Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov a Dodatkový protokol k dohovoru z 08.11.2001 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.01.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  MZV SR 
  publ. pod č. 49/2001 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. septembra 2000 bola v Štrasburgu uložená ratifikačná listina o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a k dodatkom k tomuto dohovoru.

  Národná rada Slovenskej republiky s nimi vyslovila súhlas svojím uznesením č. 940 z 20. júna 2000 a prezident Slovenskej republiky ich ratifikoval 24. augusta 2000.

  Dohovor a dodatky k tomuto dohovoru nadobudli pre Slovenskú republiku platnosť 1. januára 2001 na základe článku 22 ods. 3.


  DOHOVOR
  o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov

  PREAMBULA

  Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento dohovor,

  majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi, ktorá by sa zakladala najmä na rešpektovaní zákona, ako aj ľudských práv a základných slobôd,

  majúc na zreteli, že je žiaduce rozšíriť záruky práv a základných slobôd pre každého, najmä práva na rešpektovanie súkromia vzhľadom na zvyšujúci sa cezhraničný tok osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracovania,

  opätovne akcentujúc svoju angažovanosť za slobodu informácií bez ohľadu na hranice,

  uvedomujúc si, že je nevyhnutné uviesť do súladu základné hodnoty predstavované rešpektovaním súkromia a voľným tokom informácií medzi ľuďmi,

  dohodli sa takto:

  KAPITOLA I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Čl.1 - Predmet a účel dohovoru

  Účelom dohovoru je zabezpečiť pre každého jednotlivca na území každej strany dohovoru rešpektovanie jeho práv a základných slobôd, najmä práva na súkromie pri automatizovanom spracovaní osobných údajov o ňom (ďalej len "ochrana údajov"), a to bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu.

  Čl.2 - Vymedzenie pojmov

  Na účely tohto dohovoru

  a) "osobnými údajmi" sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na nejakého identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca (ďalej len "dotknutá osoba"),

  b) "automatizovaným súborom údajov" sa rozumie akýkoľvek súbor údajov, ktorý je predmetom automatizovaného spracovania,

  c) "automatizované spracovanie" zahŕňa tieto operácie, ak sa úplne alebo čiastočne vykonávajú automatizovanými prostriedkami: uchovávanie údajov, vykonávanie logických alebo aritmetických operácií s týmito údajmi, ich zmeny, výmaz, vyhľadanie alebo šírenie,

  d) "prevádzkovateľom súboru" sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušný rozhodovať o účele automatizovaného súboru údajov, o tom, aké kategórie osobných údajov sa majú uchovávať a aké operácie by sa mali na ne uplatniť.

  Čl.3 - Pôsobnosť dohovoru

  1. Strany sa zaväzujú uplatňovať tento dohovor pri automatizovanom spracúvaní súborov s osobnými údajmi a automatizovanom spracúvaní osobných údajov vo verejnom a súkromnom sektore.

  2. Ktorýkoľvek štát môže pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení tohto dohovoru alebo o prístupe k nemu, alebo kedykoľvek neskôr oznámiť prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy, že

  a) nebude uplatňovať tento dohovor na isté kategórie automatizovaných súborov osobných údajov, ktorých zoznam priloží k uloženým listinám. Do tohto zoznamu však nezahrnie tie kategórie automatizovaných súborov údajov, ktoré sú chránené podľa vnútroštátneho práva. Následne bude tento zoznam dopĺňať o nové vyhlásenia vždy vtedy, keď sa podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanú predmetom ochrany ďalšie kategórie automatizovaných súborov osobných údajov,

  b) bude tento dohovor uplatňovať na informácie, ktoré sa vzťahujú na skupiny osôb, združenia, nadácie, spoločnosti, korporácie a akékoľvek iné orgány, ktoré priamo alebo nepriamo pozostávajú z jednotlivcov, bez ohľadu na to, či tieto orgány majú alebo nemajú právnu subjektivitu,

  c) bude tento dohovor uplatňovať aj na súbory osobných údajov, ktoré nie sú predmetom automatizovaného spracovania.

  3. Štát, ktorý na základe niektorého z vyhlásení uvedených v odseku 2 písm. b) alebo c) rozšíri pôsobnosť tohto dohovoru, môže v rámci vyhlásenia oznámiť, že rozšírenie sa použije len na isté kategórie súborov osobných údajov, ktorých zoznam priloží k uloženým listinám.

  4. Strana, ktorá na základe niektorého z vyhlásení uvedených v odseku 2 písm. a) vylúčila isté kategórie automatizovaných súborov osobných údajov, nemôže požadovať uplatnenie tohto dohovoru na tieto kategórie od strany, ktorá ich z pôsobnosti dohovoru nevylúčila.

  5. Rovnako strana, ktorá nevykonala jedno z rozšírení ustanovených v odseku 2 písm. b) alebo c), nemôže od strany, ktorá takéto rozšírenie vykonala, požadovať uplatňovanie tohto dohovoru v týchto písmenách.

  6. Vyhlásenia ustanovené v odseku 2 nadobudnú platnosť v okamihu, keď dohovor nadobudne platnosť pre štát, ktorý je pôvodcom týchto vyhlásení, ak boli urobené pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení tohto dohovoru alebo o prístupe k nemu, alebo tri mesiace po ich prijatí generálnym tajomníkom Rady Európy, ak boli tieto vyhlásenia urobené neskôr. Tieto vyhlásenia možno úplne alebo čiastočne odvolať, a to na základe oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odstúpenie nadobudne platnosť tri mesiace odo dňa prijatia oznámenia.

  KAPITOLA II - ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OCHRANY ÚDAJOV

  Čl.4 - Povinnosti strán dohovoru

  1. Každá strana prijme vo vnútroštátnom právnom poriadku opatrenia potrebné na aplikáciu základných princípov ochrany údajov, ktoré sú uvedené v tejto kapitole.

  2. Tieto opatrenia sa prijmú najneskôr do nadobudnutia platnosti dohovoru pre príslušnú stranu.

  Čl.5 - Kvalita údajov

  Osobné údaje, ktoré sú predmetom automatizovaného spracovania, musia byť

  a) získané a spracované korektným a zákonným spôsobom,

  b) uchovávané na konkrétne a oprávnené účely a nesmú sa využívať spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi,

  c) adekvátne, relevantné a nie nadbytočné vzhľadom na účely, na ktoré sa uchovávajú,

  d) správne a v prípade potreby aj aktualizované,

  e) uchovávané v podobe, ktorá umožní identifikáciu dotknutej osoby počas doby nie dlhšej, ako sa požaduje na účely, na ktoré sa údaje uchovávajú.

  Čl.6 - Osobitné kategórie údajov

  Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod, politické postoje alebo náboženskú vieru či iný svetonázor, ako aj osobné údaje o zdraví a sexuálnom živote nie je možné automatizovane spracúvať, ak vnútroštátne právo neposkytne primerané záruky. To isté sa použije aj na osobné údaje, ktoré sa týkajú odsúdenia.

  Čl.7 - Bezpečnosť údajov

  Prijmú sa primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v automatizovaných súboroch údajov pred náhodným alebo nepovoleným zničením alebo pred náhodnou stratou, ako aj pred nepovoleným prístupom, zmenami alebo šírením.

  Čl.8 - Ďalšie záruky pre dotknutú osobu

  Komukoľvek bude umožnené

  a) dozvedieť sa o existencii automatizovaného súboru osobných údajov, jeho hlavných účeloch, ako aj o totožnosti a obvyklom mieste pobytu alebo o hlavnom mieste pôsobenia prevádzkovateľa tohto súboru,

  b) získavať v primeraných intervaloch a bez zbytočného odkladu alebo výdavkov potvrdenie o tom, či osobné údaje vzťahujúce sa na danú osobu sa uchovávajú v automatizovanom súbore údajov, a tiež získať tieto údaje v zrozumiteľnej podobe,

  c) v prípade potreby dosiahnuť opravu alebo výmaz týchto údajov, ak boli spracované v rozpore s ustanoveniami vnútroštátneho zákona, ktorým sa vykonávajú základné princípy uvedené v článkoch 5 a 6 tohto dohovoru,

  d) uplatniť opravný prostriedok v prípade, že sa nevyhovelo žiadosti o potvrdenie, oznámenie, opravu alebo o výmaz uvedenej v písmenách b) a c) tohto článku.

  Čl.9 - Výnimky a obmedzenia

  1. Z článkov 5, 6 a 8 tohto dohovoru nie sú prípustné nijaké výnimky okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto článku.

  2. Derogácia ustanovení článkov 5, 6 a 8 tohto dohovoru sa pripúšťa, ak je to v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom danej strany a ak to predstavuje opatrenie potrebné v demokratickej spoločnosti na

  a) ochranu bezpečnosti štátu, verejnej bezpečnosti, menových záujmov štátu alebo potláčanie trestnej činnosti,

  b) ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných.

  3. Je možné legislatívne upraviť obmedzenia výkonu práv špecifikovaných v článku 8 písm. b), c) a d) v prípade automatizovaných súborov osobných údajov, ktoré sa používajú na účely štatistiky alebo vedeckého výskumu, ak evidentne neexistuje nebezpečenstvo narušenia súkromia dotknutých osôb.

  Čl.10 - Sankcie a opravné prostriedky

  Strany sa zaväzujú ustanoviť primerané sankcie a opravné prostriedky pre prípad porušenia ustanovení vnútroštátneho zákona, ktorým sa vykonávajú základné princípy ochrany údajov uvedené v tejto kapitole.

  Čl.11 - Rozšírená ochrana

  Ani jedno z ustanovení tejto kapitoly sa nemá vykladať tak, aby obmedzilo alebo inak nepriaznivo ovplyvnilo možnosť, že strana dohovoru poskytne dotknutým osobám širší rozsah ochrany ako tento dohovor.

  KAPITOLA III - CEZHRANIČNÝ TOK ÚDAJOV

  Čl.12 - Cezhraničné toky osobných údajov a vnútroštátny právny poriadok

  1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na prenos osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracovania alebo sa zhromažďujú na účely automatizovaného spracovania, cez štátne hranice prostredníctvom akéhokoľvek média.

  2. Strana nemôže len z titulu ochrany súkromia zakázať cezhraničné toky osobných údajov, ktoré smerujú na územie druhej strany, alebo ich podmieniť osobitným povolením.

  3. Napriek tomu však bude mať každá strana právo derogovať ustanovenie odseku 2,

  a) ak jej legislatíva obsahuje osobitné predpisy pre isté kategórie osobných údajov alebo automatizovaných súborov osobných údajov, ktoré vyplynuli z povahy týchto údajov alebo súborov, okrem prípadov, keď predpisy druhej strany poskytujú ekvivalentnú ochranu,

  b) ak sa prenos uskutočňuje z jej územia na územie štátu, ktorý nie je stranou dohovoru, cez sprostredkovateľa, ktorý sa nachádza na území druhej strany, aby sa predišlo prenosom, ktoré by obchádzali legislatívu strany uvedenú v písmene a).

  KAPITOLA IV - VZÁJOMNÁ POMOC

  Čl.13 - Spolupráca medzi stranami

  1. Strany dohovoru súhlasia s tým, že si v záujme implementácie tohto dohovoru budú navzájom poskytovať pomoc.

  2. Na tento účel

  a) každá strana určí jeden alebo viac orgánov a ich názov a adresu oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy,

  b) každá strana, ktorá určila viac ako jeden orgán, vymedzí v oznámení uvedenom v písmene a) právomoci týchto jednotlivých orgánov.

  3. Orgán určený jednou stranou na požiadanie orgánu určeného druhou stranou

  a) poskytne informácie o právnej úprave ochrany údajov vo svojej krajine a príslušných administratívnych postupoch,

  b) prijme v súlade s vnútroštátnym zákonom a výlučne na účel ochrany súkromia všetky primerané opatrenia na zabezpečenie vecných informácií o určitom automatizovanom spracovaní prebiehajúcom na území jeho krajiny s výnimkou osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.

  Čl.14 - Pomoc dotknutým osobám, ktoré sú rezidentmi inej krajiny

  1. Každá strana dohovoru pomôže ktorejkoľvek osobe, ktorá je rezidentom inej krajiny, pri uplatňovaní práv, ktoré tejto osobe plynú z vnútroštátneho zákona, ktorým sa vykonávajú princípy uvedené v článku 8 tohto dohovoru.

  2. Ak je táto osoba rezidentom druhej strany dohovoru, bude mať možnosť postúpiť požiadavku prostredníctvom orgánu určeného touto stranou.

  3. Žiadosť o pomoc obsahuje všetky potrebné náležitosti, ktoré sa okrem iného týkajú

  a) mena, adresy a všetkých ďalších relevantných údajov, ktoré identifikujú osobu žiadateľa,

  b) automatizovaného súboru osobných údajov, ktorý je predmetom žiadosti, alebo prevádzkovateľa tohto súboru,

  c) účelu žiadosti.

  Čl.15 - Záruky pri pomoci poskytnutej určeným orgánom

  1. Orgán určený jednou stranou, ktorý dostane informácie od orgánu určeného druhou stranou v súvislosti so žiadosťou o pomoc alebo ako odpoveď na vlastnú žiadosť o pomoc, nepoužije tieto informácie na iné účely ako tie, ktoré sú vymedzené v žiadosti o pomoc.

  2. Každá strana dohliadne na to, aby osoby patriace do kompetencie určeného orgánu alebo konajúce v jeho mene boli viazané povinnosťou mlčanlivosti alebo dôvernosťou týchto informácií.

  3. Určený orgán v nijakom prípade nemôže len na vlastný podnet a bez výslovného súhlasu dotyčnej osoby podať žiadosť podľa článku 14 ods. 2 v mene dotknutej osoby, ktorá je rezidentom inej krajiny.

  Čl.16 - Odmietnutie žiadosti o pomoc

  Určený orgán, ktorému je adresovaná žiadosť o pomoc v súlade s článkom 13 alebo 14 tohto dohovoru, nesmie odmietnuť túto žiadosť s výnimkou prípadu, že

  a) ochrana údajov, ktorá je predmetom žiadosti, nepatrí do kompetencie orgánu, ktorý zodpovedá za odpoveď,

  b) žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru,

  c) vyhovením žiadosti by sa porušila suverenita, bezpečnosť alebo verejný poriadok (ordre public) strany dohovoru, ktorou boli stanovené, alebo práva a základné slobody osôb v jurisdikcii tejto strany.

  Čl.17 - Náklady a postupy pri poskytovaní pomoci

  1. S pomocou, ktorú si strany dohovoru poskytnú podľa článku 13, a s pomocou, ktorú strany poskytnú dotknutým osobám v zahraničí podľa článku 14, nie je spojená povinnosť úhrady nákladov alebo poplatkov s výnimkou nákladov alebo poplatkov na expertov a tlmočníkov. Náklady a poplatky na expertov a tlmočníkov hradí strana, ktorá určila orgán, ktorý podal žiadosť o pomoc.

  2. Dotknutej osobe nie je možné účtovať náklady alebo poplatky v súvislosti s krokmi, ktoré boli v jej mene prijaté na území druhej strany, okrem tých nákladov a poplatkov, ktoré majú zo zákona hradiť osoby, ktoré sú jej rezidentmi.

  3. Podrobnosti o pomoci, najmä o formách, postupoch a použitom jazyku, si príslušné strany dohodnú priamo medzi sebou.

  KAPITOLA V - KONZULTATÍVNY VÝBOR

  Čl.18 - Zloženie výboru

  1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru sa ustanoví konzultatívny výbor.

  2. Každá strana vymenuje jedného člena konzultatívneho výboru a jeho zástupcu. Ktorýkoľvek členský štát Rady Európy, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, má právo byť v tomto výbore zastúpený prostredníctvom pozorovateľa.

  3. Konzultatívny výbor môže na základe jednomyseľného rozhodnutia vyzvať štát, ktorý nie je členom Rady Európy ani stranou tohto dohovoru, aby vyslal na určité rokovanie pozorovateľa ako svojho zástupcu.

  Čl.19 - Funkcie výboru

  Konzultatívny výbor

  a) môže podávať návrhy s cieľom napomôcť alebo zlepšiť uplatňovanie tohto dohovoru,

  b) môže podávať návrhy na zmeny tohto dohovoru podľa článku 21,

  c) pripravuje stanoviská k návrhom na zmeny tohto dohovoru, ktoré sú mu doručené, a to podľa článku 21 ods. 3,

  d) môže na požiadanie niektorej zo strán zaujať stanovisko k akejkoľvek otázke týkajúcej sa vykonávania tohto dohovoru.

  Čl.20 - Postup

  1. Konzultatívny výbor zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé rokovanie sa bude konať dvanásť mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru. Potom bude zasadať najmenej raz za dva roky a vždy vtedy, keď jedna tretina zástupcov strán požiada o zvolanie jeho zasadnutia.

  2. Podmienkou uznášaniaschopnosti na zasadnutí konzultatívneho výboru je prítomnosť väčšiny zástupcov strán.

  3. Po každom svojom zasadnutí predloží konzultatívny výbor Výboru ministrov Rady Európy správu o svojej činnosti a o uplatňovaní dohovoru.

  4. V nadväznosti na ustanovenia tohto dohovoru vypracuje konzultatívny výbor svoj vlastný rokovací poriadok.

  KAPITOLA VI - ZMENY

  Čl.21 - Zmeny

  1. Zmeny k tomuto dohovoru môže navrhnúť každá zo strán dohovoru, Výbor ministrov Rady Európy alebo konzultatívny výbor.

  2. Každý návrh na zmenu oznámi generálny tajomník Rady Európy členským štátom Rady Európy a každému nečlenskému štátu, ktorý pristúpil k dohovoru alebo bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 23.

  3. Okrem toho bude s každou zmenou, ktorú navrhne strana dohovoru alebo Výbor ministrov, oboznámený aj konzultatívny výbor, ktorý k navrhovanej zmene predloží Výboru ministrov svoje stanovisko.

  4. Výbor ministrov posúdi navrhovanú zmenu a všetky stanoviská predložené konzultatívnym výborom a môže túto zmenu schváliť.

  5. Text zmeny schválenej Výborom ministrov v súlade s odsekom 4 tohto článku sa predloží stranám na prijatie.

  6. Zmena schválená podľa odseku 4 tohto článku nadobudne platnosť tridsiaty deň po tom, čo strany informovali generálneho tajomníka o jej prijatí.

  KAPITOLA VII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Čl.22 - Nadobudnutie platnosti

  1. Dohovor bude otvorený na podpis pre členské štáty Rady Európy. Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení dohovoru budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

  2. Tento dohovor nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď päť členských štátov Rady Európy vyjadrí svoju ochotu riadiť sa dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1.

  3. Pre členský štát, ktorý sa následne zaviaže, že sa bude riadiť týmto dohovorom, nadobudne dohovor platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení dohovoru.

  Čl.23 - Prístup nečlenských štátov

  1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy vyzvať akýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy, aby pristúpil k dohovoru na základe rozhodnutia väčšiny ustanovenej v článku 20.d Štatútu Rady Európy a na základe jednomyseľného hlasovania zástupcov zmluvných štátov, ktoré majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru.

  2. Pre pristupujúci štát nadobudne tento dohovor platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy.

  Čl.24 - Územná klauzula

  1. Pri podpise dohovoru alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení dohovoru alebo o prístupe k nemu štát môže určiť územie alebo územia, na ktoré sa bude dohovor vzťahovať.

  2. Štát môže kedykoľvek neskôr rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru aj na ďalšie územie, ktoré určí vo vyhlásení pre generálneho tajomníka Rady Európy. Pre toto územie nadobudne dohovor platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník prijal príslušné vyhlásenie.

  3. Každé vyhlásenie o určení územia, ktoré bolo urobené podľa odsekov 1 a 2, možno odvolať na základe oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi. Odvolanie nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník prijal toto oznámenie.

  Čl.25 - Výhrady

  K ustanoveniam tohto dohovoru nie je možné uplatniť výhrady.

  Čl.26 - Vypovedanie dohovoru

  1. Ktorákoľvek strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať na základe oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  2. Výpoveď nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník prijal toto oznámenie.

  Čl.27 - Oznámenia

  Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady Európy a ktorýkoľvek iný štát, ktorý pristúpil k tomu dohovoru, o

  a) každom novom signatárovi,

  b) uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení dohovoru alebo o prístupe k nemu,

  c) dátume nadobudnutia platnosti dohovoru v súlade s článkami 22, 23 a 24,

  d) každom inom akte, oznámení alebo o komunikácii, ktorá sa týka tohto dohovoru.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení zástupcovia podpísali tento dohovor.

  Dané v Štrasburgu 28. januára 1981 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom a vo francúzskom jazyku, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy, pričom obe znenia sú autentické. Generálny tajomník Rady Európy doručí overené kópie každému členskému štátu Rady Európy a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby pristúpil k dohovoru.

  DODATKY
  k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108) umožňujúce Európskym spoločenstvám pristúpiť k dohovoru (prijaté Výborom ministrov v Štrasburgu 15. júna 1999)

  Článok 1

  V článku 3 dohovoru odseky 2, 3 a 6 znejú:

  "2. Akýkoľvek štát alebo Európske spoločenstvá môžu pri podpise alebo pri uložení svojich ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení tohto dohovoru alebo o prístupe k nemu, alebo kedykoľvek neskôr podať oznámenie prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy, že

  a) nebudú uplatňovať tento dohovor na určité kategórie automatizovaných súborov osobných údajov, ktorých zoznam bude predložený. Do tohto zoznamu však nesmú byť zahrnuté kategórie automatizovaných súborov údajov, ktoré sú predmetom ochrany údajov v zmysle vnútroštátneho právneho poriadku. Tento zoznam rovnako doplnia novým vyhlásením vtedy, keď sa ďalšie automatizované súbory osobných údajov stanú predmetom ochrany údajov v zmysle ustanovení vnútroštátnych zákonov,

  b) budú uplatňovať tento dohovor aj na informácie týkajúce sa skupín osôb, asociácií, nadácií, spoločností, podnikov alebo akýchkoľvek iných subjektov, ktoré sa priamo alebo nepriamo skladajú z jednotlivcov, či už takéto subjekty majú právny charakter, alebo nie,

  c) budú tento dohovor uplatňovať aj na súbory osobných údajov, ktoré nie sú automatizovane spracúvané.

  3. Akýkoľvek štát alebo Európske spoločenstvá, ktoré rozšíria rámec tohto dohovoru akýmkoľvek iným vyhlásením uvedeným v odseku 2 písm. b) alebo c), môžu v takomto vyhlásení oznámiť, že sa takéto rozšírenia budú uplatňovať na určité kategórie súborov osobných údajov, ktorých zoznam bude predložený.

  6. Vyhlásenia uvedené v odseku 2 nadobudnú platnosť od okamihu, keď nadobudne platnosť dohovor týkajúci sa štátu alebo Európskych spoločenstiev, ktoré vyhlásenia uplatnili, v prípade, že ich uplatnili pri podpise dohovoru alebo pri uložení svojich ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení dohovoru alebo o prístupe k nemu, alebo tri mesiace po ich prijatí generálnym tajomníkom Rady Európy v prípade, že sa uplatnili neskôr. Tieto vyhlásenia možno čiastočne alebo úplne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Takéto odvolania nadobudnú platnosť tri mesiace odo dňa prijatia takýchto oznámení.".

  Článok 2

  1. V článku 20 dohovoru sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

  "3. Každá strana má hlasovacie právo. Každý štát, ktorý je stranou dohovoru, bude mať jeden hlas. Pokiaľ ide o otázky v rámci kompetencie, budú Európske spoločenstvá uplatňovať svoje hlasovacie právo a hlasovať počtom hlasov zhodným s počtom členských štátov, ktoré sú stranami dohovoru a svoje kompetencie týkajúce sa príslušných záležitostí postúpili Európskym spoločenstvám. V takomto prípade takéto členské štáty Rady Európy nebudú hlasovať a ostatné členské štáty môžu hlasovať. Európske spoločenstvá nehlasujú vtedy, keď ide o otázky, ktoré nepatria do ich kompetencie.".

  2. V článku 20 dohovoru sa doterajšie odseky 3 a 4 označujú ako odseky 4 a 5.

  Článok 3

  V článku 21 dohovoru odsek 2 znie:

  "2. Akýkoľvek návrh na dodatok bude tlmočiť generálny tajomník Rady Európy členským štátom Rady Európy, Európskym spoločenstvám a každému nečlenskému štátu, ktorý pristúpil k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 23.".

  Článok 4

  Článok 23 dohovoru vrátane nadpisu znie:

  "Článok 23

  Pristúpenie nečlenských štátov alebo Európskych spoločenstiev k dohovoru

  1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy vyzvať akýkoľvek štát, ktorý nie je členským štátom Rady Európy, aby pristúpil k dohovoru prostredníctvom rozhodnutia uskutočneného väčšinou ustanovenou v článku 20.d Štatútu Rady Európy a neanonymného hlasovania zástupcov zmluvných štátov oprávnených zúčastniť sa na zasadnutí výboru.

  2. Európske spoločenstvá môžu pristúpiť k dohovoru.

  3. V prípade akéhokoľvek štátu pristupujúceho k dohovoru alebo pristupujúcich Európskych spoločenstiev nadobudne dohovor platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy.".

  Článok 5

  Článok 24 dohovoru vrátane nadpisu znie:

  "Článok 24

  Územná klauzula

  1. Akýkoľvek štát alebo Európske spoločenstvá môžu pri podpise dohovoru alebo pri uložení svojich ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení dohovoru alebo o prístupe k nemu špecifikovať územie alebo územia, na ktoré sa bude tento dohovor uplatňovať.

  2. Akýkoľvek štát alebo Európske spoločenstvá môžu kedykoľvek neskôr rozšíriť prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie určené v takomto vyhlásení. V prípade takéhoto územia nadobudne dohovor platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník prijal takéto vyhlásenie.".

  Článok 6

  Článok 27 dohovoru vrátane nadpisu znie:

  "Článok 27

  Oznámenia

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, Európskym spoločenstvám a akémukoľvek inému štátu, ktorý pristúpil k tomuto dohovoru,

  a) akýkoľvek podpis,

  b) uloženie ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe,

  c) akýkoľvek dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 22, 23 a 24,

  d) akýkoľvek ďalší krok, oznámenie alebo komunikáciu súvisiace s týmto dohovorom.".

  PRÍL.

  (Text Dohovoru v anglickom jazyku)


  OZNÁMENIE
  MZV SR
  publ. pod č. 20/2005 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2001 bol v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov.

  Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkovým protokolom uznesením č. 2136 zo 17. mája 2002 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Prezident Slovenskej republiky dodatkový protokol ratifikoval 11. júla 2002. Ratifikačná listina bola 24. júla 2002 uložená u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu, depozitára protokolu.

  Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. júla 2004 na základe článku 3 ods. 3.


  DODATKOVÝ PROTOKOL
  k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov

  Preambula

  Zmluvné strany tohto Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov otvoreného na podpis v Štrasburgu 28. januára 1981 (ďalej len "dohovor")

  s presvedčením, že orgány dozoru vykonávajúce svoje funkcie úplne nezávisle sú prvkom účinnej ochrany jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov,

  so zohľadnením významu toku informácií medzi národmi,

  so zohľadnením, že s nárastom výmeny osobných údajov cez hranice štátov je nevyhnutné zabezpečiť účinnú ochranu ľudských práv a základných slobôd a najmä práva na súkromie v súvislosti s takými výmenami osobných údajov,

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Dozorné orgány

  1. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby bol jeden orgán alebo viac orgánov zodpovedných za zabezpečenie dodržiavania opatrení, ktoré v jej vnútroštátnom práve uvádzajú do účinnosti princípy uvedené v kapitolách II a III dohovoru a tohto protokolu.

  2.

  a) Na dosiahnutie toho majú uvedené orgány predovšetkým vyšetrovacie a intervenčné právomoci, ako aj právomoc zapojiť sa do právneho konania alebo dať do pozornosti príslušných súdnych orgánov porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré uvádzajú do účinnosti princípy uvedené v článku 1 ods. 1 tohto protokolu.

  b) Každý dozorný orgán sa zaoberá sťažnosťami podanými akoukoľvek osobou, ktoré sa týkajú ochrany práv a základných slobôd danej osoby pri spracovaní osobných údajov v rámci svojej kompetencie.

  3. Dozorné orgány vykonávajú svoje funkcie úplne nezávisle.

  4. Proti rozhodnutiam dozorných orgánov, ktoré viedli k sťažnostiam, sa možno odvolať na súdoch.

  5. Podľa ustanovení kapitoly IV a bez záväzkov voči ustanoveniam článku 13 dohovoru dozorné orgány navzájom spolupracujú do takej miery, aká je potrebná na výkon ich povinností, predovšetkým vymieňaním si všetkých užitočných informácií.

  Článok 2 - Cezhraničné toky osobných údajov k príjemcovi, ktorý nepodlieha právomoci zmluvnej strany dohovoru

  1. Každá zmluvná strana zabezpečí prenos osobných údajov príjemcovi, ktorý podlieha právomoci štátu alebo organizácii, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru, len vtedy, ak daný štát alebo organizácia zabezpečí primeranú úroveň ochrany zamýšľaného prenosu údajov.

  2. Článok 2 ods. 1 tohto protokolu sa nepoužije, pričom každá zmluvná strana tohto protokolu môže povoliť prenos osobných údajov,

  a) ak to umožňuje vnútroštátne právo z dôvodu

  - osobitných záujmov dotknutej osoby alebo

  - legitímnych prevažujúcich záujmov, najmä dôležitých verejných záujmov, alebo

  b) ak zábezpeky, ktoré môžu vyplývať najmä zo zmluvných klauzúl, sa poskytnú zo strany prevádzkovateľa súboru zodpovedného za prenos a ak ich príslušné orgány podľa vnútroštátneho práva považujú za adekvátne.

  Článok 3 - Záverečné ustanovenia

  1. Ustanovenia článkov 1 a 2 tohto protokolu považujú zmluvné strany za dodatkové články dohovoru a všetky ustanovenia dohovoru sa uplatňujú v súlade s nimi.

  2. Tento protokol bude otvorený na podpis signatárskym štátom dohovoru. Po pristúpení k dohovoru podľa jeho podmienok môžu tento protokol podpísať Európske spoločenstvá. Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Signatár tohto protokolu ho nesmie ratifikovať, prijať ani schváliť, ak predtým alebo súbežne neratifikoval, neprijal ani neschválil dohovor alebo k nemu nepristúpil. Depozitárom ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo listiny o pristúpení k tomuto protokolu je generálny tajomník Rady Európy.

  3.

  a) Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty po dátume, keď päť jeho signatárov vyjadrilo súhlas, že budú viazaní týmto protokolom podľa ustanovení článku 3 ods. 2.

  b) V prípade ktoréhokoľvek signatára tohto protokolu, ktorý následne vyjadrí súhlas, že ním bude viazaný, protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty po dátume uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení.

  4.

  a) Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu ktorýkoľvek štát, ktorý pristúpil k dohovoru, môže pristúpiť aj k tomuto protokolu.

  b) Pristúpenie sa uskutočňuje uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorá nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty od dátumu uloženia.

  5.

  a) Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol na základe oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  b) Taká výpoveď sa stane účinná prvý deň mesiaca nasledujúceho po skončení trojmesačnej lehoty po dátume doručenia rozhodnutia generálnemu tajomníkovi.

  6. Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, Európskym spoločenstvám a každému ďalšiemu štátu, ktorý pristúpil k tomuto protokolu,

  a) každý podpis,

  b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení,

  c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článku 3,

  d) každý iný akt alebo oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení na tento akt, podpísali tento protokol.

  Dané v Štrasburgu 8. novembra 2001 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom oba znenia sú rovnako autentické, v jednom vyhotovení, ktoré zostáva uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, Európskym spoločenstvám a každému štátu pozvanému na pristúpenie k dohovoru.

  PRÍL.

  (Text "DODATKOVého PROTOKOLu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov" v anglickom jazyku)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti