Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

SITUÁCIA V OBLASTI MATCH-FIXINGU - PROBLÉMY A RIEŠENIA NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.12.2018Mgr. Jakub Čavoj (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SITUATION IN THE AREA OF MATCH-FIXING – PROBLEMS AND SOLUTIONS

  Mgr. Jakub Čavoj
  Asistent integrity futbalu SFZ
  Asistent oddelenia strategických projektov SFZ
  E-mail: jakub.cavoj@futbalsfz.sk


  Kľúčové slová:

  korupcia, match-fixing, dohovor, manipulácia športových podujatí

  Key words:

  corruption, match-fixing, convention, manipulation of sport competitions

  Abstrakt:

  Príspevok sa zaoberá problematikou manipulácii športových podujatí, aktuálnymi trendami a problémami v praxi v tejto oblasti. Rovnako popisuje poznatky získane na európskej úrovni počas výskumu v rámci grantového projektu pre európsku futbalovú federáciu UEFA a zároveň navrhuje najefektívnejšie postupy boja proti tomuto problému, ktoré boli úspešne uplatnené v zahraničí.

  Abstract/Summary:

  Article deals with the issue of manipulation of sports events, actual problems and efforts how to deal with this negative phenomenon. It describes also results of UEFA Research Grant Programme and provides suggestions of other ways how to effectively combat the problem thanks lessons learned from international best practices.


  ÚVOD

  Negatívny fenomén manipulácie športových podujatí sa pravidelne vyskytuje v článkoch novín z celého sveta. Aj preto sa čoraz viac upriamuje pozornosť na riešenie tohto problému a na spoločný postup pri riešení, ako napríklad podpisom a následným uplatňovaním Dohovoru Rady Európy o boji proti manipulácii športových podujatí prijatým v roku 2014. Poznatky z praxe ukazujú, že sa stále viac do manipulácie zápasov zapájajú členovia mafie a profit z nich vnímajú ako dôležitú časť svojich nelegálne získaných príjmov. Pôsobenie mafie v tejto oblasti je zapríčinené viacerými faktormi – veľké zisky, nízke riziko odhalenia a nízke tresty v porovnaní z ich doterajšími trestnými činnosťami – ako napríklad predaj a pašovanie drog a zbraní. Aj z tohto dôvodu si najmä v Európe začíname uvedomovať vážnosť tohto problému a preto sme na túto problematiku zamerali aj našu výskumnú činnosť v rámci výskumného projektu pre UEFA, kde sme skúmali efektívnosť prostriedkov boja proti match-fixingu v členských krajinách a jej výsledky vám odprezentujeme v tomto článku.

  SÚČASNÉ TRENDY

  Na základe našej výskumnej činnosti sa nám podarilo zistiť, že určité trendy vývoja v tejto oblasti sú rovnaké vo všetkých krajinách. Dávno je známa nepríjemná skutočnosť, že žiadna krajina, šport ani súťaž nie je imúnna voči manipulácii. Aj v krajinách, v ktorých v rámci spoločnosti korupcia takmer nie je, sa vyskytujú prípady manipulácie zápasov. Ako už bolo spomenuté v úvode, mafia preniká do sveta športu a využíva ho najmä na manipulácie zápasov a s tým spojené napríklad pranie špinavých peňazí.

  Metódy manipulátorov sú čoraz sofistikovanejšie, a tak ako pri iných trestných činoch, hľadajú príležitosť manipulácie pri čo najmenšom riziku pracovať s čo najväčším ziskom. Z toho dôvodu sa snažia manipulovať čoraz častejšie priateľské zápasy, zápasy amatérskych súťaži a zápasy mládežníckych súťaži. Ako reakciu na tieto trendy sme uskutočnili školenie pre tímy najvyššej súťaže do 17 a 19 rokov a plánujeme spraviť školenia aj v 1. lige do 15 rokov.

  Takmer vo všetkých krajinách majú rovnaký problém, a to s ponukami možností stávok, najčastejšie v rámci nelegálnych stávkových prevádzkovateľov. Zástupcovia najmä športových federácii sú proti stávkovaniu na negatívne stávkové možnosti (či bude v zápase penalta, žltá a červená karta, najbližší faul) alebo možnosti, ktoré sú ľahko manipulovateľné (najbližší roh alebo aut) a tiež vidia ako problém stávkovanie na zápasy amatérov a mládeže. Kvôli takýmto stávkovým možnostiam dostávajú pod tlak ľahšie manipulovateľných hráčov a vzniká množstvo pochybností. 

  V niektorých európskych krajinách majú rovnako ako na Slovensku problém s vnímaním korupcie zo strany verejnosti. Existujú 2 extrémne prístupy – prvý z nich je, že korupcia a podplácanie je pevne zakorenené a je súčasťou našej kultúry, a preto sa s tým nedá nič robiť. Druhý je, že za všetko môže korupcia, preto je napríklad za každým pochybením rozhodcu alebo prehrou favorita videná korupcia. Oba prístupy sú pre našu spoločnosť neprípustné a preto sa musíme snažiť toto vnímanie zmeniť.

  PROBLÉMY V PRAXI

  Korupcia v športe rovnako ako v iných oblastiach je veľmi ťažko odhaliteľná, pretože väčšinou z nej majú prospech obe strany a uskutočňuje sa bez svedkov. Pri match-fixingu je veľký problém online priestor a jeho medzinárodná dimenzia, preto napríklad láka ovplyvnenie športových podujatí aj ľudí zo zahraničia, ktorý o slovenskom športe nič nevedia a berú zápasy ako možnosť zárobku. Prostredníctvom online stávok môžu stávkovať na ovplyvnené zápasy v ktorejkoľvek krajine sveta. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležitá medzinárodná spolupráca na všetkých úrovniach, či už na úrovni polície, športových federácií, stávkových spoločností alebo jednotlivých štátov.

  Pozitívne možno hodnotiť, že najvyspelejšie európske štáty a rovnako európske inštitúcie neberú tento problém na ľahkú váhu a snažia sa hľadať cesty ako ho odstrániť. Pravdou ale zostáva, že mnoho krajín si neuvedomuje veľkosť tejto hrozby a nevenuje tomu primeranú pozornosť a s tým spojené financovanie a počet ľudí zaoberajúcich sa touto témou. V minulosti si športové hnutia uvedomili problémy v oblasti dopingu a rasizmu a investovali prostriedky do projektov a kampaní v boji proti týmto negatívnym javom a tieto snahy priniesli výsledky.

  Veľkým problémom v praxi je, že táto téma nepatrí medzi priority polície ani štátnych orgánov a zo športových zväzov je v tejto oblasti aktívny jedine futbalový zväz. Rovnako v oblasti výskumnej existuje veľmi málo odborných materiálov a výskumov. Z toho dôvodu na Slovensku chýba dostatočný počet odborníkov na túto tému, preto by malo byť prioritou vzdelávanie všetkých zúčastnených, od športovcov, cez funkcionárov až po zamestnancov ministerstiev, polície, prokuratúry a sudcov, ktorí sa s touto témou môžu stretávať v praxi. My ako futbalový zväz, sme aj preto začali s prednáškami pre futbalistov najvyššej úrovne, rovnako pre mladých futbalistov, rozhodcov a začali sme tiež so vzdelávaním študentov Akadémie Policajného zboru.

  Prioritou by malo byť určite zapojiť do riešenia problému viac ľudí, ktorí by mali dostatočné znalosti v tejto oblasti.

  Na základe výskumu, ktorý sme robili pre UEFA a tak isto podľa názoru účastníkov rôznych konferencií by mala byť absolútnou prioritou spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov, či už na národnej a rovnako aj na medzinárodnej úrovni.

  Výsledky prieskumu ukázali, že v iných krajinách, rovnako ako na Slovensku, sa pokusy o manipulácie zápasov vyskytujú tak ako v profesionálnom športe, tak isto aj v amatérskom a mládežníckom.

  Manipulátori hľadajú a využívajú čoraz sofistikovanejšie spôsoby na manipulácie zápasov, a s tým je spojené ťažšie odhaľovanie týchto prípadov a potreba rýchlejšej reakcie na tieto trendy.

  Finančné problémy klubov, a s tým spojené nevyplácanie miezd hráčom, prípadne ich nedostatočné finančné ohodnotenie zvyšuje riziko manipulácie, pretože v prípade finančných ťažkostí je pre hráčov veľkým lákadlom prijať peniaze od manipulátorov.Témou, ktorej sa nevenuje takmer žiadna pozornosť a veľký vplyv v tejto oblasti je závislosť športovcov od hazardných hier. Túto oblasť je potrebné do budúcna riešiť najmä z hľadiska prevencie.

  Ochrana whistleblowerov je jedna z oblastí, ktorú v mnohých krajinách považujú za prioritu a všetkým zúčastneným je zrejmé, že pokiaľ chcú získavať väčší počet podnetov od verejnosti, musia si najprv získať ich dôveru a zabezpečiť ich ochranu.

  Všetci zainteresovaní poukazujú na to, že na to aby sa dalo s týmto problémom bojovať je veľmi dôležitá politická podpora a taktiež vytvorený tlak a záujem zo strany verejnosti na hľadanie riešení.

  MOŽNÉ RIEŠENIA UPLATNITEĽNÉ V PODMIENKACH SR   

  V nasledujúcej časti uvediem niektoré z riešení navrhovaných v záveroch nášho projektu pre Európsku futbalovú asociáciu (UEFA). Mnoho problémov by vyriešilo podpísanie a uplatňovanie Dohovoru o manipulácii športových podujatí. Jeho najpodstatnejšou časťou je vytvorenie národnej platformy boja proti match-fixingu, ktorá by sa stala výkonným a iniciatívnym orgánom. Fungovala by ako miesto, kde by sa stretávali všetky zainteresované subjekty a odovzdávali si informácie, rozvíjali spoluprácu a spoločne plánovali aktivity v tejto oblasti. Súčasne by slúžila ako jednotné kontaktné miesto pre spoluprácu so zahraničím.

  Veľmi podstatné pre posun vpred by bolo reálne uznanie existencie tohto problému a na základe toho začať s jeho riešením, pretože niekedy sa ostatné športové zväzy vyjadrujú, že ich sa tento problém netýka, prípadne mu neprikladajú veľký význam.

  Pokračovať v blokovaní nelegálnych stávkových prevádzkovateľov a zamedzeniu ľahko manipulovateľných druhov stávok – táto oblasť má veľký význam z hľadiska prevencie a zároveň by sa odstránil problém spolupráce s nelegálnymi stávkovými kanceláriami pri vyšetrovaní.

  Ďalšou preventívnou možnosťou je trestanie nelegálneho stávkovania hráčov a zaoberať sa konfliktom záujmov na rôznych úrovniach. Vo Francúzsku je napríklad zakázane, aby stávkové spoločnosti boli sponzorom klubu alebo celej súťaže.

  Budovanie dôvery cestou preventívnych opatrení, kampaní, spoluprácami so subjektami a doriešením prípadov manipulácie by napomohlo ochote verejnosti nahlasovať prípady a spolupracovať pri ich vyšetrovaní.

  Momentálny stav a praktické skúsenosti dokazujú potrebu vytvorenia špeciálnej policajnej jednotky, ktorá by sa prioritne zaoberala prípadmi manipulácie športových podujatí, aktívne ich vyhľadávala a mala dostatočné znalosti o praktikách manipulátorov a nebola by to spolupráca s políciou na princípe ad hoc.

  Zaujímavou možnosťou po vzore Dánska by bolo vytvorenie špeciálneho nezávislého súdu pre match-fixing, rovnaké predpisy uplatňované všetkými športovými zväzmi a vytvorenie funkcie všeobecných športových integrity officerov (ľudí bojujúcich s korupciou v športe), ktorí by zastrešovali zväzy, ktoré nemajú vlastných vyšetrovateľov.

  Na medzinárodnej úrovni podporovať aktivity v tejto oblasti a iniciovať napríklad samostatný orgán zaoberajúci sa touto problematikou po vzore WADA v dopingu. V rámci tohto orgánu by mohla byť vytvorená databáza všetkých potrestaných v tejto oblasti po celom svete, takáto databáza v súčasnosti chýba.

  Ďalšie možnosti ako väčší objem financií, počet odborníkov, vzdelávanie a ochrana nahlasovateľov, boli uvedené v predošlej časti.

  ZÁVER

  Základom je uvedomiť si aj v rámci Slovenskej republiky závažnosť tohto problému a začať v tejto oblasti na všetkých úrovniach vyvíjať aktivity a spolupracovať. Základom by malo byť vybudovanie národnej platformy boja proti match-fixingu.

  Našou aktívnou účasťou na medzinárodných konferenciách a spracovaním výskumného projektu sme získali množstvo poznatkov a návrhov riešení, ktoré sa budeme snažiť na území Slovenskej republiky uplatňovať a postupne zaviesť do praxe. Tak isto si uvedomujeme nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce, ktorú plánujeme aj do budúcna rozvíjať. Verím, že tejto téme sa začne venovať viac pozornosti a budú pribúdať odborné príspevky a výskumy, ktoré ju budú ďalej rozvíjať. Rovnako som toho názoru, že táto problematika je natoľko široká a nepreskúmaná, že by si zaslúžila samostatnú konferenciu.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti