Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny príloh k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (Kuching v Malajzii; 23 - 27.2.1998) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.08.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE 
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 
  publ. pod č. 132/2000 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. do 27. februára 1998 členské štáty navrhli zmeny v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

  Zmena v prílohe č. I a prílohy č. VIII a IX pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 6. novembra 1998.

  Oznámenie generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov - depozitára Bazilejského dohovoru


  BAZILEJSKÝ DOHOVOR o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

  ZMENA v prílohe č. I a PRIJATIE príloh č. VIII a IX zo 6. mája 1998

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov v úlohe depozitára oznamuje:

  Na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán uvedeného dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. do 27. februára 1998 členské štáty navrhli zmenu v prílohe č. I a prijatie dvoch príloh (VIII a IX).

  V súlade s článkom 18 ods. 2 písm. c) a ods. 3 po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu tohto oznámenia prijatie príloh č. VIII a IX a zmena v prílohe č. I nadobudnú platnosť pre všetky členské štáty dohovoru, ktoré neposlali oznámenie podľa ustanovení článku 18 ods. 2 písm. b).

  Text zmeny a príloh v šiestich jazykoch je v prílohe.


  ROZHODNUTIE KONFERENCIE IV/9
  Zmena a prijatie príloh k dohovoru
  Konferencia,
  odvolávajúc sa na rozhodnutie III/1 Konferencie zmluvných strán, podľa ktorého sa dal pokyn technickej pracovnej skupine medziiným venovať sa prioritne skončeniu práce na určení nebezpečných vlastností a vypracovať zoznamy tak, aby boli predložené na schválenie na štvrtom zasadaní Konferencie zmluvných strán,
  odvolávajúc sa na rozhodnutie III/12 Konferencie zmluvných strán, podľa ktorého sa dal pokyn technickej pracovnej skupine medziiným posúdiť spôsob ďalšieho postupu pri vypracovávaní zoznamov nebezpečných odpadov a použiteľný postup ich revízie založený na výsledku práce technickej pracovnej skupiny, ako aj ďalšie vypracovávanie zoznamov odpadov, ktoré nie sú predmetom tohto dohovoru,
  berúc do úvahy prácu, ktorú vykonala technická pracovná skupina hlavne pri vypracovaní zoznamu odpadov, ktoré sú charakterizované ako nebezpečné podľa článku 1 ods. 1 písm. a) [zoznam A obsiahnutý v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie (UNEP/CHW.4/3)], a zoznamu odpadov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru (zoznam B obsiahnutý v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie), ako aj v závislosti od pokroku v práci na vývoji procedúry na revíziu a upresňovanie týchto zoznamov a o aplikačnom formulári vyžadovanom na zaradenie odpadov na tieto zoznamy alebo na vyradenie odpadov z nich,
  zvažujúc, že príloha č. I a príloha č. III ostanú faktormi na charakterizáciu odpadov, ktoré sa pokladajú za nebezpečné na účely tohto dohovoru, že zoznamy A a B vypracované technickou pracovnou skupinou umožňujú implementáciu tohto dohovoru vrátane článku 4A určením odpadov, na ktoré sa vzťahujú, a odpadov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru, a preto tieto zoznamy majú mať rovnocenné postavenie,
  upozorňujúc, že odpady uvedené v zoznamoch A a B sú rozpracovaním a ujasnením ustanovení článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru a odvolaním sa na prílohy č. I a III,
  uvedomujúc si, že zoznam A a zoznam B sa nepovažujú za vyčerpávajúce,
  berúc do úvahy, že Otvorený výbor na svojom treťom zasadaní rozhodol navrhnúť Konferencii zmluvných strán rozšírenie mandátu technickej pracovnej skupiny na vypracovanie procedúry revízie alebo upresňovania týchto zoznamov odpadov a že Konferencia zmluvných strán prijme aplikačný formulár na tento účel, ako je uvedené v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie,
  berúc do úvahy, že v zmysle rozhodnutia IV/6 technická pracovná skupina má za úlohu sledovať zoznamy odpadov a pripravovať odporúčania pre Konferenciu zmluvných strán na revíziu a upresnenie,
  taktiež berúc do úvahy, že v zmysle rozhodnutia IV/6 technická pracovná skupina má za úlohu revidovať procedúru na revíziu alebo upresnenie zoznamov odpadov vrátane aplikačného formulára, ako je uvedené v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie, a predložiť návrh na schválenie na piatom zasadaní Konferencie zmluvných strán,
  rozhodla sa zmeniť prílohu č. I a prijať prílohy k dohovoru:
  1. Príloha č. I sa mení takto:
  Na konci prílohy č. I sa pripája tento text:
  "a) Na uľahčenie aplikácie tohto dohovoru a predmetu písmen b), c) a d) odpady uvedené v prílohe č. VIII sú charakterizované ako nebezpečné v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru a na odpady uvedené v prílohe č. IX sa nevzťahujú ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru.
  b) Zaradenie odpadov do prílohy č. VIII nevylučuje v osobitnom prípade použitie prílohy č. III na preukázanie, že odpad nie je nebezpečný v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru.
  c) Zaradenie odpadov do prílohy č. IX nevylučuje v osobitnom prípade charakterizovanie takéhoto odpadu ako nebezpečného v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru, ak obsahuje materiály uvedené v prílohe č. I v množstve, ktoré spôsobí prejavenie vlastností uvedených v prílohe č. III.
  d) Prílohy č. VIII a IX neovplyvňujú aplikáciu článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru na účely charakterizácie odpadov.".
  2. Dohovor sa dopĺňa prílohami č. VIII a IX, ktoré vrátane nadpisov znejú:

  PRÍLOHA VIII

  ZOZNAM A

  Odpady uvedené v tomto zozname sú charakterizované ako nebezpečné podľa článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru a ich zaradenie do tejto prílohy nevylučuje použitie prílohy č. III na preukázanie, že odpad nie je nebezpečný.

  A1 Kovové odpady a odpady obsahujúce kovy

  A1010
  Kovové odpady alebo odpady zložené zo zliatin niektorého z týchto prvkov:
  - antimón
  - arzén
  - berýlium
  - kadmium
  - olovo
  - ortuť
  - selén
  - telúr
  - tálium
  okrem odpadov osobitne uvedených v zozname B
  A1020 Odpady obsahujúce ako zložku alebo kontaminant niektorú z týchto látok okrem kovového odpadu v pevnej celistvej forme:
  - antimón, zlúčeniny antimónu
  - berýlium, zlúčeniny berýlia
  - kadmium, zlúčeniny kadmia
  - olovo, zlúčeniny olova
  - selén, zlúčeniny selénu
  - telúr, zlúčeniny telúru
  A1030 Odpady obsahujúce ako zložku alebo kontaminant niektorú z týchto látok:
  - arzén, zlúčeniny arzénu
  - ortuť, zlúčeniny ortuti
  - tálium, zlúčeniny tália
  A1040 Odpady obsahujúce niektorú z týchto zložiek:
  - kovové karbonyly
  - zlúčeniny šesťmocného chrómu
  A1050 Galvanické kaly
  A1060 Odpadové moridlá z morenia kovov
  A1070 Výluhy zo spracovania zinku, prach a kal ako jarosit, hematit atď.
  A1080 Zvyšky zinkových odpadov, ktoré nie sú uvedené v zozname B, obsahujúce olovo alebo kadmium v koncentráciách, ktoré sú dostatočné na preukázanie vlastností podľa prílohy č. III
  A1090 Popol zo spaľovania medených izolovaných drôtov
  A1100 Prach a rezíduá zo systémov čistenia plynov z taviacich pecí na meď
  A1110 Použité elektrolytické roztoky z elektrorafinácie a z prevádzok elektrolytického získavania medi
  A1120 Odpadové kaly okrem anódových kalov z elektrolytických purifikačných systémov v prevádzkach elektrorafinácie a z prevádzok elektrolytického získavania medi
  A1130 Použité leptacie roztoky obsahujúce rozpustenú meď
  A1140 Odpadové katalyzátory chloridu meďnatého a kyanidu meďnatého
  A1150 Popol drahých kovov zo spaľovania dosiek s plošnými obvodmi, ak nie sú uvedené v zozname B 1)
  A1160 Odpadové olovené akumulátory, celé alebo rozdrvené
  A1170 Neroztriedené odpadové batérie okrem zmesí obsahujúcich len batérie uvedené v zozname B. Odpadové batérie, ktoré nie sú uvedené v zozname B, obsahujúce zložky uvedené v prílohe č. I v rozsahu, ktorý spôsobuje, že sú nebezpečné
  A1180 Odpadové elektrické a elektronické zariadenia alebo šrot 2) obsahujúce také zložky, ako sú akumulátory a iné batérie uvedené v zozname A, ortuťové spínače, sklo z výbojok a ostatné aktivované sklo a kondenzátory obsahujúce PCB alebo kontaminované zložkami uvedenými v prílohe č. I (napr. kadmium, ortuť, olovo, polychlórované bifenyly) v rozsahu, ktorý má za následok, že vykazujú vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname B (B1110)] 3)

  A2 Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy alebo organické materiály

  A2010
  Sklené odpady z výbojok a ostatné aktivované sklá
  A2020 Odpadové anorganické zlúčeniny fluóru vo forme kvapalín alebo kalov okrem odpadov uvedených v zozname B
  A2030 Odpadové katalyzátory okrem odpadov uvedených v zozname B
  A2040 Odpadová sadra z procesov chemického priemyslu, ak obsahuje zložky uvedené v prílohe č. I v takom rozsahu, že vykazuje nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. III [pozri príslušnú položku v zozname B (B2080)]
  A2050 Azbestový odpad (prach a vlákna)
  A2060 Popolček z tepelných uhoľných elektrární obsahujúci látky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách spôsobujúcich nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname B (B2050)]

  A3 Odpady obsahujúce hlavne organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály

  A3010
  Odpad z výroby alebo zo spracovania ropného koksu a bitúmenu
  A3020 Odpadové minerálne oleje nevhodné na pôvodne zamýšľané použitie
  A3030 Odpady, ktoré obsahujú kaly olovených antidetonátorov, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované
  A3040 Odpadové tepelné médiá (používané na prenos tepla)
  A3050 Odpad z výroby, spracovania a využitia živice, latexu, plastifikátorov, lepidiel a adhezív s vylúčením odpadov uvedených v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B4020)]
  A3060 Odpadová nitrocelulóza
  A3070 Odpadové fenoly, fenolové zlúčeniny vrátane chlorofenolu vo forme kvapaliny alebo kalu
  A3080 Odpadové étery okrem tých, ktoré sú uvedené v zozname B
  A3090 Prach, popol, kaly a jemné vlákna z koží obsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy [pozri príslušnú položku v zozname B (B3100)]
  A3100 Odpadové odrezky a ostatné odpady z kože alebo z kožených kompozitov nevhodné na výrobu kožených výrobkov, obsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy [pozri príslušnú položku v zozname B (B3090)]
  A3110 Odpad zo spracovania kože obsahujúci zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy, alebo infekčné zložky [pozri príslušnú položku v zozname B (B3110)]
  A3120 Vláknitý prach - ľahká frakcia z drvenia
  A3130 Odpadové organické zlúčeniny fosforu
  A3140 Odpadové nehalogénované organické rozpúšťadlá okrem odpadov uvedených v zozname B
  A3150 Odpadové halogénované organické rozpúšťadlá
  A3160 Odpadové halogénované a nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky z regenerácie organických rozpúšťadiel
  A3170 Odpady vznikajúce pri výrobe alifatických halogénovaných uhľovodíkov (ako je chlórmetán, dichlóretán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid a epichlorhydrín)
  A3180 Odpady, látky alebo výrobky obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT), polychlórované naftalény (PCN) alebo polybrómované bifenyly (PBB), alebo akékoľvek polybrómované analógy týchto zlúčenín v koncentráciách 50 mg/kg alebo vyšších, 4) pozostávajúce z nich alebo nimi kontaminované
  A3190 Odpadové zvyšky smôl (okrem asfaltocementov) vznikajúce pri rafinácii, destilácii alebo pyrolytickom spracovaní organických materiálov

  A4 Odpady, ktoré môžu obsahovať organické alebo anorganické zložky

  A4010
  Odpady z výroby, prípravy a používania farmaceutických výrobkov okrem odpadov uvedených v zozname B
  A4020 Klinické a im podobné odpady, t.j. odpady vznikajúce v lekárskych, opatrovateľských, stomatologických, veterinárnych alebo podobných zariadeniach a odpady vznikajúce v nemocniciach a v ostatných zariadeniach slúžiacich na vyšetrovanie alebo na liečbu pacientov, alebo na výskumné účely
  A4030 Odpady z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmakologických prípravkov vrátane odpadových pesticídov a herbicídov, ktoré nezodpovedajú príslušným normám, sú po záručnej lehote 5) alebo sú nevhodné na pôvodne zamýšľané použitie
  A4040 Odpady z výroby, prípravy a použitia chemikálií na ochranu dreva 6)
  A4050 Odpady, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované:
  - anorganické kyanidy okrem zvyškov s naviazanými drahými kovmi v pevnej forme obsahujúce stopy anorganických kyanidov
  - organické kyanidy
  A4060 Odpadové olejovo-vodné a uhľovodíkovo-vodné zmesi a emulzie
  A4070 Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, náterov, lakov, fermeží okrem odpadov uvedených v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B4010)]
  A4080 Odpady výbušnej povahy (okrem odpadov uvedených v zozname B)
  A4090 Odpadové kyslé alebo zásadité roztoky, ktoré nie sú uvedené v príslušnej položke v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B2120)]
  A4100 Odpady z priemyselných zariadení na kontrolu znečistenia ovzdušia určených na čistenie vypúšťaných plynov okrem odpadov uvedených v zozname B
  A4110 Odpady, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované:
  - kongenory polychlórovaného dibenzofuránu
  - kongenory polychlórovaného dibenzodioxínu
  A4120 Odpady obsahujúce peroxidy, pozostávajúce z nich alebo
   nimi kontaminované
  A4130 Odpadové obaly a nádoby obsahujúce látky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách, ktoré spôsobujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III
  A4140 Odpad pozostávajúci z chemikálií, ktoré nezodpovedajú príslušným normám alebo sú po záručnej lehote 7) a ktoré patria do skupín odpadov uvedených v prílohe č. I a vykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III, alebo ich obsahujú
  A4150 Odpadové chemické zlúčeniny pochádzajúce z výskumu, vývoja alebo z výučby, ktoré nie sú určené a/alebo sú nové a ich vplyv na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie nie je známy
  A4160 Použité aktívne uhlie, ktoré nie je uvedené v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B2060)]

  ZOZNAM B

  Na odpady uvedené v tejto prílohe sa nevzťahuje článok 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru, ak neobsahujú materiály uvedené v prílohe č. I v rozsahu, ktorý spôsobuje prejavenie sa nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. III.

  PRÍLOHA IX

  B1 Kovové a kovy obsahujúce odpady

  B1010
  Odpady z kovov alebo zo zliatin kovov v kovovej nedisperznej forme:
  - drahé kovy (zlato, striebro, skupina platiny okrem ortuti)
  - železný a oceľový šrot
  - medený šrot
  - niklový šrot
  - hliníkový šrot
  - zinkový šrot
  - cínový šrot
  - volfrámový šrot
  - molybdénový šrot
  - tantalový šrot
  - horčíkový šrot
  - kobaltový šrot
  - bizmutový šrot
  - titánový šrot
  - zirkónový šrot
  - mangánový šrot
  - germániový šrot
  - vanádový šrot
  - šrot hafnia, india, nióbu, rénia a gália
  - tóriový šrot
  - šrot kovov zo skupiny vzácnych zemín
  B1020 Čistý, nekontaminovaný kovový šrot vrátane zliatin v kompaktnej forme (fólie, plechy, nosníky, drôty a pod.) z
  - antimónového šrotu
  - berýliového šrotu
  - kadmiového šrotu
  - oloveného šrotu (s vylúčením kyselinových olovených akumulátorov)
  - selénového šrotu
  - telúrového šrotu
  B1030 Žiaruvzdorné materiály obsahujúce kovové zvyšky
  B1040 Vyradené celky zo zariadení na výrobu elektrickej energie, ktoré nie sú kontaminované mazacími olejmi, PCB alebo PCT v rozsahu, aby sa mohli považovať za nebezpečné
  B1050 Zmiešané neželezné kovy, ťažké frakcie zo šrotu, ktoré neobsahujú materiály uvedené v prílohe č. I v koncentráciách, pri ktorých by vykazovali nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III 8)
  B1060 Odpadový selén a telúr v kovovej elementárnej forme vrátane prášku
  B1070 Odpad z medi a zo zliatin medi v disperznej forme, ak neobsahuje zložky uvedené v prílohe č. I v rozsahu, pri ktorom by vykazoval nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III
  B1080 Zinkový popol a zvyšky vrátane zliatin zinku v disperznej forme, ak neobsahujú zložky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách, pri ktorých by vykazovali nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe
   č. III alebo nebezpečnú vlastnosť H4.3 9)
  B1090 Odpadové batérie vyhovujúce príslušným normám okrem tých, čo sú vyrobené z olova, kadmia alebo ortuti
  B1100 Odpad obsahujúci kovy z tavenia a rafinácie kovov:
  - tvrdého zinku
  - trosky obsahujúcej zinok:
  - vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (viac ako 90% Zn)
  - spodná troska z galvanizácie zinkových platní (viac ako 92% Zn)
  - troska z tlakového liatia zinku (viac ako 85% Zn)
  - troska z galvanizovania zinkových platní ponorom (viac ako 92% Zn)
  - zinkové stery
  - hliníkové stery s vylúčením soľných trosiek
  - troska zo spracovania medi na ďalšie spracovanie alebo rafináciu neobsahujúca arzén, olovo alebo kadmium v rozsahu, ktorý by spôsoboval vykazovanie nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. III
  - odpad z ohňovzdorných obkladov vrátane taviacich tégľov z tavenia medi
  - troska zo spracovania drahých kovov na ďalšie rafinovanie
  - tantal obsahujúci cínovú trosku s menej ako 0,5% cínu
  B1110 Elektrické a elektronické zariadenia:
  - elektronické zariadenia pozostávajúce z kovov alebo zo zliatin
  - odpadové elektrické a elektronické zariadenia alebo šrot 10) (vrátane dosiek plošných obvodov), ktoré neobsahujú zložky, ako sú akumulátory alebo iné batérie uvedené v zozname A, ortuťové spínače, sklo z výbojok a iné sklo a PCB kondenzátory nekontaminované zložkami uvedenými v prílohe č. I (napr. kadmium, ortuť, olovo, polychlórované bifenyly), alebo z ktorých boli tieto zložky odstránené, takže nevykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname A (A1180)]
  - elektrické a elektronické zariadenia (vrátane dosiek plošných obvodov, elektronických komponentov a drôtov) určené na priame opätovné využitie, 11) a nie na recykláciu alebo na zneškodnenie 12)
  B1120 Použité katalyzátory okrem kvapalín použitých ako katalyzátory, obsahujúce
  - prechodné kovy okrem odpadových katalyzátorov (opotrebovaných katalyzátorov, použitých kvapalných katalyzátorov alebo ostatných katalyzátorov) zo zoznamu A: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkón, molybdén, tantal, rénium
  - lantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cérium, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium
  B1130 Prečistené opotrebované katalyzátory s obsahom drahých kovov
  B1140 Zvyšky s obsahom drahých kovov v pevnej forme, ktoré obsahujú stopy anorganických kyanidov
  B1150 Odpady drahých kovov alebo ich zliatin (zlato, striebro, skupina platiny okrem ortuti) v disperznej, nekvapalnej forme, vhodne zabalené a označené
  B1160 Popol drahých kovov zo spaľovania dosiek plošných obvodov [pozri príslušnú položku v zozname A (A1150)]
  B1170 Popol zo spaľovania fotografických filmov obsahujúci drahé kovy
  B1180 Odpadový fotografický film s obsahom halogenidov striebra a kovového striebra
  B1190 Odpadový fotografický papier s obsahom halogenidov striebra a kovového striebra
  B1200 Granulovaná troska z výroby železa a ocele
  B1210 Troska z výroby železa a ocele vrátane trosiek využiteľných ako zdroj TiO2 a vanádu
  B1220 Troska z výroby zinku, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (vyše 20%) a spracovaná podľa priemyselných noriem (napr. DIN 4301) hlavne na stavebné účely
  B1230 Okoviny z valcovania z výroby železa a ocele
  B1240 Okoviny oxidov medi

  B2 Odpady obsahujúce hlavne anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály

  B2010
  Odpady z baníckych prevádzok v nedisperznej forme:
  - odpad z prírodného grafitu
  - odpad z bridlice, či už nahrubo opracovaný alebo len narezaný pílením alebo iným spôsobom
  - odpad zo sľudy
  - odpad z leucitu, nefelínu a nefelínového syenitu
  - odpad zo živca
  - odpad z kazivca
  - kremeňový odpad v tuhej forme okrem odpadov využívaných v zlievarenských prevádzkach
  B2020 Sklený odpad v nedisperznej forme:
  - sklené črepy a ostatný odpad zo skla s výnimkou skla z výbojok a ostatného aktivovaného skla
  B2030 Keramické odpady v nedisperznej forme:
  - cermetový odpad alebo šrot (kovovokeramické kompozitné materiály)
  - keramické vlákna inde nešpecifikované a nezahrnuté
  B2040 Ostatné odpady obsahujúce hlavne tieto anorganické zložky:
  - čiastočne rafinovaný síran vápenatý produkovaný pri desulfurizácii spalín
  - odpadové sadrokartónové dosky alebo platne pochádzajúce z demolácie budov
  - troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (vyše 20 %), spracovaná podľa priemyselných noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavebné účely a brúsne aplikácie
  - síra v pevnej forme
  - vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH menej ako 9)
  - chloridy sodíka, draslíka, vápnika
  - karborundum (karbid kremíka)
  - úlomky betónu
  - sklené črepy obsahujúce lítium-tantal a lítium-niób
  B2050 Popolček z uhoľných elektrární nezahrnutý v zozname A [pozri príslušnú položku v zozname A (A2060)]
  B2060 Použité aktívne uhlie z úpravy pitnej vody, z procesov potravinárskeho priemyslu a výroby vitamínov [pozri príslušnú položku v zozname A (A4160)]
  B2070 Kal fluoridu vápnika
  B2080 Odpadová sadra z procesov chemického priemyslu nezahrnutá v zozname A [pozri príslušnú položku v zozname A (A2040)]
  B2090 Odpadové anódové nádoby z výroby ocele alebo hliníka vyrobené z ropného koksu alebo bitúmenu a vyčistené na úroveň normálnej priemyselnej špecifikácie (s vylúčením anódových nádob z chlórovej alkalickej elektrolýzy alebo z metalurgického priemyslu)
  B2100 Odpadové hydráty hliníka a odpadový oxid hlinitý a zvyšky z výroby hliníka okrem materiálov využitých na čistenie plynov a na flokulačné alebo filtračné procesy
  B2110 Zvyšky bauxitu ("červený kal") (pH menej ako 11,5)
  B2120 Odpadové kyslé alebo zásadité roztoky s pH viac ako 2 a menej ako 11,5, ktoré nie sú korozívne alebo inak nebezpečné [pozri príslušnú položku v zozname A (A4090)]

  B3 Odpady obsahujúce hlavne organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály

  B3010
  Pevné plastové odpady:
  Plastové materiály alebo zmiešané materiály obsahujúce plasty, ak nie sú zmiešané s ostatnými odpadmi a sú pripravené podľa špecifikácie:
  - Plastový šrot z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov najmä z týchto materiálov 13):
  - etylén
  - styrén
  - polypropylén
  - polyetyléntereftalát
  - akrylonitryl
  - butadién
  - polyacetály
  - polyamidy
  - polybutyléntereftalát
  - polykarbonáty
  - polyétery
  - polyfenylsulfidy
  - akrylátové polyméry
  - alkány C10 - C13 (plastifikátory)
  - polyuretán (neobsahujúci CFC)
  - polysiloxány
  - polymetylmetakrylát
  - polyvinylalkohol
  - polyvinylbutyral
  - polyvinylacetát
  - Vulkanizovaná odpadová živica alebo kondenzačné produkty vrátane týchto materiálov:
  - močovinoformaldehydové živice
  - fenolformaldehydové živice
  - melamínformaldehydové živice
  - epoxidové živice
  - alkydové živice
  - polyamidy
  - Odpady z týchto fluórovaných polymérov 14):
  - perflóretylén/propylén (FEP)
  - perfluóroalkoxyalkán (PFA)
  - perfluóroalkoxyalkán (MFA)
  - polyvinylfluorid (PVF)
  - polyvinylidénfluorid (PVDF)
  B3020 Papier, kartón a odpad z papierových výrobkov
  Materiály, ak nie sú zmiešané s nebezpečným odpadom:
  Odpad a odrezky z papiera alebo z kartónu:
  - nebielený papier alebo kartón, alebo vlnitá lepenka
  - ostatný papier alebo kartón vyrobený hlavne z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi, nefarbený v hmote
  - papier alebo kartón vyrobený hlavne z buničiny vyrobenej mechanickým rozvlákňovaním (napr. papier na noviny a časopisy a podobné tlačené materiály)
  - ostatné vrátane (nie však výlučne) 1. laminovaných lepeniek 2. a netriedeného zberového papiera
  B3030 Textilné odpady
  Materiály, ak nie sú zmiešané s ostatnými odpadmi a sú pripravené podľa špecifikácie:
  - hodvábny odpad (vrátane zámotkov nespôsobilých na zamotávanie priadzového odpadu a trhaného odpadu)
  - nemykaný alebo nečesaný
  - ostatný
  - odpad z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu
  - výčesky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
  - ostatný odpad z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
  - odpad z hrubých chlpov zvierat
  - bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
  - priadzový odpad (vrátane niťového)
  - trhaný materiál
  - ostatný bavlnený odpad
  - ľanová kúdeľ a ľanový odpad
  - kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z konopy siatej (Cannabis sativa L.)
  - kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z juty a iných textilných lykových vláken (okrem ľanu, konopy siatej a ramie)
  - kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z mexickej konopy a ostatných textilných vláken z rodu Agave
  - kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo zámotku
  - kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z abaky (manilská konopa alebo Musa textilis Nee)
  - kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z ramie a ostatných textilných vláken inde neuvedených ani nezahrnutých
  - odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vláken:
  - zo syntetických vláken
  - z umelých vláken
  - obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky
  - použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán z textilných materiálov
  - triedené
  - ostatné
  B3040 Odpady z gumy
  Materiály, ak nie sú zmiešané s ostatnými odpadmi:
  - odpad a šrot z tvrdej gumy (napr. ebonit)
  - ostatné odpady z gumy (okrem odpadov inde špecifikovaných)
  B3050 Neimpregnovaný korkový a drevný odpad:
   - drevný odpad a odrezky neaglomerované aj aglomerované
   do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem
   - korkový odpad: rozdrvený, granulovaný alebo rozomletý
   korok (korková múčka)
  B3060 Odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ak nie sú infekčné:
  - vínny kal
  - sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, či už vo forme granúl alebo nie, používané na kŕmenie zvierat, nešpecifikované a inde neuvedené
  - degras: zvyšky zo spracovania tukových zložiek alebo živočíšne alebo rastlinné vosky
  - odpad z kostí a rohov, neopracovaný, odtučnený, jednoducho pripravený (nenarezaný do určitého tvaru), upravený kyselinou alebo odželatínovaný
  - odpad z rýb
  - kakaové škrupiny, plevy, šupky a ostatný odpad z kakaa
  - ostatné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu
  B3070 Odpady:
  - odpad z ľudských vlasov
  - odpadová slama
  - deaktivované mycélium plesne z výroby penicilínu, ktoré sa má použiť ako krmivo pre zvieratá
  B3080 Odpadové odrezky a šrot z gumy
  B3090 Odpadové šupy a ostatné odpady z kože a z kompozitov kože nevhodné na výrobu kožených výrobkov okrem kožiarskeho kalu, neobsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu a biocídy [pozri príslušnú položku v zozname A (A3100)]
  B3100 Kožiarsky prach, popol, kaly alebo múčka neobsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy [pozri príslušnú položku v zozname A (A3090)]
  B3110 Odpady z kožiarní neobsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy, alebo infekčné zložky [pozri príslušnú položku v zozname A (A3110)]
  B3120 Odpady pozostávajúce z potravinárskych farbív
  B3130 Odpadové polymérne étery a odpadové, nie nebezpečné monomérne étery neschopné tvoriť peroxidy
  B3140 Odpadové pneumatiky okrem tých, ktoré sú určené na zneškodnenie niektorou z operácií uvedených v prílohe č. IV A

  B4 Odpady, ktoré môžu obsahovať anorganické alebo organické zložky

  B4010
  Odpady pozostávajúce hlavne z latexových farbív na vodnej báze, atramentov a tvrdených lakov
   neobsahujúcich organické rozpúšťadlá, ťažké kovy alebo biocídy v rozsahu, aby sa mohli považovať za nebezpečné [pozri príslušnú položku v zozname A (A4070)]
  B4020 Odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexu, plastifikátorov, lepidiel/adhezív, ktoré nie sú uvedené v zozname A, neobsahujúce rozpúšťadlá alebo iné kontaminanty v rozsahu, keď by vykazovali vlastnosti uvedené v prílohe č. III, napr. lepidlá na báze vody, gleje na báze kazeínového škrobu, dextrínu, celulózových éterov, polyvinylalkoholov [pozri príslušnú položku v zozname A (A3050)]
  B4030 Použité jednorazové fotoaparáty s batériami nezahrnuté v zozname A".

  PRÍLOHA
  (Anglické znenie)
  ____________________
  1) Venujte pozornosť tomu, že príslušná zodpovedajúca položka v zozname B (B1160) nešpecifikuje výnimky.
  2) Táto položka nezahŕňa odpady zo zariadení produkujúcich elektrickú energiu.
  3) PCB sú pri koncentrácii 50 mg/kg alebo vyššej.
  4) Úroveň koncentrácie 50 mg/kg sa považuje z medzinárodného hľadiska za praktickú koncentráciu pre všetky odpady. Mnohé krajiny však stanovili pre špecifické odpady nižšie úrovne (napr. 20 mg/kg).
  5) "Po záručnej lehote" znamená, že výrobok sa nepoužil počas lehoty odporúčanej výrobcom.
  6) Táto položka nezahŕňa drevo ošetrené chemikáliami na ochranu dreva.
  7) "Po záručnej lehote" znamená, že výrobok sa nepoužil počas lehoty odporúčanej výrobcom.
  8) Všimnite si, že aj v prípadoch nízkej počiatočnej úrovne kontaminácie materiálmi uvedenými v prílohe č. I po ďalších procesoch vrátane recyklácie môže dôjsť k vzniku oddelených frakcií obsahujúcich signifikantne zvýšené koncentrácie materiálov uvedených v prílohe č. I.
  9) Postavenie zinkového popola sa v súčasnosti prehodnocuje a Konferencia Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD) navrhuje, aby zinkový popol nebol nebezpečným tovarom.
  10) Táto položka nezahŕňa šrot z elektrární.
  11) Opätovné využitie môže predstavovať opravy, obnovu alebo modernizáciu, nie však zásadnú prestavbu.
  12) V niektorých krajinách sa tieto materiály určené na priame opätovné využitie nepovažujú za odpad.
  13) Za predpokladu, že takéto odpady sú úplne polymerizované.
  14) Z tejto položky sú vylúčené odpady vznikajúce po použití týchto materiálov vo sfére spotreby. Odpady nesmú byť zmiešané. Treba brať do úvahy problémy súvisiace so spaľovaním na otvorenom ohni.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti