Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

VYKONÁVACÍ PROTOKOL k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE 
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 356/2009 Z.z.

        Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júna 2009 bol v Prahe podpísaný Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie č. 184/1995 Z.z.).

        Dňom nadobudnutia platnosti tohto Vykonávacieho protokolu bol v súlade s článkom 6 zrušený Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie č. 65/1996 Z.z.).

        Vykonávací protokol nadobudol platnosť 11. júna 2009 v súlade s článkom 7.


  VYKONÁVACÍ PROTOKOL
  k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
  o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

  Generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky sa dohodli podľa článku 7 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov na tomto vykonávacom protokole:

  Článok 1

  1. Dožiadanie o poskytnutie údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (ďalej len "dožiadanie") a jeho vybavenie sa uskutočňuje v elektronickej forme.

  2. Dožiadaná strana poskytne dožadujúcej strane všetky požadované údaje najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď prijala elektronické dožiadanie.

  Článok 2

  Dožiadanie musí obsahovať

  a) identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,

  b) identifikačné údaje zamestnanca dožadujúcej strany, ktorý zaslal dožiadanie,

  c) dátum a čas zaslania dožiadania.

  Článok 3

  Vybavenie dožiadania musí obsahovať

  a) identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,

  b) v prípade negatívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie text "Nemá záznam v registri trestov",

  c) v prípade pozitívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie počet právoplatných odsúdení a ich plné znenie vo forme odpisu registra trestov,

  d) identifikačné údaje zamestnanca dožiadanej strany, ktorý dožiadanie vybavil,

  e) dátum a čas vybavenia dožiadania.

  Článok 4

  1. Dožiadanie a jeho vybavenie podľa článkov 1 až 3 zabezpečuje v Slovenskej republike Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a v Českej republike Register trestov so sídlom v Prahe.

  2. Riaditeľ Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a riaditeľ Registra trestov so sídlom v Prahe (ďalej len "riaditelia registrov trestov") sú oprávnení prijímať spoločné organizačné a technické opatrenia na účely operatívnej a hospodárnej výmeny údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov.

  3. V mimoriadnych prípadoch hodných osobitného zreteľa, po dohode riaditeľov registrov trestov sa môže výmena údajov uskutočniť v papierovej forme.

  4. Ak sa riaditelia registrov trestov nedohodnú na vykonaní spoločných opatrení, požiadajú, aby sa o nich dohodol generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

  Článok 5

  Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Register trestov so sídlom v Prahe si navzájom nevymieňajú originály trestných listov; ak vznikne potreba ich predloženia príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo potreba overenia správnosti vybaveného elektronického dožiadania, každá zo strán sa zaväzuje doručiť na požiadanie dožadujúcej strane kópiu trestného listu opatrenú odtlačkom pečiatky s textom "Kópia originálu trestného listu podľa medzinárodnej zmluvy" do troch pracovných dní.

  Článok 6

  Zrušuje sa Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov podpísaný v Prahe 18. decembra 1995.

  Článok 7

  Tento vykonávací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.

  Dané v Prahe 11. júna 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

  Za generálneho prokurátora Slovenskej republiky:
  Ctibor Košťál v.r. 

  Za Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky:
  Marek Görges v.r. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti