Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Športový klub - úvahy de lege ferenda NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.03.2011Ladislav Križan
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Návrh paragrafového znenia zákona:

  ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE, ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ

  PRVÁ HLAVA

  Športové organizácie 

  PRVÝ ODDIEL

  Športový klub 

  § 56

  Športový klub

  1. Športový klub je právnická osoba založená za účelom vykonávania športovej činnosti.
  2. Športový klub môže byť založený ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť.
  3. Členom športového klubu môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.

  § 57

  Amatérsky športový klub

  1. Športový klub možno zriadiť ako amatérsky športový klub alebo ako profesionálny športový klub. Amatérsky športový klub je športový klub, ktorý nespĺňa požiadavky ustanovené v § 57.

  § 58

  Profesionálny športový klub

  1. Profesionálny športový klub je športový klub, ktorý má právnu formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, zúčastňuje sa športových profesionálnych súťaží podľa § 69 a 70 a ktorý:

  a) má ročný obrat z jednej športovej činnosti viac ako 20 miliónov slovenských korún,

  b) má ročný obrat z jednej športovej činnosti viac ako 10 miliónov slovenských korún a zároveň má uzatvorenú športovú zmluvu s viac ako s piatimi profesionálnymi športovcami, u ktorých podľa mzdových podmienok dohodnutých v športovej zmluve je mzda vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy alebo

  c) má ročný obrat z jednej športovej činnosti viac ako 10 miliónov slovenských korún, má uzatvorenú športovú zmluvu s viac ako tromi profesionálnymi športovcami na výkon činnosti v jednom športe, ktorí poberajú mzdu vyššiu ako dvojnásobok minimálnej mzdy a má uzatvorenú športovú zmluvu s viac ako siedmimi inými zamestnancami športového klubu.

  1. Obratom sa pre účely tohto zákona rozumie celková výška finančných prostriedkov, ktoré má športový klub k dispozícii v priebehu jedného kalendárneho roka.

  § 59

  Športový poriadok

  1. Športový klub alebo športový zväz môže vydať športový poriadok. Športový poriadok bližšie upravuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok športového klubu.
  2. Športový poriadok je záväzný pre športový klub a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol v športovom klube zverejnený spôsobom určeným v športovom poriadku.
  3. Zamestnanec športového klubu musí byť so športovým poriadkom oboznámený a športový poriadok mu musí byť na pracovisku prístupný.

  K návrhu dôvodovej správy k navrhovanému znenia zákona:

  K § 56

  Športový klub je základnou organizačnou jednotkou v Európskom modeli športu. Športový klub je právnickou osobou, ktorá môže byť založená ako občianske združenie a potom sa na ňu vzťahujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. alebo ako obchodná spoločnosť a potom sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zákon vylučuje, aby sa športový klub zriadil ako iná právnická osoba, napríklad nadácia alebo družstvo. Na rozdiel od iných občianskych združení alebo obchodných spoločností sa na športový klub vzťahujú aj kritériá pre rozlíšenie amatérskeho a profesionálneho športového klubu.

  Zákon výslovne umožňuje, aby sa členom športového klubu mohla stať aj právnická osoba, čo je dôležité najmä pri tých športových kluboch, ktoré pôsobia vo viacerých športových odvetviach a športových súťažiach.

  K § 57

  Rozdelenie športových klubov na profesionálne športové kluby a na amatérske športové kluby má význam z hľadiska ich účasti na amatérskych, otvorených alebo profesionálnych športových súťažiach. Zákon definuje amatérsky športový klub z hľadiska negatívnej definície profesionálneho športového klubu.

  K § 58

  Kritériá pre určenie športového klubu ako profesionálneho športového klubu vychádzajú z:

  • ekonomických daností športového klubu,
  • personálneho obsadenia.

  Podobný model bol zvolený aj v iných štátoch, napríklad vo Francúzsku, ktoré rozlíšili profesionálne a amatérske športové súťaže. V prípade, že sa športovej súťaže zúčastňuje viac ako dve tretiny športových klubov, ktoré spĺňajú aspoň jedno z kritérií uvedených v ods. 2 písm. a) až c) potom je organizátor športovej súťaže povinný vyhlásiť túto športovú súťaž za profesionálnu športovú súťaž. Pre športový klub má vyhlásenie športovej súťaže za profesionálnu športovú súťaž veľký význam, pretože profesionálnej športovej súťaže sa môže zúčastniť len športový klub, ktorý je z hľadiska právnej formy obchodnou spoločnosťou. V prípade záujmu športového klubu zúčastniť sa profesionálnej športovej súťaže musí zmeniť svoju právnu formu z občianskeho združenia na obchodnú spoločnosť. Dôvodom je vytvorenie rovnakých právnych podmienok, pretože v zmysle judikatúry Európskeho súdneho dvora sa pravidlá profesionálnej športovej súťaže približujú pravidlám hospodárskej súťaže. Napriek tomu sa športové súťaže vyznačujú niektorými osobitosťami, ako napríklad tými, že:

  • v športe nie je cieľom hry odstrániť slabšieho protivníka,
  • je potrebné zachovať neistotu športových výsledkov a teda aj určitý stupeň vyrovnanosti v športových súťažiach pre udržanie záujmu divákov.

  Snaha o zachovanie týchto osobitostí športových súťaží v porovnaní s pravidlami hospodárskej súťaže je motívom pre jasné a rovné právne prostredie aj z hľadiska právnych foriem športových klubov.

  K § 59

  Športový poriadok je vnútropodnikový normatívny právny akt, ktorý môže vydať športový klub na základe blanketovej normy ustanovenej týmto zákonom. Úlohou športového poriadku je bližšie konkretizovať ustanovenia tohto zákona a zároveň ich prispôsobiť a spracovať na podmienky športového klubu. Športový poriadok je záväzný pre športový klub, profesionálnych športovcov a ďalších jeho zamestnancov odo dňa, v ktorom nadobudol účinnosť, najskôr však dňom, keď bol v športovom klube zverejnený spôsobom určeným v športovom poriadku. Podmienkou platnosti športového poriadku je ich oboznámenia sa profesionálnymi športovcami a ďalšími zamestnancami športového klubu, pričom musí byť i verejne prístupný.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti