Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny súdnictva nielen pre sudcov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.03.2011JUDr. Adriana Horváthová
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zákon o sudcoch a prísediacich sa týka najmä sudcov, avšak sudcovia rozhodujú v súdnych sporoch a účastníkmi súdnych sporov sú sporové strany, ktorou sa môže stať ktokoľvek, a teda – novela sa môže týkať každého z nás.

  Čo prinesie verejnosti novela zákona o sudcoch a prísediacich, účinná od 1. mája 2011?

  Zmeny v tzv. sudcovských kódexoch (zákon o sudcoch a prísediacich a zákon o Súdnej rade) majú priniesť otvorenie justície verejnej kontrole.

  Kvalitatívne lepšie rozhodovanie s ohľadom na odbornosť rozhodnutí by mala priniesť podmienka vykonávania predchádzajúcej právnickej praxe sudcom (bez podrobnejšej definície pojmu „právnická prax“) v prípadoch menovania sudcu za sudcu Najvyššieho, krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu. Rovnako preložený sem môžu byť len sudcovia spĺňajúci túto podmienku.

  Voľné miesta sudcov budú obsadzované na základe verejného výberového konania alebo preložením. Oznámenie o vyhlásení výberového konania pritom bude musieť byť zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 60 dní pred jeho konaním.

  Predseda súdu bude mať povinnosť vždy aspoň 30 dní pred konaním výberového konania zverejniť zoznam všetkých žiadostí, vrátane profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom sídle ministerstva. Verejnosti by sa tým mal otvoriť priestor na „kontrolu“ v časti správneho výberu sudcu, a to aj tým, že každý má možnosť vzniesť odôvodnené výhrady voči uchádzačom; ministerstvo ich následne spolu so žiadosťami predloží výberovej komisii.

  Uchádzač o miesto sudcu bude povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie. Rovnakú povinnosť bude mať aj sudca, a to každoročne k 31. marcu. Zákon však v ďalšom nešpecifikuje, aký vplyv bude mať zoznam týchto osôb na rozhodovanie výberovej komisie resp. na ďalšie pôsobenie sudcu.

  Odborné vedomosti od 1. mája 2011 budú sudcovia môcť získavať a prehlbovať ich nielen v Justičnej akadémií, ktorá ako jediná doposiaľ túto službu sudcom poskytovala, ale budú môcť využiť služby ktoréhokoľvek subjektu pôsobiaceho v oblasti vzdelávania.

  Novela zároveň prináša zmenu ustanovení týkajúcu sa možností pridelenia sudcu na súd, dočasného pozastavenia či prerušenia výkonu funkcie sudcu a pod., t.j. zmenu ustanovení zabezpečujúcich nezávislé rozhodovanie sudcu bez obavy z následného postihu zo strany nadriadených. Efekty týchto zmien ukáže budúca prax.

  Čo prinesie plánovaná novela zákona o sudcoch a prísediacich, prerokovávaná t.č. vládou?

  Novela sa už nedotýka postavenia sudcov tak, ako vyššie uvedená novela, ale spresňuje podmienky prevádzky Centrálneho informačného systému súdnictva a upravuje prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach.

  Aký bude ďalší osud predpisov týkajúcich sa súdnictva?

  Dňa 17. decembra 2010 Ministerstvo hospodárstva SR predložilo koncepciu „Zjednodušenia podnikania na Slovensku“, z ktorej okrem iného vyplýva aj snaha zlepšiť kvalitu a výkonnosť súdnictva, vykonať úpravy Občianskeho súdneho poriadku a Obchodného zákonníka smerom k zefektívneniu procesných postupov, vrátane stanovenia lehôt na konanie súdu v príslušnej veci, ale aj snaha podporovať využívanie alternatívnych metód riešenia sporov a zvýšiť informovanosť podnikateľských subjektov v tejto oblasti.

  Podrobnejšie informácie o pripravovaných zmenách zatiaľ nie sú dostupné, zatiaľ boli predložené len vo forme uvedenej „vízie“.


  Zdroj: www.ePredpisy.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti