Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona o Obchodnom vestníku NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.03.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Predložený návrh zákona bol vypracovaný predovšetkým s cieľom nastaviť pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka tak, aby bol bezplatne prístupný širokej verejnosti a aby osoby, ktoré majú záujem na informáciách, ktoré sa v ňom zverejňujú, mali možnosť kedykoľvek efektívne a jednoducho získať relevantné údaje.

  Navrhovanou zákonnou právnou úpravou sa nahrádza doterajšia právna úprava Obchodného vestníka obsiahnutá v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov, ktorá definuje procesnú stránku vydávania Obchodného vestníka. V súčasnosti sa Obchodný vestník vydáva v elektronickej a v listinnej podobe, pričom platí, že v prípade sporu ma prednosť listinná podoba. V zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) ako vydavateľ Obchodného vestníka povinné doručovať 11 výtlačkov Obchodného vestníka subjektom vymedzeným zákonom a rovnako subjektom, ktoré si ho predplatia. Aktuálne ministerstvo zasiela predplatiteľom dva výtlačky Obchodného vestníka; záujem podnikateľskej sféry o listinnú podobu Obchodného vestníka je teda neporovnateľne menší s pôvodne deklarovaným záujmom zákonodarcu na možnosti širokej distribúcie Obchodného vestníka medzi podnikateľov.

  Návrh zákona si kladie za cieľ významným spôsobom zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia, a to formou poskytnutia ľahko dostupných informácií, týkajúcich sa určitého subjektu alebo určitej činnosti koncovému užívateľovi, ktoré sú relevantné pre jeho rozhodovanie a konanie. Zverejňovanie Obchodného vestníka, ako aj komunikácia s vydavateľom Obchodného vestníka bude prebiehať výlučne elektronicky s výnimkou údajov, ktoré zverejňujú osoby podľa § 5a ods. 5 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

  Súčasne s návrhom zákona o Obchodnom vestníku ministerstvo navrhuje zmeny a doplnenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko jednou z obligatórnych podmienok zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku je splnenie poplatkovej povinnosti s výnimkou subjektov alebo údajov, ktoré sú od poplatkovej povinnosti oslobodené. Zároveň ministerstvo navrhuje zmeny v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, ktoré zohľadňujú požiadavku elektronickej formy žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku.


  Materiál v štádiu: Rokovanie vlády SR

  Vlastný materíál návrhu


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti