Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DODATKOVÝ PROTOKOL k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve (otvorený na podpis v Štrasburgu; 15.3.1978) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 83/1997 Z.z.

              Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. marca 1978 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve zo 7. júna 1968. V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný 3. novembra 1995 v Štrasburgu.

              S prijatím dodatkového protokolu vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 8. augusta 1995 č. 590. Listina o prijatí bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 5. decembra 1996.

              Dodatkový protokol nadobudol platnosť 31. augusta 1979 na základe článku 7 ods. 1. Vo vzťahu k Slovenskej republike nadobudol platnosť 6. marca 1997 na základe článku 7 ods. 2.

              Slovenská republika urobila pri podpise dodatkového protokolu vyhlásenie tohto znenia:

              "Slovenská republika podľa článku 5 ods. 1 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve vyhlasuje, že bude viazaná iba I. hlavou tohto dodatkového protokolu.

  Slovenská republika súčasne na odosielanie žiadostí podľa I. hlavy určuje okrem Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako odosielajúci orgán podľa článku 2 ods. 2 Európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve aj

  Generálnu prokuratúru
  Slovenskej republiky,
  Župné námestie 13,
  812 85 Bratislava."

              Slovenský preklad dodatkového protokolu sa vyhlasuje súčasne.


  DODATKOVÝ PROTOKOL
  k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve

              Členské štáty Rady Európy, signatári tohto protokolu,

              majúc na zreteli ustanovenia Európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve, ktorý bol otvorený na podpis v Londýne 7. júna 1968 (ďalej len "dohovor"),

              berúc do úvahy, že je žiaduce rozšíriť systém medzinárodnej vzájomnej spolupráce založenej týmto dohovorom na oblasť trestného práva a procesu prostredníctvom multilaterálneho rámca otvoreného zmluvným stranám dohovoru,

              berúc do úvahy, že v snahe odstrániť ekonomické prekážky pri súdnych konaniach a ekonomicky slabším osobám umožniť ľahší výkon ich práv v členských štátoch je tiež žiaduce, aby sa systém založený dohovorom rozšíril na oblasť právnej pomoci a poradenstva v civilných a obchodných veciach,

              poznamenávajúc, že článok 1 ods. 2 dohovoru umožňuje, aby sa dve zmluvné strany alebo niekoľko zmluvných strán navzájom dohodli na rozšírení použitia tohto dohovoru aj na iné oblasti, než sa uvádzajú v dohovore,

              poznamenávajúc, že článok 3 ods. 3 dohovoru umožňuje, aby sa dve zmluvné strany alebo niekoľko zmluvných strán navzájom dohodli na rozšírení dohovoru o žiadosti iných orgánov než justičných,

              dohodli sa takto:

  I. HLAVA (článok 1 - 2)

  Článok 1

             Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom v súlade s ustanoveniami dohovoru informácie o ich hmotnom a procesnom práve a systéme súdnictva v trestnej oblasti vrátane orgánov prokuratúry, ako aj o práve týkajúcom sa výkonu trestu. Tento záväzok sa vzťahuje na všetky konania týkajúce sa činov, ktorých stíhanie v čase podania žiadosti o informácie bolo v právomoci justičných orgánov dožadujúceho štátu.

   

  Článok 2

            Žiadosť o informácie na otázky z oblasti uvedenej v článku 1
  a) môže podávať nielen súd, ale aj akýkoľvek justičný orgán majúci právomoc stíhať činy alebo vykonávať tresty, ktoré boli právoplatne a vykonateľne uložené, a
  b) môžu sa podávať nielen v tých prípadoch, v ktorých sa konanie už skutočne začalo, ale aj v prípadoch, keď sa konanie iba predpokladá.

  II. HLAVA (článok 3 - 4)

  Článok 3

              Zmluvné strany sa v rámci záväzkov obsiahnutých v článku 1 ods. 1 dohovoru dohodli, že žiadosti o informácie
  a) môžu podávať nielen súdy, ale aj akýkoľvek orgán alebo osoby činné v rámci oficiálneho systému právnej pomoci alebo právneho poradenstva v mene ekonomicky slabších osôb,
  b) môžu sa podávať nielen v tých prípadoch, v ktorých sa konanie už skutočne začalo, ale aj v prípadoch, keď sa konanie iba predpokladá.

  Článok 4

              1. Každá zmluvná strana, ktorá zatiaľ nezriadila alebo neurčila jeden alebo viac orgánov ako odosielajúci orgán v zmysle článku 2 ods. 2 dohovoru, zriadi alebo určí taký orgán alebo orgány pre potreby odosielania akejkoľvek žiadosti o informáciu v súlade s článkom 3 tohto protokolu príslušnému cudziemu prijímajúcemu orgánu.
              2. Každá zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy meno a adresu odosielajúceho orgánu alebo orgánov zriadených alebo určených v súlade s predchádzajúcim odsekom.

  III. HLAVA (článok 5 - 11)

  Článok 5

              1. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásiť, že bude viazaný len I. hlavou alebo II. hlavou tohto protokolu.
              2. Každý štát, ktorý urobil také vyhlásenie, môže kedykoľvek neskôr oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy vyhlásiť, že bude viazaný ustanoveniami I. hlavy aj II. hlavy. Také oznámenie nadobudne platnosť dňom doručenia.
              3. Každá zmluvná strana, ktorá je viazaná ustanoveniami tak I. hlavy, ako aj II. hlavy, môže oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy vyhlásiť, že bude viazaná len I. hlavou alebo len II. hlavou. Také oznámenie nadobudne platnosť šesť mesiacov po dni doručenia tohto oznámenia.
              4. Ustanovenia I. hlavy alebo II. hlavy možno použiť iba vo vzájomnom vzťahu medzi zmluvnými štátmi, ktoré sú viazané tou istou hlavou.

  Článok 6

              1. Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, signatárom dohovoru, ktoré sa môžu stať jeho zmluvnými štátmi
  a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia,
  b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia a následnou ratifikáciou, prijatím alebo schválením.
              2. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
              3. Členský štát Rady Európy nesmie tento protokol podpísať bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, ani ho ratifikovať, prijať alebo schváliť, ak súčasne alebo predtým neratifikoval alebo neprijal dohovor.

  Článok 7

              1. Tento protokol nadobudne platnosť tri mesiace po dni, keď sa tri členské štáty Rady Európy stali zmluvnými stranami tohto protokolu v súlade s ustanoveniami článku 6.
              2. Vo vzťahu ku každému členskému štátu, ktorý následne podpíše protokol bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo ktorý ho ratifikuje, prijme alebo schváli, nadobudne protokol platnosť tri mesiace po dni podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení.

  Článok 8

              1. Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu môže Výbor ministrov Rady Európy vyzvať každý štát, ktorý pristúpil alebo bol vyzvaný, aby pristúpil k dohovoru, na pristúpenie k tomuto protokolu.
              2. Pristúpenie sa uskutoční uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy a nadobudne platnosť tri mesiace po dni jej uloženia.

  Článok 9

              1. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo pristúpení označiť územie alebo územia, ktorých sa tento protokol bude týkať.
              2. Každá zmluvná strana môže pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť územnú pôsobnosť tohto protokolu na ktorékoľvek iné územie označené vo vyhlásení, za ktorého zahraničné vzťahy je zodpovedná alebo z ktorého poverenia je oprávnená konať.
              3. Akékoľvek vyhlásenie vyhotovené podľa predchádzajúceho odseku možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému v takom vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Také odvolanie sa stane účinným šesť mesiacov po dni doručenia oznámenia generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  Článok 10

              1. Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
              2. Vypovedanie sa stane účinným šesť mesiacov po dni doručenia oznámenia generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
              3. Vypovedanie dohovoru bude automaticky zahŕňať vypovedanie tohto protokolu.

  Článok 11

              Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a každému štátu, ktorý pristúpil k dohovoru,
  a) každý podpis bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia,
  b) každý podpis s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia,
  c) každé uloženie ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení,
  d) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s jeho článkom 7,
  e) každé oznámenie prijaté v súlade s ustanoveniami článku 4,
  f) každé vyhlásenie alebo oznámenie prijaté v súlade s ustanoveniami článku 5,
  g) každé vyhlásenie prijaté v súlade s ustanoveniami článku 9 a každé odvolanie každého takého vyhlásenia,
  h) každé oznámenie prijaté v súlade s ustanoveniami článku 10 a dátum, keď sa vypovedanie stane účinným.
              Na dôkaz toho dolupodpísaní, ktorí na to boli náležite splnomocnení, podpísali tento protokol.
              Dané v Štrasburgu 15. marca 1978 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú autentické, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému signatárskemu štátu a pristupujúcemu štátu.

  PRÍL.
  (Text DODATKOVÉHO PROTOKOLU k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve v anglickom jazyku)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti