Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Hospodárska kriminalita musí mať súpera NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.04.2011doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Páchatelia spravidla pracujú v exponovanom postavení, väčšinou ide o štatutárnych zástupcov obchodných spoločností, členov dozorných rád, zamestnancov podnikateľských subjektov. Spoločným menovateľom trestnej činnosti je príležitosť a určitá miera hospodárskeho vplyvu.

  Do hospodárskej kriminality zaraďujeme aj trestné činy z iných súvisiacich oblastí kriminality. Rada Európy vymenovala šestnásť základných oblastí hospodárskej kriminality. Napríklad kartelové trestné činy, podvodné získavanie alebo zneužívanie finančných dotácií poskytnutých štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, trestné činy páchané prostredníctvom počítačov, zakladanie a riadenie fiktívnych firiem, colné podvody, burzové a bankové trestné činy.

  Odborný prierez trestných činov hospodárskej povahy je charakteristický aj v slovenskej podnikateľskej sfére. Najčastejšími sú skrátenie dane a poistného, neodvedenie či nezaplatenie dane. Formy páchania spočívajú predovšetkým v zatajovaní príjmov, vystavovaní daňových dokladov k predstieraným obchodným prípadom, v deklarovaní iných tovarov ako tých, ktoré boli v skutočnosti dovážané, v zadržiavaní a neodvedení splatnej dane a poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

  Dôvody, ktoré umožňujú páchanie týchto trestných činov, spočívajú v nedostatočnej kontrole, obidení vnútornej kontroly, absencii štandardov správania, ziskuchtivosti a v nedostatkoch v prevencii kriminality. Podľa štatistických údajov Generálnej prokuratúry za rok 2009 hospodárske trestné činy predstavujú iba 2,34-percentuálny podiel na celkovom počte trestne stíhaných osôb.

  Príčin tohto stavu je viac. Napríklad neochota priznať predmetnú trestnú činnosť, uzavreté poistenie proti stratám a nákladom spojeným s touto delikvenciou, a neúčinnosť systému riadenia rizík na podvodnej trestnej činnosti. Nízka vnímateľnosť tejto delikvencie v podnikateľských subjektoch je determinovaná aj tým, že benefity podplácanému subjektu sú vo viacerých prípadoch súčasťou obchodnej taktiky. Takáto trestná činnosť sa odhalí spravidla na základe interného oznámenia, interným alebo externým auditom, oznámením daňového úradu, prípadne automatickým systémom hlásenia podozrivých operácií. Pritom si treba uvedomiť, že v hospodárskej nestabilite rastie riziko hospodárskej kriminality. Podnikateľská komunita sa musí aktívne brániť proti "páchateľom v kravatách" vo formácii: bezpečnostné opatrenia - riadenie rizika trestnej činnosti - interný a externý audit.

  V rámci vyšetrovania je potrebné pripustiť aj nízku efektívnosť v postupe polície a prokuratúry, najmä pri zbytočných prieťahoch, v nepresnej organizácii práce, v neodbornom poznaní obsahu podstaty veci a v odbornej nepripravenosti. Tieto nedostatky znamenajú nesprávnu kvalifikáciu hmotného zákona a porušenie procesných noriem, výsledkom čoho je nezákonné rozhodnutie.

  Za podstatné považujem zvýšiť profesionálnu úroveň policajtov a prokurátorov a ich špecializáciu na jednotlivé druhy hospodárskej trestnej činnosti, najmä na poškodzovanie finančných záujmov EÚ, na machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a na daňové delikty.

  V aplikačnej praxi sa ukazuje ako nevyhnutná potreba užšej súčinnosti medzi políciou a prokuratúrou, ktorá by sa mala zamerať na väčšiu intenzitu vyhľadávania a zaisťovania majetku obvinených s dôrazom zamerať sa nie na počty stíhaných menších trestných vecí, ale na hospodársku trestnú činnosť veľkého rozsahu. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti