Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právnický pobyt s návštevou súdov v Londýne pod gesciou JUDr. Petra Potascha, PhD.  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.10.2009Spracoval: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V dňoch 12. 09. 2009 - 16. 09. 2009 sa pod gesciou JUDr. Petra Potascha, PhD., uskutočnil právnický poznávací pobyt v Londýne.

  Účastníkmi pobytu boli 6 prokurátori (5 prokurátori GP SR a prokurátor VOP Prešov) a 2 sudcovia pôsobiaci t. č. na Najvyššom súde SR.

  Pobyt bol vyvrcholením jazykového kurzu „Angličtina pre právnikov“ vedeného JUDr. Petrom Potaschom, PhD., na generálnej prokuratúre od marca do júna 2009.

  Cieľom pobytu bola okrem zdokonalenia komunikačných schopností v anglickom jazyku aj návšteva vybratých justičných orgánov (súdov) v Anglicku.

  Počas pobytu účastníci popri prehliadke justičných budov absolvovali verejné pojednávania na súde Magistrates´ Court vo dvoch extradičných veciach. 

  Predmetom týchto vecí bolo v prvom prípade prejednanie vydania českého občana na výkon zvyšku trestu do ČR na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Občan ČR, ktorý mal byť vydaný do ČR sa v rámci výsluchu sudcom bránil (neúspešne) tým, že 2 zo 6 skutkov, za ktoré bol v ČR odsúdený nespáchal, ďalej, že ako Róm bol počas výkonu trestu v ČR rasovo diskriminovaný dozorcami väznice a tiež, že žije v Londýne 4 roky s priateľkou, s ktorou má malé dieťa, a musí/chce sa o nich starať. V druhom prípade bolo predmetom prejednanie vydanie občana Talianskej republiky na výkon trestu do Talianskej republiky taktiež na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.

  Ďalším navštíveným súdom bol Crown Court, ktorý je príslušným na prvostupňové konanie vo veciach závažnejších trestných činov. Na tomto súde sa účastníci pobytu zúčastnili na verejnom pojednávaní v 2 porotných veciach (o vine rozhoduje 12 členná laická porota), a to vo veci pokusu trestného činu vraždy (trojnásobné bodnutie nožom) a vo veci lúpežnej vraždy spáchanej britským občanom v USA (prepadnutie čerpacej stanice PHM s cieľom zmocniť sa tržby).

  Vo veci pokusu trestného činu vraždy bol na verejnom pojednávaní vykonávaný výsluch poškodeného, ktorý bol ako neplnoletá osoba vypočúvaný v domácom prostredí za prítomnosti svojej matky formou videokonferencie. V rámci výsluchu boli prehrávané časti z predchádzajúceho výsluchu, ktorý bol vykonaný taktiež formou videokonferencie.

  V oboch trestných veciach boli ako dôležité dôkazy využité záznamy z verejných kamerových systémov (pozn. v Londýne, kde žije cca 8 mil. obyvateľov je inštalovaných cca 1 milión kamier, ktoré monitorujú verejné priestory), ktoré boli premietnuté na hlavnom pojednávaní a bol vypočutý znalec, ktorý sa vyjadroval k spôsobu, metódam a stupňu pravdepodobnosti identifikácie osôb, ktoré boli zachytené na zázname s priemyselnej kamery.

  V oboch trestných veciach na Crown Court bolo príznačné, že predsedajúci sudca sa neobmedzil iba na „dohľad“ nad zákonnosťou procesného postupu dokazovania navrhovaného a vykonávaného procesnými stranami ale sám veľmi aktívne kládol otázky obžalovanému, svedkovi, znalcovi a pod.

  Členovia poroty boli pasívni. Všetky technické záležitosti súvisiace s pojednávaním (predkladanie listín sudcovi, procesným stranám, vyhotovenie fotokópie, organizácia pojednávania, udržiavanie poriadku v súdnej sieni) zabezpečoval súdny úradník tzv. clerk, ktorý bol počas pojednávania v naznačenom smere veľmi aktívny a mal veľkú autoritu. 

  Celý priebeh pojednávaní bol zaznamenávaný stenograficky, ako aj zvukovo, nerobila sa žiadna protokolácia diktovaná sudcom. Sudca, porota procesné strany sa vďaka tomu mohli plne venovať podstate dokazovania.

  Okrem trestnoprávnej agendy sa počas tohto pobytu účastníci snažili aj o empirické poznávanie základov civilného súdnictva. Všeobecným občianskoprávnym súdom prvého stupňa sú v Anglicku tzv. County Courts. Počas návštevy jedného z týchto súdov sa členovia skupiny zúčastnili konania, ktorého podstata spočívala vo vydaní predbežného opatrenia (odňatie práva žalobcu na vzdelanie z dôvodu, že nemal povolenie na pobyt).

  Na záver pobytu účastníci navštívili historickú budovu – chrám britskej justície, v ktorom sídli Odvolací súd v Londýne (The Court of Appeal). Súčasťou budovy pripomínajúcej svojou architektúrou kostol, bola aj expozícia pracovného odevu a doplnkov sudcov v západoeurópskych krajinách (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Nemecko), ako aj expozícia historických artefaktov a pracovného odevu britských sudcov.

  Na uvedenom apelačnom súde sa účastníci pobytu zúčastnili dvoch civilných konaní.
  V jednej z vecí bolo zaujímavosťou v anglických pomeroch až raritou, že pred apelačným súdom sa účastník/žalovaná dlžníčka zastupovala úplne sama (bez právnej pomoci advokáta).

  Na druhej strane však účastníci mali možnosť byť svedkami aj veľmi formálnych procesných úkonov a postupov, ktoré nepriamo jasne preukazujú britskú formálnosť a do určitej miery aj konzervatívnosť tohto národa.

  Na žiadnom zo súdnych pojednávaní, na ktorých sa účastníci pobytu osobne zúčastnili neodznelo nič, čo by urážalo alebo dokonca degradovalo sudcu, príp. kohokoľvek, kto na konaní participoval, bez ohľadu na ním vyslovený právny názor alebo argument. Komunikácia na súde bola zo strany sudcu i pracovníkov súdu (vrátane pracovníkov bezpečnostnej služby súdu) slušná a zdvorilá, pôsobila navonok profesionálne a presvedčivo. Svedčí to o vyspelosti tejto právnej kultúry, a to tak po stránke hmotnoprávnej, ako aj procesnej.

  Poznávací pobyt účastníkom priniesol okrem možnosti aktívne používať anglický jazyk pri bežnej komunikácii na letisku, v hoteli, reštaurácii a pod., bližšiu predstavu o fungovaní britskej justície v každodennej praxi (bezpečnostné kontroly, informačný systém, pravidlá správania sa subjektov v súdnej budove a súdnej sieni, organizácia a priebeh pojednávania, spôsob vykonávania dôkazov), pri ktorých si účastníci mohli zdokonaľovať najmä pasívnu angličtinu.

  Kto navštívi Londýn určite by mal využiť možnosť poznať čo najviac z toho, čo je preň charakteristické a jedinečné: atmosféra v Hyde parku, výmena stráži pri Buckinghamskom paláci, atmosféra rieky Temža a jej mostov, múzeum Madame Tussaud, obrovské výhliadkové koleso Golden Eye, atmosféra mesta (metro, taxíky, poschodové autobusy, reštaurácie, obchody).

  To všetko Vás presvedčí o tom, že Londýn je krásnym a osobitým mestom, v ktorom sa dennodenne harmonicky dopĺňa/prelína história, tradície a svet konzervatívnych hodnôt s modernou pokrokovou budúcnosťou reprezentovanou o. i. najmä státisícmi mladých ľudí, ktorí prichádzajú z celého sveta do Londýna hľadať svoju príležitosť, odovzdať svoje schopnosti a nájsť tu svoj nový domov.

  Londýn týchto ľudí prijíma a mnohým ich sny a túžby aj skutočne umožňuje napĺňať.


  Účastníci pobytu chcú vysloviť poďakovanie JUDr. Petrovi Potaschovi, PhD. za profesionálnu prípravu a organizáciu poznávacieho pobytu, ako aj za nadštandardnú starostlivosť o ich skupinu, o jej voľno-časový i pracovný program počas celého pobytu.

  Účastníci jazykového pobytu:

  1. JUDr. Alica Kováčová, prokurátorka, zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru (MO) GP SR
  2. JUDr. Anna Ondrejová, prokurátorka, vedúca oddelenia európskej integrácie MO GP SR
  3. JUDr. Peter Sepeši, prokurátor MO GP SR
  4. JUDr. Marek Sivák, prokurátor MO GP SR
  5. Mgr. Mario Potúček, prokurátor MO GP SR
  6. JUDr. Miroslav Tiža, prokurátor Vojenskej obvodnej prokuratúry Prešov
  7. JUDr. Marián Sluk, sudca civilného kolégia KS v Košiciach, t.č. na stáži na NS SR
  8. JUDr. Katarína Pramuková, sudkyňa obchodného kolégia KS v Košiciach, t. č. na stáži na NS SR
  Prípadní záujemcovia o účasť na pripravovaných jazykových kurzoch angličtiny pre právnikov, ako aj záujemcovia o jazykové pobyty pre právnikov v Londýne prípadne aj v iných mestách, sa môžu bližšie informovať na e-mailovej adrese: potasch@ucps.sk. Bližšie informácie k téme Anglický jazyk (nielen) pre právnikov si môžete pozrieť - TU
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti