Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Medzinárodná justičná spolupráca - abecedný prehľad užitočných internetových prepojení NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.03.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Abecedná navigácia stránky: A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V W Z

  A

  Aproximácia práva (odbor Úradu vlády SR) - úvodná stránka

  Ambasády a veľvyslanectvá:

 • iných štátov pre Slovenskú republiku
 • zastupiteľské úrady SR v cudzine
 • B

  Bavorský justičný portál - úvodná stránka

 • Bavorské ministerstvo spravodlivosti / súdy / štátne zastupiteľstvá
 • výkon spravodlivosti / úrad pre justičné skúšky /
 • judikatúra
 • C

  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - úvodná stránka

 • výživné / únosy detí / právo styku / osvojenie
 • Centrum vedecko-technických informácií - úvodná stránka

 • Fondy EÚ a Slovensko / EURONAVIGÁTOR /
 • Európske dokumentačné centrum
 • Národný rozvojový plán
 • CITES - stránky slovenské i zo sveta k problematike Dohovoru "CITES" o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor, publ. pod č. 572/1992 Zb.

  ČESKÁ REPUBLIKA: Českáadvokátska komora - úvodná stránka Jiné právo (CZ) - úvodná stránka

  Ministerstvo spravodlivosti ČR -úvodná stránka

 • súdy v ČR / Justičná akadémia ČR
 • štátne zastupiteľstvá v ČR/ Najvyššie štátne zastupiteľstvo ČR/ register trestov ČR
 • vyhľadávač justičného orgánu podľa okresného/krajského mesta
 • projekt eJustice/ prezentácia projektu eJustice (informačná brožúra vo formáte ppt)
 • prehľad mnohostrannýcha dvojstranných medzinárodných dohovorov platných pre ČR
 • právo EÚ v oblasti trestnej / právo ES v oblasti civilnej
 • Ministerstvo životného prostredia ČR:

 • úvodná stránka/ legislatíva
 • Notárska komora ČR - úvodná stránka
 • Parlament ČR - úvodná stránka/poslanci / orgány/ zasadnutia/ dokumenty
 • Portál životného prostredia (CZ) - úvodná stránka
 • Ústava ČR - text
 • Ústavný súd Českej republiky:

 • úvodná stránka
 • právna úprava
 • vyhľadávanie rozhodnutí nalus.usoud.cz / judikatura.cz
 • Zbierka právnych predpisov ČR na www.esipa.cz/sbirka/
 • Vydavateľstvo LexisNexis.cz
 • Právní rádce - úvodná stránka
 • CIVILNÉ KÓDEXY vybraných štátov sveta - prehľad linky na texty civilných kódexov

  D

  Daňové riaditeľstvo SR - portál daňovej správy

 • daňové správy / legislatíva / daňové informácie / daňové tlačivá / elektronická komunikácia
 • daňové úrady: Bratislava/ Trnava / Nitra / Trenčín/ Žilina / Banská Bystrica / Prešov / Košice
 • Daňoví poradcovia:

 • Komora daňových poradcov
 • Konfederácia európskych daňových poradcov (CFE- Confédération Fiscale Européene)
 • E

  ECB (Európska centrálna banka) - úvodná stránka / kurzový lístok

  EJN - pozri Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach, resp. v trestných veciach

  EJTN (Európska sieť justičného vzdelávania) - úvodná stránka

  ERA (Europäische Rechtsakademie) Európska akadémia práva - úvodná stránka:

 • anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / taliansky jazyk
 • EPSO (European Personnel Selection Office) - úvodná stránka

  ESF - Európsky sociálny fond (stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)

  EUROJUST (The European Union´s Judicial Cooperation Unit) - úvodná stránka

  EUROPOL - úvodná stránka / právne predpisy / užitočné linky

  EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v občianskych a obchodných veciach (EJN):

 • úvodná stránka
 • právny poriadok ES/EÚ a členských štátov
 • právnické povolania
 • organizácia súdnictva v členských štátoch EÚ
 • právomoc súdov v členských štátoch
 • návrh na začatie konania
 • procesné lehoty v členských štátoch
 • rozhodné právo
 • predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia v práve ES a v práve členských štátov
 • doručovanie v EÚ
 • vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky
 • výkon súdnych rozhodnutí v inom členskom štáte
 • zjednodušené a zrýchlené konania
 • rozvod / rodičovské práva a povinnost i/ nárok na výživné
 • konkurzné konanie
 • alternatívne spôsoby riešenia sporov
 • odškodnenie obetí trestných činov
 • GLOSÁR (výkladový slovník pojmov použitých na stránke EJN)
 • EURÓPSKY JUSTIČNÝ ATLAS V OBČIANSKYCH VECIACH
 • EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v trestných veciach (EJN):

 • úvodná stránka
 • základné informácie o EJN
 • brožúra o EJN (SK)
 • kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
 • EAW (základné informácie o právnej úprave EZR na stránkach EJN - anglický jazyk)
 • EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
 • compendium (vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci v slovenskom jazyku)
 • formuláre (formuláre k justičnej spolupráce v trestných veciach v rôznych jazykoch)
 • MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ)
 • Dohovor (MLA 2000) o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ
  - publ. pod č. 572/2006 Z.z. | 2000/C 197/1 (Úradný vestník EÚ)
  - prehľad signatárov, výhrady a vyhlásenia
  Protokol k Dohovoru MLA 2000
  - publ. pod č. 572/2006 Z.z. | 2001/C 326/1 (Úradný vestník EÚ)
  prehľad signatárov, výhrady a vyhlásenia
 • SOLON (slovník právnych pojmov v úradných jazykoch členských štátov EÚ)
 • Európska sieť justičného vzdelávania (EJTN) - úvodná stránka

  Európska sieť súdnych rád - úvodná stránka

  Európsky dvor audítorov - úvodná stránka

  Európsky ombudsman - úvodná stránka

  EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA:

 • anglický / francúzsky jazyk / nemecký jazyk / ruský jazyk / taliansky jazyk
 • databáza rozsudkov ESĽP v slovenskom jazyku
 • Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF

  EuroInfo - Všetko o členstve SR v EÚ - úvodná stránka

 • žijeme v EÚ (info o práci, štúdiu, cestovaní, podnikaní a nakupovaní v EÚ)
 • Eurokrajiny/ EÚ vedomostná spoločnosť/ EUROPÉDIA (encyklopédia o EÚ)
 • Agenda EÚ -SR/ Fondy EÚ
 • EURÓPSKA ÚNIA:

 • základné informácie o EÚ
 • tlačové centrum EÚ
 • Rada Európskej únie (voľba jazyka) - úvodná stránka SK

 • SIRENE - Schengenský informačný systém
 • Zmluva o EÚ, Zmluva o fungovaní EÚ, Lisabonská zmluva Záverečný akt  - jazykové verzie
 • Európsky parlament

 • informačná kancelária EP v SR
 • Európska Komisia

 • politiky EÚ
 • sumár legislatívy (podľa oblastí)
 • TAIEX(The Technical Assistance and Information Exchange)
 • Glosár
 • Súdny dvor Európskych spoločenstiev

 • Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Úrad pre publikácie)
 • prístup k informáciám o európskej legislatíve (EUR-Lex), EÚ publikáciám (EU Bookshop), verejnému obstarávaniu (TED) a výskumu a vývoju (CORDIS)
 • Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov EÚ
 • PreLex - sledovanie medziinštitucionálnych legislatívnych postupov
 • Dokumenty predložené na verejnú diskusiu týkajúce sa problematiky spravodlivosti a vnútorných vecí
 • Národné legislatívne databázy členských krajín EÚ, kandidátskych a balkánskych krajín
 • Katalóg firiem pôsobiacich v EÚ
 • F

  FRANCÚZSKA REPUBLIKA:

 • Ministerstvo spravodlivosti Francúzskej republiky - úvodná stránka
 • Portál práva aprávnych predpisov
 • ENM (Ecole Nationale de la Magistrature - Národná škola justície) - úvodná stránka
 • G

  GENERÁLNA PROKURATÚRA SR:

 • úvodná stránka
 • organizačná štruktúra:
 • Prokuratúry SR | Generálnej prokuratúry SR (graficky - formát pdf, 303 kB) | krajských prokuratúr | okresných prokuratúr
 • kontakty a úradné hodiny (všetky prokuratúry v SR)
 • Eurojust
 • príslušnosť prokuratúr (v SR)
 • register trestov
 • legislatíva | pripomienkové konanie (na GP SR)
 • správy o činnosti prokuratúry (od roku 1999)
 • štatistické prehľady trestnej a netrestnej činnosti (od roku 1999)
 • služobné predpisy GP SR (od roku 2003)
 • príkazy generálneho prokurátora SR (rok 1993 - 2002)
 • organizačné pokyny generálneho prokurátora SR (rok 1987 - 2002)
 • výkladové stanoviská generálneho prokurátora SR (od roku 1991)
 • Rada prokurátorov
 • H

  HAAGSKÁ KONFERENCIA medzinárodného práva súkromného - úvodná stránka

 • prehľad medzinárodných dohovorov
 • CH

  CHORVÁTSKA REPUBLIKA:

  Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej rep. - úvodná stránka Vláda Chorvátskej republiky - úvodná stránka

  Súdy Chorvátskej republiky:

 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Ustavni sud Republike Hrvatske
 • Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 • Trgovački sud u Zadru
 • Općinski sud u Klanjcu / Općinski sud u Novom Marofu / Općinski sud u Omišu / Općinski sud u Slavonskom brodu / Općinski sud u Starom gradu / Općinski sud u Solinu / Općinski sud u Splitu / Općinski sud u Supetru / Općinski sud u Varaždinu / Općinski sud u Zlataru / Općinski sud u Zagrebu / Općinski sud u Županji
 • Županijski sud u Karlovcu / Županijski sud u Koprivnici / Županijski sud u Splitu / Županijski sud u Varaždinu / Županijski sud u Vukovaru / Županijski sud u Zagrebu
 • Udruga hrvatskih sudaca
 • Hrvatska javnobilježnička komora
 • Registar udruga Republike Hrvatske
 • Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatsko
 • Uređena zemlja - Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastraj
 • I

  IEEP (Institute for European Environmental Policy) - úvodná stránka (Inštitút pre európsku environmentálnu bezpečnosť)

  Inštitúcie v SR:

 • zoznam abecedný,
 • zoznam stromový
 • ILO - Medzinárodná organizácia práce - úvodná stránka

  Interpol - úvodná stránka | Národná ústredňa v Bratislave

  IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) v SR - úvodná stránka

 • Migračné informačné centrum IOM
 • J

  Judikatúra súdov členských štátov EÚ v oblasti práva Spoločenstva - databáza judikatúry

  JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA v EÚ v občianskych a obchodných veciach:

  Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach - úvodná stránka

 • právny poriadok ES/EÚ a členských štátov
 • právnické povolania
 • organizácia súdnictva v členských štátoch EÚ
 • právomoc súdov v členských štátoch
 • návrh na začatie konania
 • procesné lehoty v členských štátoch
 • rozhodné právo
 • predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia v práve ES a v práve členských štátov
 • doručovanie v EÚ
 • vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky
 • výkon súdnych rozhodnutí v inom členskom štáte
 • zjednodušené a zrýchlené konania
 • rozvod/ rodičovské práva a povinnosti/ nárok na výživné
 • konkurzné konanie
 • alternatívne spôsoby riešenia sporov
 • odškodnenie obetí trestných činov
 • GLOSÁR (výkladový slovník pojmov použitých na stránke EJN)
 • EURÓPSKY JUSTIČNÝ ATLAS V OBČIANSKYCH VECIACH
 • JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA v EÚ v trestných veciach:

  Európska justičná sieť v trestných veciach (EJN) - úvodná stránka

 • základné informácieo EJN
 • brožúra o EJN (SK)
 • kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
 • EAW (informácieo inštitúte európskeho zatýkacieho rozkazu na stránkach EJN - anglický jazyk)
 • EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
 • compendium (vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci v slovenskom jazyku)
 • formuláre (formuláre k justičnej spolupráci v trestných veciach v rôznych jazykoch)
 • MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ)
 • Dohovor (MLA 2000) o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ
  -
  publ. pod č. 572/2006 Z.z. | 2000/C 197/1 (Úradný vestník EÚ)
  prehľad signatárov, výhrady a vyhlásenia
 • Protokol k Dohovoru MLA 2000
  - publ. pod č. 572/2006 Z.z. | 2001/C 326/1 (Úradný vestník EÚ)
  prehľad signatárov, výhrady a vyhlásenia
 • K

  Krajský súd v Bratislave (intranet) - úvodná stránka

  Kriminológia vo svete:

 • Institute of Criminology, Cambridge University
 • Centre for Criminological Research, Oxford University
 • Critical Criminology Section, American Society of Criminology
 • RAND Corp. Abstracts of Criminal Justice Publications
 • L

  Lisabonská zmluva - text na portále EUR-lex

  LOTYŠSKÁ REPUBLIKA - odkaz na stránku obsahujúcu dôležité internetové odkazy a dokumenty

  M

  MAĎARSKÁ REPUBLIKA:

 • Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku MR - po maďarsky / anglicky / nemecky / francúzsky
 • určenie župy podľa názvu obce - formulár
 • MAPY (s vyhľadávaním a plánovaním trasy cesty):

 • supernavigátor SK CZ
 • http://mapy.zoznam.sk/
 • http://mapy.best.sk/
 • http://mapy.atlas.sk/
 • http://maps.google.com/
 • viamichelin (mapa plánovač cesty) anglicky/ nemecky/ francúzsky / španielsky / taliansky/ polsky
 • Google Maps(Bratislava)
 • http://ba.arcgeo.sk/
 • Medzinárodné dohovory platné pre SR:

 • v trestných veciach
 •  - oblasť medzinárodného práva súkromného a procesného:
 • mnohostranné dohovory
 • dvojstranné zmluvy
 • Medzinárodná organizácia práce (ILO) - úvodná stránka

  Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR (IOM) - úvodná stránka

  Migračné informačné centrum IOM - úvodná stránka

  MEDZINÁRODNÉ SÚDY:

  Európsky súd pre ľudské práva (European Court of Human Rights)

 • vyhľadávanie v databáze rozhodnutí (HUDOC)
 • Medzinárodný súd v Haagu (International Court of Justice)

 • úvodná stránka - anglicky/francúzsky
 • Medzinárodný trestný súd (International Criminal Court)

 • úvodná stránka - anglicky/ francúzsky
 • Rímsky štatút- anglicky(pdf)/ Zbierka zákonov
 • signatárske štáty
 • kancelária prokurátora/ obhajoba/ obete a svedkovia
 • Medzinárodný trestný súd pre Rwandu (International Criminal Tribunal for Rwanda) Medzinárodný trestný súd pre bývalú Juhosláviu (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) Medzinárodný súd pre morské právo (International Tribunal for the Law of the Sea) Inter-americký súd pre ľudské práva (The Inter-American Court of Human Rights)

  Ministerstvo spravodlivosti SR - úvodná stránka

 • Portál právnych predpisov/ pripomienkové konanie
 • Súdy/ zástupca SR pred ESĽP / zástupca SR pred SD ES
 • Civilné právo / Trestné právo / Medzinárodné právo
 • Vyššie overovanie listín (Apostyla)
 • JASPI - ZÁKONY, ZNALCI, TLMOČNÍCI, PREKLADATELIA, JUDIKATÚRA
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Legislatívna rada Vlády SR
 • Justičná revue
 • Ministerstvo vnútra SR -úvodná stránka

 • dokumenty / pripomienkové konanie
 • Prevencia kriminality/ Polícia a prevencia/ Radavlády pre prevenciu kriminality
 • MV SR / Polícia / Hasiči a záchranári / Civilná ochrana a krízové riadenie / Azyl a migrácia
 • MV SR a šport / MV SR a EÚ / Verejná správa / Vzdelávanie a kariéra
 • Sekcia verejnej správy / Rada vlády pre verejnú správu
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR - úvodná stránka

 • štáty sveta/prehľad štátov sveta/ európska integrácia -EÚ
 • konzulárne právo/ honorárne konzuláty/ víza/ cestovné doklady
 • zastupiteľské úrady SR / MZV vo svete/ Stále zastúpenie SR pri EÚ
 • medzinárodné súdne inštitúcie/ medzinárodné inštitúcie a zoskupenia
 • vyhľadávanie dvojstranných a mnohostranných zmlúv SR podľa - štátov / predmetu / rokov
 • Ministerstvo životného prostredia SR - úvodná stránka

 • legislatíva / pripomienkové konanie / Vestník MŽP SR
 • medzinárodné dohovory / EÚ a ŽP
 • MOLDAVSKÁ REPUBLIKA:

  Ústava Moldavskej republiky - text Vláda Moldavskej republiky - úvodná stránka

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie - úvodná stránka

 • európska integrácia / medzinárodné zmluvy

 • Ministerstvo spravodlivosti - úvodná stránka

 • ERA v Moldavsku

 • N

  NAJVYŠŠÍ SÚD SR:

 • úvodná stránka
 • Organizácia/ Stanoviská/ Rozhodnutia/ Pojednávania/ Pripomienkové konanie
 • Verejné obstarávania/ Dokumenty/ Medzinárodné aktivity/ Tlačové správy/ Kontakty
 • Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov EÚ
 • Najvyššie štátne zastupiteľstvo ČR - úvodná stránka

  Národná banka Slovenska:

 • úvodná stránka
 • diskontná sadzba (vývoj od r. 1993)
 • NATO (North Atlantic Treaty Organization - Organizácia Severoatlantickej zmluvy) - úvodná stránka

  O

  Ochrana spotrebiteľa:

 • stránka Európskej komisie (ochrana spotrebiteľa)
 • stránka Ministerstva hospodárstva SR (odbor ochrany spotrebiteľov)
 • spotrebiteľské práva a finančné služby - prehľad o členských štátoch EÚ
 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Úrad verejného zdravotníctva
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • Asociácia spotrebiteľov Slovenska - úvodná stránka

 • práva spotrebiteľa
 • OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - úvodná stránka

 • Slovensko v OECD (MZV SR)
 • OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom SK

  Organizácia pre ochranu svetového duševného vlastníctva (WIPO):

 • úvodná stránka
 • ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV: 

 • úvodná stránka
 • medzinárodné právo
 • medzinárodné dohovory
 • prehľad dohovorov OSN (UNTC = United Nations Treaty Collection / Zbierka dohovorov OSN)
 • dohovory OSN podľa tematických oblastí / kapitol - všetky oblasti
 • trestná oblasť l zmluvné právo l životné prostredie
 • vyhľadávanie podľa popopulárneho názvu dohovoru (Popular Name Search)
 • textové vyhľadávanie v názvoch dohovorov (Title Search)
 • vyhľadávanie podľa signatárov dohovorov (Participant Search)
 • vyhľadávanie pokročilé v UNTC (Addvanced Search)
 • plno-textové vyhľadávanie v textoch dohovorov (Full-text Search)
 • vyhľadávanie podľa akcie/úkonu/aktu (Actions Search)
 • P

  PROKURATÚRY a ŠTÁTNE ZASTUPITEĽSTVÁ vo svete:

 • Anglicko Wales / Bulharsko / Nemecko (vyhľadanie) / Česko
 • PON - Pomoc obetiam násilia - úvodná stránka

  Pomoc deťom v kríze - OZ Náruč - úvodná stránka

  POTUGALSKÁ REPUBLIKA:

 • portál verejnej správy- úvodná stránka
 • portál justície -úvodná stránka
 • PSČ - vyhľadávanie (podľa mesta/obce, ulice alebo PSČ)

  R

  RADA Európskej únie - úvodná stránka

  RADA Európskej únie - spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí:

 • úvodná stránka (home page) slovenský jazyk
 • vyhľadávanie v registri dokumentov Rady - slovenský jazyk
 • Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach - všeobecne

 • právne nástroje spolupráce
 • sprievodný list k žiadosti o právnu pomoc (formulár v jazyku ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV PL)
 • európsky zatýkací rozkaz
 • vykonanie príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (freezing orders - iba anglicky)
 • SCHENGEN
 • SIS - Schengenský informačný systém
 • SIRENE
 • PRADO - verejný register pravých preukazov totožnosti a cestovných dokladov ON-LINE
 • boj proti terorizmu
 • Dohovor NEAPOL II
 • Prümská zmluva
 • LISABONSKÁ ZMLUVA (text Lisabonskej zmluvy)
 • Zmluva o právnej pomoci medzi EÚ a USA
 • RADA EURÓPY:

 • úvodná stránka /anglický jazyk / slovenský jazyk
 • medzinárodné dohovory / anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / ruský jazyk / taliansky jazyk
 • tabuľka/prehľad dohovorov / anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / ruský jazyk / taliansky jazyk
 • nadnárodná trestná justícia
 • vzdelávanie v oblasti ľudských práv pre právnikov - anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / ruský jazyk
 • Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave
 • RAKÚSKA REPUBLIKA:

 • Ministerstvo spravodlivosti Rakúska - úvodná stránka
 • Spolkové ministerstvo spravodlivosti - úvodná stránka
 • Trestný zákon - úvodná stránka
 • S

  Slovenská advokátska komora - úvodná stránka

 • vyhľadanie advokátov / kontakty / orgány / Bulletín advokácie
 • SLOVINSKÁ REPUBLIKA:

 • register právnych predpisov
 • najvyšší súd - úvodná stránka
 • ministerstvo spravodlivosti - úvodná stránka
 • Vrhovno deržavno tožilstvo (generálna prokuratúra) - úvodná stránka
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ:

  The White House (Biely dom) - úvodná stránka

  Portál verejnej správy - úvodná stránka

  Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach:

 • Dohoda o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
  Ú. v. EÚ L 181, 19/07/2003, s. 34 – 42
  - právny nástroj medzi SR USA k dohode o vzájomnej právnej pomoci (dokument PDF na stiahnutie - TU)
 • Dohoda o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
  Ú. v. EÚ L 181, 19/7/2003, s. 27 - 33
  - právny nástroj medzi SR USA k dohode o extradícii (dokument PDF na stiahnutie TU)
 • Rozhodnutie Rady 2009/820/SZBP z 23. októbra 2009 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými 
  Ú. v. EÚ L 291, 07/11/2009, s. 40 - 41
 • Informácie o dátume nadobudnutia platnosti dohôd o extradícii a o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
  Ú. v. EÚ L 323, 10/12/2009 s. 11
 • SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO:

  Nemecký parlament (Deutsche Bundestag) - úvodná stránka Spolková kancelárka - úvodná stránka Spolková vláda:
 • úvodná stránka / úrad vlády / vládne politiky A-Z / reformné projekty / európska agenda
 • legislatíva / Grundgesetz /  pripravovaná a nová legislatíva / zmluva o zjednotení NSR a NDR / 
 • ako sa tvoria zákony v SRN
 • Spolková rada - úvodná stránka
 • Spolkový prezident - úvodná stránka
 • Spolkové ministerstvo spravodlivosti:
 • úvodná stránka / súdy a štátne zastupiteľstvá /  vyhľadávanie spolkových zákonov / spolkové právo na internete
 • civilné právo / konanie v rodinných veciach /  / obchodné a korporačné právo / ochrana spotrebiteľa / mediácia / právnické vzdelávanie / advokáti a notári / ochrana ľudských práv /
 • trestné právo / národné trestné právo / pomoc obetiam / prevencia kriminaity / kriminologia / Európske trestné právo / medzinárodná trestnoprávna spolupráca
 • medzinárodná spolupráca / styk s cudzinou v trestných veciach / spolupráca v civilných veciach
 • Spolkové ministerstvo vnútra - úvodná stránka / legislatíva / úrady a inštitúcie / oblasti A-Z
 • Spolkový kriminálny úrad - úvodná stránka / linky policajných úradov v SRN / pátranie
 • Colný kriminálny úrad - úvodná stránka / medzinárodná spolupráca
 • Portál justície v Bavorsku - úvodná stránka / Bavorské ministerstvo spravodlivosti / súdy / štátne zastupiteľstvá / výkon spravodlivosti / úrad pre justičné skúšky / judikatúra
 • Vyhľadávanie súdov a štátnych zastupiteľstiev v SRN podľa názvu obce alebo podľa PSČ
 • Spolkový ústavný súd - úvodná stránka / rozhodnutia
 • Najvyššie spolkové súdy: Bundesarbeitsgericht  / Bundesfinanzhof / Bundesgerichtshof / Bundessozialgericht / Bundesverwaltungsgericht / Bundespatentgericht
 • Götheho inštitút - úvodná stránka
 • Nemčina pre pokročilých - web nemeckej lektorky Gisa Schuh
 • SRBSKÁ REPUBLIKA

 • Ministerstvo spravodlivosti - úvodná stránka
 • SÚDNY DVOR Európskych spoločenstiev:

 • Súdny dvor ES - úvodná stránka SK
 • Súd prvého stupňa (SD ES)
 • Súdny dvor (SD ES)
 • Súdny dvor ES v právnom poriadku Spoločenstva
 • Š

  ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA:

  Portál švajčiarských úradov - úvodná stránka Ministerstvo pre spravodlivosť a políciu - úvodná stránka

  Spolkové súdy (Die Bundesgerichte - Judikative)

 • Schweizerisches Bundesgericht(Švajčiarsky spolkový súd)
 • Bundesstrafgericht(Spolkový trestný súd)
 • Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správny súd)
 • Švajčiarsky Trestný kódex - text
 • T

  TALIANSKA REPUBLIKA:

  Ministerstvo spravodlivosti Talianskej republiky - úvodná stránka (taliansky / anglicky)
 • legislatíva / publikované predpisy
 • pôsobnosť súdov / zmierovací sudcovia / súdne dvory, súdy a iné úrady /
 • prokuratúra / zoznam prokuratúr pri apelačných súdoch / Národné riaditeľstvo prokuratúry Antimafia
 • vyhľadanie justičných orgánov na aktívnej mape Talianska
 • vyhľadanie justičného orgánu podľa názvu komúny/obce
 • vyhľadanie justičného orgánu podľa druhu úradu
 • justičná spolupráca (taliansky / anglicky)
 • výkladový slovník pojmov (francúzsky / anglicky)
 • justícia a EÚ (taliansky / anglicky)
 • ochrana ľudskýách práv (taliansky / anglicky)
 • medzinárodné akty/zmluvy (taliansky / anglicky)
 • oblasť trestná / oblasť civilná (iba po taliansky)
 • Najvyšší kasačný súd - úvodná stránka / právo na internete Justičné orgány s celonárodnou pôsobnosťou zoznam adresy Apelačné súdy - aktívna mapa Ústava Talianskej republiky - text v talianskom jazyku Trestný kódex (Trestný zákon) - po taliansky Kódex pre trestný proces (Trestný poriadok) - po taliansky Pojmy trestného práva (legálne definície komentár) hmotného / procesného

  Civilný kódex - po taliansky

 • Kódex pre civilný proces (nový) - po taliansky
 • Pojmy civilného práva (legálne definície komentár)

 • Cestný kódex - po taliansky Talianske kódexy on-line

  Vyhľadávače práva pre Taliansku republiku: 

 • vyhľadanie komúny podľa provincií/značiek pre provincie/podľa PSČ ( aktívna mapa Talianska)
 • zoznamy informácie o regiónoch, provinciách a komúnach Talianskej republiky - po taliansky
 • vyhľadanie PSČ obcí/komún v Talianskej republike
 • viacjazyčný prekladač TAL-FRA-ANG-SPA-POR-NEM-GRE-RUS-CHIN-JAP-KOR
 • Altalex (Quotidiano di informazione giuridica) - http://www.altalex.com
 • AziendaLex (register/zoznam podnikateľských subjektov) - http://www.aziendalex.kataweb.it
 • CittadinoLex http://www.cittadinolex.kataweb.it
 • Cyberleggehttp://www.cyberlegge.com
 • Diritto http://www.diritto.net
 • EuropaLex http://www.europalex.kataweb.it
 • Giurdanella, Informazioni giuridiche on line - http://www.giurdanella.it
 • Giustizia - Italianahttp://www.giustizia-italiana.it
 • IusReporter, Sito per la ricerca giuridica su internet - http://www.iusreporter.it
 • IusSeek.com, Ricerca giuridica leggi, sentenze e gazzette - http://www.iusseek.com
 • IusVision.com, Documentazione di diritto per i professionisti - http://www.iusvision.com
 • QuidJuris.ithttp://www.quidjuris.it
 • Westminster, Osservatorio specializzato delle istituzioni - http://www.westminster.it
 • YachtingLaw, Sito giuridico dedicato al diritto della navigazione - http://www.yachtinglaw.it/
 • TRESTNÉ KÓDEXY vybraných štátov sveta - prehľad 1 (pramene TP) / prehľad 2 (Buffalo Law Center) linky k textom Trestných kódexov vybraných štátov

  U

  UNESCO - úvodná stránka / mapa miest svetového dedičstva

 • základné informácie o UNESCO (MZV SR)
 • SR a UNESCO (MZV SR)
 • Pamiatky v zozname svetového dedičstva
 • Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva
 • Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) - úvodná stránka

 • Úrad UNHCR na Slovensku
 • ÚSTAVNÝ SÚD Slovenskej republiky:

 • úvodná stránka
 • aktuálna rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky
 • vyhľadávanie v rozhodnutiach Ústavného súdu SR
 • ÚSTAVNÝ SÚD Českej republiky - úvodná stránka

 • právna úprava
 • vyhľadávanie rozhodnutí nalus.usoud.cz / judikatura.cz
 • ÚSTAVNÉ SÚDY štátov sveta - prehľad linky

  ÚSTAVY rôznych štátov sveta (Kanada, Mexiko, USA, Francúzsko, Rusko, Írsko, Japonsko, Slovensko, Austrália) - texty v anglickom jazyku

  V

  Verejná správa - Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka

  VLÁDA SR (Úrad vlády SR):

 • úvodná stránka
 • materiály na pripomienkové konanie - aktuálne / materiály a dokumenty
 • Úrad vlády

 • Odbor aproximácie práva a odbor technickej podpory sekcie vládnej legislatívy
 • pripomienkové konanie - aktuálne
 • Vybrané zákonodárstvo európskych krajín - Cornell University Law School (anglický jazyk)

  W

  WIPO - Organizácia pre ochranu svetového duševného vlastníctva:

 • úvodná stránka
 • zmluvná základňa WIPO
 • základné informácie
 • vyhľadanie sigantárov zmluv WIPO
 • vyhlásenia signatárov k zmuvám WIPO
 • hľadanie v databáze WIPO chránených predmetov/objektov
 • chránené patenty - vyhľadávanie
 • ochranná známka - vyhľadávanie
 • dizajn - vyhľadávanie
 • linky na patentové databázy v rôznych štátoch
 • Z

  Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky - v cudzine

  Zoznam inštitúcií v SR - abecedný / stromová štruktúra

  Zoznam obcí v SR - vyhľadávanie

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti