Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.12.2018Ing. Ján Letko (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  DIGITIZATION IN SPORT

  Ing. Ján Letko
  vedúci IT oddelenia
  Slovenský futbalový zväz 
  E-mail: jan.letko@futbalsfz.sk


  Kľúčové slová:

  šport, digitalizácia, elektronická služba, komunikácia, zber dát, procesy, verejná prezentácia, výkazníctvo, marketing, obchod, biznis model

  Key words:

  sport, digitization, electronic service, communication, processes, data collection, public presentation, reporting, marketing, business, business model

  Abstrakt:

  Autor poukazuje na to, že tak ako aj v iných odvetviach národného hospodárstva, tak aj v športe, je nevyhnutná digitalizácia, ktorá vytvára pridanú spoločenskú hodnotu tohto odvetvia. Digitalizácia v športe je súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu „online“ komunikáciu pre základné procesy v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát.

  Abstract/Summary:

  The author points out that, as in other sectors of the national economy as well as in sport, digitization is necessary to create an added value for the sector. Digitization in sport is a collection of electronic services that deliver more effective online communication for basic processes in sports organizations with a cataloged collection of necessary data. 


  Pojem „šport“ v sebe zahŕňa veľké množstvo významov. Šport je emócia, kultúra, výchova, životný štýl, práca, ale aj biznis s emóciou fanúšikov a s tým spojené marketingovo-obchodné príležitosti.

  Ako aj v iných odvetviach národného hospodárstva, tak aj v športe, je nevyhnutné zavádzať a udržiavať moderné trendy, ktoré vytvárajú pridanú spoločenskú hodnotu tohto odvetvia. V zavádzaní nových trendov a služieb v tomto odvetví sa dlhodobo nič zásadné neurobilo, a preto nasadenie akýchkoľvek nových, dnes hlavne digitálnych trendov, bude o to náročnejšie nielen na financie, ale aj na ľudské zdroje.

  Prijatím Zákona o športe v roku 2016 sa nepriamo spustila evolúcia v riadení športovej agendy hlavne pre Národné športové zväzy. Zákon o športe predpokladá dobudovanie Informačného systému športu ako základného nástroja pre digitalizáciu služieb štátu. Informačný systém športu má priniesť moderné, efektívne riadenie a komunikáciu nielen s Národnými športovými zväzmi, ale aj ostatnými športovými organizáciami, športovcami a športovými odborníkmi.

  Informačný systém športu je základným registrom v oblasti športových klubov a registrovaných športovcov na ktorom je závislá strategicky dôležitá služba Informačného systému športu v oblasti podpory športu pre všetkých. Športové poukazy pre športujúcu mládež v registrovaných kluboch by sa doručovali elektronicky s automatickým zverejňovaním, na čo boli použité.

  Digitálna „revolúcia“, ktorá sa deje aj v iných oblastiach národného hospodárstva, inak známa pod pojmom „Industry 4.0“, sa bytostne týka aj športu vo všetkých oblastiach.

  Informačný systém športu však nevyrieši problémy športových organizácií ako sú národné športové zväzy alebo kluby, poprípade športových odborníkov v jednotlivých športoch, pri riadení ich dennej agendy smerom do vnútra športových organizácií.

  ČO JE TO DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE

  Pod „digitalizáciou v športe“ treba v prvom rade vidieť súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu „online“ komunikáciu pre základné procesy v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát. Bez digitalizácie nie je možné efektívne tvoriť nové biznis modely, a tým zabezpečiť trvalý rozvoj tohto nevýrobného odvetvia národného hospodárstva.

  V žiadnom prípade to nie sú iba registre fyzických a právnických osôb, prerobenie papierových žiadostí do elektronickej podoby alebo spracovanie základného výsledkového servisu.

  Požiadavky, služby pre športové organizácie, členov športových organizácií, fanúšikov a verejnosť, ale aj Biznis partnerov, je možné rozdeliť do štyroch základných skupín. 

  A.    Primárne požiadavky, služby:

  • registre matrík - fyzické osoby, právnické osoby, profily osôb, licencie a kvalifikácie, pracovné pomery, príslušnosti k organizáciám,
  • procesy - registrácie, prestupy, hosťovania,
  • súťaže - riadenie a výsledkový servis aj pre mládež, nielen najvyššie súťaže,
  • manažment tréningovej činnosti - akadémie a útvary talentovanej mládeže,
  • agenda práce komisií - podnety, uznesenia,
  • archivácia a zverejňovanie - dotácie a príspevky z verejných zdrojov,
  • ekonomika - poplatky, pokuty, fakturácia,
  • disciplinárne opatrenia - poplatky, pokuty, reštrikčné opatrenia.

  B.    Sekundárne požiadavky, služby:

  • videoarchív - nielen súťaží,
  • organizácia podujatí - ticketing, školenia,
  • kalendáre udalostí - súťaží, školení,
  • testovanie a vzdelávanie - športových odborníkov, verejnosti,
  • hlasovanie, aj PerRollam.

  C.    Samostatnou kapitolou sú služby verejnosti, fanúšikom:

  • web stránka, portál s výsledkovým a informačným servisom
  • eshop, multishop,
  • newsletter,
  • mobilná aplikácia,
  • …...

  D.    Poslednou, ale dnes veľmi dôležitou skupinou služieb, sú služby Biznis partnerom (Platinovým partnerom, oficiálnym dodávateľom, mediálnym partnerom a podobne).

  Efektívny športový marketing sa dnes robí takmer výhradne v „digital“ marketingu. Služby pre Biznis partnerov sú však priamo závislé od stupňa „digitalizácie“ športovej organizácie, či sa už bavíme o národnom športovom zväze, klube alebo športovcovi jednotlivcovi.

  AKO NA TO A ČO TO BUDE STÁŤ

  Na otázku „ako na to“ je relatívne jednoduchá odpoveď. Treba si spraviť komplexný audit všetkých požiadaviek a procesov ako vo vnútri organizácii, tak aj smerom von. Následne je potrebné navrhnúť správne nové procesy, nakoľko elektronizácia prináša úplne nové možnosti riešenia požiadaviek a procesov. Posledný krok je vybrať k novým procesom správnu technologickú platformu a správne prestaviť, poprípade doplniť, ľudské zdroje.

  Otázka „čo to bude stáť?“ nie je vôbec správna, zaznieva väčšinou ako prvá a neexistuje na ňu v žiadnom prípade jasná a správna odpoveď. Digitalizácia a prechod na digitálne služby znamená úplnú zmenu myslenia v oblasti riadenia a rozvoja športovej agendy. Taktiež je to prechod, ako pri všetkých iných službách, na pravidelný investičný a prevádzkový rozpočet s projektovým riadením rozvoja na minimálne ročnej báze s krátkodobými a dlhodobými cieľmi.

  Z viacerých štúdií vyplynulo, že minimálna ročná investícia do digitalizácie a zefektívňovania procesov by nemala byť menšia ako 3-5% ročného rozpočtu organizácie inak hrozí, že všetky investície do digitalizácie sa stanú čistou stratou v priebehu najbližších 4-5 rokov z dôvodu technologického dlhu, alebo zastaveniu vývoja a rozvoja v oblasti digitálnych služieb.

  ČO DIGITALIZÁCIA REÁLNE PRINESIE

  Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že digitalizácia a zavádzanie nových digitálnych služieb rozšíri zásadným spôsobom charakter organizácie z „riadiaceho orgánu“ aj na „servisnú organizáciu“ pre svojich členov „zákazníkov“.

  V prvom rade digitalizácia prinesie služby dostupné 24 hodín, čo sa dnes považuje takmer za samozrejmosť. Vzhľadom na úroveň digitalizácie procesov v spojení s efektívnym nastavením interných ľudských zdrojov organizácii digitalizácia prinesie:

  • zníženie administratívnej agendy,
  • zníženie nákladov na prevádzku (archiváciu),
  • automatizáciu športovo-technických, exekutívnych a účtovných procesov,
  • kontroling noriem a finančnej disciplíny,
  • zvýšenie dôveryhodnosti organizácie vzhľadom na online výkazníctvo,
  • zvýšenie obchodnej a spoločenskej hodnoty organizácie,
  • transparentné prostredie a osobnú zodpovednosť,
  • online výsledkový a informačný servis,
  • nové komunikačné služby,
  • nové marketingové a obchodné služby,
  • nových partnerov a s tým spojenú vyššiu monetizáciu organizácie, športu.

  Digitalizácia slovenského futbalu:

  tabulka_magoff_digitalizacia

  tabulka_2

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti