Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Poučenie svedka - poškodeného NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.12.2011UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Poučenie svedka - poškodeného s prekladom do RUSKÉHO JAZYKA

  Dovoľujeme si Vás požiadať, aby pred vykonaním výsluchu svedka-poškodeného:

  1. bol zistený pomer svedka-poškodeného k osobe obvineného (obvinených) s ohľadom na právo svedka podľa § 130 odsek 1 slovenského Trestného poriadku (pozri nižšie),
  2. aby bol svedok-poškodený oboznámený s obsahom tohto poučenia podľa slovenského práva,
  3. aby mu kópia tohto poučenia s prekladom bola odovzdaná proti podpisu k jeho dispozícii.

  (Splnenie uvedených procesných náležitostí prosíme zaznamenať v zápisnici o výpovedi svedka-poškodeného.)

  POUČENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO podľa slovenského Trestného poriadku - zákona č. 301/2005 Z. z. (ďalej len „TP“) a slovenského Trestného zákona - zákona č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „TZ“):

  Podľa § 127 odsek 1 TP: každý je povinný vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie.

  Podľa § 130 odsek 1 TP: právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.

  Podľa § 130 odsek 2 TP: svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

  Podľa § 346 odsek 1 TZ: kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou, uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 346 odsek 2 TZ: kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  Podľa § 345 odsek 1 TZ: kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 10 odsek 10 TP: je poškodený stranou v konaní pred súdom.

  Podľa § 46 odsek 1 TP: poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

  Podľa § 46 odsek 2 TP: poškodený je povinný najneskoršie na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať vrátane písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu.

  Podľa § 46 odsek 3 TP: poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.

  Podľa § 46 odsek 4 TP: návrh podľa § 46 odsek 3 nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom konaní alebo inom príslušnom konaní.

  Podľa § 46 odsek 5 TP: ak poškodený chce uplatniť dôkazy, ktoré sú mu známe, návrh na ich vykonanie musí predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní. Ak poškodený návrh na vykonanie dôkazov predloží skôr, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a obvinenému.

  Podľa § 46 odsek 6 TP: poškodený má právo uplatňovať konkrétne návrhy za účelom uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka.

  Podľa § 46 odsek 7 TP: poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vzdať procesných práv, ktoré mu tento zákon ako poškodenému priznáva.

  Podľa § 46 odsek 8 TP: ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, poskytne mu informáciu o tom, že

  1. obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,
  2. odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel.

  Podľa § 46 odsek 9 TP: poškodený už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a v konaní pred súdom súd, aby bol informovaný o skutočnostiach uvedených v § 46 odseku 8. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom stupni.

  Podľa § 47 odsek 6 TP: poškodenému, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody a nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, môže v prípravnom konaní po vznesení obvinenia na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom aj bez návrhu predseda senátu ustanoviť zástupcu z radov advokátov, ak to považuje za potrebné na ochranu záujmov poškodeného; posledná veta odseku 2 platí primerane. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí poškodený preukázať.

  Podľa § 47 odsek 7 TP: ak sa už v priebehu konania zistí, že poškodený má dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady spojené s uplatňovaním nároku na náhradu škody v trestnom konaní, zástupcu ustanoveného podľa odseku 6 zruší orgán, ktorý zástupcu ustanovil. Po podaní obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste o tom rozhodne predseda senátu.

  Podľa § 48 odsek 1 TP: ak je poškodená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilosť na právne úkony obmedzená, vykonáva jej práva podľa tohto zákona jej zákonný zástupca, ktorý môže splnomocniť zastupovaním aj organizáciu na pomoc obetiam trestných činov.

  Podľa § 48 odsek 2 TP: v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva uvedené v odseku 1 a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. V prípade trestných činov spáchaných voči blízkej osobe alebo zverenej osobe, ak je poškodený maloletá osoba, sa za opatrovníka ustanoví najmä štátny orgán alebo poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 3 TP: ak poškodený, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou osobou, nemôže vykonávať práva poškodeného podľa tohto zákona alebo je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 4 TP: ak ide o uplatnenie nároku na náhradu škody, prechádzajú práva, ktoré tento zákon priznáva poškodenému, aj na jeho právneho nástupcu.

  Podľa § 49 odsek 1 TP: orgán činný v trestom konaní je povinný pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných.

  Podľa § 49 odsek 2 TP: orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie.

  Podľa § 69 odsek 1 TP: má poškodený právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí.

  Podľa § 69 odsek 2 TP: v prípravnom konaní orgán činný v trestnom konaní môže právo nazerať do spisu a s ním spojené práva podľa odseku 1 zo závažných dôvodov odmietnuť, najmä ak v spise nemožno urobiť také opatrenia, ktoré by zabránili zmareniu alebo podstatnému sťaženiu dosiahnutia účelu trestného stíhania. Závažnosť dôvodov, z ktorých orgán činný v trestnom konaní toto právo odmietol, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je prokurátor povinný urýchlene preskúmať. Ak právo nahliadať do spisu a s ním spojené ostatné práva uvedené v odseku 1 zo závažných dôvodov odmietol prokurátor, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je nadriadený prokurátor povinný urýchlene preskúmať dôvodnosť odmietnutia.

  Podľa § 69 odsek 3 TP: tomu, kto má právo byť pri úkone prítomný, nemožno odoprieť nazretie do zápisnice o tomto úkone. V konaní pred súdom nemožno odoprieť poškodenému a jeho splnomocnencovi nazretie do spisov.

  Podľa § 119 odsek 2 TP: za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.

  Podľa § 119 odsek 3 TP: dôkazy môžu obstarávať aj strany na vlastné náklady.

  Podľa § 208 odsek 1 TP: ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie, umožní poškodenému v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania; týchto práv sa môže poškodeným výslovne vzdať, o čom musí byť poučený. Návrh na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania môže policajt odmietnuť, ak ho nepovažuje za potrebný.

  Podľa § 210 TP: poškodený má právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.

  Podľa § 256 odsek 2 TP: poškodeného, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody, súd vyzve, aby sa vyjadril, či navrhuje, aby sa obžalovanému uložila povinnosť na náhradu škody a v akom rozsahu. Ak sa poškodený alebo jeho splnomocnenec nedostavil na hlavné pojednávanie a jeho návrh je už zaznamenaný v spise, predseda senátu tento návrh prečíta.

  PREHLÁSENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO K POUČENIU:

  „Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem oboznámenie s poučením svedka-poškodeného podľa slovenského práva pred vykonaním tohto výsluchu, ako aj prevzatie kópie tohto poučenia s prekladom.“

  V ………………………, dňa ………………….…....     __________________________________________________

      vlastnoručný podpis svedka-poškodeného


  Настоящим, разрешите Вас попросить, чтобы перед началом допроса свидетеля-потерпевшего:

  1. установить взаимоотношения свидетеля-потерпевшего с обвиняемым (обвиняемыми), принимая во внимание права свидетеля, согласно § 130, пункт 1 словацкого Уголовно-процессуального кодекса (смотри ниже).
  2. чтобы свидетель-потерпевший был ознакомлен, в соответствии со словацким правом, с содержанием настоящего разъяснения.
  3. чтобы копия настоящего разъяснения, вместе с переводом, была передана, против подписи, в его распоряжение.

  (выполнение указанных, процессуальных потребностей, прошу отобразить в протоколе допроса свидетеля-потерпевшего)

  РАЗЪЯСНЕНИЕ СВИДЕТЕЛЮ-ПОТЕРПЕВШЕМУ согласно словацкого Уголовно-процессуального кодекса –закона № 301/2005 Сб. з. (далее лишь „УПК“) и словацкого Уголовного кодекса – закона № 300/2005 Сб. з. далее лишь „УК“):

  Согласно § 127, пункт 1, УПК: каждый обязан давать показания, как свидетель, о том, что ему известно об уголовном преступлении, и, о совершившей его личности, или об обстоятельствах, являющихся существенными, для проведения оперативно – следственных мероприятий.

  Согласно § 130, пункт 1, УПК: имеете право отказаться давать показания, в качестве свидетеля, если свидетель являетесь родственником обвиняемого в прямом колене, его братом, усыновителем, усыновлённым, мужем или сожителем. В том случае, если обвинённых несколько, а свидетель, в таких отношениях находится только с некоторым из них, имеете право отказаться от дачи показаний, в отношении других, только в том случае, если их невозможно отделить, показания, касающиеся их, от показаний касающихся обвиняемого, с которым свидетель состоит в указанных отношениях.

  Согласно § 130, пункт 2, УПК: свидетель имеет право отказаться давать показания, если своими показаниями может привести к проведению следственных мероприятий по отношению к самому себе, родственникам в прямом колене, брату, усыновителю, усыновлённому, мужу или сожителю или иным особам, с которыми, в настоящее время, находится в родственных или других соответствующих отношениях, лишения и тяготы которых, он воспринимал бы как свои личные. Свидетель имеет право отказаться давать показания и в том случае, если своими показаниями порушит тайну исповеди или тайну неразглашения информации, которая была ему вверена в устной или письменной форме, с условием додерживать молчание, как лицом ответственным за пастырское попечение.

  Согласно § 346, пункт 1, УК: кто, как свидетель, в процессе рассмотрения дела в суде, или в процессе проведения следственных мероприятий, или для целей проведения следственных мероприятий за рубежом, перед прокурором, милиционером, или перед судьей, международного органа узнаваемого Словацкой республикой, укажет неправду об обстоятельстве, имеющем существенное значение для принятия решения, или кто такое обстоятельство затаит, понесет наказание в виде лишения свободы на срок, от одного года и до пяти лет.

  Согласно § 346, пункт 2, УК: кто в процессе рассмотрения уголовного дела в суде, или для целей проведения следственных мероприятий за рубежом, после приведения к присяге, укажет неправду об обстоятельстве, имеющем существенное значение для принятия решения, или кто такое обстоятельство затаит, понесет наказание в виде лишения свободы на срок, от двух до пяти лет.

  Согласно § 345, пункт 1, УК: кто иного неправдиво обвинит в совершении уголовного преступления с намерением привести его к уголовной ответственности, понесет наказание в виде лишения свободы на срок, от одного года и до пяти лет.

  Согласно § 10, пункт 10, УПК: потерпевшей является стороной при рассмотрении дела в суде.

  Согласно § 46, пункт 1, УПК: потерпевшим является лицо, которому, совершенным уголовным преступлением был нанесен ущерб здоровью, нанесен материальный, моральный или иной ущерб, или были порушены, или что-то угрожало его, законом, оберегаемым правам или свободам. Потерпевший, имеет право, в случаях установленных настоящим законом, высказать свое мнение, согласен он или нет с рассмотрением уголовного дела, имеет право на возмещение ущерба, подавать заявления, касающиеся предоставления доказательств или требовать их дополнения, предоставлять доказательства, знакомиться с материалами и изучать данные материалы, принимать участие на основном слушании дела, присутствовать на открытом заседании, решающем вопрос подачи апелляции, или о согласии с признанием вины и согласия с наказанием, высказывать свое мнение по отношению к предоставленным доказательствам, имеет право на заключительное слово и право использовать, необходимые правовые средства, в объеме установленном настоящим законом.

  Согласно § 46, пункт 2, УПК: потерпевший обязан не позже, чем в начале первого допроса, указать, адрес на который ему необходимо посылать корреспонденцию, включая корреспонденции, предназначенной для вручения лично в руки, как и способ засылки. В том случае, если он изменит адрес или способ засылки, то такое обстоятельство, необходимо, без промедления, сообщить соответствующим органам.

  Согласно § 46, пункт 3, УПК: потерпевший, который, на основании закона, имеет право на возмещение обвиняемым ущерба, который был ему нанесен вследствие совершенного уголовного преступления, имеет также право подать заявление, чтобы суд в постановлении об отчуждении, обязал обвиняемого возместить данный ущерб. Настоящее заявление, потерпевший, должен подать не позже, как перед окончанием следствия. Из поданного заявления должно быть видно, по какой причине и в каком размере право на возмещение ущерба применяется.

  Согласно § 46, пункт 4, УПК: заявление в соответствие с § 46, пункт 3 невозможно подать, если о праве на возмещение уже было принято решение при гражданском слушании дела или ином соответствующем слушании.

  Согласно § 46, пункт 5, УПК: если потерпевший хочет использовать доказательства, известные ему, заявление на их включение, должен подать во время предварительного рассмотрения дела, прокурору или милиции, а в суде первой инстанции, суду, но не позже чем во время слушания свидетельских показаний на главном слушании дела. Если потерпевший свое заявление, о включении доказательств, подал ранее, суд обязан такое заявление, без промедления, вручить прокурору и обвиняемому.

  Согласно § 46, пункт 6, УПК: потерпевший имеет право подавать конкретные заявления с целью заключения мира или соглашения со злоумышленником, такие заявления он может подавать и при посредничестве, уполномоченных на такое действие лиц.

  Согласно § 46, пункт 7, УПК: потерпевший, может, дословным заявлением, сделанным в письменной или устной форме перед компетентными органом или судом, и внесенным в протокол, отказаться от процессуальных прав, которые ему, как потерпевшему, настоящий закон признает.

  Согласно § 46, пункт 8, УПК: если органы дознания или суд установят, что потерпевшему угрожает опасность, в связи с пребыванием обвиняемого или осужденного на воле, он предоставит ему информацию о том, что

  1. обвиняемый был освобожден из-под стражи или убежал из-под стражи;
  2. осужденный был освобожден из мест лишения свободы или из них убежал.

  Согласно § 46, пункт 9, УПК: потерпевший, еще во время предварительных слушаний, может попросить прокурора, а при слушании дела в суде, судью, чтобы ему предоставили информацию в соответствии с § 46, пункт 8. Если осужденный находится в местах лишения свободы, заявление подается в суде, который принимал решение на первой инстанции.

  Согласно § 47, пункт 6, УПК: потерпевшему, который хочет воспользоваться своим правом на возмещение ущерба, но, не имеет достаточное количество средств, чтобы покрыть расходы, с настоящим связанные, может, на предварительном слушании дела, после провозглашения обвинения, на основании предложения поданного прокурором, судья для предварительно слушания, а при слушании перед судом, и без подачи предложения, председательствующий на суде, назначить защитника из числа адвокатов, если настоящее считает необходимым для защиты интересов потерпевшего, последнее предложение пункта 2 действует соответственно. Обстоятельство указывающее, что отсутствует необходимое количество средств, должно быть потерпевшим доказано.

  Согласно § 47, пункт 7, УПК: если во время слушания будет установлено, что потерпевший имеет достаточное количество средств на оплату расходов связанных с использованием права на возмещение ущерба во время слушания уголовного дела, защитника установленного в соответствии с пунктом 6,отозвет орган, который защитника установил. После подачи обвинительного заявления или заявления о согласии, о вине и наказании, примет решение в отношении настоящего председательствующий на суде.

  Согласно § 48, пункт 1, УПК: если потерпевшим является лицо, лишенное права на правовые действия или его права, на такие действия, ограничены, действует от его имени, в соответствии с настоящим законом его законный представитель, который может, на основании доверенности, уполномочить представлять интересы потерпевшего, организацию, предоставляющую помощь жертвам уголовных преступлений.

  Согласно § 48, пункт 2, УПК: в случаях, когда законный представитель потерпевшего не может выполнять свои права, указанные в пункте 1 и грозит опасность промедления, председательствующий судья, а при предварительном слушании, по заявлению прокурора, судья для предварительного слушания, назначит потерпевшему, для выполнения этих прав опекуна. В случае уголовных преступлений совершенных по отношению к близкой особе или общественного лица, если потерпевший является малолетним, опекуном назначается, как правило, государственный орган или уполномоченный представитель организации для помощи потерпевшим. Против решения о назначении опекуна можно подать протест.

  Согласно § 48, пункт 3, УПК: если потерпевший, который является физическим лицом, или уставной орган потерпевшего, который является юридическим лицом, не может, в соответствии с настоящим законом, выполнять права потерпевшего, а существует опасность промедления, председательствующий судья, а при предварительном слушании, по заявлению прокурора, судья для предварительного слушания, назначит потерпевшему, для выполнения этих прав опекуна. Против решения о назначении опекуна можно подать протест.

  Согласно § 48, пункт 4, УПК: если речь идет об использовании права на возмещение ущерба, переходят права, которые настоящий закон признает потерпевшему и на его правопреемника.

  Согласно § 49, пункт 1, УПК: орган дознания в уголовном деле обязан, при первом контакте с потерпевшим, предоставить ему, в письменной форме, информацию о правах потерпевшего, при рассмотрении уголовного дела и об организациях служащих для оказания помощи потерпевшим, включая услуг ими предоставляемых.

  Согласно § 49, пункт 2, УПК: орган дознания в уголовном деле и суд обязаны, потерпевшему разъяснить его права и предоставить ему возможность ними воспользоваться.

  Согласно § 69, пункт 1, УПК: потерпевший, имеет право ознакомиться с материалами дела, за исключением протокола о голосовании и части материалов содержащей данные о личности охраняемого свидетеля, свидетеля которому угрожают или свидетеля, личность которого и псевдонимы касающиеся личности агентов держится в тайне, делать из них выписки и пометки, делать за свой счет копии материалов или их частей.

  Согласно § 69, пункт 2, УПК: во время предварительного слушания орган дознания, может, по уважительным причинам, отказать в праве ознакомиться с материалами следствия и с ними связанными правами, выплывающими из пункта 1 и прежде всего тогда, если в материалах невозможно принять такие меры предосторожности, которые бы воспрепятствовали поражению или существенному затруднению в достижении цели уголовного преследования. Серьёзность причины, по которой, орган дознания, отказал в возможности воспользоваться настоящим правом прокурор должен, по просьбе лица, которого отказ касается, как можно быстрее изучить причину отказа. Если в праве, ознакомиться с материалами следствия и с ними связанными остальными правами, указанными в пункте 1, по серьёзным причинам, отказал прокурор, то по просьбе лица, которого отказ касается, вышестоящий прокурор должен как можно быстрее изучить причину отказа.

  Согласно § 69, пункт 3, УПК: тому, кто имеет право присутствовать при проведении слушаний, невозможно отказать в праве ознакомиться с материалами следствия, касающимися этого действия. В процессе слушания в суде нельзя отказать потерпевшему или его уполномоченному лицу в ознакомлении с материалами.

  Согласно § 119, пункт 2, УПК: как доказательство может служить все, что может помочь правильному рассмотрению дела и, что было получено из средств, служащих как доказательство, в соответствие с настоящим законом или отдельно принятым законом. Средствами для доказательства, являются, прежде всего, допрос обвиняемого, показания свидетелей, заключения экспертов, результаты экспертизы и разъяснения профессионалов, проверка показаний на месте, реконструкция, следственный эксперимент, осмотр места преступления, вещи и документы, важные для рассмотрения дела, сообщения и информация, которая была получена вследствие использования информационно-технических средств или средств оперативно-розыскной деятельности.

  Согласно § 119, пункт 3, УПК: доказательства, стороны могут предоставлять и за счет собственных средств.

  Согласно § 208, пункт 1, УПК: если, работник правоохранительных органов, считает следствие или сокращенное следствие за законченное, а его результаты за достаточные, для подачи предложения о вынесении обвинения, или на принятие иного решения, он разрешит потерпевшему, в установленные сроки, ознакомиться с материалами следствия и подать предложения по дополнению следствия или сокращенного следствия. От этих прав, потерпевший, может дословно отказаться, о чем ему должно быть разъяснено. В подаче заявление на дополнение следствия или сокращенного следствия, работник правоохранительных органов может отказать, в том случае, если он считает его как ненужное.

  Согласно § 210 УПК: потерпевший имеет право в любое время, во время проведения следствия или сокращенного следствия, просить прокурора, чтобы он проверил действия работника правоохранительных органов и, прежде всего, в том плане, чтобы были устранены задержки или иные недостатки при проведении следствия или сокращенного следствия. Работник правоохранительных органов должен, без промедления, настоящее заявление передать прокурору. Прокурор должен заявление изучить, а о результатах информировать просителя.

  Согласно § 256, пункт 3, УПК: потерпевшему, который хочет воспользоваться своим правом на возмещение ущерба, суд предложит, чтобы он высказался, предлагает ли он, чтобы обвиняемому было вменено в обязанность, возместить ущерб, и в каком размере. В том случае, если потерпевший или его уполномоченное лицо не явится на главное слушание дела, а его предложение уже внесено в материалы, председательствующий на суде прочитает это предложение.

  ЗАЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ – ПОТЕРПЕВШЕГО КАСАТЕЛЬНО РАЗЪЯСНЕНИЯ:

  „Своей собственноручной подписью подтверждаю, что ознакомился, перед проведением допроса, с разъяснениями предназначенными свидетелю-потерпевшему, выполненными согласно словацкого права, как и получение копии настоящего разъяснения, вместе с переводом “

  В ………………………….., дня ……………..   ----------------------------------------------------------------------

  собственноручная подпись свидетеля – потерпевшего

  Poučenie svedka - poškodeného s prekladom do anglického jazyka - verzia 1

  Dovoľujeme si Vás požiadať, aby pred vykonaním výsluchu svedka-poškodeného:

  1. bol zistený pomer svedka-poškodeného k osobe obvineného (obvinených) s ohľadom na právo svedka podľa § 130 odsek 1 slovenského Trestného poriadku (pozri nižšie),
  2. aby bol svedok-poškodený oboznámený s obsahom tohto poučenia podľa slovenského práva,
  3. aby mu kópia tohto poučenia s prekladom bola odovzdaná proti podpisu k jeho dispozícii.

  (Splnenie uvedených procesných náležitostí prosíme zaznamenať v zápisnici o výpovedi svedka-poškodeného.)

  POUČENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO podľa slovenského Trestného poriadku - zákona č. 301/2005 Z. z. (ďalej len „TP“) a slovenského Trestného zákona - zákona č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „TZ“):

  Podľa § 127 odsek 1 TP: každý je povinný vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie.

  Podľa § 130 odsek 1 TP: právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.

  Podľa § 130 odsek 2 TP: svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

  Podľa § 346 odsek 1 TZ: kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou, uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 346 odsek 2 TZ: kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  Podľa § 345 odsek 1 TZ: kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 10 odsek 10 TP: je poškodený stranou v konaní pred súdom.

  Podľa § 46 odsek 1 TP: poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

  Podľa § 46 odsek 2 TP: poškodený je povinný najneskoršie na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať vrátane písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu.

  Podľa § 46 odsek 3 TP: poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.

  Podľa § 46 odsek 4 TP: návrh podľa § 46 odsek 3 nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom konaní alebo inom príslušnom konaní.

  Podľa § 46 odsek 5 TP: ak poškodený chce uplatniť dôkazy, ktoré sú mu známe, návrh na ich vykonanie musí predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní. Ak poškodený návrh na vykonanie dôkazov predloží skôr, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a obvinenému.

  Podľa § 46 odsek 6 TP: poškodený má právo uplatňovať konkrétne návrhy za účelom uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka.

  Podľa § 46 odsek 7 TP: poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vzdať procesných práv, ktoré mu tento zákon ako poškodenému priznáva.

  Podľa § 46 odsek 8 TP: ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, poskytne mu informáciu o tom, že

  a) obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,

  b) odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel.

  Podľa § 46 odsek 9 TP: poškodený už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a v konaní pred súdom súd, aby bol informovaný o skutočnostiach uvedených v § 46 odseku 8. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom stupni.

  Podľa § 47 odsek 6 TP: poškodenému, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody a nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, môže v prípravnom konaní po vznesení obvinenia na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom aj bez návrhu predseda senátu ustanoviť zástupcu z radov advokátov, ak to považuje za potrebné na ochranu záujmov poškodeného; posledná veta odseku 2 platí primerane. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí poškodený preukázať.

  Podľa § 47 odsek 7 TP: ak sa už v priebehu konania zistí, že poškodený má dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady spojené s uplatňovaním nároku na náhradu škody v trestnom konaní, zástupcu ustanoveného podľa odseku 6 zruší orgán, ktorý zástupcu ustanovil. Po podaní obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste o tom rozhodne predseda senátu.

  Podľa § 48 odsek 1 TP: ak je poškodená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilosť na právne úkony obmedzená, vykonáva jej práva podľa tohto zákona jej zákonný zástupca, ktorý môže splnomocniť zastupovaním aj organizáciu na pomoc obetiam trestných činov.

  Podľa § 48 odsek 2 TP: v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva uvedené v odseku 1 a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. V prípade trestných činov spáchaných voči blízkej osobe alebo zverenej osobe, ak je poškodený maloletá osoba, sa za opatrovníka ustanoví najmä štátny orgán alebo poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 3 TP: ak poškodený, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou osobou, nemôže vykonávať práva poškodeného podľa tohto zákona alebo je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 4 TP: ak ide o uplatnenie nároku na náhradu škody, prechádzajú práva, ktoré tento zákon priznáva poškodenému, aj na jeho právneho nástupcu.

  Podľa § 49 odsek 1 TP: orgán činný v trestom konaní je povinný pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných.

  Podľa § 49 odsek 2 TP: orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie.

  Podľa § 69 odsek 1 TP: má poškodený právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí.

  Podľa § 69 odsek 2 TP: v prípravnom konaní orgán činný v trestnom konaní môže právo nazerať do spisu a s ním spojené práva podľa odseku 1 zo závažných dôvodov odmietnuť, najmä ak v spise nemožno urobiť také opatrenia, ktoré by zabránili zmareniu alebo podstatnému sťaženiu dosiahnutia účelu trestného stíhania. Závažnosť dôvodov, z ktorých orgán činný v trestnom konaní toto právo odmietol, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je prokurátor povinný urýchlene preskúmať. Ak právo nahliadať do spisu a s ním spojené ostatné práva uvedené v odseku 1 zo závažných dôvodov odmietol prokurátor, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je nadriadený prokurátor povinný urýchlene preskúmať dôvodnosť odmietnutia.

  Podľa § 69 odsek 3 TP: tomu, kto má právo byť pri úkone prítomný, nemožno odoprieť nazretie do zápisnice o tomto úkone. V konaní pred súdom nemožno odoprieť poškodenému a jeho splnomocnencovi nazretie do spisov.

  Podľa § 119 odsek 2 TP: za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.

  Podľa § 119 odsek 3 TP: dôkazy môžu obstarávať aj strany na vlastné náklady.

  Podľa § 208 odsek 1 TP: ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie, umožní poškodenému v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania; týchto práv sa môže poškodeným výslovne vzdať, o čom musí byť poučený. Návrh na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania môže policajt odmietnuť, ak ho nepovažuje za potrebný.

  Podľa § 210 TP: poškodený má právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.

  Podľa § 256 odsek 2 TP: poškodeného, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody, súd vyzve, aby sa vyjadril, či navrhuje, aby sa obžalovanému uložila povinnosť na náhradu škody a v akom rozsahu. Ak sa poškodený alebo jeho splnomocnenec nedostavil na hlavné pojednávanie a jeho návrh je už zaznamenaný v spise, predseda senátu tento návrh prečíta.

  PREHLÁSENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO K POUČENIU:

  „Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem oboznámenie s poučením svedka-poškodeného podľa slovenského práva pred vykonaním tohto výsluchu, ako aj prevzatie kópie tohto poučenia s prekladom.“

  V ………………………, dňa ………………….… 201....

  _________________________________________

    vlastnoručný podpis svedka-poškodeného


  We allow ourselves to kindly ask you to establish the following facts prior to the questioning of a witness-injured person:

  1. to find out the relation/rapport of the witness-injured person with the accused person/persons with regard taken to the right of the witness pursuant to the Section 130, par. 1, Slovak Criminal Code (see below),
  2. to inform the witness-injured person about the contents of this Instruction pursuant to the Slovak law,
  3. to put at his/her disposal the copy of this Instruction together with its translation upon his/her own signature.

  (You are kindly requested that the observance/performance of the above stated procedural requirements is noted in the records of testimony of the witness-injured person.)

  INSTRUCTION TO A WITNESS-INJURED PERSON pursuant to the Slovak Code of Criminal Procedure i.e. to the Act no. 301/2005, Collection of Laws (hereinafter referred to as “CCP”) as well as pursuant to the Slovak Criminal Code i.e. to the Act no. 300/2005, Collection of Laws (hereinafter referred to as “CC”):

  Section 127, paragraph 1, CCP: Every person has the duty to testify as witness on anything that is known to him/her about the criminal offence as well as about a perpetrator or about the circumstances that are significant for the purposes of criminal proceedings.

  Section 130, par. 1, CCP: The witness has right to refuse testimony if he/she is the accused person’s kindred in a direct line, brother, sister, adoptive parent, adoptive child, spouse or cohabitee (common law marriage). If there are several accused persons and the witness has a mentioned relationship only to one from among them, a witness has right to refuse testimony concerning other accused persons only if the deposition is impossible to be separated concerning these accused persons from the deposition concerning that accused person to which the witness has such relationship.

  Section 130, par. 2, CCP: A witness is entitled to refuse testimony if his/her deposition would cause a danger of criminal prosecution to himself/herself, to his/her kindred in direct line, brother, sister, adoptive parent, adoptive child, spouse or cohabitee or to other persons to which a witness has family or similar relation and a harm done to these persons would be well perceived by a witness as a harm done to himself/herself. A witness is also entitled to refuse to testify if his/her deposition would be a breach of the confession secret or of confidentiality of the information that had been confided to him/her orally or in writing as to a person entrusted with pastorate care upon condition of confidentiality.

  Section 346, par. 1, Criminal Code: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from one year up to five years who as witness states/tells untruth on any circumstance of substantial significance for making a decision or who conceals such circumstance within the proceeding before the court or within criminal proceedings, or before a prosecutor or police officer within questioning executed for the purposes of a criminal proceedings abroad, or before a judge of an international authority recognized by the Slovak Republic.

  Section 346, par. 2, Criminal Code: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from two up to five years who under oath states/tells untruth about a circumstance of substantial significance for making a decision or who conceals such circumstance within criminal proceedings before the court or within questioning executed for the purposes of criminal proceedings abroad.

  Section 345, par. 1, Criminal Code: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from one up to five years who with the intent to cause criminal prosecution to another falsely accuses another of criminal offence.

  Section 10, par. 10, CCP: Injured person is party to the proceedings before the court.

  Section 46, par. 1, CCP: A person to which a bodily injury or property damage or moral damage or any other damage has been caused as result of criminal offence, or whose other legally protected rights and freedoms have been violated is an injured person. In cases defined by this Act, the injured person has right to express his/her opinion about whether he/she agrees with the criminal prosecution, he/she has right to claim damages, to file motions for producing evidence or for completion of evidence, to submit evidence, to inspect files and to study them, to attend the trial as well as to attend the trial held in public within appellate proceedings or within proceedings on agreement about guilt and punishment; he/she has also right to express his/her opinion on evidence produced, to make a closing argument, to apply for remedial measures in the extent defined by this Act.

  Section 46, par. 2, CCP: At the latest before the first questioning, the injured person has to state his/her address to which the documents shall be served including documents to be delivered to his/her own hands and he/she also has to state which way such documents should be delivered to him/her given that if he/she changes either the address or the way of delivery, he/she must immediately inform the competent body thereon.

  Section 46, par. 3, CCP: The injured person which is entitled to claim damage caused in consequence of a crime to be compensated by the accused, is also entitled to move the court for imposing the defendant the obligation to compensate such damage in the judgment of conviction; the injured has to put forward such claim at the latest before the termination of the investigation. It should be clearly stated in the motion on which grounds and in what amount the claim is put forward.

  Section 46, par. 4, CCP: The motion pursuant to the Section 46, par. 3 may not be put forward if decision about claim for compensation had been issued in civil or other respective proceedings.

  Section 46, par. 5, CCP: If the injured person intends to submit evidence which is known to him/her, then he/she needs to submit proposal/motion for producing evidence and to address it either to a prosecutor or to the policeman and before the court of first instance at the latest in the course of evidence proceedings in the trial. If an injured person submits sooner such motion for producing evidence, the court is obliged to immediately deliver it to a prosecutor as well as to the accused person.

  Section 46, par. 6, CCP: The injured person has right to submit specific/concrete proposals with the purpose of settling the dispute or concluding the agreement with the perpetrator; the injured person may submit such proposals/motions also by means of probationary and mediation officer.

  Section 46, par. 7, CCP: By means of express oral or written statement made before the investigating and prosecuting body or before the court and noted in the records, the injured person may waive his/her procedural rights recognized to the injured persons by this Act.

  Section 46, par. 8, CCP: If the investigating and prosecuting body or the court finds out that the injured person is put at risk in connection with the accused person’s or defendant’s being at large, then such body has to inform the injured person that:

  a)     the accused has been released from custody or he/she has escaped,

  b)     the convict has been released from serving the sentence of deprivation of liberty, or he/she has escaped.

  Section 46, par. 9, CCP: Within preliminary proceedings, the injured may request the prosecutor, within proceedings before the court, he/she may request the court, that he/she needs to be informed about the facts referred to in the Section 46, par. 8. If the convict is serving the sentence of deprivation of liberty, such request shall be put forward to the court that had made the decision in the first instance.

  Section 47, par. 6, CCP: If an injured person claims damages and he/she cannot afford to pay the related costs, his/her representative may be appointed from among barristers/solicitors; the judge for preliminary proceedings appoints such representative within preliminary proceedings after accusation and upon prosecutor’s motion if he/she deems it necessary in order to protect the injured person’s interests; the last sentence of the par. 2 applies adequately. The injured person must prove that he/she has not sufficient means.

  Section 47, par. 7, CCP: If during the proceedings it is found out that the injured person has sufficient means to pay costs related with the claim for damages within criminal proceedings, the representative shall be cancelled that was appointed pursuant to the par. 6; cancellation shall be carried out by the same authority that had appointed him/her. After the submission of the indictment or after submission of the motion to agree on guilt and punishment, the presiding judge shall make the respective decision.

  Section 48, par. 1, CCP: If an injured person is legally disqualified or if the person’s legal capacity has been limited, then his/her statutory representative exercises his/her rights pursuant to this Act; this representative may authorize an organization for assistance to victims of criminal acts to represent the injured person.

  Section 48, par. 2, CCP: In the cases where the injured person’s statutory representative is not able to exercise his/her rights referred to in the par.1, and if there is a danger in delay, the presiding judge and within preliminary proceedings the judge for preliminary proceedings upon prosecutor’s motion appoints a guardian. In the cases of criminal acts committed against next of kin or against person placed in custody if an injured person is minor, the state authority or authorized representative of an organization for assistance to injured individuals shall be appointed as guardian. Complaint is admissible against decision to appoint guardian.

  Section 48, par. 3, CCP: If an injured who is natural person or if an authorized representative of the injured which is legal entity, is not able to exercise the injured person’s rights pursuant to this Act, or if there is danger in delay, than presiding judge or judge for preliminary proceedings upon prosecutor’s motion shall appoint guardian to exercise those rights of the injured person. A complaint is admissible against decision to appoint guardian.

  Section 48, par. 4, CCP: If a claim for damages is concerned, the injured person’s rights recognized by this Act shall devolve/fall upon his/her legal representative as well.

  Section 49, par. 1, CCP: Within the first contact with the injured person, the investigating and prosecuting body is obliged to provide him/her the information about his/her rights in criminal proceedings as well as about the organizations for assistance to injured persons including their services; such information shall be given in writing to the injured person.

  Section 49, par. 2, CCP: The investigating and prosecuting body and the court has the duty to advise the injured person about his/her rights as well as to provide him/her full possibility for exercising those rights.

  Section 69, par. 1, CCP: The injured person has right to inspect the files with the exception made of the report on the voting containing the data about identity of protected witness, exposed witness or concealed witness, infiltration agent; injured person has right to make excerpts and notes from these files as well as to provide copies of files or their parts to his/her own costs.

  Section 69, par. 2, CCP: On serious grounds, the investigating and prosecuting body may reject the right to inspect files and the related rights pursuant to the par. 1, primarily if there is no possibility to take necessary measures to prevent obstruction and hindering of the purpose of the criminal prosecution. Upon request of the person concerned with the denial, the prosecutor has the duty to quickly examine the seriousness of the grounds for which the investigating and prosecuting body had rejected such rights. If a prosecutor has rejected the right to inspect files as well as the related rights as referred to in the par. 1 the superior prosecutor is obliged to quickly examine such grounds upon request of the person concerned with the denial.

  Section 69, par. 3, CCP: If a person has right to attend the act, he/she also may not be denied to inspect the record thereon. Within proceedings before the court, the injured as well as his/her authorized representative may not be denied to inspect the files.

  Section 119, par. 2, CCP: Anything may serve as evidence that could contribute to properly clarify the matter and that had been obtained from means of proof pursuant to this Act or pursuant to a separate law. Primarily the following items are means of proof: questioning of the accused, witnesses, experts, opinions and technical statements, verification of testimony on site, recognition, reconstruction, investigative experiment, inspection of a thing as well as documents important for criminal proceedings, notification, information obtained by means of IT or by means of operational and intelligence technology.

  Section 119, par. 3, CCP: Parties may arrange/provide for evidence on their own costs.

  Section 208, par. 1, CCP: If the police deem the investigation or the summary investigation terminated and the outcome of it sufficient to submit a motion to incriminate or to take any other decision, he/she allows the injured to inspect the files in appropriate delay as well as to file motions to complete the investigation or summary investigation; the injured may waive those rights and he/she must be expressly advised on. If the police do not deem the motion to complete the investigation or the summary investigation necessary, he/she may refuse it.

  Section 210, CCP: Within the course of the investigation or of the summary investigation, in any time the injured has right to request the prosecutor for reviewing the police procedure primarily for removing delays or any other inadequacies of investigation or summary investigation. The police shall immediately submit to the prosecutor the request. The prosecutor has the duty to examine the request and to inform the applicant about the outcome.

  Section 256, par. 2, CCP: The court shall call upon the injured who claims the damages and he/she shall state whether or hot he/she proposes to impose the obligation on the accused to compensate the damages and in what extent. If the injured or his/her representative does not appear at the trial and his/her proposal is already noted down in the file, the presiding judge shall read such proposal.

  WITNESS-INJURED PERSON’S STATEMENT TO THE INSTRUCTION:

  “I herewith confirm by my own signature that I have been made acquainted with the Instruction to the Witness-Injured Person pursuant to the Slovak law prior to this questioning as well as that I have received the copy of this Instruction together with its translation.”

  At …………………………, on the …………….… 201....

  ________________________________________

    Witness-injured person’s own signature

  Poučenie svedka - poškodeného s prekladom do anglického jazyka - verzia 2

  Dovoľujeme si Vás požiadať, aby pred vykonaním výsluchu svedka-poškodeného:

  1. bol zistený pomer svedka-poškodeného k osobe obvineného (obvinených) s ohľadom na právo svedka podľa § 130 odsek 1 slovenského Trestného poriadku (pozri nižšie),
  2. aby bol svedok-poškodený oboznámený s obsahom tohto poučenia podľa slovenského práva,
  3. aby mu kópia tohto poučenia s prekladom bola odovzdaná proti podpisu k jeho dispozícii.

   

  (Splnenie uvedených procesných náležitostí prosíme zaznamenať v zápisnici o výpovedi svedka-poškodeného.)

  POUČENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO podľa slovenského Trestného poriadku - zákona č. 301/2005 Z. z. (ďalej len „TP“) a slovenského Trestného zákona - zákona č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „TZ“):

  Podľa § 127 odsek 1 TP: každý je povinný vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie.

  Podľa § 130 odsek 1 TP: právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.

  Podľa § 130 odsek 2 TP: svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

  Podľa § 346 odsek 1 TZ: kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou, uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 346 odsek 2 TZ: kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  Podľa § 345 odsek 1 TZ: kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 10 odsek 10 TP: je poškodený stranou v konaní pred súdom.

  Podľa § 46 odsek 1 TP: poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

  Podľa § 46 odsek 2 TP: poškodený je povinný najneskoršie na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať vrátane písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu.

  Podľa § 46 odsek 3 TP: poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.

  Podľa § 46 odsek 4 TP: návrh podľa § 46 odsek 3 nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom konaní alebo inom príslušnom konaní.

  Podľa § 46 odsek 5 TP: ak poškodený chce uplatniť dôkazy, ktoré sú mu známe, návrh na ich vykonanie musí predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní. Ak poškodený návrh na vykonanie dôkazov predloží skôr, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a obvinenému.

  Podľa § 46 odsek 6 TP: poškodený má právo uplatňovať konkrétne návrhy za účelom uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka.

  Podľa § 46 odsek 7 TP: poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vzdať procesných práv, ktoré mu tento zákon ako poškodenému priznáva.

  Podľa § 46 odsek 8 TP: ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, poskytne mu informáciu o tom, že

  a) obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,

  b) odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel.

  Podľa § 46 odsek 9 TP: poškodený už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a v konaní pred súdom súd, aby bol informovaný o skutočnostiach uvedených v § 46 odseku 8. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom stupni.

  Podľa § 47 odsek 6 TP: poškodenému, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody a nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, môže v prípravnom konaní po vznesení obvinenia na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom aj bez návrhu predseda senátu ustanoviť zástupcu z radov advokátov, ak to považuje za potrebné na ochranu záujmov poškodeného; posledná veta odseku 2 platí primerane. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí poškodený preukázať.

  Podľa § 47 odsek 7 TP: ak sa už v priebehu konania zistí, že poškodený má dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady spojené s uplatňovaním nároku na náhradu škody v trestnom konaní, zástupcu ustanoveného podľa odseku 6 zruší orgán, ktorý zástupcu ustanovil. Po podaní obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste o tom rozhodne predseda senátu.

  Podľa § 48 odsek 1 TP: ak je poškodená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilosť na právne úkony obmedzená, vykonáva jej práva podľa tohto zákona jej zákonný zástupca, ktorý môže splnomocniť zastupovaním aj organizáciu na pomoc obetiam trestných činov.

  Podľa § 48 odsek 2 TP: v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva uvedené v odseku 1 a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. V prípade trestných činov spáchaných voči blízkej osobe alebo zverenej osobe, ak je poškodený maloletá osoba, sa za opatrovníka ustanoví najmä štátny orgán alebo poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 3 TP: ak poškodený, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou osobou, nemôže vykonávať práva poškodeného podľa tohto zákona alebo je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 4 TP: ak ide o uplatnenie nároku na náhradu škody, prechádzajú práva, ktoré tento zákon priznáva poškodenému, aj na jeho právneho nástupcu.

  Podľa § 49 odsek 1 TP: orgán činný v trestom konaní je povinný pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných.

  Podľa § 49 odsek 2 TP: orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie.

  Podľa § 69 odsek 1 TP: má poškodený právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí.

  Podľa § 69 odsek 2 TP: v prípravnom konaní orgán činný v trestnom konaní môže právo nazerať do spisu a s ním spojené práva podľa odseku 1 zo závažných dôvodov odmietnuť, najmä ak v spise nemožno urobiť také opatrenia, ktoré by zabránili zmareniu alebo podstatnému sťaženiu dosiahnutia účelu trestného stíhania. Závažnosť dôvodov, z ktorých orgán činný v trestnom konaní toto právo odmietol, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je prokurátor povinný urýchlene preskúmať. Ak právo nahliadať do spisu a s ním spojené ostatné práva uvedené v odseku 1 zo závažných dôvodov odmietol prokurátor, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je nadriadený prokurátor povinný urýchlene preskúmať dôvodnosť odmietnutia.

  Podľa § 69 odsek 3 TP: tomu, kto má právo byť pri úkone prítomný, nemožno odoprieť nazretie do zápisnice o tomto úkone. V konaní pred súdom nemožno odoprieť poškodenému a jeho splnomocnencovi nazretie do spisov.

  Podľa § 119 odsek 2 TP: za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.

  Podľa § 119 odsek 3 TP: dôkazy môžu obstarávať aj strany na vlastné náklady.

  Podľa § 208 odsek 1 TP: ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie, umožní poškodenému v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania; týchto práv sa môže poškodeným výslovne vzdať, o čom musí byť poučený. Návrh na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania môže policajt odmietnuť, ak ho nepovažuje za potrebný.

  Podľa § 210 TP: poškodený má právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.

  Podľa § 256 odsek 2 TP: poškodeného, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody, súd vyzve, aby sa vyjadril, či navrhuje, aby sa obžalovanému uložila povinnosť na náhradu škody a v akom rozsahu. Ak sa poškodený alebo jeho splnomocnenec nedostavil na hlavné pojednávanie a jeho návrh je už zaznamenaný v spise, predseda senátu tento návrh prečíta.

  PREHLÁSENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO K POUČENIU:

  „Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem oboznámenie s poučením svedka-poškodeného podľa slovenského práva pred vykonaním tohto výsluchu, ako aj prevzatie kópie tohto poučenia s prekladom.“

  V ………………………, dňa………………….… 201....

    __________________________________________________

    vlastnoručný podpis svedka-poškodeného


  We allow ourselves to kindly ask you to establish the following facts prior to the questioning of a witness-injured person:

  1. to find out the relation/rapport of the witness-injured person with the accused person/persons with regard taken to the right of the witness pursuant to the Section 130, par. 1, Slovak Criminal Code (see below),
  2. to inform the witness-injured person about the contents of this Instruction pursuant to the Slovak law,
  3. to put at his/her disposal the copy of this Instruction together with its translation upon his/her own signature.

   

  (You are kindly requested that the observance/performance of the above stated procedural requirements is noted in the records of testimony of the witness-injured person.)

  INSTRUCTION TO A WITNESS-INJURED PERSON pursuant to the Slovak Code of Criminal Procedure i.e. to the Act no. 301/2005, Collection of Laws (hereinafter referred to as “CCP”) as well as pursuant to the Slovak Criminal Code i.e. to the Act no. 300/2005, Collection of Laws (hereinafter referred to as “CC”):

  Section 127, paragraph 1, CCP: Every person has the duty to testify as witness on anything that is known to him/her about the criminal offence as well as about a perpetrator or about the circumstances that are significant for the purposes of criminal proceedings.

  Section 130, par. 1, CCP: The witness has right to refuse testimony if he/she is the accused person’s kindred in a direct line, brother, sister, adoptive parent, adoptive child, spouse or cohabitee (common law marriage). If there are several accused persons and the witness has a mentioned relationship only to one from among them, a witness has right to refuse testimony concerning other accused persons only if the deposition is impossible to be separated concerning these accused persons from the deposition concerning that accused person to which the witness has such relationship.

  Section 130, par. 2, CCP: A witness is entitled to refuse testimony if his/her deposition would cause a danger of criminal prosecution to himself/herself, to his/her kindred in direct line, brother, sister, adoptive parent, adoptive child, spouse or cohabitee or to other persons to which a witness has family or similar relation and a harm done to these persons would be well perceived by a witness as a harm done to himself/herself. A witness is also entitled to refuse to testify if his/her deposition would be a breach of the confession secret or of confidentiality of the information that had been confided to him/her orally or in writing as to a person entrusted with pastorate care upon condition of confidentiality.

  Section 346, par. 1, CC: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from one year up to five years who as witness states/tells untruth on any circumstance of substantial significance for making a decision or who conceals such circumstance within the proceeding before the court or within criminal proceedings, or before a prosecutor or police officer within questioning executed for the purposes of a criminal proceedings abroad, or before a judge of an international authority recognized by the Slovak Republic.

  Section 346, par. 2, CC: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from two up to five years who under oath states/tells untruth about a circumstance of substantial significance for making a decision or who conceals such circumstance within criminal proceedings before the court or within questioning executed for the purposes of criminal proceedings abroad.

  Section 345, par. 1, CC: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from one up to five years who with the intent to cause criminal prosecution to another falsely accuses another of criminal offence.

  Section 10, par. 10, CCP: Injured person is party to the proceedings before the court.

  Section 46, par. 1, CCP: A person to which a bodily injury or property damage or moral damage or any other damage has been caused as result of criminal offence, or whose other legally protected rights and freedoms have been violated is an injured person. In cases defined by this Act, the injured person has right to express his/her opinion about whether he/she agrees with the criminal prosecution, he/she has right to claim damages, to file motions for producing evidence or for completion of evidence, to submit evidence, to inspect files and to study them, to attend the trial as well as to attend the trial held in public within appellate proceedings or within proceedings on agreement about guilt and punishment; he/she has also right to express his/her opinion on evidence produced, to make a closing argument, to apply for remedial measures in the extent defined by this Act.

  Section 46, par. 2, CCP: At the latest before the first questioning, the injured person has to state his/her address to which the documents shall be served including documents to be delivered to his/her own hands and he/she also has to state which way such documents should be delivered to him/her given that if he/she changes either the address or the way of delivery, he/she must immediately inform the competent body thereon.

  Section 46, par. 3, CCP: The injured person which is entitled to claim damage caused in consequence of a crime to be compensated by the accused, is also entitled to move the court for imposing the defendant the obligation to compensate such damage in the judgment of conviction; the injured has to put forward such claim at the latest before the termination of the investigation. It should be clearly stated in the motion on which grounds and in what amount the claim is put forward.

  Section 46, par. 4, CCP: The motion pursuant to the Section 46, par. 3 may not be put forward if decision about claim for compensation had been issued in civil or other respective proceedings.

  Section 46, par. 5, CCP: If the injured person intends to submit evidence which is known to him/her, then he/she needs to submit proposal/motion for producing evidence and to address it either to a prosecutor or to the policeman and before the court of first instance at the latest in the course of evidence proceedings in the trial. If an injured person submits sooner such motion for producing evidence, the court is obliged to immediately deliver it to a prosecutor as well as to the accused person.

  Section 46, par. 6, CCP: The injured person has right to submit specific/concrete proposals with the purpose of settling the dispute or concluding the agreement with the perpetrator; the injured person may submit such proposals/motions also by means of probationary and mediation officer.

  Section 46, par. 7, CCP: By means of express oral or written statement made before the investigating and prosecuting body or before the court and noted in the records, the injured person may waive his/her procedural rights recognized to the injured persons by this Act.

  Section 46, par. 8, CCP: If the investigating and prosecuting body or the court finds out that the injured person is put at risk in connection with the accused person’s or defendant’s being at large, then such body has to inform the injured person that:

  a)     the accused has been released from custody or he/she has escaped,

  b)     the convict has been released from serving the sentence of deprivation of liberty, or he/she has escaped.

  Section 46, par. 9, CCP: Within preliminary proceedings, the injured may request the prosecutor, within proceedings before the court, he/she may request the court, that he/she needs to be informed about the facts referred to in the Section 46, par. 8. If the convict is serving the sentence of deprivation of liberty, such request shall be put forward to the court that had made the decision in the first instance.

  Section 47, par. 6, CCP: If an injured person claims damages and he/she cannot afford to pay the related costs, his/her representative may be appointed from among barristers/solicitors; the judge for preliminary proceedings appoints such representative within preliminary proceedings after accusation and upon prosecutor’s motion if he/she deems it necessary in order to protect the injured person’s interests; the last sentence of the par. 2 applies adequately. The injured person must prove that he/she has not sufficient means.

  Section 47, par. 7, CCP: If during the proceedings it is found out that the injured person has sufficient means to pay costs related with the claim for damages within criminal proceedings, the representative shall be cancelled that was appointed pursuant to the par. 6; cancellation shall be carried out by the same authority that had appointed him/her. After the submission of the indictment or after submission of the motion to agree on guilt and punishment, the presiding judge shall make the respective decision.

  Section 48, par. 1, CCP: If an injured person is legally disqualified or if the person’s legal capacity has been limited, then his/her statutory representative exercises his/her rights pursuant to this Act; this representative may authorize an organization for assistance to victims of criminal acts to represent the injured person.

  Section 48, par. 2, CCP: In the cases where the injured person’s statutory representative is not able to exercise his/her rights referred to in the par.1, and if there is a danger in delay, the presiding judge and within preliminary proceedings the judge for preliminary proceedings upon prosecutor’s motion appoints a guardian. In the cases of criminal acts committed against next of kin or against person placed in custody if an injured person is minor, the state authority or authorized representative of an organization for assistance to injured individuals shall be appointed as guardian. Complaint is admissible against decision to appoint guardian.

  Section 48, par. 3, CCP: If an injured who is natural person or if an authorized representative of the injured which is legal entity, is not able to exercise the injured person’s rights pursuant to this Act, or if there is danger in delay, than presiding judge or judge for preliminary proceedings upon prosecutor’s motion shall appoint guardian to exercise those rights of the injured person. A complaint is admissible against decision to appoint guardian.

  Section 48, par. 4, CCP: If a claim for damages is concerned, the injured person’s rights recognized by this Act shall devolve/fall upon his/her legal representative as well.

  Section 49, par. 1, CCP: Within the first contact with the injured person, the investigating and prosecuting body is obliged to provide him/her the information about his/her rights in criminal proceedings as well as about the organizations for assistance to injured persons including their services; such information shall be given in writing to the injured person.

  Section 49, par. 2, CCP: The investigating and prosecuting body and the court has the duty to advise the injured person about his/her rights as well as to provide him/her full possibility for exercising those rights.

  Section 69, par. 1, CCP: The injured person has right to inspect the files with the exception made of the report on the voting containing the data about identity of protected witness, exposed witness or concealed witness, infiltration agent; injured person has right to make excerpts and notes from these files as well as to provide copies of files or their parts to his/her own costs.

  Section 69, par. 2, CCP: On serious grounds, the investigating and prosecuting body may reject the right to inspect files and the related rights pursuant to the par. 1, primarily if there is no possibility to take necessary measures to prevent obstruction and hindering of the purpose of the criminal prosecution. Upon request of the person concerned with the denial, the prosecutor has the duty to quickly examine the seriousness of the grounds for which the investigating and prosecuting body had rejected such rights. If a prosecutor has rejected the right to inspect files as well as the related rights as referred to in the par. 1 the superior prosecutor is obliged to quickly examine such grounds upon request of the person concerned with the denial.

  Section 69, par. 3, CCP: If a person has right to attend the act, he/she also may not be denied to inspect the record thereon. Within proceedings before the court, the injured as well as his/her authorized representative may not be denied to inspect the files.

  Section 119, par. 2, CCP: Anything may serve as evidence that could contribute to properly clarify the matter and that had been obtained from means of proof pursuant to this Act or pursuant to a separate law. Primarily the following items are means of proof: questioning of the accused, witnesses, experts, opinions and technical statements, verification of testimony on site, recognition, reconstruction, investigative experiment, inspection of a thing as well as documents important for criminal proceedings, notification, information obtained by means of IT or by means of operational and intelligence technology.

  Section 119, par. 3, CCP: Parties may arrange/provide for evidence on their own costs.

  Section 208, par. 1, CCP: If the police deem the investigation or the summary investigation terminated and the outcome of it sufficient to submit a motion to incriminate or to take any other decision, he/she allows the injured to inspect the files in appropriate delay as well as to file motions to complete the investigation or summary investigation; the injured may waive those rights and he/she must be expressly advised on. If the police do not deem the motion to complete the investigation or the summary investigation necessary, he/she may refuse it.

  Section 210, CCP: Within the course of the investigation or of the summary investigation, in any time the injured has right to request the prosecutor for reviewing the police procedure primarily for removing delays or any other inadequacies of investigation or summary investigation. The police shall immediately submit to the prosecutor the request. The prosecutor has the duty to examine the request and to inform the applicant about the outcome.

  Section 211, par. 1, CCP: Criminal prosecution of the criminal offence of bodily injury pursuant to the Section 157 and 158 CC, exposing others to venereal diseases pursuant to the Section 167, CC, failure to provide assistance pursuant to the Section 177, 178, CC, theft pursuant to the Section 212, CC, embezzlement pursuant to the Section 213, CC, unauthorized use of another person's thing pursuant to the Section 215, CC, unauthorized use of another person's motor vehicle pursuant to the Section 216, 217, CC, fraud pursuant to the Section 221, CC, accessory ship pursuant to the Section 231, 232, CC, usury pursuant to the Section 235, CC, concealment of a thing pursuant to the Section 236, CC, breach of trust/confidence reposed in a person in whom the legal ownership of property is vested to be held or used for the benefit of another pursuant to the Section 237, 238, CC, harm done to a creditor pursuant to the Section 239, CC, preferring a creditor pursuant to the Section 240, CC, harm done to thing of another pursuant to the Section 245, 246, CC, damaging and misusing record made on information carrier pursuant to the Section 247, CC, breach of copyright pursuant to the Section 283, CC, false accusation pursuant to the Section 345, CC, defamation pursuant to the Section 373, CC, harm done to rights of another pursuant to the Section 375, CC conducted against a person which is – in relation to the injured person – a person towards which an injured might have right to refuse to give testimony, as well as within criminal prosecution of the criminal offence of drunkenness pursuant to the Section 363, CC, if otherwise it has elements of crime of one of these criminal offences, the criminal prosecution may be commenced or continued only upon consent of the injured person. If there are several injured person, the consent of one from among them is sufficient.

  Section 211, par. 2, CCP: The provision of the par. 1 shall not apply if a death was caused by such crime, or if the injured person is the state, community, administrative region, legal entity with state property interest, or legal entity managing public finances.

  Section 212, par. 1, CCP: The injured person shall announce to the prosecutor or to the police his/her declaration of will/exercise of the will pursuant to the Section 211, par. 1, CCP in writing or orally on record.

  Section 212, par. 2, CCP: Until the appellate court withdraws to final deliberation, the injured person may in any time withdraw his/her consent given with the criminal prosecution by means of express statement.

  Section 212, par. 3, CCP: The consent which was once refused or withdrawn may be given again only if it is obvious from the circumstances of the case that such refusal or withdrawal had been made under duress and threat, pressure, dependence or subordination.

  Section 212, par. 4, CCP: If it is beyond doubt from the circumstances of the case that the consent was not given or it was given again only for the reason that the injured person is under duress, threat, dependence or subordination, it appears/is deemed that the consent has been given.

  Section 212, par. 5, CCP: The court or the investigating and prosecuting body acting in the matter shall decide on admissibility of the consent to be given again or about the situation referred to in the par. 4.

  Section 256, par. 2, CCP: The court shall call upon the injured who claims the damages and he/she shall state whether or hot he/she proposes to impose the obligation on the accused to compensate the damages and in what extent. If the injured or his/her representative does not appear at the trial and his/her proposal is already noted down in the file, the presiding judge shall read such proposal.

  WITNESS-INJURED PERSON’S STATEMENT TO THE INSTRUCTION:

  “I herewith confirm by my own signature that I have been made acquainted with the Instruction to the Witness-Injured Person pursuant to the Slovak law prior to this questioning as well as that I have received the copy of this Instruction together with its translation.”

  At …………………………, on the …………….… 201....

    ________________________________________________

  Own signature of a witness/injured person

  Poučenie svedka - poškodeného s prekladom do anglického jazyka - verzia 3 (veľa poškodených)

  Dovoľujeme si Vás požiadať, aby pred vykonaním výsluchu svedka-poškodeného:

  1. bol zistený pomer svedka-poškodeného k osobe obvineného (obvinených) s ohľadom na právo svedka podľa § 130 odsek 1 slovenského Trestného poriadku (pozri nižšie),
  2. aby bol svedok-poškodený oboznámený s obsahom tohto poučenia podľa slovenského práva,
  3. aby mu kópia tohto poučenia s prekladom bola odovzdaná proti podpisu k jeho dispozícii.

   

  (Splnenie uvedených procesných náležitostí prosíme zaznamenať v zápisnici o výpovedi svedka-poškodeného.)

  POUČENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO podľa slovenského Trestného poriadku - zákona č.301/2005 Z. z. (ďalej len „TP“) a slovenského Trestného zákona - zákona č.300/2005 Z. z. (ďalej len „TZ“):

  Podľa § 127 odsek 1 TP: každý je povinný vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie.

  Podľa § 130 odsek 1 TP: právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.

  Podľa § 130 odsek 2 TP: svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

  Podľa § 346 odsek 1 TZ: kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou, uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 346 odsek 2 TZ: kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

  Podľa § 345 odsek 1 TZ: kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  Podľa § 10 odsek 10 TP: je poškodený stranou v konaní pred súdom.

  Podľa § 46 odsek 1 TP: poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

  Podľa § 46 odsek 2 TP: poškodený je povinný najneskoršie na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať vrátane písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu.

  Podľa § 46 odsek 3 TP: poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.

  Podľa § 46 odsek 4 TP: návrh podľa § 46 odsek 3 nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom konaní alebo inom príslušnom konaní.

  Podľa § 46 odsek 5 TP: ak poškodený chce uplatniť dôkazy, ktoré sú mu známe, návrh na ich vykonanie musí predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní. Ak poškodený návrh na vykonanie dôkazov predloží skôr, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a obvinenému.

  Podľa § 46 odsek 6 TP: poškodený má právo uplatňovať konkrétne návrhy za účelom uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka.

  Podľa § 46 odsek 7 TP: poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vzdať procesných práv, ktoré mu tento zákon ako poškodenému priznáva.

  Podľa § 46 odsek 8 TP: ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, poskytne mu informáciu o tom, že

  a) obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,

  b) odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel.

  Podľa § 46 odsek 9 TP: poškodený už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a v konaní pred súdom súd, aby bol informovaný o skutočnostiach uvedených v § 46 odseku 8. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom stupni.

  Podľa § 47 odsek 2 TP: ak je v tej istej veci väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania a poškodení sa nedohodnú na spoločnom zástupcovi, sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora ustanoví opatrením v prípravnom konaní na výkon týchto práv spoločného zástupcu poškodených, spravidla niektorého z poškodených po jeho predchádzajúcom súhlase. Prokurátor oznámi opatrenie poškodeným, ktorí si už uplatnili nárok na náhradu škody, a opatrenie sa vhodným spôsobom uverejní. Spoločných zástupcov môže byť najviac desať. Spoločný zástupca vykonáva práva poškodených, ktorých zastupuje, vrátane uplatnenia nároku na náhradu škody v trestnom konaní a má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec; bez písomného súhlasu poškodeného nemožno vziať späť uplatnený nárok na náhradu škody.

  Podľa § 47 odsek 3 TP: ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúci 100, a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť závažným spôsobom ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania, rozhodne v prípravnom konaní na návrh generálneho prokurátora o účasti poškodených v trestnom konaní najvyšší súd uznesením, ktoré sa doručí navrhovateľovi. Ak návrh nebol zamietnutý, generálny prokurátor zabezpečí, aby bolo uznesenie vhodným spôsobom zverejnené.

  Podľa § 47 odsek 5 TP: ak je v tej istej veci väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh súdneho konania, pričom poškodeným nebol v prípravnom konaní ustanovený spoločný zástupca podľa odseku 2, rozhodne o účasti poškodených v súdnom konaní súd; ak súd považuje za účelné ustanoviť poškodeným, ktorí si uplatnili nárok na náhradu škody, spoločného zástupcu, postupuje primerane podľa odseku 2.

  Podľa § 47 odsek 6 TP: poškodenému, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody a nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, môže v prípravnom konaní po vznesení obvinenia na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom aj bez návrhu predseda senátu ustanoviť zástupcu z radov advokátov, ak to považuje za potrebné na ochranu záujmov poškodeného; posledná veta odseku 2 platí primerane. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí poškodený preukázať.

  Podľa § 47 odsek 7 TP: ak sa už v priebehu konania zistí, že poškodený má dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady spojené s uplatňovaním nároku na náhradu škody v trestnom konaní, zástupcu ustanoveného podľa odseku 6 zruší orgán, ktorý zástupcu ustanovil. Po podaní obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste o tom rozhodne predseda senátu.

  Podľa § 48 odsek 1 TP: ak je poškodená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilosť na právne úkony obmedzená, vykonáva jej práva podľa tohto zákona jej zákonný zástupca, ktorý môže splnomocniť zastupovaním aj organizáciu na pomoc obetiam trestných činov.

  Podľa § 48 odsek 2 TP: v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva uvedené v odseku 1 a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. V prípade trestných činov spáchaných voči blízkej osobe alebo zverenej osobe, ak je poškodený maloletá osoba, sa za opatrovníka ustanoví najmä štátny orgán alebo poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 3 TP: ak poškodený, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou osobou, nemôže vykonávať práva poškodeného podľa tohto zákona alebo je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

  Podľa § 48 odsek 4 TP: ak ide o uplatnenie nároku na náhradu škody, prechádzajú práva, ktoré tento zákon priznáva poškodenému, aj na jeho právneho nástupcu.

  Podľa § 49 odsek 1 TP: orgán činný v trestom konaní je povinný pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných.

  Podľa § 49 odsek 2 TP: orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie.

  Podľa § 69 odsek 1 TP: má poškodený právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí.

  Podľa § 69 odsek 2 TP: v prípravnom konaní orgán činný v trestnom konaní môže právo nazerať do spisu a s ním spojené práva podľa odseku 1 zo závažných dôvodov odmietnuť, najmä ak v spise nemožno urobiť také opatrenia, ktoré by zabránili zmareniu alebo podstatnému sťaženiu dosiahnutia účelu trestného stíhania. Závažnosť dôvodov, z ktorých orgán činný v trestnom konaní toto právo odmietol, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je prokurátor povinný urýchlene preskúmať. Ak právo nahliadať do spisu a s ním spojené ostatné práva uvedené v odseku 1 zo závažných dôvodov odmietol prokurátor, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je nadriadený prokurátor povinný urýchlene preskúmať dôvodnosť odmietnutia.

  Podľa § 69 odsek 3 TP: tomu, kto má právo byť pri úkone prítomný, nemožno odoprieť nazretie do zápisnice o tomto úkone. V konaní pred súdom nemožno odoprieť poškodenému a jeho splnomocnencovi nazretie do spisov.

  Podľa § 119 odsek 2 TP: za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.

  Podľa § 119 odsek 3 TP: dôkazy môžu obstarávať aj strany na vlastné náklady.

  Podľa § 208 odsek 1 TP: ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie, umožní poškodenému v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania; týchto práv sa môže poškodeným výslovne vzdať, o čom musí byť poučený. Návrh na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania môže policajt odmietnuť, ak ho nepovažuje za potrebný.

  Podľa § 210 TP: poškodený má právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.

  Podľa § 211 odsek 1 TP: trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a § 158 TZ, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167 TZ, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a § 178 TZ, krádeže podľa § 212 TZ, sprenevery podľa § 213 TZ, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215 TZ, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a § 217 TZ, podvodu podľa § 221 TZ, podielnictva podľa § 231 a § 232 TZ, úžery podľa § 235 TZ, zatajenia veci podľa § 236 TZ, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a § 238 TZ, poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a § 246 TZ, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247 TZ, porušovania autorského práva podľa § 283 TZ, krivého obvinenia podľa § 345 TZ, ohovárania podľa § 373 TZ, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 TZ proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 TZ, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

  Podľa § 211 odsek 2 TP: sa ustanovenie odseku 1 nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.

  Podľa § 212 odsek 1 TP: poškodený oznámi prejav vôle podľa § 211 ods. 1 TP prokurátorovi alebo policajtovi písomne alebo ústne do zápisnice.

  Podľa § 212 odsek 2 TP: súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť, a to až dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu.

  Podľa § 212 odsek 3 TP: súhlas výslovne odopretý alebo vzatý späť možno znovu udeliť, iba ak z okolností prípadu je zrejmé, že odopretie súhlasu alebo späťvzatie súhlasu bolo vykonané v tiesni pod vplyvom vyhrážky, nátlaku, odkázanosti alebo podriadenosti.

  Podľa § 212 odsek 4 TP: ak z okolností prípadu je nesporné, že súhlas nebol daný alebo znovu udelený iba preto, že poškodený je v tiesni, je mu vyhrážané, je pod nátlakom, v závislosti alebo podriadenosti, má sa za to, že súhlas bol udelený.

  Podľa § 212 odsek 5 TP: o prípustnosti znovuudelenia súhlasu alebo o stave podľa odseku 4 rozhodne ten orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná.

  Podľa § 256 odsek 2 TP: poškodeného, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody, súd vyzve, aby sa vyjadril, či navrhuje, aby sa obžalovanému uložila povinnosť na náhradu škody a v akom rozsahu. Ak sa poškodený alebo jeho splnomocnenec nedostavil na hlavné pojednávanie a jeho návrh je už zaznamenaný v spise, predseda senátu tento návrh prečíta.

  PREHLÁSENIE SVEDKA-POŠKODENÉHO K POUČENIU:

  „Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem oboznámenie s poučením svedka-poškodeného podľa slovenského práva pred vykonaním tohto výsluchu, ako aj prevzatie kópie tohto poučenia s prekladom.“

  V ………………………, dňa ………………….… 201....

      _______________________________________   

   vlastnoručný podpis svedka-poškodeného


  We allow ourselves to kindly ask you to establish the following facts prior to the questioning of a witness-injured person:

  1. to find out the relation/rapport of the witness-injured person with the accused person/persons with regard taken to the right of the witness pursuant to the Section 130, par. 1, Slovak Criminal Code (see below),
  2. to inform the witness-injured person about the contents of this Instruction pursuant to the Slovak law,
  3. to put at his/her disposal the copy of this Instruction together with its translation upon his/her own signature.

   

  (You are kindly requested that the observance/performance of the above stated procedural requirements is noted in the records of testimony of the witness-injured person.)

  INSTRUCTION TO A WITNESS-INJURED PERSON pursuant to the Slovak Code of Criminal Procedure i.e. to the Act no. 301/2005, Collection of Laws (hereinafter referred to as “CCP”) as well as pursuant to the Slovak Criminal Code i.e. to the Act no. 300/2005, Collection of Laws (hereinafter referred to as “CC”):

  Section 127, paragraph 1, CCP: Every person has the duty to testify as witness on anything that is known to him/her about the criminal offence as well as about a perpetrator or about the circumstances that are significant for the purposes of criminal proceedings.

  Section 130, par. 1, CCP: The witness has right to refuse testimony if he/she is the accused person’s kindred in a direct line, brother, sister, adoptive parent, adoptive child, spouse or cohabitee (common law marriage). If there are several accused persons and the witness has a mentioned relationship only to one from among them, a witness has right to refuse testimony concerning other accused persons only if the deposition is impossible to be separated concerning these accused persons from the deposition concerning that accused person to which the witness has such relationship.

  Section 130, par. 2, CCP: A witness is entitled to refuse testimony if his/her deposition would cause a danger of criminal prosecution to himself/herself, to his/her kindred in direct line, brother, sister, adoptive parent, adoptive child, spouse or cohabitee or to other persons to which a witness has family or similar relation and a harm done to these persons would be well perceived by a witness as a harm done to himself/herself. A witness is also entitled to refuse to testify if his/her deposition would be a breach of the confession secret or of confidentiality of the information that had been confided to him/her orally or in writing as to a person entrusted with pastorate care upon condition of confidentiality.

  Section 346, par. 1, CC: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from one year up to five years who as witness states/tells untruth on any circumstance of substantial significance for making a decision or who conceals such circumstance within the proceeding before the court or within criminal proceedings, or before a prosecutor or police officer within questioning executed for the purposes of a criminal proceedings abroad, or before a judge of an international authority recognized by the Slovak Republic.

  Section 346, par. 2, CC: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from two up to five years who under oath states/tells untruth about a circumstance of substantial significance for making a decision or who conceals such circumstance within criminal proceedings before the court or within questioning executed for the purposes of criminal proceedings abroad.

  Section 345, par. 1, CC: Any one shall be liable to a sentence of deprivation of liberty from one up to five years who with the intent to cause criminal prosecution to another falsely accuses another of criminal offence.

  Section 10, par. 10, CCP: Injured person is party to the proceedings before the court.

  Section 46, par. 1, CCP: A person to which a bodily injury or property damage or moral damage or any other damage has been caused as result of criminal offence, or whose other legally protected rights and freedoms have been violated is an injured person. In cases defined by this Act, the injured person has right to express his/her opinion about whether he/she agrees with the criminal prosecution, he/she has right to claim damages, to file motions for producing evidence or for completion of evidence, to submit evidence, to inspect files and to study them, to attend the trial as well as to attend the trial held in public within appellate proceedings or within proceedings on agreement about guilt and punishment; he/she has also right to express his/her opinion on evidence produced, to make a closing argument, to apply for remedial measures in the extent defined by this Act.

  Section 46, par. 2, CCP: At the latest before the first questioning, the injured person has to state his/her address to which the documents shall be served including documents to be delivered to his/her own hands and he/she also has to state which way such documents should be delivered to him/her given that if he/she changes either the address or the way of delivery, he/she must immediately inform the competent body thereon.

  Section 46, par. 3, CCP: The injured person which is entitled to claim damage caused in consequence of a crime to be compensated by the accused, is also entitled to move the court for imposing the defendant the obligation to compensate such damage in the judgment of conviction; the injured has to put forward such claim at the latest before the termination of the investigation. It should be clearly stated in the motion on which grounds and in what amount the claim is put forward.

  Section 46, par. 4, CCP: The motion pursuant to the Section 46, par. 3 may not be put forward if decision about claim for compensation had been issued in civil or other respective proceedings.

  Section 46, par. 5, CCP: If the injured person intends to submit evidence which is known to him/her, then he/she needs to submit proposal/motion for producing evidence and to address it either to a prosecutor or to the policeman and before the court of first instance at the latest in the course of evidence proceedings in the trial. If an injured person submits sooner such motion for producing evidence, the court is obliged to immediately deliver it to a prosecutor as well as to the accused person.

  Section 46, par. 6, CCP: The injured person has right to submit specific/concrete proposals with the purpose of settling the dispute or concluding the agreement with the perpetrator; the injured person may submit such proposals/motions also by means of probationary and mediation officer.

  Section 46, par. 7, CCP: By means of express oral or written statement made before the investigating and prosecuting body or before the court and noted in the records, the injured person may waive his/her procedural rights recognized to the injured persons by this Act.

  Section 46, par. 8, CCP: If the investigating and prosecuting body or the court finds out that the injured person is put at risk in connection with the accused person’s or defendant’s being at large, then such body has to inform the injured person that:

  a)     the accused has been released from custody or he/she has escaped,

  b)     the convict has been released from serving the sentence of deprivation of liberty, or he/she has escaped.

  Section 46, par. 9, CCP: Within preliminary proceedings, the injured may request the prosecutor, within proceedings before the court, he/she may request the court, that he/she needs to be informed about the facts referred to in the Section 46, par. 8. If the convict is serving the sentence of deprivation of liberty, such request shall be put forward to the court that had made the decision in the first instance.

  Section 47, par. 2, CCP: If there is major number of injured persons in the same matter and the purpose and expediency of the course of the criminal prosecution might be jeopardized by individual/separate exercise of their rights and if the injured persons are not able to agree on common representative, then the judge for preliminary proceedings appoints common representative of the injured persons upon the prosecutor's motion by means of a measure; usually, the judge appoints one from among the injured persons upon this person's prior consent and this person shall exercise these rights. The prosecutor shall announce the measure to the injured persons who already have claimed their damages and the measure shall be published in appropriate way. There may be ten common representatives at maximum. The common representative exercise the injured persons' rights including claim for compensation within criminal proceedings, and he/she has the same procedural status like authorized representative; claim for compensation once put forward may not be withdrawn without written consent given by the injured person.

  Section 47, par. 3, CCP: If there is large number of injured persons, usually exceeding one hundred, and the purpose and expediency of criminal prosecution might be seriously jeopardized by individual/separate exercise of their rights then, within preliminary proceedings, the Supreme Court shall issue a resolution about participation of the injured persons in criminal proceedings upon the motion made by the General Prosecutor; the resolution of the Supreme Court shall be delivered to the plaintiff. If the motion was not rejected, the General Prosecutor shall ensure that the resolution is published in adequate way.

  Section 47, par. 5, CCP: If there is large number of the injured persons in the same matter and if the purpose and expediency of the course of the judicial proceedings might be jeopardized by separate exercise of their rights and if no common representative was appointed for the injured persons within preliminary proceedings pursuant to the par. 2, then the court shall decide about participation of the injured persons in the judicial proceedings; if the court deems appointment of common representative efficient for the inured persons who already have claimed the damages, then it proceeds accordingly pursuant to the par. 2.

  Section 47, par. 6, CCP: If an injured person claims damages and he/she cannot afford to pay the related costs, his/her representative may be appointed from among barristers/solicitors; the judge for preliminary proceedings appoints such representative within preliminary proceedings after accusation and upon prosecutor’s motion if he/she deems it necessary in order to protect the injured person’s interests; the last sentence of the par. 2 applies adequately. The injured person must prove that he/she has not sufficient means.

  Section 47, par. 7, CCP: If during the proceedings it is found out that the injured person has sufficient means to pay costs related with the claim for damages within criminal proceedings, the representative shall be cancelled that was appointed pursuant to the par. 6; cancellation shall be carried out by the same authority that had appointed him/her. After the submission of the indictment or after submission of the motion to agree on guilt and punishment, the presiding judge shall make the respective decision.

  Section 48, par. 1, CCP: If an injured person is legally disqualified or if the person’s legal capacity has been limited, then his/her statutory representative exercises his/her rights pursuant to this Act; this representative may authorize an organization for assistance to victims of criminal acts to represent the injured person.

  Section 48, par. 2, CCP: In the cases where the injured person’s statutory representative is not able to exercise his/her rights referred to in the par.1, and if there is a danger in delay, the presiding judge and within preliminary proceedings the judge for preliminary proceedings upon prosecutor’s motion appoints a guardian. In the cases of criminal acts committed against next of kin or against person placed in custody if an injured person is minor, the state authority or authorized representative of an organization for assistance to injured individuals shall be appointed as guardian. Complaint is admissible against decision to appoint guardian.

  Section 48, par. 3, CCP: If an injured who is natural person or if an authorized representative of the injured which is legal entity, is not able to exercise the injured person’s rights pursuant to this Act, or if there is danger in delay, than presiding judge or judge for preliminary proceedings upon prosecutor’s motion shall appoint guardian to exercise those rights of the injured person. A complaint is admissible against decision to appoint guardian.

  Section 48, par. 4, CCP: If a claim for damages is concerned, the injured person’s rights recognized by this Act shall devolve/fall upon his/her legal representative as well.

  Section 49, par. 1, CCP: Within the first contact with the injured person, the investigating and prosecuting body is obliged to provide him/her the information about his/her rights in criminal proceedings as well as about the organizations for assistance to injured persons including their services; such information shall be given in writing to the injured person.

  Section 49, par. 2, CCP: The investigating and prosecuting body and the court has the duty to advise the injured person about his/her rights as well as to provide him/her full possibility for exercising those rights.

  Section 69, par. 1, CCP: The injured person has right to inspect the files with the exception made of the report on the voting containing the data about identity of protected witness, exposed witness or concealed witness, infiltration agent; injured person has right to make excerpts and notes from these files as well as to provide copies of files or their parts to his/her own costs.

  Section 69, par. 2, CCP: On serious grounds, the investigating and prosecuting body may reject the right to inspect files and the related rights pursuant to the par. 1, primarily if there is no possibility to take necessary measures to prevent obstruction and hindering of the purpose of the criminal prosecution. Upon request of the person concerned with the denial, the prosecutor has the duty to quickly examine the seriousness of the grounds for which the investigating and prosecuting body had rejected such rights. If a prosecutor has rejected the right to inspect files as well as the related rights as referred to in the par. 1 the superior prosecutor is obliged to quickly examine such grounds upon request of the person concerned with the denial.

  Section 69, par. 3, CCP: If a person has right to attend the act, he/she also may not be denied to inspect the record thereon. Within proceedings before the court, the injured as well as his/her authorized representative may not be denied to inspect the files.

  Section 119, par. 2, CCP: Anything may serve as evidence that could contribute to properly clarify the matter and that had been obtained from means of proof pursuant to this Act or pursuant to a separate law. Primarily the following items are means of proof: questioning of the accused, witnesses, experts, opinions and technical statements, verification of testimony on site, recognition, reconstruction, investigative experiment, inspection of a thing as well as documents important for criminal proceedings, notification, information obtained by means of IT or by means of operational and intelligence technology.

  Section 119, par. 3, CCP: Parties may arrange/provide for evidence on their own costs.

  Section 208, par. 1, CCP: If the police deem the investigation or the summary investigation terminated and the outcome of it sufficient to submit a motion to incriminate or to take any other decision, he/she allows the injured to inspect the files in appropriate delay as well as to file motions to complete the investigation or summary investigation; the injured may waive those rights and he/she must be expressly advised on. If the police do not deem the motion to complete the investigation or the summary investigation necessary, he/she may refuse it.

  Section 210, CCP: Within the course of the investigation or of the summary investigation, in any time the injured has right to request the prosecutor for reviewing the police procedure primarily for removing delays or any other inadequacies of investigation or summary investigation. The police shall immediately submit to the prosecutor the request. The prosecutor has the duty to examine the request and to inform the applicant about the outcome.

  Section 211, par. 1, CCP: Criminal prosecution of the criminal offence of bodily injury pursuant to the Section 157 and 158 CC, exposing others to venereal diseases pursuant to the Section 167, CC, failure to provide assistance pursuant to the Section 177, 178, CC, theft pursuant to the Section 212, CC, embezzlement pursuant to the Section 213, CC, unauthorized use of another person's thing pursuant to the Section 215, CC, unauthorized use of another person's motor vehicle pursuant to the Section 216, 217, CC, fraud pursuant to the Section 221, CC, accessory ship pursuant to the Section 231, 232, CC, usury pursuant to the Section 235, CC, concealment of a thing pursuant to the Section 236, CC, breach of trust/confidence reposed in a person in whom the legal ownership of property is vested to be held or used for the benefit of another pursuant to the Section 237, 238, CC, harm done to a creditor pursuant to the Section 239, CC, preferring a creditor pursuant to the Section 240, CC, harm done to thing of another pursuant to the Section 245, 246, CC, damaging and misusing record made on information carrier pursuant to the Section 247, CC, breach of copyright pursuant to the Section 283, CC, false accusation pursuant to the Section 345, CC, defamation pursuant to the Section 373, CC, harm done to rights of another pursuant to the Section 375, CC conducted against a person which is – in relation to the injured person – a person towards which an injured might have right to refuse to give testimony, as well as within criminal prosecution of the criminal offence of drunkenness pursuant to the Section 363, CC, if otherwise it has elements of crime of one of these criminal offences, the criminal prosecution may be commenced or continued only upon consent of the injured person. If there are several injured person, the consent of one from among them is sufficient.

  Section 211, par. 2, CCP: The provision of the par. 1 shall not apply if a death was caused by such crime, or if the injured person is the state, community, administrative region, legal entity with state property interest, or legal entity managing public finances.

  Section 212, par. 1, CCP: The injured person shall announce to the prosecutor or to the police his/her declaration of will/exercise of the will pursuant to the Section 211, par. 1, CCP in writing or orally on record.

  Section 212, par. 2, CCP: Until the appellate court withdraws to final deliberation, the injured person may in any time withdraw his/her consent given with the criminal prosecution by means of express statement.

  Section 212, par. 3, CCP: The consent which was once refused or withdrawn may be given again only if it is obvious from the circumstances of the case that such refusal or withdrawal had been made under duress and threat, pressure, dependence or subordination.

  Section 212, par. 4, CCP: If it is beyond doubt from the circumstances of the case that the consent was not given or it was given again only for the reason that the injured person is under duress, threat, dependence or subordination, it appears/is deemed that the consent has been given.

  Section 212, par. 5, CCP: The court or the investigating and prosecuting body acting in the matter shall decide on admissibility of the consent to be given again or about the situation referred to in the par. 4.

  Section 256, par. 2, CCP: The court shall call upon the injured who claims the damages and he/she shall state whether or hot he/she proposes to impose the obligation on the accused to compensate the damages and in what extent. If the injured or his/her representative does not appear at the trial and his/her proposal is already noted down in the file, the presiding judge shall read such proposal.

  WITNESS-INJURED PERSON’S STATEMENT TO THE INSTRUCTION:

  “I herewith confirm by my own signature that I have been made acquainted with the Instruction to the Witness-Injured Person pursuant to the Slovak law prior to this questioning as well as that I have received the copy of this Instruction together with its translation.”

  At …………………………, on the …………….… 201....

     ________________________________________________

   Own signature of a witness/injured person

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti