Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Legislatívny proces (1.2.2010): Návrh novely zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.02.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ministerstvo spravodlivosti SR iniciatívne vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Predmetná novela Trestného zákona bola odoslaná na rokovanie vlády SR a vláda bude o nej rokovať dňa 3.2.2010.

  Cieľom navrhovanej novely Trestného zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky právnu zodpovednosť právnických osôb a zabezpečiť ich sankcionovanie prostredníctvom Trestného zákona, ak v súvislosti s ich činnosťou došlo ku spáchaniu trestného činu za podmienok stanovených Trestným zákonom. Ako sa uvádza v dôvodovej správe „hlavným účelom zavádzania právnej zodpovednosti právnických osôb je vyhnúť sa stavu, že nikto nebude postihnutý, ak nedôjde k postihnutiu páchateľa (fyzickej osoby), ak ho nie je možné v dôsledku zložitých štruktúr a nejednoznačných procesov riadenia v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách zistiť.“

  V zmysle dôvodovej správy k navrhovanému zákonu sa predpokladá zavedenie tzv. nepravej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, kde „formálno-právne trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb síce nie je vyjadrená a trestne zodpovedné sú aj naďalej len fyzické osoby (konajúce v menej právnickej osoby), ale zákon súčasne umožňuje právnickým osobám v trestnom konaní uložiť niektoré trestnoprávne sankcie, ktoré nie sú definované ako tresty (obdobná úprava je napr. v Španielsku). V tomto prípade ide o tzv. vedľajšie dôsledky trestného činu fyzickej osoby, ktoré sa pripočítajú právnickej osobe.“
  Príčiny nemožnosti formálno-právneho vyjadrenia trestnej zodpovednosti právnických osôb spočívajú v objektívnej neschopnosti právnickej osoby niesť deliktuálnu zodpovednosť za zavinené konanie, nakoľko je tu absencia prepojenia psychického vzťahu ku konaniu resp. nekonaniu.

  Nevyhnutnosť implementácie sankcionovania právnických osôb, ak došlo v súvislosti s ich ne/činnosťou ku spáchaniu trestného činu, vyplýva z viacerých medzinárodných dokumentov prijatých na pôde Európskej únie, Rady EurópyOrganizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

  Prehľad navrhovaných zmien v Trestnom zákone:

 • zavedenie nových trestnoprávnych sankciíochranné opatrenia voči právnickým osobám, v prípade ak došlo k spáchaniu trestného činu, hoci aj v štádiu pokusu alebo ak došlo k účasti na trestnom čine v súvislosti s jej činnosťou,  a to:
 • a/ zhabanie určenej výšky finančných prostriedkov vo výške od  800 eur do 1 660 000 eur, b/ zhabanie majetku, pričom právoplatné rozhodnutie súdu o prepadnutí majetku resp. zhabaní majetku bude dôvodom pre začatie konkurzného konania a v záujme ochrany tretích osôb (veriteľov) ochranné opatrenie bude postihovať iba majetok, ktorý právnická osoba vlastní ku dňu skončenia konkurzného konania,  
 • ochranné opatrenie zhabanie majetku právnickej osoby  súd uloží v prípade, ak v súvislosti s jej činnosťou došlo k účasti na trestnom čine podľa § 58 ods. 2 Trestného zákona, za ktorý súd ukladá trest prepadnutia majetku,
 • trestnoprávna sankcia môže postihnúť aj právneho nástupcu (nástupcov) právnickej osoby.
 • Novelizáciou Trestného zákona dochádza k nepriamej novelizácii :

 • zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok,
 • zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok,
 • zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
 • Prehľad navrhovaných zmien v Trestnom poriadku:

 • rozširuje sa rozsah subjektov spadajúcich pod pojem „zúčastnená osoba“,
 • menia sa inštitúty právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia v nadväznosti na mechanizmus ukladania a výkonu ochranného opatrenia zhabania určenej peňažnej čiastky,
 • upravuje postavenie zúčastnenej osoby v trestnom konaní,
 • upravuje postup prokurátora v prípade, ak je dokázané, že bol spáchaný trestný čin alebo že došlo k účasti právnickej osoby na trestnom čine spôsobom uvedeným v Trestnom zákone,
 • menia sa inštitúty preskúmania a predbežného prejednania obžaloby,
 • upravuje sa rozhodovanie súdu o návrhu prokurátora na uloženie ochranného opatrenia,
 • upravuje sa postup súdu pri vylúčení rozhodovania o ochrannom opatrení na konanie na verejnom zasadnutí,
 • rozširujú sa druhy trestov, ktoré môže samosudca uložiť trestným rozkazom,
 • nanovo sa upravuje ustanovenie § 355 Trestného poriadku – Odpor proti trestnému rozkazu,
 • upravuje sa právoplatnosť a vykonateľnosť trestného rozkazu v prípade vzdania sa odporu za súčasného vyhlásenia obvineného, že nesúhlasí, aby odpor podala v jeho prospech iná oprávnená osoba,
 • v siedmej hlave Trestného poriadku sa vkladá nový šiesty diel: "Konanie o návrhu na zhabanie peňažnej čiastky a o návrhu na zhabanie majetku",
 • zavádza sa inštitút obnovy konania, ktoré sa skončilo uznesením, vydaným v konaní o návrhu prokurátora na uloženie novozavedeného ochranného opatrenia,
 • v rámci ustanovení o výkone trestu prepadnutia majetku nanovo sa upravuje ustanovenie § 423 Trestného poriadku a vypúšťa sa § 424 Trestného poriadku,
 • v rámci ustanovení o zaistení výkonu trestu prepadnutia majetku doplňuje sa ustanovenie § 425 Trestného poriadku a vypúšťa sa odsek 2 § 426 Trestného poriadku,
 • v druhej hlave štvrtej časti mení sa nadpis štvrtého dielu na „Výkon zhabania veci, výkon zhabania peňažnej čiastky a výkon zhabania majetku“,
 • dopĺňajú sa nové ustanovenia v rámci štvrtého dielu druhej hlavy štvrtej časti Trestného poriadku, a to výkon zhabania peňažnej čiastky a výkon zhabania majetku,
 • v tretej hlave piatej časti Trestného poriadku sa vkladajú nové ustanovenia o výkone cudzieho rozhodnutia voči právnickej osobe,
 • dopĺňajú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010.
 • Účinnosť novely Trestného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje od 1. júna 2010.

  Materiál k predmetnej novele je dostupný na stránke:

  http://www.rokovanie.sk/appl/material.nsf/0/BEFDF81E0DA66DF5C12576B9003027DD?OpenDocument

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti