Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (7.12.2009): Návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o doplnení zákona č. 301/2005 Z. z Trestný poriadok  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.12.2009Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o doplnení zákona č. 301/2005 Z. z Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorým sa nahrádza a ruší súčasne platný zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze (EZR) v znení neskorších predpisov, ktorým Slovenská republika transponovala do svojho právneho poriadku Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi.

  Po štvorročnom aplikovaní zákona č. 403/2004 Z. z. v praxi sa ukázala potreba vykonania viacerých zmien v tomto zákona, pričom do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novelizácie zákona ešte v júli 2008. Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania, ktoré prebehlo k návrhu novely zákona, ako aj na základe záverov a odporúčaní hodnotiacej správy Rady Európskej únie o Slovenskej republike, zohľadňujúc pritom rozsah a význam navrhovaných zmien, ministerstvo spravodlivosti dospelo k záveru, že bude účelnejšie pripraviť ucelený návrh nového zákona.

  Predkladaný návrh nového zákona o EZR vychádza z výsledkov medzirezortného pripomienkového konania k pôvodnému návrhu na novelizáciu platného zákona o EZR, ako aj zo záverov a odporúčaní hodnotiacej správy Rady EÚ, keď zohľadňuje jej požiadavky. Návrh zákona v neposlednom rade transponuje ustanovenia rámcového rozhodnutia, ktoré neboli transponované v rámci súčasne platného zákona v dostatočnom rozsahu.

  Prehľad zmien navrhovaného zákona:
 • nová systematika v rámci jednotlivých častí zákona, ktorá má slúžiť k lepšej orientácií zákonných pravidiel v rámci konania o európskom zatýkacom rozkaze s prihliadnutím na reálny priebeh konania o európskom zatýkacom rozkaze v praxi,

 • spresňuje vymedzenie základných inštitútov a postupov platného zákona č. 403/2004 Z. z., z ktorého vychádza,

 • z procesnoprávneho hľadiska návrh zákona zavádza inštitút predbežnej a vydávacej väzby inšpirovanej znením ustanovení Trestného poriadku týkajúcich sa extradičného konania na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu, nakoľko súčasná právna úprava väzby bola vyhodnotená ako nevyhovujúca.

 • Navrhovaný zákon nepriamo novelizuje ustanovenia Trestného poriadku, ktorý umožňuje riešiť  osobitosti justičnej spolupráce v trestných veciach v Európskej únii prostredníctvom osobitných zákonných úprav, a tým obmedziť počet zmien platného Trestného poriadku.

  Účinnosť zákona sa navrhuje 1. septembra 2010.

  Návrh zákona bol predložený v skrátenom legislatívnom konaní, a to vzhľadom na naliehavosť jeho legislatívneho prerokovania súvisiacu s vyhodnotením zapracovania odporúčaní Rady EÚ vyplývajúcich z hodnotiacej správy o Slovenskej republike (čl. 9 ods. 7 Legislatívnych pravidiel; transpozičný deficit). V medzirezortnom pripomienkovom konaní nebola vznesená ani jedna pripomienka.

  Podľa vyjadrenia predkladateľa návrhu:
 • návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie,

 • návrh zákona nemá dopady na verejné financie; návrh zákona nebude mať ekonomický ani environmentálny vplyv, ani vplyv na  zamestnanosť a podnikateľské prostredie nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti

 • Právna úprava predmetnej problematiky v práve Európskej únie:

 • primárne právo:
  čl. 30 a 31 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C321E, 29. 12. 2006). 

 • sekundárne právo:
  Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (2002/584/SVV) (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1 – 20) 

 • súdne rozhodnutia európskych súdov:
  rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 3. mája 2007 vo veci C-303/05 Advocaten voor de Wereld (Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007, s. 3);
  rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 17. júla 2008 vo veci C-66/08 Szymon Kozłowski (Ú. v. EÚ C 223, 30.08.2008 s.18);
  rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. augusta 2008 vo veci C-296/08 Santesteban Goicoechea (Ú. v. EÚ C 260 z 11.10.2008 s.4);
  rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 1. decembra 2008 vo veci C-388/08 Leymann a Pustovarov (Ú. v. EÚ C 44 z 21.02.2009 s.23).

 • Materiál k predkladanému návrhu zákona je dostupný na stránke: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=40&langEID=1

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti