Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ZMLUVA medzi SR a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Varšava; 25.3.1997) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 28/1998 Z.z.

         Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. marca 1997 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959.

         Zmluva nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny, t.j. 1. februára 1998.

         Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 635 z 24. júna 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 5. septembra 1997.


  ZMLUVA
  medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou 
  o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959

  Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len "zmluvné strany")

         v záujme doplnenia ustanovení Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach uzavretého v Štrasburgu 20. apríla 1959 (ďalej len "Dohovor") a Dodatkového protokolu k tomuto dohovoru prijatého v Štrasburgu 17. marca 1978 (ďalej len "Protokol")

         a v snahe uľahčiť vykonávanie v nich obsiahnutých zásad vo vzájomných vzťahoch rozhodli sa uzavrieť túto zmluvu

         a dohodli sa takto:

  Článok I (k článku 1 Dohovoru)

  Právna pomoc sa poskytuje vo všetkých veciach, ak ide o činy, ktorých potrestanie v čase, keď sa žiada o právnu pomoc, patrí do právomoci súdu dožadujúcej zmluvnej strany a na území dožiadanej zmluvnej strany patrí do právomoci súdov alebo iných orgánov.

  Článok II (k článku 1 Dohovoru v spojení s článkom 3 Protokolu)

  Dohovor a táto zmluva sa použijú aj
  a) vo veciach milostí,
  b) v konaniach o nárokoch na odškodnenie za neoprávnené zadržanie, väzbu alebo výkon trestu.

  Článok III (k článku 2 Dohovoru v spojení s článkom 1 Protokolu)

  (1) Právna pomoc podľa článku I sa poskytuje aj pri konaniach o činoch, ktorými sa porušili daňové, colné, devízové alebo monopolné predpisy. Právna pomoc sa nesmie odmietnuť iba z dôvodu, že právo dožiadanej zmluvnej strany nepozná rovnaké poplatky alebo dane alebo neupravuje tým istým spôsobom poplatky, dane, clá a devízové povinnosti ako právo dožadujúcej zmluvnej strany.

  (2) Fiskálnymi trestnými činmi sú aj trestné činy spočívajúce v porušení predpisov týkajúcich sa hospodárenia s tovarom alebo zahraničného obchodu.

  (3) Povinnosť dodržiavať tajomstvo vo fiskálnych veciach uvedených v odsekoch 1 a 2, ktorá vyplýva z právnych predpisov zmluvných strán, nebráni poskytnutiu právnej pomoci podľa tohto článku. Okolnosti alebo skutočnosti, s ktorými sa oboznámia dožadujúce alebo dožiadané orgány zmluvných strán v súvislosti s dožiadaním o právnu pomoc, podliehajú povinnosti dodržiavať tajomstvo vo fiskálnych veciach.

  Článok IV (k článku 3 Dohovoru)

  (1) Veci pochádzajúce z konania, za ktoré hrozí uloženie trestu, alebo veci získané takýmto konaním sa budú odovzdávať s cieľom vydať ich poškodenému, ak
  a) ich dožiadaná zmluvná strana nepotrebuje ako dôkazné predmety v konaní začatom pred súdom alebo pred iným orgánom alebo
  b) nepodliehajú zabaveniu alebo prepadnutiu v dožiadanej zmluvnej strane, alebo
  c) na ne neuplatňujú právo tretie osoby.

  (2) Ak sa dožiadaná zmluvná strana vzdala vrátenia vecí, neuplatní pri ich odovzdaní prostriedky zabezpečenia záväzkov vo vzťahu k týmto veciam na účel úhrady ciel, daní alebo iných poplatkov tohto druhu okrem prípadov, keď vlastník odovzdaných vecí, ktorý bol trestným činom poškodený, sám príslušný poplatok dlhuje.

  Článok V (k článku 4 Dohovoru)

  (1) Zástupcom orgánov činných v trestnom konaní, ako aj iným účastníkom a ich právnym zástupcom sa na základe dožiadania povolí prítomnosť pri vykonávaní úkonov právnej pomoci na území dožiadanej zmluvnej strany. Môžu dávať podnety na dopĺňajúce otázky alebo opatrenia. Článok 12 Dohovoru sa použije primerane.

  (2) Účasť zástupcov orgánov druhej zmluvnej strany podľa odseku 1 si v Slovenskej republike vyžaduje súhlas Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ak je konanie v štádiu pred podaním obžaloby, a po podaní obžaloby súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v Poľskej republike súhlas Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky. Článok 2 písmeno b) Dohovoru sa použije primerane.

  Článok VI (k článku 6 Dohovoru)

  Vzdať sa vrátenia vecí alebo listín uvedených v článku 3 odsek 1 Dohovoru nie je v nijakom prípade možné, ak s tým nesúhlasia tretie osoby, ktoré si na ne uplatňujú práva.

  Článok VII (k článku 10 Dohovoru)

  Článok 10 odsek 2 Dohovoru sa použije na všetky prípady predvolania svedka alebo znalca. Tieto osoby môžu samy žiadať o preddavok podľa článku 10 ods. 3 Dohovoru.

  Článok VIII

  (1) Ak dožiadaná zmluvná strana povolí, aby bola pri vybavovaní dožiadania o právnu pomoc prítomná osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území dožadujúcej zmluvnej strany, musí túto osobu držať vo väzbe po celý čas jej pobytu na svojom území a po vykonaní úkonu právnej pomoci ju okamžite vrátiť späť dožadujúcej zmluvnej strane, ak tá nepožiadala o jej prepustenie.

  (2) Ak tretí štát povolí, aby bola pri vybavovaní dožiadania prítomná osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území jednej zo zmluvných strán, pre prevoz takejto osoby územím druhej zmluvnej strany platia ustanovenia článku 11 odsekov 2 a 3 Dohovoru.

  (3) Ustanovenia článku 12 Dohovoru sa primerane použijú na prípady uvedené v predchádzajúcich odsekoch 1 a 2.

  Článok IX (k článku 13 Dohovoru)

  Dožiadaná zmluvná strana zašle informácie z registra trestov vyžiadané policajnými orgánmi druhej zmluvnej strany na účel trestného konania v rovnakom rozsahu, v akom by ich v podobných prípadoch mohli získať jej vlastné policajné orgány.

  Článok X (k článku 14 Dohovoru)

  (1) V dožiadaní o doručenie sa spolu s údajmi o predmete a účele dožiadania označí aj druh doručovanej písomnosti a postavenie adresáta v konaní.

  (2) K dožiadaniu o vykonanie prehliadky alebo o odňatie dôkazných vecí alebo listín sa pripojí potvrdenie príslušného justičného orgánu o tom, že boli splnené predpoklady na vykonanie tohto opatrenia ustanovené právnym poriadkom dožadujúcej zmluvnej strany.

  (3) Na dožiadanie o odňatie veci s cieľom vydať ju poškodenému sa použije odsek 2 primerane.

  (4) Justičné orgány zmluvných strán môžu na vykonávanie tejto zmluvy používať dvojjazyčné tlačivá.

  Článok XI (k článku 15 Dohovoru)

  (1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, môžu sa justičné orgány oboch zmluvných strán stýkať priamo. Tým nie je vylúčená možnosť sprostredkovania cestou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na jednej strane a Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky na druhej strane.

  (2) Dožiadania o odovzdanie alebo o prevoz osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody sa zasielajú prostredníctvom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na jednej strane a Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky na druhej strane.

  (3) Žiadosti uvedené v článku IX tejto zmluvy sa zasielajú prostredníctvom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na jednej strane a Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky na druhej strane a rovnakou cestou sa na ne odpovedá. V prípade nebezpečenstva omeškania je prípustný priamy styk medzi policajnými orgánmi a príslušnými orgánmi registra trestov.

  Článok XII (k článku 16 Dohovoru)

  (1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, preklady žiadostí ani pripájaných podkladov sa nevyžadujú.

  (2) K doručovaným písomnostiam sa pripojí preklad do úradného jazyka dožiadanej zmluvnej strany. Preklad vyhotoví súdny tlmočník vymenovaný na území jednej zo zmluvných strán. Overenie podpisu tlmočníka sa nevyžaduje.

  (3) Ak doručovaná písomnosť nie je opatrená prekladom do úradného jazyka dožiadanej zmluvnej strany, dožiadaný orgán sa obmedzí na to, že zariadi doručenie odovzdaním písomnosti príjemcovi, ak je ten ochotný ju prijať.

  Článok XIII (k článku 20 Dohovoru)

  Náklady vzniknuté v dôsledku použitia článkov IV a VIII tejto zmluvy hradí dožadujúca zmluvná strana.

  Článok XIV (k článku 21 Dohovoru)

  (1) Na základe trestného oznámenia jednej zmluvnej strany zaslaného podľa článku 21 Dohovoru začnú príslušné orgány druhej zmluvnej strany trestné konanie v rozsahu právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany.

  (2) Písomný styk podľa článku 21 Dohovoru sa uskutočňuje medzi krajskými prokuratúrami Slovenskej republiky na jednej strane a vojvodskými (krajskými) prokuratúrami Poľskej republiky na druhej strane.

  (3) Trestné činy spáchané v doprave sa v dožiadanej zmluvnej strane posudzujú podľa dopravných predpisov platných na mieste činu.

  (4) Žiadosť alebo súhlas poškodeného potrebné na začatie trestného konania, ktoré existujú na území dožadujúcej zmluvnej strany, majú účinky aj na území dožiadanej zmluvnej strany. Žiadosť alebo súhlas poškodeného potrebné na začatie trestného konania podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany možno predložiť dodatočne v lehote, ktorú určí príslušný orgán tejto zmluvnej strany.

  (5) Oznámenie bude obsahovať stručný opis skutkového stavu veci, ako aj čo najpresnejšie údaje o obvinenej osobe, jej štátnom občianstve a mieste jej bydliska alebo pobytu. Jeho prílohou bude
  a) originál, overený odpis alebo kópia spisov, ako aj prípadné iné dôkazy,
  b) znenie trestnoprávnych ustanovení dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú činu, a v prípadoch uvedených v odseku 3 aj znenie dopravných predpisov platných na mieste činu,
  c) žiadosť alebo súhlas poškodeného, ak sú potrebné na začatie trestného konania.

  (6) Ak si to dožadujúca zmluvná strana vyhradila pri zaslaní trestného oznámenia, originály spisov a dôkazy zaslané v súlade s predchádzajúcim odsekom 5 písmenom a) sa vrátia tejto zmluvnej strane, len čo to bude možné. Práva oboch zmluvných strán alebo tretích osôb na zaslané veci zostávajú nedotknuté.

  Článok XV (k článku 21 Dohovoru)

  Po začatí trestného konania v dožiadanej zmluvnej strane justičné orgány dožadujúcej zmluvnej strany upustia od stíhania alebo od výkonu rozhodnutia proti obvinenej osobe za oznámený čin, ak
  a) uložený trest bol vykonaný alebo jeho výkon bol odložený alebo premlčaný, alebo
  b) obvinený bol právoplatne oslobodený, alebo konanie bolo právoplatne zastavené pre okolnosti vylučujúce trestné stíhanie.

  Článok XVI (k článku 22 Dohovoru v spojení s článkom 4 Protokolu)

  (1) Informácie o odsúdeniach sa budú vymieňať najmenej raz za šesť mesiacov medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Poľskej republiky.

  (2) Zmluvná strana, ktorá zaslala informáciu podľa článku 22 Dohovoru, na žiadosť druhej zmluvnej strany poskytne odpis príslušného rozsudku alebo opatrenia. Písomný styk sa uskutočňuje medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Poľskej republiky.

  Článok XVII (k článku 24 Dohovoru)

  V zmysle Dohovoru sú justičnými orgánmi súdy a prokuratúry oboch zmluvných strán.

  Článok XVIII (k článku 29 Dohovoru)

  Ak jedna zo zmluvných strán Dohovor vypovie, výpoveď nadobudne účinnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou po uplynutí dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní Generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  Článok XIX

  (1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave.

  (2) Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

  (3) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Vypovedať ju môže každá zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť zmluvy skončí uplynutím jedného roku odo dňa doručenia oznámenia o jej vypovedaní. Platnosť zmluvy zanikne aj bez vypovedania dňom, keď sa skončí platnosť Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959.

  Dané vo Varšave 25. marca 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

  Za Slovenskú republiku:
  Jozef Liščák v.r.

  Za Poľskú republiku:
  Leszek Kubicki v.r.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti