvoreniu právneho rámca, ktorý vedie justičné orgány členských štátov EÚ k priamemu styku (článok 6 odsek 1 Dohovoru MLA 2000, publ. pod č. 572/2006 Z.z.).
   Justičné orgány komunikujú pri vybavovaní agendy justičnej spolupráce čím ďalej bežnejšie priamo (nie prostredníctvom ústredných orgánov), čo z hľadiska poznania veci, rýchlosti a kvality jej vybavenia je aj účelné.
   Preto je potrebné vytvoriť praktické podmienky pre to (uľahčiť kolegom z iného ČŠ EÚ), aby dožiadaný orgán v prípade potreby mohol čo najjednoduchšie kontaktovať dožadujúceho prokurátora a v záujme veci doplniť/vyriešiť všetky potrebné otázky čo najefektívnejšie. 
  3. Prílohy dožiadaní o právnu pomoc je potrebné výrazne očíslovať (na prvej strane prílohy uviesť text "Príloha č. X" spolu s prekladom do cudzieho jazyka napr. "Annex No. X", "Anlage Nr X", "Allegato N. X") a všetky prílohy uviesť v zozname príloh na prvej strane dožiadania o právnu pomoc.
   Ak je to účelné/dôvodné je potrebné uviesť aj počet strán jednotlivých príloh, počet zväzkov spisov a pod.
   Pri prílohách, ktoré sú s preložené je potrebné v zozname príloh uviesť, že sú "s prekladom do príslušného jazyka".  
  4. Dožiadanie o právnu pomoc je vhodné koncipovať podľa nasledovnej odporúčanej osnovy:
   1. hlavička dožadujúceho orgánu s uvedením kontaktných údajov v medzinárodnom formáte (prípadne je možné tieto údaje uviesť aj dolu "v päte" dokumentu)
   2. spisová značka dožadujúceho orgánu, dátum vyhotovenia dožiadania o právnu pomoc
   3. ak ide o súrnu, resp. väzobnú vec, je potrebné výrazne v záhlaví žiadosti uviesť text: "Súrne!", "Súrne - väzobná vec!", "Súrne - obvinený vo väzbe!" a pod. 
   4. adresa dožiadaného orgánu v slovenskej verzii dožiadania je v slovenskom jazyku, v preklade dožiadania v príslušnom cudzom jazyku
   5. spisová značka dožiadaného orgánu, prípadne súvisiaca spisová značka (napr. ak dožiadaniu predchádzala listová komunikácia alebo sa jedná o doplnenie dožiadania)
   6. označenie veci podľa mena obvineného, v prípade neznámeho páchateľa podľa mena/názvu poškodeného, s uvedením, že ide o "dožiadanie o právnu pomoc v trestnej veci
   7. zoznam príloh (poučenia s prekladmi, znenie porušených ustanovení Trestného zákona a iné písomnosti)
    Pozn.: ak je príloh viac ako jedna je vhodné/účelné prílohy číslovať
   8. v úvode textovej časti je zdvorilé požiadanie o poskytnutie právnej pomoci s poukazom na príslušný dohovor o právnej pomoci, medzinárodnú zmluvu alebo s poukazom na zásadu reciprocity
   9. mená trestne stíhaných osôb a ich obhajcov (ak sa žiada o povolenie účasti a upovedomenie obhajcov o termíne a mieste výsluchu je potrebné uviesť ich presné kontaktné údaje vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailu)
   10. skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania a jeho právnu kvalifikáciu podľa slovenského práva (znenie ustanovení uviesť v prílohe s využitím existujúcich prekladov)
   11. uviesť, ktorá zložka vedie vyšetrovanie, ak je to vhodné uviesť aj kontaktné údaje, v prípade záujmu vyšetrovateľa alebo prokurátora o účasť na úkone v cudzine, uviesť túto požiadavku a presné generálie a služobné postavenie osôb, ktoré sa majú úkonu právnej pomoci v dožiadanom štáte zúčastniť
   12. požadované úkony právnej pomoci je potrebné presne špecifikovať (spôsob vykonania úkonu, poučenie, katalóg otázok a pod.), pričom je účelné/vhodné jednotlivé úkony právnej pomoci očíslovať/označiť, aby sa niektorá požiadavka "nestratila" v texte dožiadania a neostala bez vybavenia.
   13. uviesť miesto doručenia výsledkov poskytnutej právnej pomoci, t.j. kde majú byť zaslané/doručené výsledky právnej pomoci
   14. v prípade právnej pomoci na báze reciprocity uviesť formuláciu, že justičné orgány SR sú pripravené v analogickom/obdobnom prípade vyhovieť žiadosti o právnu pomoc orgánov dožiadaneho štátu
   15. uviesť formuláciu, že dôkazy získané na základe dožiadania nebudú využité na iný účel ako na dokazovanie v predmetnej trestnej veci
  5. Preklady dožiadania o právnu pomoc a jeho príloh
   1. Vo všeobecnosti je pre vyhodnotenie otázky, či je potrebné dožiadanie o právnu pomoc a jeho prílohy preložiť do príslušného jazyka akceptovaného dožiadaným štátom, je okrem právneho stavu, t. j. platnej zmluvnej základne medzi zainteresovanými štátmi (multilaterálnej a bilaterálnej, vrátane výhrad a vyhlásení štátov k medzinárodným dohovorom), rozhodujúcou skutočnosťou doterajšia dlhodobá vzájomná prax pri poskytovaní vzájomnej právnej pomoci medzi zainteresovanými štátmi.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti