Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Závery Rady o športovej diplomacii (2016/C 467/04) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.02.2017Patrik Hrbek (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Rada Európskej únie vo svojich záveroch skonštatovala, že športová diplomacia je prostriedok, ktorý pozitívne ovplyvňuje diplomatické, medzikultúrne, spoločenské, hospodárske a politické vzťahy. Je neoddeliteľnou súčasťou verejnej diplomacie a napomáha rozširovaniu a posilňovaniu kontaktov medzi EÚ a tretími krajinami. Diplomacia v oblasti športu by sa mala zamerať na spoluprácu a podporu politík, projektov a programov, ktorých cieľom je presadzovanie pozitívnych športových hodnôt a touto cestou tak priamo prispievať k rozvoju politickej, sociálnej a hospodárskej spolupráce. Športové hodnoty ako napríklad fair play, rovnosť, rešpektovanie rozmanitosti, integrita, disciplína, excelentnosť, priateľstvo, tolerancia a vzájomné porozumenie totiž spájajú rôzne spektrum ľudí a krajín.

  Športová diplomacia by tak mala využívať univerzálnosť športu ako prostriedku na prekonanie jazykových, spoločensko-kultúrnych a náboženských rozdielov. Dôvodom je jeho veľký potenciál podporovať multikultúrny dialóg a prispievať k rozvoju a mieru. Treba však povedať, že Rada vyzýva k spolupráci nielen na úrovni štátov, ale aj na úrovni jednotlivých národných športových hnutí, ktorých podstatný význam nemožno opomínať. Rada tiež vo svojich záveroch zdôraznila, že športové podujatia a ľudia venujúci sa športu významne prispievajú k rozvoju športovej diplomacie, pretože môžu u zahraničnej verejnosti a organizácií vytvárať pozitívny obraz a formovať ich vnímanie iných krajín.

  V uvedenom kontexte tak šport (ako významná platforma na budovanie vzťahov) môže prispievať k posilňovaniu a dopĺňaniu národnej diplomacie a diplomacie EÚ.

  Rada Európskej únie ku koncu svojho dokumentu Závery Rady o športovej diplomacii vyzýva členské štáty EÚ a Komisiu, aby:

  - zvyšovali povedomie v rámci členských štátov, ako aj v Európskej komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (vrátane delegácií EÚ), pokiaľ ide o potenciál športu prispievať k verejnej diplomacii;

  - podporovali spoluprácu medzi verejnými orgánmi a športovými hnutiami s cieľom využiť potenciál športu v oblasti zahraničnej politiky;

  - posilňovali vzťahy s príslušnými športovými organizáciami a medzinárodnými vládnymi organizáciami, ako aj s inými zainteresovanými stranami prostredníctvom štruktúrovaného dialógu EÚ o športe v rámci zasadnutí Rady a v rámci fóra EÚ pre šport a iných štruktúr;

  - lepšie využívali potenciál športu aj prostredníctvom vzdelávania a zapojenia známych športovcov ako poslov s cieľom presadzovať pozitívne športové a európske hodnoty;

  - podporovali významné športové podujatia ako dôležitý aspekt medzikultúrnej, spoločenskej a hospodárskej diplomacie EÚ v prípadoch, keď môžu byť prínosom pre hospodárske ciele EÚ v oblasti rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti;

  - zabezpečili, aby športová diplomacia ostala súčasťou politickej agendy EÚ;

  - preskúmali možnosť využívať sieť vyslancov Európskeho týždňa športu na presadzovanie pozitívnych športových a európskych hodnôt s cieľom zvýšiť atraktívnosť, uznanie a viditeľnosť EÚ v tretích krajinách;

  - podporovali činnosti, ako sú konferencie, semináre, aktivity partnerského učenia alebo neformálne ad hoc skupiny, ktoré by mohli prispievať k príprave strategického prístupu k športovej diplomacii v rámci EÚ, a zúčastňovali sa na takýchto činnostiach.

  Osobitne bola vyzvaná Komisia, aby:

  - zabezpečila, aby sa šport, a jeho možný príspevok k dosiahnutiu ambícií vonkajších vzťahov EÚ, zohľadnil v dohodách s tretími krajinami, a to aj v rámci dohôd o pristúpení, pridružení, spolupráci a európskom susedstve;

  - zbierala a šírila empirické dôkazy o účinnosti športu ako prostriedku na presadzovanie hodnôt, dialógu medzi kultúrami, rozvoja a mieru;

  - usporiadala konferenciu na vysokej úrovni s cieľom prerokovať možnosti spolupráce v oblasti športovej diplomacie, a to aj na tému prípadného zriadenia platformy alebo siete na zlepšenie poznatkov v oblasti športovej diplomacie, najmä prostredníctvom zhromažďovania a výmeny najlepších postupov týkajúcich sa úlohy športovej diplomacie v spoločnosti; a preskúmala možnosť prípravy vzdelávacích usmernení alebo modulov pre verejné orgány a príslušné zainteresované strany zapojené do problematiky športovej diplomacie;

  - preskúmala možnosti financovania činností súvisiacich so športom z programov financovania vonkajších vzťahov EÚ a zvážila podporu projektov súvisiacich so športovou diplomaciou so zapojením partnerov z tretích krajín prostredníctvom programov EÚ na financovanie v oblasti vonkajších vzťahov EÚ, ako aj prostredníctvom programu Erasmus+;

  - zvážila zapojenie tretích krajín do Európskeho týždňa športu.

  Viac informácii k danej problematike možno nájsť v týchto dokumentoch:

  - Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), predovšetkým článok 165 ods. 3, podľa ktorého Únia a členské štáty podporujú v oblasti vzdelávania a športu spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy,

  - Biela kniha Komisie o športe (2007), v ktorej sa zdôrazňuje, že spoločenská úloha športu má taktiež potenciál posilňovať vonkajšie vzťahy Únie,

  - oznámenie Komisie s názvom „Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe“, v ktorom sa zdôrazňuje, že prioritou by mala byť spolupráca s tretími krajinami z Európy, najmä kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, a Radou Európy,

  - správa skupiny na vysokej úrovni pre športovú diplomaciu, ktorú zriadila Európska komisia (2016).

  Zdroj: EUR-Lex. Závery Rady o športovej diplomacii (2016/C 467/04)


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia