Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Výročná správa o činnosti UčPS za rok 2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.03.2014JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Úvod

  Výročná správa o činnosti Učenej právnickej spoločnosti (ďalej ako “UčPS”) informuje o činnosti UčPS za rok 2013, o zložení jej orgánov za daný rok, poskytuje prehľad o odborných, akademických, ako aj o spoločenských podujatiach, na ktorých UčPS participovalo, a taktiež poskytuje predbežnú informáciu o hospodárení[1].

  Ideologickým základom vzniku a činnosti UčPS je združovanie právnikov všetkých profesií a zameraní, najmä za účelom iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva v spoločnosti a o postavení právnikov v nej.

  Od času svojho vzniku v roku 2009 začala UčPS zameriavať svoje aktivity na rôzne projekty, napr. na bezplatne prístupný internetový portál určený nielen pre právnikov: www.ucps.sk, bezplatný odborný časopis Magister Officiorum (MagOff) publikovaný v tlačenej i elektronickej verzii, organizáciu podujatia Memoriálu Milana Hanzela (medzinárodného právnického futsalového turnaja – v roku 2014 sa uskutoční 6. ročník), organizáciu Tenisového turnaja o pohár UčPS, odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Šport a právo (v roku 2014 sa uskutoční 3. ročník).

  UčPS garantuje, že prostriedky, ktoré sa dostanú do dispozície UčPS, sa použijú tak ako doposiaľ - transparentne a zmysluplne na tvorbu duchovných hodnôt, na vytvorenie, zdieľanie a rozvíjanie znalostí v odbore práva i na podporu vytvorenia/prehĺbenia pozitívnych vzťahov členov právnickej komunity.

  1. Členská základňa UčPS

  UčPS k 1. januáru 2013 evidovala 16 členov. Počas roka sa členstvo skončilo jednej osobe a štyri osoby sa počas roka 2013 stali členmi UčPS. Vzhľadom na dlhodobú filozofiu UčPS, ktorej cieľom nie je byť profesijnou komorou alebo združením „hromadného“ typu, je potrebné vnímať jej členskú základňu mimoriadne kladne. Členovia UčPS sa členstvom v združení zaväzujú priamo alebo nepriamo aktívne participovať na činnosti UčPS a plnení jej cieľov. Pre UčPS je kľúčovým atribútom jej členskej základne nie kvantitatívny rozmer, ale kvalitatívny (napr. sudcovia, prokurátori, akademici, osoby činné vo verejnej správe a pod.).

  2. Orgány UčPS

  Orgánmi UčPS sú Rada UčPS, Výkonný riaditeľ a Valné zhromaždenie UčPS.

  Stálymi členmi Rady UčPS sú Peter Sepeši, Peter Potásch a Peter Haňdiak[2].

  Rotujúcimi členmi Rady UčPS na dvojročné obdobie sú Ladislav Križan (od 14.12.2012) a Jaroslav Čollák (od 29.11.2013).

  Výkonným riaditeľom UčPS je Renata Munková.

  Valné zhromaždenie tvorí členská základňa UčPS.

  3. Projekty UčPS

  UčPS v roku 2013 organizovala/spoluorganizovala 2 významné – medzinárodné odborné podujatia s verejnoprospešným akcentom a 3 spoločenské podujatia (s cieľom komunitného buildingu).

  Odborné podujatia

  V dňoch 23.-24.4.2013 sa v rezorte Svatá Kateřina, Vysočina, Česká republika, uskutočnila Československá športovo-právna konferencia, na ktorej sa organizačne podieľali aj zástupcovia a členovia UčPS, a to koordinovaním lektorov a účastníkov zo Slovenskej republiky, zabezpečením on-line prenosu a videozáznamu z konferencie. UčPS bola zároveň aj odborným garantom konferencie. Príspevky, ktoré na konferencii odzneli sa týkali napr. členstva vo Futbalovej asociácii Českej republiky, aktuálneho vývoja právnej úpravy a postihovania dopingu, verejnej bezpečnosti na štadiónoch, diváckeho násilia, športového rozhodcovského súdu, komory pre riešenie sporov, judikatúry CAS, právnej úpravy športu v SR, a ďalšie. Prezentácie lektorov z konferencie sú zverejnené aj na webe www.ucps.sk a odborné príspevky boli publikované aj v odbornom časopise Magister Officiorum (MagOff).

  V dňoch 3.-4.10.2013 sa v hoteli AquaCity Poprad uskutočnila nadväzujúca medzinárodná konferencia “Šport a právo - Fair play nielen na ihrisku” zameraná na otázky športového práva. Organizátormi druhého ročníka konferencie boli UčPS, Slovenský futbalový zväz a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Podujatie sa uskutočnilo aj s podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Medzi účastníkmi a lektormi konferencie boli aj hostia z Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Rakúska. Konferencia bola rozdelená do viacerých tematických blokov, z ktorých každý bol obsadený odborníkmi, ktorí sa danej téme venujú nielen odborne, ale aj prakticky. Medzi témami, ktoré na konferencii odzneli, boli napr. zákon o organizovaní športových podujatí, aktuálne otázky týkajúce sa športového práva, subjekty v športe a možnosti ich transformácie na inú právnu formu, komisia SFZ pre riešenie sporov, a ďalšie. Prezentácie lektorov z konferencie sú zverejnené aj na webe www.ucps.sk a odborné príspevky boli publikované aj v časopise Magister Officiorum (MagOff). V tejto súvislosti je potrebné dodať, že výstupy z konferencie sa do podstatnej miery premietli aj do novoprijatého zákona č. 1/2014 Z. z., na koncipovaní ktorého sa do veľkej miery spolupodieľala aj UčPS, resp. jej členovia a predstavitelia.

  Spoločensko-komunitné podujatia

  V prvom polroku sa pre členov a priateľov UčPS uskutočnil bowlingový a squashový turnaj, na ktorom si zúčastnené osoby zašportovali a strávili príjemné popoludnie v kruhu priateľov a sympatizantov, nakoľko cieľom oboch podujatí nebolo vyhrať, ale zúčastniť sa. Aj spoločnesko-komunitné podujatia organizované UčPS vychádzajú z jedného z pilierov UčPS – spájanie právnických profesií s cieľom dosahovania verejnoprospešných cieľov.

  V tradičnom termíne - 17.11. (2013), sa uskutočnil už piaty ročník futsalového turnaja Memoriál Milana Hanzela, na ktorom sa stretávajú všetky právnické profesie nielen zo Slovenska, ale zastúpenie na ňom majú aj prokurátori z Maďarska a štátni zástupcovia z Českej republiky.

  Na organizovaní podujatia sa okrem UčPS podieľal tradične aj Slovenský futbalový zväz a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, a po prvýkrát sa oficiálnym spoluorganizátorom stalo i Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Minister spravodlivosti Tomáš Borec po podujatí, vzhľadom na jeho viacnásobnú osobnú účasť, listom doručeným UčPS vyzdvihol tradíciu, zmysel a kvalitu podujatia, poďakoval dobrovoľníkom z UčPS za 5 rokov jeho prípravy a sľúbil podporu ministerstva spravodlivosti tomuto podujatiu i v roku 2014, o ktorú zároveň písomne požiadal i prezidentov komôr právnických profesií (ďakovný list tvorí prílohu správy).

  Toto podujatie je určené všetkým, ktorí chcú vzdať úctu spomienke na JUDr. Milana Hanzela, CSc., výnimočnej právnickej osobnosti, ktorá po celý život šírila ducha porozumenia, kompromisu a slušnosti, ale najmä výnimočnému človeku, ktorý svojou charizmou a ľudským prejavom môže byť vzorom pre mnohých z nás. Pri príležitosti jubilejného piateho ročníka pripravila UčPS v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou krátky dokumentárny film „5 rokov Memoriálu Milana Hanzela" zachytávajúci spojenie myšlienky Memoriálu ako športovo-spoločenského podujatia právnickej komunity s osobou Milana Hanzela ako významnej slovenskej právnickej osobnosti prostredníctvom osobných výpovedí popredných osobností právnickej komunity.

  Magister Officiorum

  Časopis Magister Officiorum (MagOff) je odborný časopis, ktorý vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie, je vydávaný pod gesciou UčPS a poskytuje virtuálne aj printové fórum na vedecké, resp. odborné diskusie. Autorom príspevkov uverejnených v časopise nie je poskytovaný honorár, ale ich benefitom je, že znalosť premietnutá v príspevkoch je vďaka spolupráci so spoločnosťami WOLTERS KLUWER (pred tým IURA EDITION), S-EPI a C.H.BECK je zdieľaná bezplatne aj v elektronických systémoch právnych informácií "ASPI", "EPI" a "BECK on-line". Časopis vychádza v tlačenej aj elektronickej verzii (www.magisterofficiorum.sk, www,ucps.sk/magoff). Kredit UčPS a jej odborného časopisu Magister Officiorum (MagOff) podčiarkuje aj to, že na jeho stránkach publikovali významné odborné kapacity nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia (napr. bývalý minister Helénskej republiky, profesori napr. z Leiden Universiteit v Holandsku a pod.). Časopis vychádza 4x za rok, je bezplatne distribuovaný na všetky ústredné orgány štátny správy, vrcholné súdy a krajské súdy, vybrané správne orgány, všetky vysokoškolské knižnice a ďalším vybraným subjektom a organizáciám. Mimoriadnym vydaním časopisu je zborník z konferencie “Šport a právo”. Celkovo je možné badať mimoriadny záujem o predmetný časopis, ktorý sa stáva zdrojom informácií napr. v rámci rozhodovacej činnosti správnych orgánov a súdov.

  4. Hospodárenie

  Predbežne boli príjmy UčPS v roku 2013 vo výške 8.893,54 eura. Zahŕňajú najmä členské príspevky, dary, príspevky za podujatia organizované UčPS a poukázanými 2% (daňové priznania donorov).

  Predbežne boli výdavky v roku 2013 vo výške 9.183,17 eur. Zahŕňajú najmä vydávanie a distribúciu časopisu Magister Officiorum (MagOff), spravovanie webu, náklady súvisiace s organizovaním podujatí.

  Daňové priznanie za rok 2013 je v súčasnosti pred dokončením, preto nemôže byť prílohou uvedenej správy a aj príjmy a výdavky sú uvádzané len ako predbežné. Po dokončení daňového priznania bude daňové priznanie UčPS za rok 2013 do správy doplnené.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Daňové priznanie za rok 2013 je v čase písania výročnej správy pred dokončením.^
  2. Pri všetkých osobách boli vynechané ich akademické tituly a hodnosti z dôvodu prehľadnosti výročnej správy.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti