Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Štandardy profesionálnej zodpovednosti a prehlásenie základných povinností a práv prokurátorov prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Medzinárodná asociácia prokurátorov

  Štandardy profesionálnej zodpovednosti a prehlásenie základných povinností a práv prokurátorov prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov dňa 23. apríla 1999


  ÚVOD

  Medzinárodná asociácia prokurátorov (IAP = International Association of Prosecutorsbola založená v júni 1995 na Úrade Spojených národov vo Viedni a formálne ustanovená v septembri 1996 na svojom prvom Generálnom zasadnutí v Budapešti. 

  V nasledujúcom roku v Ottawe Generálne zasadnutie schválilo ciele Asociácie, ktoré sú teraz zakotvené v článku 2.3 Stanov Asociácie. V roku 2003 bol schválený nový Štatút Asociácie (Constitution). 

  Jedným z nejdôležitejších cieľov asociácie je

  „podporovať a zvyšovať štandardy a princípy, ktoré sú všeobecne na medzinárodnej úrovni uznávané ako nevyhnutné predpoklady na riadne a nezávislé stíhanie trestných činov.“

  Na podporu tohoto konkrétneho cieľa začal pod vedením pani Rethy Meintjes z Južnej Afriky svoju prácu výbor Asociácie, aby vytvoril súbor štandardov pre prokurátorov. Prvý návrh bol daný k dispozícii celej členskej základni v júli 1998 a konečné znenie schválil Výkonný výbor na svojom jarnom zasadnutí v Amsterdame v apríli 1999.

  Štandardy profesionálnej zodpovednosti a prehlásenie základných povinností a práv prokurátorov ako dokument Medzinárodnej asociácie prokurátorov je prehlásením, ktoré bude slúžiť ako medzinárodné meradlo pre postup a chovanie sa jednotlivých prokurátorov a úradu prokuratúry. Chceme, aby Štandardy neboli len smelým prehlásením, ale skôr pracovným dokumentom, ktorý by bol používaný jednotlivými prokuratúrami pre rozvoj a presadzovanie ich vlastných štandardov. V budúcnosti bude hlavné úsilie Asociácie smerovať k podpore Štandardov a ich využívaniu prokurátormi v ich činnosti na celom svete.


  MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA PROKURÁTOROV

  Štandardy profesionálnej zodpovednosti a prehlásenie základných povinností a práv prokurátorov prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov dňa 23. apríla 1999

  VZHĽADOM NA TO, že
  ciele Medzinárodnej asociácie prokurátorov sú uvedené v článku 2.3 Stanov a zahŕňajú podporu spravodlivého, efektívneho, nestranného a výkonného stíhania trestných činov a podporu vysokých štandardov a princípov pri výkone trestnej justície,

  VZHĽADOM NA TO, že
  Spojené národy na svojom 8. kongrese o prevencii kriminality a zachádzania s páchateľmi v Havane, na Kube v roku 1990 prijaly Smernice o úlohe prokurátorov,

  VZHĽADOM NA TO, že
  spoločenstvo národov vyhlásilo práva a slobody všetkých ľudí vo Všeobecnej deklarácii Spojených národov o ľudských právach a v nasledujúcich medzinárodných záväzkoch, dohovoroch a ďalších dokumentoch,

  VZHĽADOM NA TO, že
  verejnosť potrebuje mať dôveru v nedotknuteľnosť systému trestnej justície,

  VZHĽADOM NA TO, že
  všetci prokurátori hrajú zásadnú rolu pri výkone trestnej justície,

  VZHĽADOM NA TO, že
  stupeň zapojenia prokurátorov do štádia vyšetrovania sa v rôznych právnych úpravách líši, pokiaľ vôbec existuje,

  VZHĽADOM NA TO, že
  uplatňovanie prokurátorského uváženia je dôležitou a závažnou zodpovednosťou,

  a VZHĽADOM NA TO, že
  jeho výkon má byť čo najotvorenejší, v súlade s právami jednotlivcov, citlivý k obetiam, ktoré nemajú byť znovu vystavované dôsledkom trestného činu a má byť vedený objektívne a nestranným spôsobom,

  Medzinárodná asociácia prokurátorov prijíma a prehlasuje nasledujúce štandardy profesionálneho postupu pre všetkých prokurátorov a ich základné povinnosti a práva:

  1. PROFESNÝ POSTUP A CHOVANIE

  Prokurátori

  a) vždy zachovávajú česť a dôstojnosť svojej profesie,

  b) sa vždy chovajú profesionálne, v súlade s právom a normami a etickými pravidlami svojej profesie,

  c) vždy dodržiavajú najvyššie štandardy bezúhonnosti a obozretnosti,

  d) udržujú vysokú úroveň svojej vzdelanosti a informovanosti o vývoji práva,

  e) usilujú sa o to, aby boli viditeľne dôslední, nezávislí a nestranní,

  f) vždy chránia právo obvineného na spravodlivý súdny proces a predovšetkým zabezpečujú, aby dôkazy v prospech obvineného boli použité v súlade so zákonom alebo požiadavkami na spravodlivý súdny proces,

  g) vždy slúžia verejnému záujmu a ochraňujú ho,

  h) rešpektujú, chránia a dodržiavajú všeobecný princíp ľudskej dôstojnosti a ľudských práv.

  2. NEZÁVISLOSŤ

  2.1 Používanie prokurátorského uváženia, pokiaľ je v konkrétnej jurisdikcii prípustné, má byť uskutočňované nezávisle a má byť bez akéhokoľvek politického zasahovania.

  2.2 Ak orgány pôsobiace mimo systému prokuratúry majú oprávnenie dávať prokurátorom všeobecné alebo zvláštne pokyny, majú tieto pokyny

  • byť transparentné,
  • byť v súlade so zákonným zmocnením,
  • podliehať stanoveným smerniciam tak, aby nezávislosť prokurátorov bola skutočne a zreteľne zabezpečená.

  2.3 Obdobným spôsobom má byť vykonávané každé oprávnenie orgánu pôsobiaceho mimo systém prokuratúry, nariadiť začatie trestného konania alebo zastavenie trestného konania, ktoré bolo v súlade so zákonom začaté.

  3. NESTRANNOSŤ

  Prokurátori vykonávajú svoje povinnosti bez strachu, zvýhodňovania či zaujatosti.

  Predovšetkým:

  a) vykonávajú svoju funkciu nestranne,

  b) nenechávajú sa ovplyvňovať individuálnymi alebo skupinovými záujmami a verejnými či mediálnymi tlakmi a majú na zreteli len verejný záujem,

  c) konajú objektívne,

  d) majú na zreteli všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či sú v prospech či neprospech podozrivého,

  e) v súlade s miestnymi zákonmi alebo požiadavkami na spravodlivý proces sa usilujú o to, aby boli vykonané všetky nevyhnutné a odôvodnené úkony a ich výsledky poskytnuté podozrivému, či už smerujú k jeho vine, či nevine,

  f) vždy hľadajú pravdu a pomáhajú súdu dospieť k pravde podľa práva a požiadaviek na korektnosť na presadzovanie spravodlivosti vo vzťahoch medzi spoločnosťou, obeťou a obvineným.

  4. ÚLOHA V TRESTNOM KONANÍ

  4.1 Prokurátori si plnia svoje povinnosti čestne, dôsledne a efektívne.

  4.2 Prokurátori plnia aktívne svoju úlohu v trestnom konaní tak, že

  a) ak sú splnomocnení právom alebo na základe ustálenej praxe na účasť na vyšetrovaní trestných činov alebo výkonu právomocí voči polícii alebo iným vyšetrovateľom, robia tak objektívne, nestranne a profesionálne,

  b) ak vykonávajú dozor nad vyšetrovaním trestných činov, zaisťujú, aby vyšetrovacie orgány rešpektovali právne predpisy a základné ľudské práva,

  c) ak poskytujú rady, dbajú na zachovanie nestrannosti a objektivity,

  d) trestné konanie začínajú a postupujú v ňom len vtedy, ak je vec náležite zistená na podklade dôkazov, o ktorých je možné dôvodne predpokladať, že sú spoľahlivé a prípustné, a v stíhaní nepokračujú, pokiaľ také dôkazy nebudú zabezpečené,

  e) trestné konanie po celý čas vedú dôsledne, ale spravodlivo a nezachádzajú ďalej, než vyplýva z dôkazov,

  f) ak vykonávajú podľa miestneho práva a ustálenej praxe svoju dozorujúcu funkciu vo vzťahu k vykonávaniu súdnych rozhodnutí alebo iné funkcie nesúvisiace s trestným stíhaním, vždy postupujú vo verejnom záujme.

  4.3 Prokurátori ďalej

  a) zachovávajú služobnú mlčanlivosť,

  b) v súlade s miestnym právom a požiadavkami na spravodlivý proces prihliadajú na názory, oprávnené a možné záujmy obetí a svedkov, ak sú alebo môžu byť dotknuté ich osobné záujmy, a usilujú sa o to, aby obete a svedkovia boli poučené o svojich právach, rovnako tak zabezpečujú, aby poškodená strana bola poučená o svojom práve podať opravný prostriedok nadriadenému úradu či súdu, pokiaľ je prípustný,

  c) v spolupráci so súdom a ďalšími príslušnými orgánmi zabezpečujú práva obvineného,

  d) obvinenému dávajú v súlade s právom a požiadavkami na spravodlivý proces čo možno najskôr k dispozícii relevantné informácie, ktoré svedčia v jeho neprospech i ktoré mu prospievajú,

  e) skúmajú predložené dôkazy, aby sa uistili, či boli získané v súlade so zákonnými a ústavnymi predpismi,

  f) odmietnu použíť dôkazy, o ktorých dôvodne predpokladajú, že boli zadovážené nezákonnými postupmi, ktoré zakladajú vážne porušenie ľudských práv podozrivého, a predovšetkým spôsoby, ktoré spočívajú v mučení alebo krutom zaobchádzaní,

  g) usilujú sa o to, aby voči tým, ktorí sú zodpovední za používanie takých postupov, boli prijaté zodpovedajúce opatrenia,

  h) v súlade s miestnym právom a požiadavkami na spravodlivý proces náležite zvažujú upustenie od trestného stíhania, podmienečné či nepodmienečné zastavenie trestného konania alebo odklon trestných vecí, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú mladistvých páchateľov, od formálneho justičného systému, pri plnom zachovávaní práv podozrivých a obetí tam, kde je také opatrenie primerané.

  5. SPOLUPRÁCA

  Za účelom zabezpečenia spravodlivosti a efektívnosti trestného stíhania prokurátori

  a) spolupracujú s políciou, súdmi, ďalšími právnickými profesiami, obhajcami, verejnými obhajcami a ďalšími štátnymi orgánmi, a to ako národnými, tak medzinárodnými a

  b) poskytujú pomoc prokuratúram a kolegom pôsobiacim v rámci iných jurisdikcií v súlade s právom a v duchu vzájomnej spolupráce.

  6. OPRÁVNENIA

  Aby bolo zaistené, že prokurátori môžu vykonávať svoje profesionálne záväzky nezávisle a v súlade s týmito štandardami, musia byť chránení proti svojvoľnému jednaniu štátu. Všeobecne musia mať prokurátori právo

  a) vykonávať svoju profesionálnu funkciu bez zastrašovania, prekážok, obťažovania, neprípustného zasahovania alebo neodôvodneného vystavovania občiansko-právnej, trestnej alebo inej zodpovednosti,

  b) byť spoločne so svojimi rodinami fyzicky chránení štátnymi orgánmi, keď je ich osobná bezpečnosť ohrozená v dôsledku riadneho výkonu ich prokurátorskej funkcie,

  c) mať podmienky primerané výkonu služby a zodpovedajúce ohodnotenie úmerné rozhodujúcej úlohe, ktorú plnia, ich platy a ďalšie výhody nesmú byť svojvoľne znižované,

  d) na zodpovedajúce a zákonom stanovené funkčné obdobie, na dôchodok a odchod do dôchodku v stanovenom veku podľa konkrétnych podmienok pracovného zaradenia alebo voľby,

  e) na prijatie do funkcie a povýšenie, ktoré sú založené na objektívnych hľadiskách a predovšetkým odborných znalostiach, schopnostiach, bezúhonnosti, výkonnosti a skúsenostiach a o ktorých sa rozhoduje v spravodlivom a nestrannom konaní,

  f) na rýchle a spravodlivé prejednánie v súlade so zákonom a ďalšími právnymi normami, ak bolo zahájené disciplinárne konanie na základe sťažností na konanie vybočujúce z rámca riadnych profesionálnych štandardov,

  g) na objektívne posúdenie a rozhodnutie v disciplinárnom konaní,

  h) na vytváranie profesných združení alebo iných organizácií určených na zastupovanie ich záujmov a na členstvo v nich, na podporu odborného vzdelávania a ochranu svojho postavenia, ako i

  i) odmietnuť splnenie nezákonného príkazu alebo príkazu, ktorý je v rozpore s profesionálnymi štandardami alebo etickými normami.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti