Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ustanovenie sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010

Článok bol nastavený ako .
18.04.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

Splnomocňovacie ustanovenie § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ukladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky povinnosť každoročne vydať opatrenie podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“), ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu po roku 2002 za príslušný kalendárny rok a vyhlásiť jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku.

Cieľom navrhovaného opatrenia je ustanoviť sumu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010.

Všeobecný vymeriavací základ

je veličina, ktorá sa používa pri určovaní sumy dôchodkových dávok, úrazových dávok, dávky garančného poistenia, ako aj pri určení vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Všeobecný vymeriavací základ ustanovený navrhovaným opatrením bude na určenie vymeriavacích základov na platenie poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie rozhodujúci od 1. januára 2012.

Všeobecný vymeriavací základ definuje ustanovenie § 11 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ako 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok.

Podľa zistenia štatistického úradu priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2010 je 769 €. Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy, t. j. 12 x 769 €.


Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 na základe uvedeného je stanovená na 9.228 €.


  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti